Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2009-жылдын 27-июлу № 255

           КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

     Кыргыз Республикасынын Салык кодексине толуктоолор
          жана өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө

   2009-жылдын 25-июнунда       Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган

   1-берене.

   Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кењешинин Жарчысы, 2008-ж., № 8, 992-ст.) төмөнкүдөй толуктоолор
жана өзгөртүүлөр киргизилсин:
   1. 4-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 16-пункт менен то-
лукталсын:
   "16) "Жакын туугандар" - Кыргыз Республикасынын үй-бүлө жөнүндө
мыйзамдарына ылайык никелик мамиледе тургандар, асырап алгандар жана
асырандылар, камкорчулар жана (же) көзөмөлчүлөр, ошондой эле ата-эне-
лер, балдар, толук бир тууган жана толук эмес бир тууган ага-инилер жа-
на эже-карындаштар, чоњ аталар, чоњ энелер, неберелер.".
   2. 20-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "20-берене. Кыйыр салыктар

   Товарларга, жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө баасына же тари-
фине кошумча түрүндө белгиленүүчү, салык төлөөчүнүн кирешесине же
мүлкүнө түздөн түз байланышпаган кошумча наркка салык, акциздик салык
жана сатуудан салык сыяктуу салыктар кыйыр салык деп эсептелет.
   Кыйыр салыктын салыктык базасы, суммасы жана ставкасы  салык
төлөөчү тарабынан эсептик документтерде жана салыктык отчетто ыйгарым
укуктуу салык органы белгилеген тартипте көрсөтүлөт.".
   3. 21-берененин 3-бөлүгүндө:
   3-пункт "сатуу" деген сөздөн кийин ", жеке же юридикалык жактын
уставдык капиталдагы үлүшү" деген сөздөр менен толукталсын;
   бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 4-6-пункттар менен толукталсын:
   "4) жеке же юридикалык жактын уставдык капиталдагы үлүшүнө жараша
ар кандай төлөмдөрдү алуу;
   5) үстөк айып, айыптарды, моралдык зыяндын акысын алуу;
   6) камсыздандыруу келишимдери боюнча камсыздандыруу суммасын (ор-
дун толтурууну) алуу;";
   4-пункт 7-пункт деп эсептелсин.
   4. 27-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "27-берене. Жумуштарды аткаруу же кызматтарды көрсөтүү

   Жумуштарды аткаруу же кызматтарды көрсөтүү деп товарларды сатуудан
башка бардык ишкердик иш эсептелет.".
   5. 51-берененин аталышындагы "анын кызмат адамдарынын"  деген
сөздөр "алардын кызмат адамдарынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   6. 74-берененин 5-бөлүгүнүн экинчи абзацындагы "накталай" деген
сөз "болгон" деген сөзгө алмаштырылсын.
   7. 75-берененин 1, 4-6-бөлүктөрүндөгү "салыкты" деген сөз "салык-
тык карыздарын" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   8. 81-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "81-берене. Салыктын ашыкча төлөнгөн суммасын эсепке алуу,
         кайтарып берүү

