Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Улуттук банк Башкармасынын 

2014-жылдын 17-октябрындагы 

№ 45/1 токтомуна карата  

3-тиркеме 

 

"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык 
операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын
мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо 

 

(КР-нын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 30-майындагы №2018-П-12/20-2-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Жободо Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банктар жана банк иши жөнүндө" жана "Кредиттик союздар жөнүндө" мыйзамдарына (мындан ары - мыйзамдарга) ылайык ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредиттик союздардын (мындан ары - кредиттик союздар) мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчетунун (мындан ары - ПРО) бирдиктүү формасы аныкталган.

(КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомунун редакциясына ылайык)

2. ПРО кредиттик союздардын бухгалтердик эсеп жана системадан тышкаркы эсепке алуу маалыматтарынын негизинде түзүлөт.

3. (КР Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА) токтомуна ылайык күчүн жоготту)

2. Максаттары жана милдеттери 

 

4. ПРО төмөнкүлөргө талдап-иликтөөлөрдү жүргүзүү максатында түзүлөт: 

а) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) тарабынан мыйзамдарда белгиленген милдеттердин аткарылышынын алкагында кредиттик союздардын финансылык абалына;  

б) кредиттик союздун жетекчилери тарабынан ликвиддүүлүктү, төлөөгө жөндөмдүүлүктү жана кирешелүүлүктү камсыз кылуу жагында чечимдердин кабыл алынышы үчүн кредиттик союздардын ишине.  

5. ПРОнун башкы милдети - ушул жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн максаттардын аткарылышын камсыз кылуу үчүн кредиттик союздардын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды чагылдыруу.  

3. ПРОнун мазмуну жана берүү мезгил аралыгы  

 

6. ПРО, аныкталган формада, белгиленген мөөнөттө берилүүгө тийиш болгон кредиттик союздардын белгилүү бир мезгил ичиндеги иши тууралуу отчетту түшүндүрөт.  

7. ПРО 8 бөлүктөн турат. ПРОнун курамы, кыскача мазмуну жана берүү мөөнөттөрү ушул жобого карата 1-тиркемеде чагылдырылган.  

8. Өтүп жаткан жылдын 4-чейреги үчүн берилген ПРО жылдык болуп саналат жана Улуттук банктын кароосуна отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирилбестен сунушталууга тийиш.  

4. ПРОну берүү тартиби  

 

9. Ар бир кредиттик союзда ПРОнун мазмунунун толуктугу, мөөнөтүндө берилиши жана туура толтурулушу үчүн жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. ПРОдо камтылган маалыматка тиешелүү бардык суроолор боюнча Улуттук банк менен иш алып баруу жоопкерчилиги да ошол кызматкерге жүктөлөт.  

10. ПРО ушул жобого карата 2-тиркемедеги формада, отчет үчүн белгиленген мөөнөттөрдө кагазга чыгарылган жана электрондук түрдө Улуттук банкка берилет. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банкта белгиленген талаптарга ылайык түзүлүүгө тийиш.  

11. Чүй областында жана Бишкек шаарында жайгашкан кредиттик союздар ПРОну кагазга чыгарып, конвертке салып, чапталган түрүндө Улуттук банкка сунуштоого тийиш. 

12. ПРОнун электрондук версиясы Улуттук банктын Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгынын Статистикалык базаларды техникалык колдоо бөлүмүнө электрондук почта аркылуу жөнөтүлөт. кредиттик союздардын электрондук почтасы жок болсо, отчеттор жаздырып алуучу башка жабдуулар (USB - флэш маалымат сактоочу) аркылуу берилиши зарыл.  

13. Республиканын башка областтарында жайгашкан кредиттик союздар ПРОну кагазга чыгарылган же электрондук түрдө Улуттук банктын тиешелүү областтык башкармалыгына/Баткен областындагы өкүлчүлүгүнө берүүгө тийиш.  

Улуттук банктын областтык башкармалыктары жана Баткен областындагы өкүлчүлүгү ПРОну Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына агрегирленген түрдө сунушташат. 

