Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамы менен киргизилген өзгөртүүлөр
"Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө"
Кыргыз Республикасынын Мыйзамы расмий жарыяланган күндөн тартып
алты ай өткөндөн кийин күчүнө кирет

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\ad44dc98-7a7d-424a-b93f-819c930c2375\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

2013-жылдын 26-апрели № 60

Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамынын редакциясына ылайык)

1-берене.

 

"Кыргыз Республикасындагы микрофинансы уюмдары жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2002-ж., № 9, 412-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьяда:

1-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Жеке жана юридикалык жактар үчүн, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык, микрофинансы кызматтарын көрсөтүү максатында юридикалык жак катары түзүлгөн адистештирилген финансы-кредиттик же кредиттик мекеме (микрофинансы компаниясы, микрокредиттик компания, микрокредиттик агенттик) микрофинансы уюму болуп саналат.".

2-4-пункттар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Акционердик коом формасында түзүлгөн, Улуттук банктын лицензиясын алган, юридикалык жана жеке жактарды микрокредиттөөнү жана операциялардын башка түрлөрүн, анын ичинде жеке жана юридикалык жактардан ушул Мыйзамда каралган мөөнөттүү аманаттарды тартууну жүзөгө ашыруучу адистештирилген финансы-кредиттик мекеме микрофинансылык компания болуп саналат.

3. Коммерциялык уюмдун кандай болбосун уюштуруу-укуктук формасында түзүлгөн, Улуттук банктын күбөлүгүн алган, жеке жана юридикалык жактарды микрокредиттөөнү жана ушул Мыйзамда каралган операциялардын башка түрлөрүн жүзөгө ашыруучу адистештирилген финансы-кредиттик мекеме микрокредиттик компания болуп саналат.

4. Ушул мыйзамда белгиленгендерди кошпогондо, коммерциялык эмес уюм формасында түзүлгөн, Улуттук банктын күбөлүгүн алган жана уюмдун уставдык максаттарына ылайык жеке жана юридикалык жактарды микрокредиттөөнү жүзөгө ашыруучу адистештирилген кредиттик мекеме микрокредиттик агенттик болуп саналат.".

6-пунктунун экинчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Бир эле адамга же байланыштагы жактардын тобуна берүү үчүн микрокредиттин жана лизингдин жыйынды өлчөмдөрү Улуттук банк тарабынан белгиленет жана жөнгө салынат.";

7-пунктундагы "микрокредиттерди берүү" деген сөздөр "микрофинансы кызматтарын көрсөтүү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

8-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"8. Микрокредиттерди берүү мыйзамдардын талаптарына ылайык кредиттик келишим боюнча, анын ичинде адамдардын тобунун субсидиардык же тилектештик жоопкерчилиги астында жол-жоболоштурулат.".

2. 2-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2-статья. Микрофинансы уюмунун ишинин максаты

Микрофинансы уюмдарынын ишинин максаты жакырчылыкты жоюуга көмөк көрсөтүү, иш менен камсыз кылуунун деңгээлин көтөрүүгө, ишкердикти өнүктүрүүгө жана Кыргыз Республикасынын калкын социалдык мобилизациялоого көмөк көрсөтүү үчүн микрофинансылоо боюнча калкка жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү берүү болуп саналат.

Мында микрофинансы уюму анын уюштуруу документтери менен аныкталган жана Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына карама-каршы келбеген башка максаттарды да көздөөгө укуктуу.".

3. 3-статьяда:

5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Микрофинансы уюмунун аталышын өзгөртүү Улуттук банк менен алдын ала макулдашылгандан кийин жүзөгө ашырылат. Микрофинансы уюму аталышы жана/же турган жери өзгөргөндөн кийин үч күндүн ичинде бул тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарында кабарландыруу берүүгө милдеттүү.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6. Кыргыз Республикасынын аймагында мурда түзүлгөн же түзүлүп жаткан банктардын же болбосо микрофинансы уюмдарынын аталышы менен бирдей же аларды алмаштырып жиберүү даражасына чейин окшош белгилөөлөрдү аталыш катары пайдаланууга жол берилбейт.

Ушул тыюу салуу туунду банктарга же туунду микрофинансы уюмдарына негизги банктардын (башкы) же микрофинансы уюмдарынын (башкы) аталыштарын пайдаланууда жайылтылбайт.".

4. 7-статьяда:

3-пунктунун биринчи сүйлөмү алып салынсын;

4-пунктундагы "филиалдары менен/же өкүлчүлүктөрүнүн юстиция органдарында эсепке алуу каттоосунан өтүшүн эске албаганда" деген сөздөр "юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдагы эсепке алуу каттоосун кошпогондо," деген сөздөргө алмаштырылсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 8-пункт менен толукталсын:

"8. Микрофинансы уюмдарынын чет мамлекеттердин аймактарындагы филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн иши, алар ачылган өлкөнүн мыйзамдарынын жана/же Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген тиешелүү эл аралык келишимдердин негизинде жүзөгө ашырылат.".