   1. Салыктын ашык төлөнгөн суммасы, ошондой эле пайыз, туум жана
салыктык санкция деп салык төлөөчү бюджетке төлөгөн салыктын, ошондой
эле пайыздардын, туумдун жана салыктык санкциялардын суммасы менен бюд-
жетке төлөнүүгө тийиш болгон салыктын, ошондой эле пайыздардын, туумдун
жана салыктык санкциялардын суммасынын ортосундагы оњ айырма эсептелет,
буга ушул Кодекстин 278 жана 279-беренелери менен аныкталган кошумча
наркка салык (мындан ары - КНС) боюнча ашкан сумма кирбейт.
   2. Салыктын, ошондой эле пайыздардын, туумдун жана салыктык санк-
циялардын ашык төлөнгөн суммасы салык төлөөчүнүн салык боюнча карызын
төлөөсүнүн эсебине төмөнкүдөй тартипте кириштелет:
   1) салыктын бул түрү боюнча пайыздарды, туумду жана салыктык санк-
цияларды жоюунун эсебине;
   2) салыктардын башка түрлөрү боюнча төлөнө элек береселерди жоюу-
нун эсебине;
   3) салыктардын башка түрлөрү боюнча пайыздарды, туумду жана салык-
тык санкцияларды жоюунун эсебине.
   3. Салык төлөөчүдө аткарыла элек салыктык милдеттенмеси бар болгон
жана башка салыктар боюнча ашыкча төлөнгөн сумма пайда болгон учурда
салыктын ашыкча төлөнгөн суммасын аткарыла элек салыктык милдеттенменин
эсебине чегерүү салык органы тарабынан салыктын ашыкча төлөнгөн суммасы
жаралган күнгө карата өз алдынча жүргүзүлөт.
   4. Салык төлөөчүдө ашыкча төлөнгөн салыктык сумма бар болгон жана
башка салыктар боюнча аткарылбаган салыктык милдеттенмеси пайда болгон
учурда салыктын ашкыча төлөнгөн суммасын аткарыла элек салыктык милдет-
тенменин эсебине чегерүү салык органы тарабынан аткарылбаган салыктык
милдеттенменин жаралган күнгө карата өз алдынча жүргүзүлөт.
   5. Салык органы салык төлөөчүгө чегерүү жүргүзүлгөн күндөн кийин
10 календардык күндүн ичинде кабарлайт.
   6. Ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган шарттар аткарылган учурда
салыктын, ошондой эле пайыздардын, туумдун жана салыктык санкциялардын
ашыкча төлөнгөн суммасы салык төлөөчүнүн арызы боюнча салыктын кийинки
төлөнө турган суммасынын эсебине чегерилүүгө тийиш же болбосо салык
төлөөчүгө кайра берилет.
   7. Салыктын, ошондой эле пайыздардын, туумдун жана салыктык санк-
циялардын ашыкча төлөнгөн суммасын кайра берүү салык органы тарабынан
салык төлөөчүнүн катталган же төлөгөн жери боюнча кайра берүү жөнүндө
арыз түшкөн күндөн тартып 40 календардык күндүн ичинде жүргүзүлөт.
   8. Салыктын, ошондой эле пайыздардын, туумдун жана салыктык санк-
циялардын ашыкча төлөнгөн суммасын чегерүү же кайра берүү жөнүндө арыз-
ды салык төлөөчү ашык төлөнгөн сумма пайда болгон күндөн тартып 6 жыл-
дан кеч эмес берсе болот.
   9. Салык төлөөчү ашыкча төлөгөн салыктын, ошондой эле пайыздардын,
туумдун жана салыктык санкциялардын суммасын башка салык төлөөчүнүн са-
лыктык карызын жоюунун эсебине чегерүүгө болбойт.
   10. Салыктын, ошондой эле пайыздардын, туумдун жана салыктык санк-
циялардын ашыкча төлөнгөн суммасы салык төлөөчүгө анын жазуу жүзүндөгү
арызы боюнча салык төлөөчүгө аткарыла элек салыктык милдеттенмеси жок
болсо кайра берилет.
   11. Ушул берененин 7-бөлүгүндө белгиленген мөөнөт кечиктирилсе,
кайра берүү мөөнөтүн кечиктирген ар бир күн үчүн бюджеттик каражаттын
эсебинен 0,09 пайыз өлчөмдө салык төлөөчүгө туум төлөнөт.".
   9. 87-берененин  4-бөлүгүнүн 1-пункттундагы "айдан" деген сөз
"кварталдан" деген сөзгө алмаштырылсын; "ай сайын" деген сөздөр "квар-
тал сайын" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   10. 90-беренеде:
   4-бөлүктөгү "Документтик" деген сөз "Жерине чыгып" деген сөздөргө
алмаштырылсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-бөлүк менен толукталсын:
   "5. Салык төлөөчүнүн салыктык отчетко өзгөртүүлөрдү жана/же толук-
тоолорду киргизиши андай салык төлөөчүгө салыктык санкцияларды, ошондой
эле администрациялык жана жазыктык жоопкерчиликке тартуу боюнча чара-
ларды колдонууга негиз болбойт.".
   11. 96-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен то-
лукталсын:
   "7) жеке ишкерди - ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталган
күндөн тартып 15 календардык күндөн кечиктирбестен.".
   12. 100-берененин 5-бөлүгүнүн 4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баян-
далсын:
   "4) кайра текшерүү - салык кызматынын органдары тарабынан жүзөгө
ашырылуучу төмөнкүдөй текшерүү:
   а) алар мурда текшерилген салык төлөөчү жөнүндө пландуу текшерүүдө
аныкталбаган салыктарды туура эмес эсептөө фактылары жөнүндө доку-
менттүү түрдө ырасталган маалыматтарды жана салык кызматынын органынын
кызмат  адамынын  документтер мурда текшерилбегендигинин себептери
көрсөтүлгөн жүйөлүү арызын алышканда;
   б) салык төлөөчү мурдагы көчмө текшерүүдө камтылган отчеттук мез-
гил үчүн такталган салыктык отчет бергенде.