14. ПРОдо кандайдыр бир дал келбестиктер, каталар, маалыматтардын толук чагылдырылбашы же анын формаларынын туура эмес толтурулушу аныкталган учурда, Улуттук банктын тиешелүү түзүмдүк бөлүмү финансылык отчетто чагылдыруу менен отчетту оңдоо зарылчылыгы тууралуу кредиттик союздарга маалымдап, оңдолгон отчетту 10 жумуш күнү ичинде берилишин талап кылат.  

Оңдолгон отчеттор кредиттик союздардын коштомо каты менен бирге отчет талапка ылайык толтурулбагандыгы тууралуу билдирме жөнөтүлгөндөн кийинки беш жумуш күн ичинде Улуттук банкка кайрадан сунушталууга тийиш. 

15. Улуттук банктын ПРО боюнча сын-пикирлери жок болсо же отчет Улуттук банктын сын-пикирлерине ылайык кайрадан оңдолуп, анын оңдолгондугу жөнүндө Улуттук банк кат жүзүндө билдиргенден кийин гана ПРО Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.  

16. ПРО белгиленген формада: көктөлгөн, ар бир бөлүктүн беттерине санын көрсөтүү менен номерленип, мөөр басылып, кредиттик союздардын ПРОнун түзүлүшү, анын берилиши үчүн жооп берген кызматкерлеринин кол тамгасы коюлуп, сунушталууга тийиш. 

17. ПРОдо отчеттук күнгө карата кредиттик союздардын абалы тууралуу так маалыматтар камтылууга тийиш. Кредиттик союздардын абалынын ар айлык, чейректик жана жылдык ПРОлордо туура чагылдырылгандыгы кредиттик союздун төрагасы жана башкы бухгалтери тарабынан тастыкталат.  

5. Корутунду жобо 

 

18. ПРОдо маалыматтардын өз учурунда берилбеши жана/же такталбаган, туура эмес маалыматтардын берилиши, отчеттун толук эмес жана/же туура эмес толтурулушу үчүн кредиттик союздар Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык жоопкерчилик тартат.  

19. Кредиттик союздар Улуттук банкка берилген ПРОнун экинчи нускасынын сакталышын камсыз кылууга тийиш.  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-октябрындагы № 45/1 токтому менен бекитилген
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан
кредиттик союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата
1-тиркеме

 

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын ПРОсунун курамы 

Бөлүгү 

Формасынын аталышы  

Мезгил аралыгы 

Берүү мөөнөтү 

1.  

 

Титулдук барак  

Катышуучулардан акча каражаттарын тартуу укугу каралган лицензияга ээ кредиттик союздар үчүн ай сайын  

 

Чейрек сайын 

 

 

 

 

 

Жыл сайын 

Бөлүктөргө тиркелет  

Отчеттук айдан кийинки айдын 12 чейин 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 20 календарлык күн ичинде 1, 2 жана 3-чейректер үчүн отчеттор.  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирбестен жылдык отчет (4-чейрек үчүн)  

2.  

1-бөлүк

Баланстык отчет  

А. Активдер 

Б. Милдеттенмелер жана капитал 

Катышуучулардан акча каражаттарын тартуу укугу каралган лицензияга ээ кредиттик союздар үчүн ай сайын 

 

Чейрек сайын 

 

 

 

 

 

 

 

Жыл сайын 

Очтеттук мезгилден кийинки айдын 12 чейин  

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктагандан кийинки 20 календарлык күн ичинде 1, 2 жана 3-чейректер үчүн отчеттор  

Отчеттук жылдан кийинки жылдын 1-февралынан кечиктирбестен жылдык отчет (4-чейрек үчүн)  

3.  

2-бөлүк. 

Түшкөн пайда жана кеткен чыгымдар жөнүндө отчет  

4.  

3-бөлүк. 

Каржылоо портфели боюнча маалымат  

А. Мөөнөтү өткөрүлүп жиберилген активдер 

Б. Активдерди классификациялоо 

В. Иджара мунтахия биттамлик операциясын классификациялоо 

Г. Каржылоо портфели 

Д. Иджара мунтахия биттамлик операциясы 

Е. Алынган каржылоо боюнча маалымат 

5.  

4-бөлүк.  

Ири кардарлар жөнүндө маалымат  

6.  

5-бөлүк. 

Ири проблемалуу кардарлар жөнүндө маалымат  

7.  