5. 8-статьяда:

1-пунктунда:

4-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) юридикалык жактардан каражаттарды карызга алып турууга;";

пункт төмөнкүдөй мазмундагы 5 жана 6-пунктчалар менен толукталсын:

"5) Уюштуруучулардан (акционерлерден) Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдүн чектеринде каражаттарды карызга алып турууга;

6) туунду финансы аспаптары менен операцияларды Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдү эске алуу менен жүзөгө ашырууга";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 4 жана 5-пункттар менен толукталсын:

"4. Микрофинансы уюмдары төмөнкүлөргө укуксуз:

1) ушул Мыйзамга ылайык микрофинансы компаниялары тарабынан кепилдиктерди берүүдөн тышкары, жоопкерчиликтерди алууга жана кепилдиктерди берүүгө;

2) ушул Мыйзамда каралган операциялардан жана бүтүмдөрдөн тышкары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган башка банк операцияларын жана бүтүмдөрүн жүзөгө ашырууга;

3) баалуу кагаздар рыногунда кесипкөй ишти жүзөгө ашырууга.

5. Өз ишин банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашырган микрофинансы уюмдарынын ишин укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.".

6. 9-статьяда:

статья төмөнкүдөй мазмундагы 3 жана 4-пункттар менен толукталсын:

"3. Микрофинансы уюмдары, алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү жайгашкан жери боюнча өз аталыштарын көрсөткөн көрнөккө ээ болуулары тийиш. Филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн аталыштары башкы уюмдун аталышына ылайык келиши керек. Микрофинансы уюмдарынын жана алардын филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн жайгашкан жери өзгөргөндө микрофинансы уюмдары бул тууралуу өз убагында ыйгарым укуктуу мамлекеттик каттоо органына жана Улуттук банкка маалымдоосу керек.

4. Ишин ушул Мыйзамга ылайык жүзөгө ашырып жаткан микрофинансы уюмдарына карата монополияга каршы мыйзамдардын талаптарынын сакталышы, бул максаттарда аткаруу үчүн милдеттүү болгон ченемдик укуктук актыларды чыгара алган Улуттук банк тарабынан көзөмөлдөөгө алынат.".

7. 10-статьяда:

2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Микрофинансы уюму анын катышуучуларынын (акционерлеринин) чечими боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоюлушу мүмкүн, мында микрофинансы уюму белгиленген мөөнөттө лицензиянын же күбөлүктүн түп нускасын Улуттук банкка өткөрүп берүүгө жана жоюу жөнүндө чечим кабыл алынган учурдан тартып лицензияда жана/же күбөлүктө каралган операцияларды жүзөгө ашырууну токтотууга тийиш.

Микрофинансы уюмун жоюу боюнча милдеттер, анын ичинде ушул статьянын 4 жана 5-пункттарында көрсөтүлгөн учурларды кошпогондо, микрофинансы уюмунун лицензиясы же күбөлүгү Улуттук банк тарабынан чакырып алынганда, анын катышуучуларына (акционерлерине) же болбосо микрофинансы уюмунун уставы менен жоюуга ыйгарым укуктуу башкаруу органына жүктөлөт.";

4-пунктундагы ", банк катары" деген сөздөр алып салынсын;

статья төмөнкүдөй мазмундагы 5-пункт менен толукталсын:

"5. Мөөнөттүү аманаттарды кабыл алууга укугу бар микрофинансы компанияларын жоюу Кыргыз Республикасынын банктарды жоюу жана банкроттоо жөнүндө мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.".

8. 13-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"13-статья. Микрофинансы компаниясы, анын уюштуруучулары жана акционерлери

1. Жеке жана юридикалык жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттери же резидент эместери аны контролдогон, анын контролундагы кандай болбосун башка юридикалык жактын үлүшү менен чогуу алгандагы же аны менен бирге жалпы контролдо турган юридикалык жактын үлүшү микрофинансы компаниянын добуш берүүчү акцияларынын 20 пайызынан ашпаган шартта микрофинансы компаниясынын уюштуруучулары жана акционерлери боло алышат. Көрсөтүлгөн чектөөлөр банк жана/же финансы ишин жүргүзгөн юридикалык жактарга, ошондой эле Улуттук банктын талаптарына ылайык келгенде, чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюмга жайылтылбайт.

2. Микрофинансы компаниясынын уюштуруучулары же акционерлери (катышуучулары) катары төмөнкү белгилердин бирине же бир нечесине ылайык келген жакка жол берилбейт:

1) уюштуруучунун же акционердин (катышуучунун) финансылык кудуретсиздиги (банкроттугу);

2) уюштуруучунун же акционердин (катышуучунун) финансылык же экономикалык кылмыштар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттуулугунун бар экени;

3) уюштуруучуга же акционерге (катышуучуга) банктык иш менен алектенүүгө тыюу салган соттун чечиминин бар экени;

4) тизмеги Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү оффшордук зоналарда катталган же катышуучулар катары оффшордук зоналарда катталган жактары жана/же аффилирленген жактары бар юридикалык жактар же болбосо оффшордук зоналардын аймагында жашаган жеке жактар;

5) тизмеги Улуттук банк тарабынан белгиленүүчү оффшордук зоналардын резиденти болуп саналган, оффшордук зоналардын аймагында жашаган жеке жактар;

6) акчаларды адалдоо жана террорчулукту каржылоо менен күрөшүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча эл аралык уюмдардын сунуштамаларын колдонбогон жана террорчулукту каржылоо жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкка катышпаган мамлекеттерде катталган катышуучу катары жактары жана/же аффилирленген жактары, же болбосо террорчулукту каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы тарабынан тизмеги белгиленүүчү ошол мамлекеттердин аймагында жашаган жеке жактары бар юридикалык жактар;