   Кайра текшерүү көрсөтүлгөн мезгил үчүн көрсөтүлгөн документтик ма-
алыматтар боюнча гана жүргүзүлөт. Мында кайра текшерүүнүн натыйжасы
кайра текшерилип жаткан салыктык текшерүүгө катышпаган салык органынын
кызмат адамы жүргүзүүгө тийиш;
   Жүргүзүлгөн суроо талаптын, экспертизанын, кайчылаш текшерүүнүн
көчмө текшерүү аяктаган мезгилден кийин алынган натыйжалары боюнча да-
йындалган кайра текшерүү ушул көчмө текшерүүнү жүргүзгөн салык кызматы-
нын органынын кызмат адамы тарабынан жүзөгө ашырылат.".
   13. 101-берененин 5-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен то-
лукталсын:
   "7) салык төлөөчүнүн азаюу жагын карай божомол маалыматтарынын не-
гизинде салык төлөөчү пайдага салыктын баштапкы суммасына оњдоолорду
киргизиши".
   14. 106-беренеде:
   2-бөлүктүн 4-пункту төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
   "Салык органынын чечиминин формасын ыйгарым укуктуу салык органы
аныктайт.";
   7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "7. Салык төлөөчү - жеке жак же салык төлөөчүнүн - уюмдун кызмат
адамы администрациялык жоопкерчиликке тартылууга тийиш болгон аныктал-
ган укук бузуулар боюнча ошол салык төлөөчү катталган салык кызматынын
органдарынын ыйгарым укуктуу кызмат адамы аны Кыргыз Республикасынын
администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодексинде белгиленген тартипте
кароо үчүн администрациялык укук бузгандык жөнүндө протокол түзөт.".
   15. 109-берененин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы "Кыргыз Республикасы-
нын аймагында соода операцияларында" деген сөздөрдөн кийин "эл менен"
деген сөздөр менен толукталсын.
   16. 110-берененин 8-пункту "көрсөтүлүүчү кызматтарга" деген сөз-
дөрдөн кийин ", аткарылуучу жумуштарга" деген сөздөр менен толукталсын;
   17. 15-главанын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "Кирүү,
текшерүү, документтерди талап кылуу, экспертизалоо жана  протокол
түзүү".
   18. 113-берененин 7-бөлүгүндөгү "башкача" деген сөз алып салынсын.
   19. Кодекстин расмий тилдеги 115-беренесинин 1-бөлүгүнүн экинчи
абзацындагы "обязано" деген сөз "обязан" деген сөзгө алмаштырылсын.
   20. 120-беренеде:
   2-бөлүктүн 4-пункту күчүн жоготту деп табылсын:
   3-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "3. Ушул берененин 2-бөлүгүндө каралган учурларда, бүтүмдүн тарап-
тары товарларга, жумуштарга же кызмат көрсөтүүлөргө колдонгон баалар
рыноктук баадан айырмалуу болсо, салык кызматынын органы тийиштүү то-
варларга, жумуштарга же кызмат көрсөтүүлөргө рыноктук бааларды колдон-
гондо болуучу ошол бүтүмдүн натыйжасына ылайыкталып эсептелген салыкты,
туумду жана салыктык санкцияларды салуу жөнүндө жүйөлүү чечим чыгарууга
укуктуу.";
   5-бөлүктүн биринчи абзацы "төмөнкүлөрдөн улам" деген сөздөрдөн ки-
йин "кошумчалар жана" деген сөздөр менен толукталсын.
   21. 126-беренеде:
   3-пункттагы "жана салыктык карызынын жоктугу" деген сөздөр алып
салынсын;
   6-пункт "карызын кечүү" деген сөздөн кийин "жана банктын карызды
талап кылуу укугу токтогондугу" деген сөздөр менен толукталсын.
   22. 142-берененин  1-3-пункттарындагы  "текшерилүүчү календардык
жыл" деген сөздөр "текшерилүүчү календардык жылдан мурдагы жыл" деген
сөздөр менен алмаштырылсын.
   23. 147-берененин 6-бөлүгү "төлөөчүнүн даттануусу" деген сөздөрдөн
кийин "салык кызматынын органдарында" деген сөздөр менен толукталсын.
   24. 152-берене "Кызмат адамынын" деген сөздөр "Салык кызматынын
органдарынын кызмат адамынын" деген сөздөр менен алмаштырылсын.
   25. 153-беренеде:
   19-пунктта "салыктык жылдын ичинде" деген сөздөр "календардык жыл-
дын ичинде" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   20-пункт "кооператив өндүргөн" деген сөздөрдөн мурда "календардык
жылдын ичинде" деген сөздөр менен толукталсын.
   26. 162-берененин 1-пунктунун "б" пунктчасы "булактан" деген сөз-
дөн кийин ", Кыргыз Республикасынын чегинен тышкары жерлерде катталган
ата мекендик уюмдардын филиалынын жана/же өкүлчүлүгүнүн кызматкери бо-
луп эсептелген Кыргыз Республикасынын резидент эмес-жеке жагын кошпо-
гондо" деген сөздөр менен толукталсын.
   27. 163-беренеде:
   2-4-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси менен жөнгө салынуучу ма-
милелер пайда болгондо, салык базасы киреше салыгы боюнча салык мезгили
үчүн минималдуу эсептик кирешенин суммасынын 50 пайызынан кем болбоого
тийиш.
   3. Кийинки календардык жыл үчүн бир айлык минималдуу эсептик кире-
шенин өлчөмү жыл сайын мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бел-
гиленет, ал ушул Кодекстин 170-беренесинин 1 жана 3-пункттарында карал-
ган стандарттык эсептен чыгарууларды эске алуу менен эсептелген өткөн
жыл үчүн кызматкердин региондук орточо айлык эмгек акысы боюнча Кыргыз