6-бөлүк. 

Тартуу операциялары боюнча отчет  

8.  

7-бөлүк. 

Башка маалыматтар  

9.  

8-бөлүк. 

Экономикалык ченемдердин сакталышы тууралуу маалымат  

  

Улуттук банк Башкармасынын
2014-жылдын 17-октябрындагы
№ 45/1 токтому менен бекитилген
"Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине
ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик
союздардын мезгил-мезгили менен берилүүчү
регулятивдик отчету жөнүндө" жобого карата
2-тиркеме

 

 

(КР-нын Улуттук банк Башкармасынын 2017-жылдын 15-июнундагы № 2017-П-12/25-12-(НПА), 2017-жылдын 13-декабрындагы № 2017-П-12/51-13-(НПА), 2018-жылдын 30-майындагы №2018-П-12/20-2-(НФКУ) токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2014-жылдын «17»-октябрындагы  №45\1 токтому менен бекитилген 

 

 "Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жүзөгө ашырышкан кредиттик союздардын  

 

 мезгил-мезгили менен берилүүчү регулятивдик отчету жөнүндө" жобо

 

жобого карата 2-тиркеме

 

 

Маалымат

Кыргыз Республикасынын

 

КС

Улуттук банкынын

 

ДСП

Тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн

 

 

 

Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине

ылайык операцияларды жүзөгө ашырган кредитик союздардын  Мезгил-мезгили

менен берилүүчү регулятивдик отчету

 

 

 

 

(берген күнү)

No.

 

 

 (кириш/чыгыш)

 

__________________ карата абал боюнча

Түзүлгөн:

 

 /күн, ай, жыл/

      /күн, ай, жыл/

 

 

 

 

Мезгилдүүлүгү: - чейректик; -жылдык; - корректировкалоо

 

 

 

 

Отчеттун аныктыгы тастыкталган:

ички текшерүү менен

 

 

аудит тарабынан корутундусуз

 

 

аудит тарабынан корутунду менен

 

Отчет берген мекеме:

 

 

/КСтин аткарылышы чоң басма тамга менен көрсөтүлгөн/

 

КОЛ ТАМГА ЖАНА КҮБӨЛӨНДҮРҮҮ

 

Биз, төмөндө кол койгондор, бул отчет жана анын тиркемелери Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын

 

жобосуна ылайык даярдалгандыгын тастыктайбыз. Биз ошондой эле, отчетту текшергендигибизди жана

 

МКК/МКАнын абалы жөнүндө отчеттук күнгө карата туура маалымат бергендигин тастыктайбыз.

 

 

 

1. Башкы Төрагасы

 

 

     (кол тамгасы)

 (аты-жөнү)

 

2. Башкы бухгалтер

 

 

 

 

     (кол тамгасы)

 (аты-жөнү)

 

 

 

Отчет түзүү боюнча жооптуу адам

 

 

 

 

Кызматы

Аты-жөнү

Кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиешелүү түзүмдүк бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан гана толтуруу үчүн

 

 

 

Катталган күнү

Кол тамгасы

Карап чыгууга

келип түшкөн күнү

Кол тамгасы

Текшерүү аяктаган күнү

Кол тамгасы

 

 

 

 

 

1-бөлүк. "_______ ______" кредиттик союздун 20_____-жылдын

«_______»______________карата абал боюнча финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчету

 

А. Активдер

сом

 

№ п

Статьялардын аталышы

Бардыгы болуп, сом

 

1

2

3

 

1

Акча каражаттары

 

 

2

Эсептешүү эсептери

 

 

3

Башка банктарда жана финансы-кредит мекемелеринде эсептериндеги акча

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

в) кард хасан келишими боюнча

 

 

4

Ордун жабууга чейин кармалып туруучу карыздык баалуу кагаздар.

