Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары
2010-жылдын 26-апрели УӨ № 30

     КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УБАКТЫЛУУ ӨКМӨТҮНҮН ДЕКРЕТИ

     К.Бакиевди кол тийбестик статусунан ажыратуу жөнүндө

   2010-жылдын 7-апрелинде Кыргызстандын эли ошол кездеги бийликтер-
дин кылмыштуу жана жоопкерсиз саясатына каршы чыгуу менен алардын бей-
гам жүргөн жарандарды аттырганына карабастан К.Бакиевди Кыргыз Респуб-
ликасынын Президентинин кызматынан кулатты.
   2010-жылдын 7-апрелиндеги Элдик Курултайдын Борбордук аткаруу ко-
митетинин чечимине ылайык, кырдаалды турукташтыруу жана бийликтин бир-
ден-бир булагы эл экени жөнүндө негиз түзгөн принципти камсыз кылуу
максатында Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтү түзүлгөн. Кыргыз
Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги N 1 Дек-
рети менен Кыргыз Республикасынын Конституциясында Президентке, Жогорку
Кењешке жана Өкмөткө бекитилип берилген ыйгарым укуктар жана милдеттер
Убактылуу Өкмөтүнө жүктөлгөн.
   "Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасындагы
мамлекеттик бийликтин жалгыз бир булагы" экендиги жөнүндө жобо кыргыз
мамлекеттүүлүгүнүн пайдубалы катары кызмат кылган бардык негизги доку-
менттерде  -  1990-жылдын 15-декабрындагы Мамлекеттик эгемендүүлүк
жөнүндө декларация, 1991-жылдын 31-августундагы Мамлекеттик көз каран-
дысыздык жөнүндө декларацияда, 1993-жылкы бардык өзгөрүүлөрү менен
Конституцияда бекитилген.
   1993-жылдан тартып 2003-жылды кошуп алганда ага киргизилген бардык
өзгөрүүлөр менен Кыргызстандын Конституциясында: "Мамлекетте элдин кан-
дайдыр бир бөлүгү, кандайдыр бир бирикмеси же жеке адам бийликти ээлеп
алууга укуксуз. Мамлекеттик бийликти күч менен ээлеп алуу эњ оор кылмыш
болуп саналат" деп жазылган. Колдонуудагы Конституцияда мамлекеттик
бийликти ээлеп алуу жөнүндө түшүнүк алып салынганы менен мунун өзү бий-
ликти ээлеп алуу элге каршы кылмыш катары жоюлуп калды дегендикти бил-
дирбейт.
   Мамлекеттик бийликти ээлеп алуу өлкөнүн Конституциялык түзүлүшүнүн
негизине кол салат жана бийликтин негизги булагы болгон элдин кызыкчы-
лыктарына түздөн-түз зыян келтирет. Кыргызстандын Президенти болуу ме-
нен К.Бакиев:
   1) Өзүнүн "Ак Жол" партиясына Жогорку Кењештеги мандаттардын 80
пайызын берүү менен парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын расмий жарыя-
лабастан өлкөдөгү мыйзам чыгаруу бийлигин басып алып, парламентти
өзүнүн жеке максаттарына жетишүүнүн куралы кылып алган.
   2) Конституциялык сотту кошо алганда сот тутумун саясий жүйөлөнгөн
өкүмдөрдү чыгаруучу, мыйзамдарды каалагандай колдонуучу, кылмышкерлерди
бошотуучу, күнөөсүздөрдү жазалоочу, президенттик бийликтин жоопкерчи-
ликсиз жана коррупцияланган кошундусуна айландырууга жол берген.
   3) Мамлекеттик кызматты уюштуруунун негиз болуучу принциптерин бу-
зуп өз бир туугандары Жанышты, Маратты, Адылды, уулдары Марат менен
Максимди өлкөдөгү жооптуу кызмат орундарына дайындап, алар анын тике
баш ийүүсүндө болгон.
   4) 2009-жылдын ичинде конституциялык органдарды жойгон жана Прези-
денттин институту деп аталымыш болгон конституциялык эмес түзүмдөрдү
түзүп, аларды кийин өзүнүн сөзүн эки кылбаган Конституциялык соттун жа-
на Жогорку Кењештин жардамы менен Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү
жолу менен мыйзамдаштырууга аракеттенген. Бул "конституциялык реформа-
лар" анын ыйгарым укуктарын Президенттин Институтуна өткөрүп берүү ме-
нен Өкмөттү андан ары алсыратууга, ошондой эле анын бирден-бир максаты
Президенттин милдетин аткаруучуну дайындоо болгон, Президент тарабынан
аныкталуучу Мамлекеттик кењешти түзүүгө багытталган.
   5) Өз уулу Максим Бакиев үчүн Өнүктүрүү, инвестициялар жана инно-
вациялар боюнча борбордук агенттикти түзүп, ага Кыргызстандын бардык
активдерин (мүлктү, насыяларды, гранттарды, алтын корлору менен башка
каражаттарды кошуп алганда каржыларды) башкаруу боюнча ыйгарым укуктар-
ды өткөрүп берип, аларды Максим бедели шек туудурган өз консультантта-
рына ишенип берип койгон.
   6) 2007-жылдын 21-октябрындагы референдумда жана ар кыл дењгээлде-
ги органдарды шайлоодо 2007-жылдын 16-декабрындагы Жогорку Кењештин де-
путаттарын шайлоодо, ошондой эле 2009-жылдын 23-июлундагы Кыргыз Рес-
публикасынын Президентин шайлоодо да Кыргызстандын шайлоочуларынын до-
буштарынын натыйжаларын жапырт бурмалоо жолу менен элдин эркин бил-
дирүүсүн өлкөдөгү бүткүл бийликти ээлеп алуунун жеке кызыкчылыгы менен
алмаштырган.
   Бүткүл бийликти  ээлеп  алып жана өзү тике контролдогон күч
түзүмдөрүнө, криминалитетке жана ЖМКга таянып, Жогорку Кењештин, сот
органдары менен Өкмөттүн колдоосу жана үнсүз макул болуусу менен Прези-
дент К.Бакиев бүткүл Кыргызстанды - анын жарандарын, табигый жана эко-
номикалык ресурстарын өзү каалагандай контролдогон жана пайдаланып кел-
ген. 2010-жылдын жазына карата К.Бакиевдин үй-бүлөсү башка адамдардын
атынан "Кристалл", "Кыргызтелеком", "Түндүкэлектро", "Чыгышэлектро" ак-
ционердик коомдору жана башкалар сыяктуу мамлекеттик менчиктин страте-
гиялык объекттерин мыйзамсыз менчиктеп алган. Мында жарандар алардын
жањы ээлерине электр жана жылуулук энергиясына алдын ала эки эсе жого-
рулатылган тарифтер боюнча төлөөгө милдеттүү болушкан. Мунун баары
өлкөдөгү негизги азык-түлүктөргө, товарларга жана кызматтарга баалардын
өсүшүнө алып келген.
   Бир адам жана анын тегерегиндегилер тарабынан суу жана андан
өндүрүлүүчү электр энергиясынын, экономиканын эњ маанилүү объекттеринин
басып алынышы, эзелтен кыргыз жери болуп келген Каркыра, Жетимтоо сыяк-
туу жерлердин таратылып берилиши жол берилгис болуу менен жарандардын
жалпы кыжырдануусун туудурган. Суу, жер казынасы, башка табигый ресурс-
тар жана мамлекеттик объекттер бийликке келип калган адамдардын чакан
тобунун эмес, бүткүл Кыргызстандын элинин кенчи болуп саналат. Мамле-
кеттик  машинанын бүткүл күчү К.Бакиев жана анын кењешчилери өз
үй-бүлөсүнүн жана анын тегерегиндегилердин кирешелерин көбөйтүү үчүн эњ
мыкты ыкмаларды издеп табууга багытталган.
   Сот, укук коргоо жана фискалдык органдар, К.Бакиевдин бюрократия-
лык аппараты элди оор салыктар жана адилетсиз чечимдер менен тажатып,
ал эми салык салуу жалпы кызыкчылыкта эмес, К.Бакиевдин жана анын теге-
региндегилердин кызыкчылыгында жүргүзүлө баштаган. Ар кандай кыжырлану-
уну басыш үчүн Президент К.Бакиев армиядан, милициядан жана башка күч
түзүмдөрүнөн репрессиячыл аппарат түзгөн. К.Бакиевдин башкаруусу жаран-
дардын конституциялык укуктары менен эркиндиктерин бузган, мунун өзү
режимге жакпаган коомдук ишмерлер менен журналисттерди куугунтуктоодон
жана өлтүртүүдөн, сөз эркиндигин жана чогулуштарды бейгам өткөрүү, шай-
лоо жана шайлануу укугун чектөөчү Конституцияга каршы чечимдерди кабыл
алуудан көрүнгөн.
   2010-жылдын 24-мартында Ынтымак курултайы имиш деп чакырылган нер-
седе К.Бакиев Кыргыз Республикасындагы шайлоо институтун жектөө менен
чыгып сүйлөгөн жана "кењешүүчү" демократия деп аталган нерсеге өтүүнүн
зарылдыгы жөнүндө билдирип, өзүнүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик
башкаруу системасын түзүүгө катышуунун конституциялык укугунан өлкөнүн
жарандарын ажыратууга умтулгандыгын айгинелеген.
   Дал ушул элди эзүү жана жакырчылыктын, адилетсиздик менен эркин-
диктерди басмырлоонун кесепетинен мамлекеттин алсызданышы, жарандардын
Кыргызстандын элине берген антынан тайып, Конституция менен мыйзамдарды
үзгүлтүксүз бузуп, жарандардын укуктары менен эркиндиктерин тепселеген
К.Бакиевдин режимине карата жек көрүүсүн пайда кылган. Анткени Кыргызс-
тандагы коомдон Президентке жана анын  тегерегиндегилерге  таасир
көрсөтүүнүн легитимдүү каражаттары тартып алынгандыктан эл эзүүгө жана
зордук-зомбулукка каршылык көрсөтүүнүн өзүнүн табигый укугунан ади-
леттүү пайдаланды.
   Элдик Курултайдын Борбордук аткаруу комитети тарабынан 2010-жылдын
7-апрелинде Бишкекте уюштурулган элдик курултайларды өткөрүү убагында
К.Бакиевдин билүүсү жана макулдугу менен бейгам жүргөн жарандарды ыра-
йымсыз, мыкаачылык ыкмалар аркылуу, бир эле учурда жаш агызуучу газды,
резина окторун, автомат куралдарын, анын ичинде снайперлерди пайдалан-
ган катаал, жырткычтык ыкма менен атуу болуп өттү.
   Жогоруда баяндалгандын негизинде, Кыргыз Республикасынын Убактылуу
Өкмөтүнүн 2010-жылдын 7-апрелиндеги N 1 Декретине ылайык Кыргыз Респуб-
ликасынын Убактылуу Өкмөтү ушул Декретти кабыл алат:
   1. Кыргызстандын эли 2010-жылдын 7-апрелинде эгемендиктин ээсинин
жана Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик бийликтин жалгыз бир булагы
катары өз статусун пайдаланып, К.Бакиевди Кыргыз Республикасынын Прези-
дентинин кызматынан кууп түштү жана аны ыйгарым укуктарынан ажыратты.
   2. Көп сандаган курмандыктарга алып келген бейгам жүргөн калкка
каршы ок атуучу куралды колдонууга жол берүүдөн көрүлгөн өзгөчө оор
кылмыш жасоо жолу менен К.Бакиев өзүн Кыргыз Республикасынын экс-прези-
дентинин статусунан жана кол тийбестигинен ажыратып, мыйзамдын алкагы-
нан чыгып кеткендиги белгиленсин.
   3. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы Кыргыз Республикасы-
нын мыйзамдарынын алкагында К.Бакиевди жазык жоопкерчилигине тартуу бо-
юнча, ошондой эле аны Кыргыз Республикасына алып келүү боюнча зарыл ча-
раларды көрсүн.
   4. Ушул Декрет кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.

   Кыргыз Республикасынын
   Убактылуу Өкмөтүнүн Төрагасы           Р.Отунбаева