Республикасынын статистикалык органынын маалыматтарынын негизинде ошол
жылдын 1-ноябрынан кеч эмес мөөнөттө расмий жарыяланат.
   4. Эмгек акыларын төмөнкүдөй формада алуучу кызматкерлер үчүн ми-
нималдуу эсептик киреше колдонулбайт:
   1) бюджеттик каражаттардын эсебинен;
   2) кызматтарды айкалыштыргандыгы боюнча;
   3) кенже тейлөөчү персоналдын;
   4) турак-жай менчик ээлеринин шериктештиктеринин, кондоминиумдар-
дын, курулуш-турак-жай, гараждык жана бак-чарбак кооперативдеринин кыз-
маткерлеринин;
   5) I, II жана III топтогу майыптардын;
   6) эркинен ажыратуу жайларында же поселениелерде жаза мөөнөтүн
өтөө убагында иштеген адамдардын.".
   5-бөлүк "от жагуучулар" деген сөздөрдөн кийин ", стажерлор, ша-
кирттер, кароолчулар" деген сөздөр менен толукталсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-бөлүк менен толукталсын:
   "6. Толук эмес жумуш убактысы колдонулган учурда кызматкерлер үчүн
минималдуу эсептик киреше жумуш берүүчү тарабынан төмөнкүлөрдүн иш
жүзүндө иштеген мезгилине карата пропорционалдуу колдонулат:
   1) жумушка жараксыздыгы жана төрөгөндүгү боюнча жөлөк пул алган-
дардын;
   2) толук эмес иш күнүн иштегендердин;
   3) өргүүдө, анын ичинде акы төлөнбөгөн өргүүдө жүргөндөрдүн;
   4) кайрадан кабыл алынгандардын же бир ай толук эмес иштеп бошо-
тулгандардын.".
   28. 165-берененин 1-бөлүгүнүн 8-пункту "сатып алуу" деген сөздөр-
дөн мурда "мурастоону, белекке берүүнү кошкондо," деген сөздөр менен
толукталсын.
   29. 167-беренеде:
   25-пункттагы "экономикалык ишти" деген сөздөр "ишкердикти" деген
сөз менен алмаштырылсын;
   27-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "27) жеке ишкерлерди кошпогондо, жеке жактардын айыл чарба продук-
цияларын сатуудан түшкөн кирешелери;".
   30. 176-беренеде:
   3-бөлүктө:
   - "календардык ай үчүн" деген сөздөр алып салынсын;
   - бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
   "Учурдагы ай үчүн салык милдеттенмелерин эсептешүүдө киреше салы-
гынын салык базасы жана минималдуу эсептик киреше суммасы учурдагы са-
лык мезгилинин башынан баштап кызматкер иш жүзүндө иштеген айлар үчүн
жогору өскөн натыйжа катары салык агенти тарабынан эсептелет.";
   5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "5. Эгерде ушул бөлүктө башкача каралбаса, салык агентине стан-
дарттык эсептен чыгаруу укугу эмгек келишими боюнча төлөөлөргө карата
гана жана жеке жак менен салык агентинин ортосундагы эмгек мамилелери
төлөмдөр жүргүзүлгөн айдын ичинде 15 күндөн кем эмес мезгилди камтыган
учурда гана берилет.
   Эгерде эмгек мамилелери 15 күндөн аз мезгилди камтыса, ошондой эле
адам башка иш менен айкалыштырып иштесе, салык агенти ушул эмгек мами-
лелери боюнча төлөмдөрдөн эсептен чыгарууну мамлекеттик социалдык кам-
сыздандыруу боюнча чегерүүлөрдүн суммасында гана жүзөгө ашырууга укук-
туу.".
   31. 178-берене төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:
   "3. Жеке жакка киреше төлөөнүн фактысы жана суммасы жөнүндө маалы-
маттын формасы, анын ичинде материалдык пайда формасында берилгендери,
ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан белгиленет.".
   32. 180-беренеде "аныкталган жеке чыгарып салууну гана" деген
сөздөр "аныкталган стандарттык чыгарып салууну" деген сөздөр менен ал-
маштырылсын.
   33. 181-берененин 2-бөлүгү төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2. Кыргыз Республикасындагы булактардан алынган кирешелерге кире-
ше салыгын салуу, Кыргыз Республикасынын аймагынан тышкары жерлерде ки-
решени төлөп берүүнү кошкондо, киреше төлөп берилген жерге карабай
жүзөгө ашырылат.".
   34. 196-берененин аталышындагы жана 1-бөлүгүндөгү "Кредиттер жана
зайымдар" деген сөздөр "Карыз милдеттенмелери" деген сөздөр менен ал-
маштырылсын.
   35. 198-беренеде:
   1-бөлүктө:
   - "кредиттер жана зайымдар" деген сөздөр "карыз милдеттенмелери"
деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   - "бажы алымдары жана жыйымдары," деген сөздөрдөн кийин "эсепке
алынууга тийиш болгон КНСти кошпогондо, салыктар" деген сөздөр менен
толукталсын;
   7-бөлүк "бажы алымдары жана жыйымдар" деген сөздөрдөн кийин ",
эсепке алынууга тийиш болгон КНСти кошпогондо, салыктар" деген сөздөр
менен толукталсын".
   36. 207-берененин 1-бөлүгүндө:
   "тењештирилген активдин-күрөөгө коюлган мүлкү" деген сөздөр "алар-
га тењдештирилүүчү активдер" деген сөздөр менен алмаштырылсын;
   бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
   "Ушул бөлүктүн максаттары үчүн финансылык лизинг, ошондой эле
банктын менчигине алынган күрөө мүлкү банк кредитине тењдештирилген ак-
тив болуп эсептелет.".
   37. 217-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "217-берене. Пайда салыгынын алдын ала суммасын төлөө