 

 

5

Сатууга жарактуү карыздык жана капиталдык баалуу кагаздар

 

 

6

Бардыгы болуп: ликвиддүү активдер (1-5-статьялардын суммасы)

 

 

7

Каржылоо

 

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

в) шарика/мушарака келишими боюнча

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

д) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

е) садам келишими боюнча

 

 

 

ж) кард хасан келишими боюнча

 

 

8

Каржылоо боюнча атайын Р1111У (Минус)

 

 

9

Бардыгы болуп: таза каржылоо (7-8)_

 

 

10

Кардарларга кийин өткөрүп берүү үчүн активдер/инвентарь:

 

 

 

а) кыймылсыз мулк

 

 

 

б) кыймылдуу мүлк

 

 

11

Негизги каражаттар, бардыгы болуп:

 

 

 

Грант катары алынган негизги каражаттар

 

 

12

Жана башка менчик, бардыгы болуп:

 

 

 

а) алынган каржылоонун ордун жабууга кабьш алынган кардардын кыймылсыз мүлкү

 

 

 

б) сунушталган каржылоонун ордун жабууга кабьш алынган кардардын башка менчиги

 

 

13

Инвестициялар жана финансылык катышуу

 

 

 

а) банктар жана финансы-кредит мекемелер

 

 

 

б) башка финансы мекемелери

 

 

 

в) финансылык эмес мекемелер

 

 

14

Алууга кошуп эсептелинген кирешелер, бардыгы болуп:

 

 

 

а) банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги жайгаштырылган акча

 

 

 

б) каржылоо боюнча

 

 

 

в) ордун жабууга чейин кармалып туруучу баалуу кагаздар боюнча

 

 

 

г) сатууга жарактуу баалуу кагаздар боюнча

 

 

15

Бардыгы болуп башка активдер:

 

 

 

а) алдын ала төлөө

 

 

 

б) келечектеги мезгилдердин чыгашалары

 

 

 

в) отчет тапшыруу менен берүү

 

 

 

г) пайдаланууга берилген аз баалуу жана тез эскирүүчү буюмдар

 

 

 

д) товардык-материалдык запастар

 

 

 

е) башка активдер

 

 

16

Бардыгы болуп активдер (6, 9-15-статьялардын суммасы)

 

 

 

Бардыгы болүп системадан тышкаокы эсептер:

 

 

 

 

а) эсептен алынып салынган каржылоо

 

 

 

 

б) классификацияланган активдер боюнча үстек баа/киреше

 

 

 

 

в) таза сатып өткөрүлгөн наркы боюнча башка мулк

 

 

 

 

г) классификацияланган активдер боюнча милдеттенмелер аткарылбагандыгы үчүн

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

М.О.

  

l-белүк. "________" кредиттик союздун 20_______-жыддын

"________"_________карата абал боюнча финансылык абалы тууралуу регулятивдик отчет

 

Б. Милдеттенмелер

Статьялардын аталышы

Бардыгы болуп, сом

1

2

3

1

Кард хасан келишими боюнча талап боюнча төлөнүүчү эсептер

 

2

Мудараба келишими боюнча мөенөттүү эсептер:

 

 

а) чектелген мудараба келишими боюнча мөөнеттүү эсептер

 

 

б) чектелбеген мудараба келишими боюнча мөөнөттүү эсептер

 

3

Бардыгы болуп (1-2-статьялардын суммасы)

 

4

Банктардан жана башка финансы-кредит мекемелеринен алынган каржылоо:

 

 

а) КСФКдан алынган каржылоо

 

 

б) анын ичинде КСФКдан алынган техникалык каржылоо

 

 

в) банктардан алынган каржылоо

 

 

г) башка финансы мекемелеринен алынган каржылоо

 

 

д) эл аралык финансы уюмдарынан жана донорлордон алынган каржылоо

 

 

е) эл аралык ФКМдерден

 

5

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан сунушталган каржылоо

 

6

Башка милдеттенмелер

 

7

Төлөөге кошуп эсептелинген чыгашалар:

 

 

а) катышуучулардын эсептери боюнча

 

 

б) КСФКдан алынган каржылоо боюнча

 

 

в) КСФКнын техникалык жактан каржьшоо боюнча

 

 

г) банктардан алынган каржылоо боюнча

 

 

д) башка финансы мекемелеринен алынган каржылоо боюнча

 

 

е) эл аралык уюмдардан жана донорлордон алынган каржылоо боюнча

 

 

ж) эл аралык ФКМдерден алынган каржылоо боюнча

 

 

з) жана башкалар

 

8

Жана башка милдеттенмелер:

 

 

а)кредиторлордун эсептери

 

 

б) мурабаха жана салам операциялары боюнча мөөнөтү кийинкиге калтырылган киреше

 

в) ТӨЛӨӨГӨ каралган дивиденддер

 

 

г) кошуп эсептелинген милдеттенмелер

 

 

д) келечектеги мезгиддердин кирешелери.