7) акчаларды адалдоо жана террорчулукту каржылоо менен күрөшүү боюнча эл аралык стандарттарды иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча эл аралык уюмдардын сунуштамаларын колдонбогон жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) чөйрөсүндө эл аралык кызматташтыкка катышпаган мамлекеттердин резиденттери болуп саналган жана/же алардын аймагында жашаган, тизмеги террорчулукту каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жаатындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик ыйгарым укуктуу органы тарабынан белгиленүүчү жеке жактар;

8) Кыргыз Республикасы кошулган, ошол мамлекеттердин жеке жана юридикалык жактары менен кызматташтыкка тыюу салуу жана/же чектөө каралган санкцияларды колдонуу жөнүндө эл аралык уюмдардын чечимдери (резолюциялары) кабыл алынган мамлекеттерде катталган же катышуучулар катары жактары жана/же аффилирленген жактары бар юридикалык жактар. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана башка мамлекеттик органдары Улуттук банктын суроо-талабы боюнча эл аралык санкциялар жөнүндө болгон маалыматты берет;

9) Кыргыз Республикасы кошулган, ошол мамлекеттердин жеке жана юридикалык жактары менен кызматташтыкка тыюу салуу жана/же чектөө каралган санкцияларды колдонуу жөнүндө эл аралык уюмдардын чечимдери (резолюциялары) кабыл алынган мамлекеттердин резиденттери болуп саналган жана/же алардын аймагында жашаган жеке жактар. Кыргыз Республикасынын тышкы иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы жана башка мамлекеттик органдары Улуттук банктын суроо-талабы боюнча эл аралык санкциялар жөнүндө болгон маалыматты берет.".

9. 14-статьяда:

3-пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи-төртүнчү сүйлөмдөр менен толукталсын: "Коммерциялык банктагы топтоо эсебине уставдык капиталдын минималдуу өлчөмүн төгүү жөнүндө талап микрофинансы компанияларына кайра уюштурулган жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген өлчөмдөгү капиталга ээ болгон жана Улуттук банк тарабынан коюлган талаптар боюнча аудиттен өткөн микрокредиттик компанияларга жайылтылбайт. Эгерде микрофинансы компаниясына кайра уюштурулган микрокредиттик компаниянын уставдык капиталынын өлчөмү Улуттук банк тарабынан белгиленген өлчөмдөн аз болсо, анда анын уюштуруучулары жетпеген сумманы коммерциялык банктагы топтоо эсебине төгүүгө тийиш. Улуттук банк тарабынан уставдык капиталдын минималдуу өлчөмү боюнча коюлган талаптардын сакталышын бышыктоо үчүн микрокредиттик компаниянын уставдык капиталынын түзүлүшүнө атайын текшерүү жүргүзүлүшү мүмкүн.";

4-пункту "жаңыдан түзүлгөн микрофинансы компанияларынын уставдык капиталынын" деген сөздөрдөн мурда "иштеп жаткан жана" деген сөздөр менен толукталсын.

10. 15-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"15-статья. Микрофинансы компаниясын лицензиялоонун өзгөчөлүктөрү

Аманатчы менен сүйлөшүлгөн шарттарда өз атынан депозиттерди тартуу укугуна лицензия алууга (лицензияда көрсөтүүгө) талаптанган микрофинансы компаниясы ушул мыйзамдын 23-статьясында көрсөтүлгөн документтерге кошумча банк лицензиясын алуу үчүн "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган документтерди берет. Мында микрофинансы компаниясынын жайлары жана жабдуулары аманатчылардын каражаттарынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн Улуттук банк тарабынан белгиленген талаптарга ылайык келүүгө тийиш.".

11. 16-статьяда:

1-пунктта:

"ушул бөлүктө" деген сөздөр "ушул пунктта" деген сөздөргө алмаштырылсын;

пункт төмөнкүдөй мазмундагы 5 жана 6-пунктчалар менен толукталсын:

"5) кардарларга микрофинансы компаниясында эсеп ачпастан - банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрүн жүзөгө ашыруу;

6) микрокредит (лизинг) менен чогуу алганда бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмү ченеминен ашпаган өлчөмдө кепилдиктерди берүүгө.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 1-1 жана 1-2-пункттар менен толукталсын:

"1-1. Улуттук банктын кошумча лицензиясы (лицензияда көрсөтүү) болгондо микрофинансы компаниясы чет өлкөлүк валютада ушул статьянын 1-пунктунун 1-3 жана 6-пунктчаларында саналган операциялардын баарын же айрымдарын жүзөгө ашырууга, ошондой эле чет өлкөлүк валютаны өз атынан сатып алууга жана сатууга укуктуу. Мында Улуттук банк микрофинансы компанияларына карата кошумча лицензия алуу үчүн талаптарды белгилөөгө укуктуу.

1-2. Микрофинансы компаниясынын карыз алуучусу (лизинг алуучусу) же карыз алуучуларынын тобу микрокредитти (лизингди) микрокредитти төлөөгө кредиттин негизги суммасын, микрокредитти төлөө менен байланышкан пайыздарды жана (же) башка төлөмдөрдү кошуп алганда, микрокредит чет өлкөлүк валютада алынган бөлүгүндө чет өлкөлүк, ошондой эле улуттук валютада төлөй алат. Микрокредитти (лизингди) төлөөдө карыз алуучу (лизинг алуучу) же карыз алуучулардын тобу мында улуттук валютада төлөөлөрдү, эгерде келишим менен башка курс белгиленбесе, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык белгиленген төлөө күнүнө чет өлкөлүк валютанын расмий курсу боюнча жүзөгө ашырат.";

3-пунктундагы "банктар жана башка финансы-кредиттик мекемелери" деген сөздөр "микрофинансы компаниялары" деген сөздөргө алмаштырылсын;

4-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Микрофинансы компаниясы Улуттук банк тарабынан жол берилген чектерде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык акцияларды жана карыздык баалуу кагаздарды (облигацияларды жана векселдерди) чыгарууга укуктуу.";

5-пункт төмөнкүдөй мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын:

"6) кепилдиктерди жана башкаларды берүү боюнча.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 7-пункт менен толукталсын:

"7. Микрофинансы компаниясы ушул статьяда каралбаган банктык операцияларды жүргүзүүгө укуксуз.".

12. 17-статьяда:

1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Микрофинансы компаниясы каражаттарды жайгаштырууну ушул Мыйзамдын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык, ошондой эле бекитилген ички кредиттик саясатка жараша белгиленген тартипте, иштин ушул Мыйзамда аныкталган максаттарына жүзөгө ашырат.".

3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Микрофинансы компаниясы аккредитивдерди берүүгө, баалуу металлдар менен операцияларды жүзөгө ашырууга жана мүлктү ишенимдүү башкарууга укуксуз.".

13. 19-статьянын 2-пунктунда:

"(микрокредиттөө жана финансылык лизингден башка)" деген сөздөр "активдерди жайгаштыруу боюнча" деген сөздөргө алмаштырылсын;

"а" жана "б" пунктчаларындагы тамгалай белгилөөлөр "1" жана "2" деген сандык белгилөөлөргө алмаштырылсын.

14. 23-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй мазмундагы 9-пунктча менен толукталсын:

"9) уюштуруучулардын микрофинансы компаниясынын уставдык капиталы катары киргизилген акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоого мүмкүндүк берүүчү маалыматтар.".

15. 24-статьянын 1-пунктунда:

"бир айдын" деген сөздөр "эки айдын" деген сөздөргө алмаштырылсын;

пункт төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Көрсөтүлгөн мөөнөткө микрокредиттик компанияны юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон (кайра каттоодон) өтүүнүн убактысы кирбейт.".

16. 27-статьянын 2-пунктунун 4 жана 5-пунктчалары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) экономикалык ченемдер (капиталдын төп келгендиги, бир карыз алуучуга кредиттин максималдуу өлчөмү, ликвиддүүлүк, ачык валюталык позициялардын лимиттери жана башкалар);

5) депозиттер (аманаттар) жана карыздык баалуу кагаздар менен иштөөнүн чектөөлөрү жана эрежелери;".

17. 28-статьяда:

4-пунктчасындагы "нускамаларды" деген сөздөн кийин "жана/же жазма буйруктарды" деген сөздөр менен толукталсын;

8-пунктчасындагы "Кыргыз Республикасынын банкроттук (кудуретсиздик) жөнүндө" Мыйзамына" деген сөздөр "банкроттук, анын ичинде банктардын банкроттугу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына" деген сөздөргө алмаштырылсын.

18. 30-статьяда:

2-пункттун 7-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7) "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына жана "банкроттук, анын ичинде банктардын банкроттугу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык банкроттук жол-жоболорун колдонууну.";

3-пункттун биринчи абзацынын экинчи сүйлөмүндөгү "жоюлууга" деген сөздөн мурда "Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылуучу" деген сөздөр менен толукталсын.

19. 32-статьянын 1-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1. Жеке жана юридикалык жактар - Кыргыз Республикасынын резиденттери же резидент эместери ушул Мыйзамдын 13-статьясынын 2-пунктунун 1-9-пунктчаларында саналган белгилердин бирине же бир нечесине ылайык келбеген шартта, микрокредиттик компаниянын уюштуруучулары (катышуучулары, акционерлери) жана микрокредиттик агенттиктин уюштуруучулары (катышуучулары) болушу мүмкүн.".

20. 33-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"33-статья. Микрокредиттик компаниялар жана микрокредиттик

агенттиктер жүзөгө ашыруучу операциялар

1. Микрокредиттик компания өз каражаттарынын жана юридикалык жактардан жана уюштуруучулардан (акционерлерден) карызга алынган каражаттардын эсебинен гана Улуттук банк тарабынан белгиленген чектөөлөрдүн чегинде, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда жеке жана юридикалык жактарды улуттук валютада микрокредиттөөнү (камсыз кылынган жана камсыз кылынбаган микрокредиттерди берүүнү), Улуттук банктын күбөлүгү болгондо жүзөгө ашырат.

2. Микрокредиттик компания Улуттук банк тарабынан микрофинансы компанияларын лицензиялоонун тартибине ылайык берилген лицензияда бул операциялар көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банк операцияларын кошумча жүзөгө ашыра алат:

1) карыз милдеттенмелерин сатып алууну жана сатууну (факторинг);

2) кардарларга микрокредиттик компанияда эсептерди ачпастан - банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызмат көрсөтүүлөрдү;

3) өз атынан чет өлкөлүк валюталарды сатып алууну жана сатууну.

3. Микрокредиттик агенттик өз каражаттарынын, финансы-кредиттик мекемелерден жана/же эл аралык финансы уюмдарынан карызга алынган каражаттардын эсебинен гана, микрокредиттик агенттиктин катышуучулары тарабынан аныкталуучу коммерциялык эмес уюмдун уставдык максаттарына ылайык, карыз алуучу менен макулдашылган шарттарда жеке жана юридикалык жактарга микрокредиттерди (камсыз кылынган жана камсыз кылынбаган микрокредиттер) улуттук валютада берүүнү Улуттук банктын күбөлүгү болгондо жүзөгө ашырат.

4. Ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн банктык операцияларды жүзөгө ашырууга Улуттук банктын лицензиясын алган микрокредиттик компания өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык жүзөгө ашырууга тийиш.

Улуттук банк ушул статьянын 2-пунктунда көрсөтүлгөн операцияларды жүзөгө ашыруучу ушул микрокредиттик компанияга карата ушул Мыйзамдын төртүнчү главасында микрофинансы компанияларына карата каралган жөнгө салуу чараларын жүзөгө ашырууга укуктуу.

5. Микрокредиттик компания же микрокредиттик агенттик акционердик коомдор формасында микрокредиттик компаниялар тарабынан чыгарылуучу акциялардан тышкары, баалуу кагаздарды чыгарууга укугу жок, ошондой эле финансылык лизинг операцияларын кошпогондо, ушул статьяда каралбаган башка банк операцияларын жүзөгө ашырууга укуксуз.".

21. 34-статьянын 4-пунктундагы "кайрадан түзүлүп жаткан" деген сөздөрдөн мурда "иштеп жаткан жана" деген сөздөр менен толукталсын.

22. 35-статьяда:

3-пунктунда:

4-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) микрокредиттик компаниянын жана/же микрокредиттик агенттиктин башкаруу органдарынын мүчөлөрүнүн тизмесин, микрокредиттик компаниянын жана/же микрокредиттик агенттиктин ишинин тартибин;";

пункт төмөнкүдөй мазмундагы 6-пунктча менен толукталсын:

"6) микрокредиттик компаниянын уставдык капиталы катары төгүлгөн акча каражаттарынын келип чыгуу булактары тууралуу уюштуруучулар тарабынан күбөлөндүрүлгөн маалыматтарды.";

4-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: "Көрсөтүлгөн мөөнөткө микрокредиттик компанияны жана/же микрокредиттик агенттикти юридикалык жактарды каттоону жүзөгө ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоодон (кайра каттоодон) өтүүнүн убактысы кирбейт.";

7-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"7. Улуттук банкка берилген кандай болбосун маалыматка тийиштүү өзгөртүүлөр болгон учурда, арыз берүүчү бул жөнүндө Улуттук банкка токтоосуз кабарлоого жана өзгөртүүлөрдү камтыган документтерди алар пайда болгон учурдан тартып үч күндүн ичинде Улуттук банка берүүгө тийиш. Улуттук банк арызды жана талап кылынган бардык документтерди кароонун мезгилин он жумушчу күнгө узартышы мүмкүн.";

9-пункту төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

"Улуттук банк терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү максаттарында микрокредиттик компаниялардын жана микрокредиттик агенттиктердин ишин ички контролду уюштуруу маселелери боюнча инспекциялоо жүргүзүшү мүмкүн. Мындай текшерүүнүн натыйжалары боюнча маалымат терроризмди каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү боюнча ыйгарым укуктуу органга жиберилет.";

10-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Улуттук банк же ал ыйгарым укук берген орган (жак) ушул Мыйзамдын 30-статьясынын 1-пунктунда көрсөтүлгөн учурларда микрокредиттик компаниянын же микрокредиттик агенттиктин операцияларын жана бүтүмдөрүн чектөөгө, эсептик каттоодон өткөндүгү тууралуу күбөлүгүнүн колдонулушун токтото турууга жана кайтарып алууга укуктуу. Эсептик каттоо жөнүндө күбөлүктү чакыртып алуу ушул Мыйзамдын 10-статьясына ылайык жүзөгө ашырылуучу микрокредиттик компаниянын же микрокредиттик агенттиктин жоюлушуна алып келет.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 11 жана 12-пункттар менен толукталсын:

"11. Улуттук банк микрокредиттик компанияны жана микрокредиттик агенттикти Улуттук банк тарабынан жөнгө салынуучу финансы-кредиттик жана кредиттик мекемелер үчүн каттоо органы менен макулдашуу боюнча Улуттук банк тарабынан белгиленген форма боюнча жана тартипте каттоонун ыйгарым укуктуу мамлекеттик органында мамлекеттик каттоого (кайра каттоого) макулдук катын берет.

12. Улуттук банк микрокредиттик компанияларга жана микрокредиттик агенттиктерге карата ушул Мыйзамда каралган жөнгө салуу, көзөмөлдөө жана таасир көрсөтүү чараларын колдонууга укуктуу.".

23. Мыйзам төмөнкүдөй мазмундагы 5-1-глава менен толукталсын:

"5-1-глава

Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана микрофинансы уюмдарынын жоопкерчиликтери

35-1-статья. Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы жөнүндө маалыматтарга карата талаптар

1. Пайыздардын ставкаларынын (пайыздык ставкалардын), ошондой эле кызмат көрсөтүүлөр үчүн комиссиялык сыйакылардын жана тарифтердин өлчөмдөрү жөнүндө маалымат ачык болууга тийиш жана коммерциялык же банктык жашыруун сырдын предмети болушу мүмкүн эмес. Берилүүчү микрокредиттердин (лизингдин) ар бир түрү боюнча пайыздын ставкасы кардарлар үчүн мезгил үчүн пайыздык ставка менен катар жылдык номиналдуу туюнтмасы жана пайыздын натыйжалуу ставкасынын усулу боюнча жылдык эсептөөдө берилиши керек. Пайыздын номиналдуу ставкасы кредиттин негизги суммасынын азайып бара жаткан калдыгына карата эсептелүүгө тийиш. Кардарларга берүү максаттары үчүн пайыздын натыйжалуу ставкасын аныктоо жана эсептөө усулу Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары менен белгиленет.

2. Пайыздын номиналдуу жана натыйжалуу ставкасы жөнүндө маалымат менен катар микрофинансы уюму кардар менен микрокредит (лизинг) боюнча келишим түзүүгө (кол коюуга) чейин кардарга микрокредит боюнча келишимди түзүү жана аны аткаруу менен байланышкан микрокредиттин негизги суммасын, пайыздарын, комиссиялык жыйындарды жана башка төлөөлөрдү өз өзүнчө көрсөтүү менен микрокредиттин абсолюттук маанидеги толук наркы жөнүндө маалыматты кардарга берүүгө милдеттүү. Микрофинансы уюму кардарларга кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы жөнүндө толук маалымат берүүдөн баш тартууга укуксуз. Кызмат көрсөтүүлөрдүн наркын бурмалоочу жана кредит боюнча төлөөлөрдү кредиттик келишимдин валютасынан айырмаланган валютага байланыштырып индекстештирүүнү караган кредиттик продукцияларды пайдаланууга жол берилбейт.

3. Берилүүчү микрокредиттер (лизинг) боюнча пайыздардын ставкалары жөнүндө маалыматты жарнамалоодо, жарыялоодо жана таратууда микрофинансы уюмдары пайыздардын номиналдуу жана натыйжалуу ставкаларын көрсөтүүгө милдеттүү. Пайыздардын номиналдуу жана натыйжалуу ставкалары, комиссиялык сыйакынын өлчөмдөрү жана тарифтери микрофинансы уюму менен кардардын ортосунда түзүлүүчү келишимде көрсөтүлүүгө тийиш. Келишимге ылайык депозиттер жана кредиттер боюнча пайыздык ставкалардын чоңдугу тараптардын өз ара макулдугу боюнча экономикада түзүлгөн кырдаалды эсепке алуу менен, мезгил-мезгилинде кайра каралып турушу мүмкүн.

4. Микрофинансы секторундагы үстөмдүк абалды болтурбоо, ошондой эле микрофинансы уюмдары тарабынан көрсөтүлүүчү кызматтардын транспаренттүүлүгүн микрофинансы уюмдары тарабынан монополияга каршы мыйзамдардын сакталышын камсыз кылуу максатында Улуттук банк тарабынан контролдукка алынат. Бул максаттарда Улуттук банк ченемдик укуктук актыларды чыгарууга жана монополияга каршы мамиле жасоо чараларын көрүүгө укуктуу.

35-2-статья. Кредиттөөгө карата минималдуу талаптар

1. Микрофинансы уюмдары кредиттөөнү жана башка кызматтарды көрсөтүүнү кардарларга карата ак ниеттүүлүк, ачыктык, аныктык принциптеринде, алардын экономикалык кызыкчылыктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн эске алуу менен, коммерциялык жана банктык жашыруун сырлар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо менен жүзөгө ашырат.

Микрофинансы уюмдары коммерциялык кредиттер катары тартылган каражаттарды жайгаштырууда алардын ушул Мыйзамдын 2-статьясында көрсөтүлгөн иштин максаттарына ылайык келүүсүн камсыз кылууга милдеттүү.

2. Микрофинансылык уюмдар кредиттөө боюнча кызматтарды көрсөтүүдө төмөнкү минималдуу талаптардын аткарылышын камсыз кылууга милдеттүү:

1) микрофинансы уюму тарабынан берилүүчү кредит боюнча натыйжалуу пайыздык ставкасы кредитти берүү датасына декларацияланган (жарыяланган) натыйжалуу пайыздык ставканын маанисинен ашпоого тийиш;

2) кредиттик келишим түзүлгөнгө чейин кардарлар (мүмкүн болуучу карыз алуучулар) үчүн кредиттик продукциянын толук наркы жөнүндө маалыматты кошуп алганда, кредиттерди берүүнүн шарттары тууралуу маалыматтарды кардардын тандоосу боюнча мамлекеттик жана/же расмий тилде толук ачуу камсыз кылынууга тийиш. Маалыматтын формасы ар түрдүү кредит берүүчүлөрдүн кредиттик продукцияларын салыштыруунун мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу үчүн унификацияланган жана тутумдаштырылган болууга тийиш;

3) кредиттик келишим түзүлгөнгө чейин, өзгөчө карыз алуучунун жалгыз турак жайы күрөө катары берилгенде, карыз алуучунун иш менен камсыз болуу, үй-бүлө мүчөлөрүнүн кирешелеринин көрсөткүчтөрү, чыгымдарынын көлөмү, багуусундагы адамдардын саны ж.у.с. кошуп алганда, карыз алуучунун иш жүзүндөгү төлөө жөндөмдүүлүгү иликтенүүгө тийиш;

4) кредиттик келишимдин шарттарына кошумча жыйымдарды, микрофинансы уюмдары алуучу жана төлөнүүчү комиссиялык жана башка төлөмдөрдү жана жарыялангандан тышкаркы микрокредит боюнча келишимди түзүүгө жана аткарууга байланыштуу, ошондой эле карыз алуучу менен келишилгенге көз карандылыктан тышкары акы алынуучу негиздеги башка кошумча кызмат көрсөтүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынат;

5) типтүү кредиттик продукциялар жана аларга карата келишимдер унификацияланган болууга тийиш;

6) кредиттик келишимдин тексти кабылдоо жана түшүнүү үчүн так жана жеткиликтүү болууга тийиш. Мында келишимдин тили - мамлекеттик же расмий тил карыз алуучунун тандоосу боюнча аныкталууга тийиш;

7) келишимде тиешелүү келишим түзүлгөндөн кийин, кардар акча каражатын алганга же болбосо келишим боюнча лизинг боюнча мүлк үчүн төлөөнү жүзөгө ашырган учурга чейинки мезгилде кардардын кредит алуудан (лизинг боюнча сунушталган кызмат көрсөтүүдөн) акысыз негизде баш тартууга укугу каралуусу тийиш;

8) келишимде алган кредитти (лизингди) кайтарып берген күнгө чейин отуз күн мурда бул тууралуу микрофинансы уюмуна маалымдоо менен кандай болбосун убакытта кандайдыр бир айыптык санкцияларсыз кредиттин (лизингдин) ордун мөөнөтүнөн мурда жабууга кардардын укугу каралууга тийиш;

9) кардарга кол койдурулуп келишим боюнча өзү кабыл алган милдеттенмелерди аткарбоонун же талаптагыдай аткарбоонун бардык кесепеттери түшүндүрүлүүгө тийиш;

10) карыз алуучулар кайрылганда иш жүзүндөгү карыздын өлчөмү жөнүндө так маалымат жана кредиттик келишимдин шарттары өзгөргөн учурда - төлөмдөрдүн жаңы графиги берилүүгө тийиш;

11) кардар - жеке жак, анын ичинде юридикалык жакты түзбөгөн жеке ишкер менен кредиттик келишимде белгиленген негизги сумма жана пайыздар боюнча мөөнөтү өтүп кеткен карыз үчүн бышмана (айып акылар, туумдар) боюнча пайыздын өлчөмү кредит боюнча келишимде көрсөтүлгөн номиналдуу пайыздык ставкадан ашык болбошу керек. Мында кредиттин колдонулушунун бүткүл мезгили үчүн эсептелген бышмананын (айып акылардын, туумдардын) өлчөмү берилген кредиттин суммасынын 20 пайызынын ашпоого тийиш;

12) кардар даттанууларды кароонун жол-жобосу жөнүндө жана микрофинансы уюмунда суроо-талаптарды, даттанууларды алуу жана аларды кароо үчүн жооп берүүчү байланыш адамы тууралуу маалымдалган болушу керек;

13) эгерде бул карыз алуучунун укуктарын жана милдеттерин начарлатса, микрофинансы уюму кредиттик келишимдин шарттарын бир тараптуу тартипте өзгөртүүгө же толуктоого укуксуз;

14) келишимге ылайык карыз алуучуга күрөө мүлкүн сатып алууга артыкчылыктуу укук берилүүгө тийиш.

35-3-статья. Керектөөчүлөрдүн укуктарын бузгандык үчүн

жоопкерчилик

1. Ушул Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды бузгандыгы үчүн микрофинансы уюмдарынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген жоопкерчиликти тартышат.

2. Керектөөчүлөрдүн ушул Мыйзамда жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында каралган укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузгандык үчүн Улуттук банк микрофинансы уюмуна карата ушул Мыйзамда, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларында жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган таасир көрсөтүү чараларын колдонууга укуктуу.".

24. 37-статья төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"37-статья. Микрофинансы уюмунун аудити

1. Микрофинансы уюму эсептердин аныктыгын текшерүү, ошондой эле өзүнүн ички контролдоо тутумунун төп келгендигин жана натыйжалуулугун текшерүү жана ага баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык ички аудитти жүзөгө ашырат. Бул үчүн микрофинансы компаниясы өзүнүн ички аудит кызматын түзүүгө милдеттүү, ал эми микрокредиттик компания (микрокредиттик агенттик) түзүшү мүмкүн.