   1. Салык төлөөчү салык мезгилинин учурдагы кварталынын экинчи айы-
нын 20сынан кечиктирбей пайда салыгынын алдын ала суммасын бюджетке
квартал сайын төгүүгө милдеттүү.
   2. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, салык мезгилинин бирин-
чи кварталында төлөнүүгө тийиш болгон пайда салыгынын алдын ала суммасы
өткөн салык мезгилинин 9 айы үчүн эсептелген пайда салыгынын суммасынын
1/3 өлчөмүндө аныкталат.
   3. Эгерде ушул беренеде башкача каралбаса, салык мезгилинин бирин-
чи кварталынан кийинки кварталдарында төлөнүүгө тийиш болгон пайда са-
лыгынын алдын ала суммасы өткөн салык мезгили үчүн пайда салыгы боюнча
декларацияда аталган пайда салыгынын суммасынын 1/4 барабар алынат.
   4. Эгерде салык төлөөчү салык декларациясын белгиленген мөөнөттө
бербеген учурда пайда салыгынын алдын ала суммасы декларация берилген
кварталдын аягына чейин ушул берененин 2-бөлүгүндө белгиленген өлчөмдө
төлөнүүгө тийиш.
   5. Өткөн салык мезгилинин жыйынтыгы боюнча чыгаша тарткан же салык
салынуучу кирешеси жок салык төлөөчү, ошондой эле кайрадан түзүлгөн уюм
пайда салыгынын алдын ала суммасынын өлчөмүн салык төлөөчүнүн божомол-
донгон маалыматтарынын негизинде аныктоого укуктуу жана тиешелүү эсеп-
тешүүнү декларация берген күндөн же кайрадан түзүлгөн уюм катталган
күндөн баштап 30 календардык күндүн ичинде берүүгө милдеттүү.
   6. Эгерде салык мезгилинин биринчи жана/же экинчи кварталы үчүн
салык төлөөчүнүн божомолдонгон маалыматтарынын негизинде эсептелген са-
лыктын суммасы ушул квартал үчүн төлөнүүгө тийиш болгон салыктын алдын
ала суммасынан 30 пайыздан көп айырмаланса, салык төлөөчү салык мезги-
линин биринчи жана/же экинчи кварталында төлөнүүгө тийиш болгон салык-
тын алдын ала суммасына тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу.
   Ушул бөлүктө каралган салыктын алдын ала суммасын корректировкалоо
төмөнкүдөй жүргүзүлөт:
   - бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарына ылайык эсептелүүчү салыктын жана пайданын ставкаларынын негизин-
де;
   - салыктын алдын ала суммасынын эсебин салык органына берүү жолу
менен салык мезгилинин тиешелүү кварталынын 30-январынан же 30-апрели-
нен кеч эмес мөөнөттө салык төлөөчү тарабынан өз алдынча.
   Эгерде ушул бөлүккө ылайык салык төлөөчүнүн божомолдонгон маалы-
маттарынын негизинде эсептелген салыктын суммасы ушул бөлүктө каралган
тартипте эсептелүүчү тиешелүү квартал үчүн пайда салыгынын иш жүзүндөгү
суммасынан 30 пайыздан ашык төмөн болсо, салык төлөөчүгө салыкты
төлөбөгөндүгү же өз убагында төлөбөгөндүгү үчүн ушул Кодексте белгилен-
ген туум колдонулат.
   7. Эгерде салык мезгилинин биринчи жарым жылдыгы үчүн финансылык
натыйжанын негизинде эсептелген салыктын суммасы ушул мезгил үчүн
төлөнүүгө тийиш болгон салыктын алдын ала суммасынан 30 пайыздан ашык
айырмаланса, салык төлөөчү салык мезгилинин үчүнчү жана төртүнчү квар-
талында төлөнүүгө тийиш болгон салыктын алдын ала суммасына тиешелүү
өзгөртүүлөрдү киргизүүгө милдеттүү.
   Ушул бөлүктө каралган салыктын алдын ала суммасын корректировкалоо
төмөнкүдөй жүргүзүлөт:
   - бухгалтердик эсепке алуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам-
дарына ылайык эсептелүүчү салыктын жана пайданын ставкаларынын негизин-
де;
   - тиешелүү эсептешүүнү салык органына берүү жолу менен салык мез-
гилинин 30-июлунан кеч эмес мөөнөттө салык төлөөчү тарабынан өз алдын-
ча.
   8. Салыктын алдын ала суммасы төлөнбөсө же өз убагында төлөнбөсө,
анын ичинде ушул берененин 7-бөлүгүнө ылайык салыктын алдын ала сумма-
сын корректировкалоону жүргүзбөөнүн жана/же туура эмес корректировка-
лоонун айынан болсо, салык төлөөчүгө салыкты төлөбөгөндүгү же өз уба-
гында төлөбөгөндүгү үчүн ушул Кодексте белгиленген туум колдонулат.".
   38. 224-берененин 2-пункту "КНСтен бошотулган" деген сөздөрдөн ки-
йин "жана КНС боюнча салык салынуучу объект болуп эсептелбеген" деген
сөздөр менен толукталсын.
   39. 229-берененин 1-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда
баяндалсын:
   "1. Эгерде ал ырааттуу 12 айдын ичинде же болбосо ырааттуу 12 айга
жетпеген мөөнөттү түзүүчү мезгилдин ичинде наркы 4000000 сом суммасынан
ашкан (мындан ары бул бөлүмдө - КНС боюнча каттоо чеги) ушул Кодекстин
224-беренесинин 2-пунктунда каралган товарларды берүүнү, жумуштарды жа-
на кызмат көрсөтүүлөрдү жүзөгө ашырса, экономикалык иш-аракеттерди
жүргүзүүчү субъект КНС төлөөчү катары каттоодон өтүшү керек.".
   40. 231-берененин 2-бөлүгүндө:
   4-пункт "КРУБдун" деген аббревиатура "Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкынын" деген сөздөргө алмаштырылсын;
   5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "5) уставдык капиталга (фонд, чегерүү) берилген мүлктү өткөрүү же
кайтаруу.".
   41. 243-беренеде:
   2-бөлүктүн 1-пунктунда "кредиттерди, заемдорду берүү" деген сөз-
дөрдөн кийин "жана өндүрүү" деген сөздөр менен толукталсын;
   статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-бөлүк менен толукталсын:
   "3. Банктын заемчусунун карызын жоюунун эсебине алынган мүлктүн
банк тарабынан аткарылган берими кредит боюнча карыздын суммасынын чек-
теринде КНСтен бошотулган болуп эсептелет.".
   42. 259-берененин 2-бөлүгүндөгү "9022" деген цифралардан кийин ",
9027" деген цифралар менен толукталсын.
   43. 282-берененин 5-бөлүгүнүн биринчи абзацындагы ", жумуштарга,
кызмат көрсөтүүлөргө" деген сөздөр алып салынсын.
   44. 286-берененин 1-бөлүгүнүн 2 жана 4-пункттары төмөнкүдөй редак-
цияда баяндалсын:
   "2) акциздик товардын КНС, сатуу салыгы жана акциздик салыгы ко-
шулбаган сатылуучу баасы; жана/же";
   "4) товардын КНС, сатуу салыгы жана акциздик салыгы кошулбаган ры-
ноктук баасы - товар өндүрүүчү тарабынан акциздик товар накталай төлөм,
белек катары берилгенде, күрөөгө коюлган товарлар күрөө кармоочунун
менчигине өткөрүлгөндө же алмашуу операциясында, ошондой эле акысыз не-
гизде берилгенде.".
   45. 306-берененин 1-бөлүгүндө "кечиктирбестен" деген сөздөн кийин
"каттоодон өткөн жери боюнча" деген сөздөр менен толукталсын.
   46. 313-беренедеги "төлөөгө милдеттүү" деген сөздөр "төлөөгө кат-
тоодон өткөн жери боюнча милдеттүү" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   47. 315-берененин 1-бөлүгүнүн 3-пункттун "КРУБ" деген аббревиатура
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы" деген сөздөргө алмаштырылсын.
   48. 316-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "316-берене. Салык салуу объектиси