 

9

Бардыгы болуп милдеттенмелер (3-8-статьялардын суммасы)

 

Капитал

10

Сактык пайлар

 

11

Келечектеги керектөөлөр үчүн камдар (капиталдык камдар)

 

12

Жалны PI II1У

 

13

Алынган пайданы тендештирүүгө камдар (РВП)

 

14

Инвестициялар боюнча тобокелдиктердин ордун жабууга камдар

 

15

Белүштүрүлбөгөн пайда/чыгым

 

 

а) еткон жылдар учун

 

 

б) акыркы отчеттук (өтүп жаткан) мезгил үчүн

 

16

Бардыгы болуп капитал  (15.1 жана 15.2-статьялардын чыгымдарын эсептен алып салуудан кийинки 10, 11, 12 жана 13, 14, 15-статьялардын суммасы)

 

17

Бардыгы болуп милдеттенмелер жана капитал: 1. чыгым тартуу менен иш алып баруу учурунда (9 -15-статьялардын суммасы) 2. чыгым тартпастан иш алып баруу учурунда (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а) жана 15б)-статьялардын

 

В. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер

Статьянын аталышы

Бардыгы болуп, сом

1

Сунушталган каржылоого карата милдеттенмелер

 

2

Гарантиялар, кепилдиктер жана ушул сыяктуу милдеттенмелер

 

3

Активдерди сатып алуу боюнча милдеттенмелер

 

4

Баланстан тышкаркы башка милдеттенмелер

 

5

Бардыгы болуп баланстан тышкаркы милдеттенмелер

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

М.О.

 

 

 

2-бөлүк «__________» " кредиттик союздун 20______-жылдын '

_____________ карата абал боюнча кирешелер жана чыгашалар жөнүндө отчет

 

№п.

Статьялардын аталышы

Отчеттук чейрек ичинде

Жылдын башынан бери есуү жыйынтыгы

1

2

3

4

1

Операциялар боюнча алынган кирешелер (а)-в) статьяларынын суммасы):

 

 

 

а) карыздык милдеттенмелер боюнча

 

 

 

б) башка банктардагы жана финансы-кредит мекемелериндеги эсептериндеги акча каражаттары боюнча

 

 

 

1) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

2) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

3) каод хасан келишими боюнча

 

 

 

в)каржылоо боюнча

 

 

 

1) чектелген мудараба келишими боюнча

 

 

 

2) чектелбеген мудараба келишими боюнча

 

 

 

3) шарика/мушарака келишими боюнча

 

 

 

4) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

5) иджара/иджара мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

6) салам келишими боюнча

 

 

2

Операциялардан келип чыккан чыгашалар

 

 

3

Катышуучулардын эсептери боюнча чыгашалар

 

 

4

Банктардан жана финансы мекемелеринен алынган каржылоо боюнча чыгашалар

 

 

 

а) мудараба келишими боюнча

 

 

 

б) шарика/мушарака келишими боюнча

 

 

 

в) шарика/мушарака мунтахийя биттамлик келишими боюнча

 

 

 

г) мурабаха келишими боюнча

 

 

 

д) иджара келишими боюнча

 

 

 

е) салам келишими боюнча

 

 

5

Жана башкалар

 

 

6

Таза киреше

 

 

7

РППУга кеткен чыгымдар

 

 

8

РППУга чегерүүлөрдөн кийин таза киреше

 

 

9

Башка операциялардан алынган кирешелер:

 

 

 

а) каржылоо боюнча кызмат керсөтүүлөр жана комиссиондук жыйымдар үчүн телом

 

 

 

б) жайларды ижарага алгандыгы үчүн төлөм

 

 

 

в) негизги каражаттарды сатып өткөрүүдөн алынган киреше (чыгым)

 

 

 

г) жана башка менчикти сатып еткорүүдөн алынган киреше (чыгым)

 

 

 

е) башка кирешелер

 