2. Микрофинансы компаниясы көз карандысыз аудиторлордун күчү менен ар жылдык көз карандысыз аудит жүргүзүшү керек. Микрофинансы компаниясы жетекчиликке катты жана финансылык отчетторду кошуп алганда, тышкы аудитордун толук отчетунун бир нускасын өзгөртүүсүз, жыл сайын микрофинансы уюмунун тышкы аудитору тарабынан отчет берилген күндөн тартып отуз күндүн ичинде, бирок отчеттук жылдан кийинки 30-апрелден кечиктирбестен Улуттук банкка берип турууга милдеттүү.

3. Микрокредиттик агенттик өз ишине тышкы аудитти жүргүзө алат. Микрокредиттик компания өз ишине тышкы аудитти жүргүзүүгө жана Улуттук банк тарабынан белгиленген форма жана мөөнөттөр боюнча Улуттук банкка отчет берүүгө тийиш.

4. Улуттук банк ар жылдык көз карандысыз аудитти жүргүзүү боюнча минималдуу талаптарды белгилеген ченемдик укуктук актыларды чыгарат.".

2-берене.

"Кредиттик союздар жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2000-ж., N 2, 108-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. 1-статьяда:

биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"Кредиттик союз - бул кредиттик союздун катышуучуларынын жеке аманаттарын кошуу жана аларды өз ара кредиттөө үчүн пайдалануу, ошондой эле башка финансылык кызматтарды, анын ичинде банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык көрсөтүү жолу менен өз катышуучуларына (мүчөлөрүнө) жардам көрсөтүү максаттарында кооператив формасында түзүлүүчү финансы-кредиттик уюм.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү абзац менен толукталсын:

"Өз ишин банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жүзөгө ашыруучу кредиттик союздардын ишин укуктук жөнгө салуунун өзгөчөлүктөрү Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик укуктук актыларында белгиленет.".

2. 4-статьяда:

2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы кредиттик союздардын реестрин жүргүзөт. Лицензиясы бар кредиттик союздар жөнүндө маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыяланат.

Кредиттик союз кредиттик союздун уставында аныкталган аймакта иштейт.";

4 жана 5-пункттары төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4. Кредиттик союз бул операциялар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарына ылайык алынган лицензияда көрсөтүлгөн шартта, төмөнкү банктык операцияларды кошумча жүзөгө ашыра алат:

1) кредиттик союздардын катышуучуларынан улуттук жана чет өлкөлүк валютада салымдарды (депозиттерди) тартууну;

2) кардарларга кредиттик союзда эсептерди ачпастан - банк менен агенттик келишим боюнча чекене банктык кызматтарды жүзөгө ашырууну;

3) кредиттик союздун катышуучуларынын тапшыруусу боюнча банк же башка ыйгарым укуктуу финансы-кредиттик уюм менен келишим боюнча кредиттик союзда эсеп ачпастан эсептешүүлөрдү жүзөгө ашырууну;

4) өз атынан чет өлкө валютасын сатып алууну жана сатууну жүзөгө ашырууну;

5) мөөнөттүүлүк, кайтарымдуулук жана төлөө шарттарында кредиттик союздардын катышуучуларына кредиттерди чет өлкөлүк валютада берүү.

5. Кредиттик союз ушул статьяда каралган финансылык кызматтарды (операцияларды) гана көрсөтүүгө, ошондой эле финансылык лизинг боюнча операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу.";

статья төмөнкүдөй мазмундагы 6-пункт менен толукталсын:

"6. Депозиттерди тартууга лицензиясы бар кредиттик союздар гана ушул статьянын 4-пунктунун 2-5-пунктчаларында көрсөтүлгөн операцияларды жүзөгө ашырууга укуктуу.".

3. 4-1-статьянын 1-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"1) кредиттик союздун мүчөлөрү болуп саналбаган жактарга ушул Мыйзамдын 4-статьясынын 4-пунктунун 2 жана 4-пунктчаларында көрсөтүлгөн кызмат көрсөтүүлөрдөн тышкары финансылык кызматтарды көрсөтүүгө;".

4. 8-статьянын 2-пунктунун 4-пунктчасы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"4) кредиттик союз ишин жүзөгө ашыра турган аймакты аныктоо;".

5. 15-статьянын 3-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"3. Ушул статьянын 1-пунктунун шарттарына ылайык келген жеке жактар - кредиттик союздун катышуучулары жалпы чогулуштарда өзү добуш бериши же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жол-жоболоштурулган ишеним катты ага берүү менен добуш берүүчү өкүлүн дайындашы мүмкүн.

Ишенимдүү адам кредиттик союзду башкаруунун кандайдыр бир органынын (башкарманын, кредиттик комитеттин, текшерүү комиссиясынын же башка комитеттин) мүчөсү болууга тийиш эмес.".

6. 16-статьянын 5-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"5. Кредиттик союздун башкарма мүчөлөрү өздөрүнүн биринчи жыйналышында төраганы шайлоого, бухгалтерди жана катчыны дайындоого тийиш.".

7. 30-статьянын 2-пунктунун биринчи абзацы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

"2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы лицензиясы бар союздардын ишин көзөмөлдөөнү алардын берген отчеттору жана маалыматтары боюнча кредиттик союздардын ишин иликтөө жана талдоо, ошондой эле жеринде текшерүүлөрдү жүргүзүү жолу менен жүзөгө ашырат.".

3-берене.

(КР 2016-жылдын 16-декабрындагы № 207 Мыйзамына ылайык күчүн жоготот)

 

4-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын

           Президенти

 

А.Атамбаев