   1. Сатуудан салык алынуучу объект бул товарларды сатуу, иштерди
аткаруу, кызматтарды көрсөтүү болуп саналат.
   2. Сатуудан салык алынбоочу объект болуп төмөнкүлөр эсептелет:
   1) мүлктү менчик ээсинен төмөнкүгө өткөрүп берүү:
   а) ишеним алып башкаруу келишиминин негизинде ишеним алган башка-
руучуга;
   б) жөнөкөй өнөктөштүк келишимине ылайык ушул өнөктөштүктүн ишин
алып баруу боюнча милдеттенмелер жүктөлгөн субъект;
   2) ишеним алып башкаруу же жөнөкөй өнөктөштүк келишиминин аракети
токтогон учурда менчик ээсине мүлктү өткөрүп берүү.".
   49. 317-беренеде:
   2-бөлүк "салыктык база" деген сөздөрдөн кийин "КНС жана сатуу са-
лыгын эсептебестен" деген сөздөр менен толукталсын;
   3-бөлүк "казындылардын" деген сөздөн кийин "КНСти эсептебестен"
деген сөздөр менен толукталсын;
   4-бөлүк "айырма" деген сөздөн кийин "КНСти эсептебестен" деген
сөздөр менен толукталсын;
   5 жана 6-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "5. Банк үчүн салыктык база болуп негизги каражаттарды, товарларды
сатуудан түшкөн пайда, пайыздык кирешелер, валюталык операциялардан чы-
гымдарды алып салуу менен валюталык операциялардан түшкөн кирешелерди
кошуп эсептегенде жумуштардан, кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн киреше
эсептелет.
   6. Камсыздандыруу уюму үчүн салыктык база КНСти жана сатуу салыгын
эсепке албастан товарларды, жумуштарды сатуудан түшкөн пайда, кайрадан
камсыздандыруу келишими боюнча кайрадан камсыздандыруучуга тиешелүү
камсыздандыруу сыйлыктарынын суммасын чыгарып салгандан кийин сатуу са-
лыгын эсептебестен кызмат көрсөтүүлөр эсептелет.
   Камсыздандыруунун топтогон түрлөрү боюнча салыктык базасы болуп
сатуу салыгын эсепке албастан камсыздандыруу төлөмдөрүн чыгарып салган-
дан кийин келип түшкөн камсыздандыруу сыйлыктарынын суммасы эсепте-
лет.";
   статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-бөлүк менен толукталсын:
   "7. Аффинаждоо жана кийинки сатуу үчүн каалагандай түрдөгү алтынды
жана/же күмүштү сатып алууда салыктык базасы болуп сатылган аффинаждал-
ган алтындын жана/же күмүштүн наркы менен каалагандай түрдө сатып алын-
ган алтындын жана/же күмүштүн наркынын ортосундагы айырма эсептелет.".
   50. 318-берененин 1-бөлүгү төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен то-
лукталсын:
   "3) бүтүмдүн шарттарын толук же жарым-жартылай аткарбоо.".
   51. 319-берене төмөнкүдөй мазмундагы абзац менен толукталсын:
   "Ушул беренеде соода иши деп сатуу максатында сатып алынган товар-
ларды сатуу боюнча иштер түшүнүлөт.".
   52. 322-берене төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "322-берене. Салыктык отчет берүүнүн жана салыкты төлөөнүн
         мөөнөттөрү