 

10

Башка операциялардан чыгашалар: (11-19-статьялардын суммасы)

 

 

11

Персоналды күтүүгө кеткен чыгашалар:

 

 

 

а) Соцфондго чегерүүлвр

 

 

12

Имараттарга жана курулмаларга кеткен чыгашалар

 

 

13

Эмеректи, жабдууну, компьютерлерди жана программалык камсыздоону сатып алууга

 

 

14

Административдик чыгашалар

 

 

15

Каржылоо жана карыздар боюнча чыгашалар

 

 

 

а) карызды кайтарып беруу боюнча чыгашалар

 

 

 

б) менчигине кабыл алынган, күрөөгө коюлган мулк боюнча чыгашалар

 

 

16

Жана башка операциялык чыгашалар

 

 

17

Пайда салыктарынан тышкары, салыктар

 

 

18

Күтүлбөгөн кирешелер жана чыгашалар

 

 

19

Күтүлбегөн пайдадан салык боюнча чыгашалар

 

 

20

Таза операциялык киреше (чыгым) (9-ст.+9-ст.-10-ст.)

 

 

21

РПГГУ (каржылоо операцияларынан тышкары)

 

 

22

Зекетке жана кайыр-садагага чыгашалар

 

 

23

Таза киреше (чыгым) (20-ст.-21-ст.-ст.22)

 

 

 

Аткаруу органынын жетекчиси

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

 

 

М.О.

 

 

 

3-бөлүк. "______" кредиттик союздун 20____-жылдын

_______карата абал боюнча кредит портфели боюнча маалымат

 

А.   Меенетунде теленбеген активдер

 

Мөөнөтүндө төлөнбегөн активдер

Суммасы, сом

 

Негизги сумма боюнча төлөм (график ылайык)

Үстөк баа/киреше менен (графикке ылайык)

Мөөнетүндө төлөнбөгөндү эске алгандагы отчеттук мезгилдин аягына карата каржылоо калдыгы

1

2

3

4

5

1

30 күнгө чейинки мөөнөткө

 

 

 

2

31 күндөн 60 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум = субстандарттык)

 

 

 

3

61 күндөн 90 күнгө чейинки мөөнөткө (минимум : шектуү)

 

 

 

4

90 күнден 360 күнгө чейинки мөөнеткө (минимум= жоготуулар)

 

 

 

5

360 күнден ашкан мөөнеткө (жоготуулар)

 

 

 

6

Мөөнөтүндө төлөнбөгөн бардык активдер

 

 

 

7

Реструктуризацияланган активдер, анын ичинде

 

 

 

8

-бир

 

 

 

9

- эки же андан ашык

 

 

 

13

Отчеттук ай ичинде баланстан алып салынган акгивдердин жалпы суммасы

 

 

 

14

Өсүү жыйынтыгы менен баланстан алынып салынган активдердин жалпы суммасы

 

 

 

 

 

Б.   Активдерди классификациялоо

 

Статьялардын аталышы

Бардыгы болуп

активдер (6-ст.+7-ст.+9-ct.+lO-cT.+ll ст.)

Дисконт

Бардыгы болуп камдар

Стандарттык активдер

Байкоо алдындагы активдер

"Жалпы" камдар

(6-ct.+7-ст.*10%)

Субстандартт ык

Шектүү

Жоготуулар

"атайын"

камдар(9-ct.'25%+10-ст.*50%+11-

ст.*100%)

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, %

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

1

Өнөр жай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Даярдоо жана кайра иштетуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соода жана коммерция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Байланыш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

8

Кыймылсыз мүлктү (турак-жайды) куруу жана сатып amv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРУ

э Башкарм

 

 

 

9

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ту Г*

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.

Иджара мунтахия биттамлик операциясын классификациялоо

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статьялардын аталышы

Бардыгы болуп

Дисконт

Бардыгы болуп

Стандарттык

Байкоо алдындагы

"Жалпы"

Субстандарттык

Шектүү

Жоготуулар

"атайын"

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше,  %

 

 

активов (ст.6+ст.7+ст.9+ст.10+ст.11)

 

резервов

активдер

активдер

камдар(6-ст.+7-ст.*10%)

 

 

 

камдар (9-ст.*25%+10-ст.*50%+11-ст.*100%)

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Өнөр жай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Даярдоо жана кайра иштетүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соода жана коммерция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Байланыш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Каржылоо портфели

Статьялардын аталышы

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

анын ичинде мөөнөттөрү боюнча

Отчеттук мезгиддин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, %да

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

п/п

 

отчеттук мезгиддин башына карата кредит портфели

отчеттук мезгилде берилген

отчеттук мезгилде төлөнгөн

отчеттук мезгиддин акырына карата кредит портфели (3-ст.+4-ст.-5-ст.)

30 күнгө чейин

30 күндөн 90 күнгө чейин

90күндөн 180 күнгө чейин

180 күндөн 365 күнгө чейин

1 жылдан 2 жылга чейин

2 жылдан 3 жылга чейин

3 жылдан 5 жылга чейин

5 жылдан ашык 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Өнөр жай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Даярдоо жана кайра иштетүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соода жана коммерция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кызмат көрсөтүүлөр

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Байланыш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д. Иджара мунтахия битгамлик операциясы

Аталышы

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

анын ичинде мөөнөттөру боюнча

Отчеттук мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, %да

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

п/п 

отчеттук мезгилдин башына карата

отчеттук мезгидде берилген

отчеттук мезгидде төлөнген

отчеттук мезгилдин акырына карата (3-ct.+4-ct.-5-ст.)

30 күнгө чейин

30 күндөн 90 күнгө чейин

90күндөн 180 күнгө чейин

180 күндөн 365 күнгө чейин

1 жылдан 2 жылга чейин

2 жылдан 3 жылга чейин

3 жылдан 5 жылга чейин

5 жылдан ашык 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Өнөр жай

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл чарба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Даярдоо жана кайра иштетүү

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Соод? жана коммерция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Кызмат көрсөтүүлер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Транспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Байланыш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Кыймылсыз мүлктү (турак жайды) куруу жана сатып алуу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Жана башкалар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.   Алынган каржылоо боюнча маалымат

 

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

Бардыгы болуп

анын ичинде моөнөттөрү боюнча

Отчеттук

Отчеттук мезгилдин акырына карата кирешелүүлүк коэффициенти, %да

п/п

Ар бир алынган каржылоо боюнча мекемелердин аталышы

отчеттук мезгилдин башына карата тар тыл ган каражаттар

отчеттук мезгидде алынган

отчеттук мезгидде

ТӨЛӨНГӨН

отчеттук мезгилдин акырына карата

тартылган каражаттар (3-СТ.+4-СТ.-5-СТ.)

30 күнгө чейин

30 күнден 90 күнгө чейин

90күнден 180 күнгө чейин

180 күндөн 365 күнгө чейин

1 жылдан 2 жылга чейин

2 жылдан 3 жылга чейин

3 жылдан 5 жылга чейин

5 жылдан ашык

мезгилдин акырына карата орточо алынган үстөк баа/киреше, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы болуп

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Башкарманын Төрагасы

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол  тамгасы

 

 

 

 

 

Башкы бухгалтер 

___________________             _______________

 

 

 

 

Аты-жөнү                                       кол тамгасы

 

М.О.

 

 

 

4-белүк."_" кредиттик союздун 20_-жылдын

_"_карата абал боюнча ири кардарлар тууралуу маалымат

 

№ п.п.

Кардардын аты-женү

Каржылоо боюнча, анын ичинде иджара мунтахия биттамлик операциясы боюнча маалымат

Күрөө

 

Каржылоо келишими боюнча

Негизги сумманын

айдын башына

карата калдыгы

өтүп жаткан чейрек ичинде

Негизги сумманы н айдын акырына карата калдыгы 

 

каржыл

00

сунушт алган күнү

төлөө күнү

сунушталг ан

каржылоо суммасы

үстөк баа/ки реше, %

Кирешелүүлүк коэффициенти, %

Төлөмдөр дүн саны

Төлөө аралыгы

Негизги сумманын

биринчи төлөөлөрдү

н ордун жабуу күнү

Негизги сумманын

акыркы төлеелөрдү

н ордун жабуу күнү

Максаты 

негизги сумма төлөнгөн

негизги сумма берилген 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7