   Салык төлөөчү отчеттук мезгилден кийинки айдын 20сына чейин салык-
тык каттоодон өткөн жери боюнча отчет берүүгө жана сатуудан салыкты
төлөөгө милдеттүү. Ал эми каттоосу жок болгон учурда сатуудан салык са-
лыктык каттоодон өткөн жери боюнча төлөнөт.".
   53. ХIII бөлүмдүн бүткүл тексти боюнча "К1", "К2", "К3" коэффици-
енттери тиешелүү түрдө "Кр", "Кз", "Ко" коэффициенттерине алмаштырыл-
сын.
   54. 327-берененин 8-бөлүгүнүн биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда
баяндалсын:
   "8. К3 зоналдык коэффициентинин маанисин жана калктуу конуштагы
нарктык зоналардын чек араларын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жерги-
ликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунуштары боюнча Кыргыз Респуб-
ликасынын Жогорку Кењешинин профилдик комитети менен макулдашуу боюнча
0,3дөн 1,2ге чейинки өлчөмдө, жылына бирден ашырбай, кийинки календар-
дык жыл башталганга чейин 30 күндөн кеч эмес мөөнөттөн кечиктирбей бел-
гилейт.".
   55. 332-беренеде:
   1-бөлүктүн 2-пунктундагы "өтүп жаткан жылдын 1-июнунан кечиктир-
бестен" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган" деген
сөздөргө алмаштырылсын;
   2-бөлүктүн 2-пунктундагы "өтүп жаткан жылдын 1-июнунан кечиктир-
бестен" деген сөздөр "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү аныктаган" деген
сөздөргө алмаштырылсын;
   5-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "5. Салык төлөөчүлөр мүлккө салык боюнча маалымат эсебин беришет:
   1) 1, 2 жана 3-топтун мүлк объекттери үчүн:
   а) өтүп жаткан жылдын 1-мартына чейин - уюмдар жана жеке ишкерлер;
   б) өтүп жаткан жылдын 1-майына чейин - жеке ишкерлерди кошпогондо
жеке жактар;
   2) 4-топтун мүлк объекттери үчүн - Кыргыз Республикасынын Өкмөтү
аныктаган мөөнөттө.".
   56. XIV бөлүмдүн бүткүл тексти боюнча "К1" жана "К2" коэффициент-
тери тиешелүү түрдө "Кз" жана "Кк" коэффициенттерине алмаштырылсын.
   57. 338-беренеде:
   аталышында жана 1-бөлүктө "Короо жай" деген сөздөрдөн мурда "Үй
жанындагы," деген сөздөр менен толукталсын;
   2-бөлүк күчүн жоготту деп эсептелсин;
   3-бөлүктөгү "Эгер" деген сөздөн кийин "үй жанындагы," деген сөздөр
менен толукталсын.
   58. 339-беренеде:
   4 жана 5-бөлүктөр төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "4. Зоналык коэффициент  Кз  ушул  Кодекстин  327-беренесинин
8-бөлүгүндө каралган тартипте белгиленет.
   5. Кк коммерциялык коэффициентти пайдалануу үй жанындагы, жер, ко-
роо жай жана багбанчылык-огород жер участоктордун турак жай курулуштар
же жашоо үчүн менчик ээси тарабынан ижарага өткөрүп берилген курулма-
лардын бөлүгү ээлеген үлүшкө пропорционалдуу бөлүктөр үчүн 1,0 барабар
белгиленет.";
   6-бөлүктүн 21-пунктундагы "калктуу конуштун чегинде жайгашкан" де-
ген сөздөр алып салынсын.
   59. 341-беренеде:
   1-бөлүктүн 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "3) короо жай жана багбанчылык-огород жер участоктор үчүн төмөнкү-
дөй формула боюнча:

   Н = С х П х Кз, мында

   Н - жер салыгынын суммасы, С - жер салыгынын ставкасы, П - жер
участогунун  аянты,  кв.м,  Кз  - ушул Кодекстин 327-беренесинин
8-бөлүгүндө каралган тартипте белгиленген зоналык коэффициент.";
   5-бөлүктөгү "Жеке адамдардын" деген сөздөрдөн кийин "үй жанындагы
жер," деген сөздөр менен толукталсын;
   7-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "7. Эгер жер участогунда Кк коммерциялык пайдалануунун ар кандай
коэффициенттери колдонулган курулуштар болсо, ал курулуштардын ар бири-
не тиешелүү жер участокторунун үлүштөрү же алардын бөлүгү алар курулган
аянттарга пропорциялуу аныкталат.".
   60. 342-берененин 2-бөлүгүндөгү "берилген" деген сөздөн кийин "үй
жанындагы," деген сөздөр менен толукталсын.
   61. 344-берененин 1-бөлүгүндөгү "төмөнкүлөр" деген сөздөн кийин
"үй жанындагы," деген сөздөр менен толукталсын.
   62. 349-беренеде:
   1-бөлүктөгү "355" деген цифралар "348" деген цифраларга алмашты-
рылсын;
   3-бөлүктөгү "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү" деген сөздөрдөн кийин
"макулдашуу боюнча" деген сөздөр менен толукталсын; "көрсөтүлүүчү кыз-
маттардын" деген сөздөрдөн кийин "объекттеринин" деген сөз менен толук-
талсын.
   63. 353-беренеде:
   1-бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "1. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин профилдик комитети
менен макулдашуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитүүчү тизмек-
ке ылайык ишин жүзөгө ашыруучу жеке жак ыктыярдуу патенттин негизинде
салык төлөөгө укугу бар.";
   4-бөлүктүн 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:
   "2) "уюмдардын укуктары жок.".
   64. 354-берененин 1-бөлүгүндөгү "Кыргыз Республикасынын Өкмөтү"
деген сөздөрдөн кийин "Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин профил-
дик комитети менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр менен толукталсын.
   65. 355-берененин 2-бөлүгүндөгү "удаалаш өтүүчү" деген сөздөрдөн
кийин "1, 2," деген цифралар менен толукталсын.
   66. 359-берененин 1-бөлүгүнүн 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баян-
далсын:
   "1) кызматкерлердин орточо тизмесинин саны 30 адамдан ашпайт;".
   67. 378-берене "атайын каражаттары бар" деген сөздөрдөн кийин ",
мектепке чейинки билим берүү уюмдарын кошпогондо," деген сөздөр менен
толукталсын.
   68. 385-берененин 1-бөлүгүндө "квартал сайын" деген сөз "ай сайын"
деген сөздөргө; "ар квартал" деген сөздөр "ай" деген сөзгө алмаштырыл-
сын.

   2-берене.

   Кирешеге салык төлөөчү 2009-жылдын биринчи жана/же экинчи кварталы
үчүн салыктын алдын ала суммасынын өлчөмүнө туум айып чегербестен Кыр-
гыз Республикасынын Салык кодексинин 217-беренесинде каралган тиешелүү
корректировканы киргизүүгө укуктуу.

   3-берене.

   Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 170-беренесинин 1 жана
3-пункттарында каралган  стандарттык  алып  салууларды  кошпогондо,
2009-жылга бир айда кирешенин минималдуу эсептелген өлчөмү Кыргыз Рес-
публикасынын статистика органынын маалыматтарынын негизинде ыйгарым
укуктуу салык органы тарабынан 2008-жыл үчүн кызматкерлердин региондук
орточо айлык эмгек акысы боюнча ушул Мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып
30 календардык күндөн кечиктирбестен расмий жарыялоо менен белгиленет.

   4-берене.

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн чечимдерин эки айлык мөөнөттө
ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.
   Ушул Мыйзамдын 2010-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кире турган
1-беренесинин 52 жана 67-пункттарын жана 2011-жылдын 1-январынан тартып
күчүнө кире турган 63-пунктун кошпогондо, ушул Мыйзам 2009-жылдын 1-ян-
варынан тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев