Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Кыргыз Республикасынын

2008-жылдын 2-июнундагы № 106 Мыйзамына ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары
2007-жылдын 2-марты № 41

          КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

       Улуттук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө

   
   Ушул Мыйзам улуттук телерадиоберүү корпорациясын башкаруу маселе-
лерин жөнгө салат жана Кыргыз Республикасынын маалымат мейкиндигин
өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүүгө, ошондой эле улуттук телерадиоберүүнү
мындан ары өркүндөтүүгө багытталган.

                I глава
               Негизги жобо

   1-статья. Ушул Мыйзамдын жөнгө салуучу предмети

   Ушул Мыйзамдын жөнгө салуучу предмети болуп улуттук телерадиоберүү
корпорациясынын ишинин укуктук негизи, анын юридикалык статусу, ошондой
эле Кыргыз Республикасынын аймагында жана андан сырткары телерадио-
берүүлөрдүн продукцияларын объективдүү жана толук даярдоо тармагындагы
мамлекеттик саясатты ишке ашыруу саналат.

   2-статья. Улуттук телерадиоберүү корпорациясынын ишин жөнгө
        салуучу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары

   Улуттук телерадиоберүү корпорациясы өзүнүн ишинде Кыргыз Республи-
касынын Конституциясын, жалпыга маалымдоо каражаттар тармагындагы Кыр-
гыз Республикасынын мыйзамдарын, ушул Мыйзамды жана Кыргыз Республика-
сынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле Кыргыз Республикасы
ратификациялаган эл аралык келишимдерди жетекчиликке алат.
   Эгерде Кыргыз Республикасы ратификациялаган эл аралык келишимдер-
дин жоболорунда ушул Мыйзамдын ченемдеринде каралгандан башка тартип
белгиленсе, эл аралык келишимдин жоболору артыкчылыкка ээ болот.

   3-статья. Пайдаланылган түшүнүктөр

   Ушул Мыйзамда саналып өткөн түшүнүктөр төмөндөгүдөй мааниде колдо-
нулат:
   телерадиоберүү - адамдардын чектелбеген чөйрөсүнүн жекече кабыл
алуусуна багытталган эфир боюнча (жердеги же спутниктик берүүлөр) же
кабель тармактары боюнча (зымдар, сандык компьютердик жана башка) ачык
же код түрүндө жүзөгө ашыруулуучу теле -жана радио программаларды жана
кошумча маалыматтарды таркатуу;
   телекөрсөтүү же радиоберүү - телекөрсөтүү же радиоберүүлөр үчүн
даярдалган жана арналган, билдирүүлөрдү жана материалдарды камтыган,
телекөрсөтүү же радиоуктуруу программаларынын уюштуруучулук жана тема-
тикалык жагындагы айрым бүткөрүлгөн бөлүгү;
   атамекендик теле- жана радиоберүү өндүрүшү - Кыргыз Республикасын-
да иштеп жаткан телерадио компаниялар даярдаган жана заказ кылган
берүүлөр;
   чет элдик теле- жана радиоберүү өндүрүшү - чет өлкөлөрдө даярдал-
ган, ошондой эле атамекендик эмес өндүрүштөгү 50 пайыздан ашыгын үн,
визуалдык жана аудиовизуалдык материалдар түзгөн берүүлөр;
   телепрограмма же радиопрограмма - радио жыштыктарынын спектрин,
кабельдик  же  зым тармагын пайдалануу менен берилген телерадио-
берүүлөрдүн биринен - бирине өтүүчү бир бүтүндүгү;
   берүүнүн торчосу - белгилүү бир мезгилге майда-чүйдөсүнө чейин
такталбаган берүүнүн негизги багыттарын аныктаган кошумча маалыматтарды
теле- же радиопрограммалардын, теле- же радиоберүүлөрдүн берүү убакты-
ларынын аталышынын тизмеси;
   телерадиопродукция - техникалык каражаттардын жардамы менен көрүү
жана угуу аркылуу кабыл алуу үчүн даярдалган өз ара кадрлар (үндүн кош-
тоосу менен же коштоосу жок) аркылуу байланышкан так сериялардан турган
аудио, аудиовизуалдык чыгарма;
   телерадиопродукцияларды чыгаруучу - теле- же радиопрограммалардын,
теле-же радиоберүүлөрдүн өндүрүшүнө адистешкен жеке же юридикалык жак;
   телерадиоберүүнүн техникалык каражаттары - телерадиопрограммаларды
даярдоону жана аларды байланыштын техникалык каражаттары  аркылуу
берүүнү камсыз кылуучу жабдуу.

                II глава
           Улуттук телерадиоберүүлөрдүн
        корпорациясынын ишинин укуктук негиздери

   4-статья. Улуттук телерадиоберүүлөрдүн корпорациясынын
        юридикалык статусу

   1. Улуттук телерадиоберүү корпорациясы (мындан ары - Корпорация)
мамлекеттик мекеме деген статусу бар мамлекеттик телерадиоберүү уюму.
   2. Корпорация өз алдынча балансы, эсептешүү счету, бекитилип бе-
рилген мүлкү, өзүнө таандык символдук белгиси, Кыргыз Республикасынын
мамлекеттик герби тартылган жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий
тилде жазылган мөөрү бар юридикалык жак болуп эсептелет.
   3. Корпорация жана уюм, анын курамына кирген ишканалар менен бө-
лүмдөр менчиктештирүүгө жатпайт. Корпорациянын субъект катары өзгөчөлү-
гү чарба иши ушул Мыйзамга ылайык белгиленет. 

   5-статья. Корпорациянын эркиндиги жана көз карандысыздыгы

   Корпорациянын массалык маалыматтарды эркин табууга, алууга, чыга-
рууга жана жайылтууга болгон укугу мамлекет тарабынан кепилдикке алынат
   Телерадиоуктуруу продукцияларын чыгаруу, Кыргыз Республикасынын
Конституциясында жана мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, эр-
кин, көз карандысыз жана кандайдыр бир чектөөлөрсүз жүзөгө ашырылат.
   Цензураны жүргүзүүгө жана цензуралык функцияларды жүзөгө ашыруу
милдети кирген түзүмдөрдү уюштурууга жол берилбейт.

   6-статья. Корпорациянын максаты жана милдеттери

   1. Корпорация жарандардын маалыматтарды эркин алуу боюнча консти-
туциялык укуктарын мамлекет тарабынан камсыз кылуу максатында түзүлгөн.
   2. Корпорациянын негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет:
   - улуттук телерадиоберүүнү атамекендик жана дүйнөлүк маданияттын
мыкты салттарына ылайык жүзөгө ашыруу;
   - коопсуздукту, анын ичинде маалыматтык коопсуздукту жана мамле-
кеттин бүтүндүгүнө сактоого мүмкүнчүлүк түзгөн маалымат саясатын жүзөгө
ашыруу;
   - өлкөнүн, мамлекеттик биримдигин, жарандык коомду сактоого жана
чыњдоого көмөк көрсөтүү;
   - Кыргыз Республикасынын аймагында бирдиктүү маалыматтык  те-
лекөрсөтүү жана радиоберүүлөрдү калыптандыруу жана анын дүйнөлүк маалы-
мат процесстерине кирүүсүн активдештирүү;
   - демократиялык мамлекет катары Кыргызстандын чыныгы саясий жүзүн
калыптандырууга жана колдоого багытталган маркетингдик, маалыматтык жа-
на жарнама саясатын активдүү жүргүзүү;
   - Кыргыз Республикасы, анын ички жана тышкы саясаты жөнүндө,
өлкөдө жана чет өлкөлөрдө болуп жаткан процесстер жөнүндө маалыматтарды
жайылтуу, расмий билдирүүлөрдү жайылтуу;
   - Кыргыз Республикасында жана чет өлкөлөрдө мамлекеттик бийлик ор-
гандарынын иши, социалдык-саясий жана башка окуялар  жөнүндө  ке-
ректөөчүлөргө оперативдүү маалымдоо;
   - журналистиканын бийик стандарттарын, толеранттуулук стандартта-
рын камсыз кылуу, ар бир адамдын укугун сыйлоо;
   - экономикалык, публицистикалык, маданий-маалыматтык, көркөмдүк
окутуучулук, оюн-зооктук, спорттук телерадиопрограммаларды, ошондой эле
балдар жана өспүрүмдөр үчүн телерадиопрограммаларды бийик профессионал-
дык, көркөмдүк жана техникалык дењгээлде жаратуу жана жайылтуу;
   - айрым мамлекеттик органдардын артыкчылыктуу абалын түзүүдөн ка-
чуу менен мамлекеттик бийликтин бардык бутактарынын ишин бирдей дењгэ-
элде чагылдыруу;
   - калктын ар кандай улуттук, социалдык, курактык жана башка топто-
рунун ой-пикирлерин эркин билдирүү үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү.

   7-статья. Корпорациянын укугу жана милдеттери

   Алдына коюлган милдеттерди жүзөгө ашыруу үчүн
   1. Корпорация төмөнкүлөргө милдеттүү:
   - республиканын бардык аймагына так, объективдүү маалыматтарды жа-
йылтууну жүзөгө ашырууга;
   - коомчулук талап кылган бардык багыттарды эске алуу менен ар
түрдүү программаларды камсыз кылууга;
   - мамлекеттик телерадиоберүүнүн материалдык-техникалык  базасын
өркүндөтүүгө жана өстүрүүгө багытталган зарыл иш-чараларды өткөрүүгө;
   - телерадиоберүү тармагында чет өлкөлөр менен  кызматташтыкты
өнүктүрүүгө;
   - аудиовизуалдык техникалар жана технологиялар тармагында дүйнөлүк
аналогдорду  пайдалануу  менен  мамлекеттик  телерадиоберүү  ишин
өнүктүрүүнүн бирдиктүү саясатын иштеп чыгууга;
   - мамлекеттик эмес телерадиоуюмдарына консультативдик жардамдарды
көрсөтүүгө;
   - Корпорация тарабынан чыгарылган телерадиоберүү продукцияларынын
архивин түзүүгө, телевизиондук фильмдерди чыгарууну жүзөгө ашырууга;
   - теле- жана радиоберүүнүн жалпы көлөмүнүн 50 пайыздан кем эмес
көлөмүн мамлекеттик тилде жүзөгө ашырууга;
   - атамекендик теле- жана радиоберүүлөрдүн берүү көлөмүн 60 пайыз-
дан кем эмес, чет элдик өндүрүштөгү теле- жана радиоберүүлөрдүн үлүшү
40 пайыздан ашпоосун камсыз кылууга;
   - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдарынын расмий
билдирүүлөрүн жайылтууга жана алардын ишин чагылдырууга.
   2. Корпорация төмөнкүдөй укуктарга ээ:
   - телерадиоберүүнү жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик органдардан, ко-
омдук уюмдардан жана башка юридикалык жана жеке жактардан керектүү маа-
лыматтарды алууга;
   - объективдүүлүктүн жана айкындыктын маалыматтык принциптерине
ылайык өз ишин өз алдынча түзүүгө;
   - аларга чыгармачылык өз алдынчалыкты берүү жана чыгарган продук-
циясы үчүн жоопкерчиликти жүктөө менен уюмдарды, ишканаларды, бирикме-
лерди, топторду жана кабарчылар пункттарын (анын ичинде чет өлкөдө)
түзүүгө (жоюуга);
   - өз алдынча менчик аудио- жана видео продукцияларын, архивдик те-
ле -жана радиоберүү продукцияларын ишке ашырууга, теле- жана радиопрог-
раммаларын жана атамекендик жана чет өлкөлүк өндүрүштүн фильмдерин өз
ара алмашууларды жүргүзүүгө;
   - атамекендик жана чет элдик өндүрүүчүлөрдүн, ошондой эле жеке
жактардын видео продукцияларын ээликтөө укугундагылардын макулдугу ме-
нен акысыз негизде жайгаштырууга;
   - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген кон-
сультациялык, жарнама-басма, үйрөтүү жана башка ишкердиктерди жүзөгө
ашырууга;
   - белгиленген тартипте нускамаларды, жоболорду, эрежелерди жана
башка ички ведомстволук ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгууга каты-
шууга жана алардын аткарылышы үчүн контролду жүзөгө ашырууга;
   - телекөрсөтүү жана радио маселелери боюнча координациялык жана
эксперттик кењештерди, убактылуу чыгармачыл жамааттарды жана жумушчу
топторун түзүүгө;
   - Корпорациянын ишин өркүндөтүү маселелери боюнча келишимдик не-
гизде, чет өлкөлүктөрдү кошкондо, илимий мекемелерди, окумуштууларды
жана адистерди тартууга;
   - белгиленген тартипте ведомстволук ишканаларды жана мекемелерди
түзүүгө, кайра түзүүгө же жоюуга, алардын жоболорун (уставдарын) бе-
китүүгө же күчүн жоготту деп табууга;
   - белгиленген тартипте өз алдынча каржылоо шарттарында чарбалык
түзүмдөрдү түзүүгө жана алар аркылуу келишимдик негизде колдонуудагы
мыйзамдын чектеринде акы төлөнгөн консультацияларды, маалыматтык-такта-
ма жана башка кызматтарды жүзөгө ашырууга;
   - колдонуудагы мыйзамдарга ылайык акы төлөнгөн кызматтарды (иштер-
ди) көрсөтүүгө;
   - атамекендик жана эл аралык телерадиоберүү уюмдары менен кызмат-
ташууга;
   - корпорациянын максатына жетүүгө багытталган жана Кыргыз Респуб-
ликасынын колдонуудагы мыйзамдарында тыюу салынбаган башка ишкердикти
жүзөгө ашырууга.
   3. Корпорация жыл сайын улуттук радионун жана телекөрсөтүүнүн
эфирдик программаларын ар түрдүү кылууга жетүү максатында, ошондой эле
коомдун кызыкчылыгын канааттандыруу үчүн башка теле жана/же радиоберүү
уюмдары чыгарган продукциялар үчүн жалпы эфирдик убактын 30 пайызын
(маданий-агартуу багытындагы коммерциялык эмес программалар) тендерге
коюуга укуктуу.
   Тендердин жењүүчүсү тиешелүү программаларды чыгаруу боюнча чыгым-
дарды өзүнө алат, ал эми Корпорация эфирдик убакыттын 30 пайызын акысыз
негизде сунуш кылат.

   8-статья. Корпорациянын түзүмү

   1. Корпорациянын түзүмүнө төмөнкүлөр кирет:
   - республикалык радиотелеборбор;
   - мамлекеттик республикалык телекөрсөтүү жана радиоберүү,
   - чыгармачылык өндүрүштүк "Кыргызтелефильм" фирмасы;
   - областтык телерадиокомпаниялары.
   2. Мыйзамда белгиленген тартипте, башка телерадиоберүү уюмдары,
компаниялар, студиялар Корпорация менен биригүүлөрү мүмкүн.

   9-статья. Жарнама

   1. Балдар үчүн даректелген жарнамалык кулактандырууларда же бал-
дардын образын пайдаланууда алардын кызыкчылыктарына зыян келтирүүдөн
качуу керек.
   2. Жарнамалык кулактандырууларды берүүдө төмөнкүдөй чектөөлөр бо-
лууга тийиш:
   - Корпорация жарнамалардын көлөмүн өзүнүн күндөлүк берүүсүнүн
10%дан ашпаган өлчөмүндө чектейт;
   - жарнамалык вставкалардын жалпы көлөмү берилген бир сааттык мез-
гилдин ичинде 6 мүнөттөн ашпоого тийиш;
   - жарнамалык материалдар керектөөчүлөрдү жањылыштыкка кириптер кы-
лууга, алардын кызыкчылыктарына коркунуч келтирүүгө тийиш эмес;
   - ањ-сезимге таасирин тийгизген жарнамалык кулактандырууга жол бе-
рилбейт;
   - жарнамалык кулактандырууларда жањылыктар программаларын жана
учурдагы окуяларды дайыма алып баруучулардын образдарын, алардын визу-
алдык же речтик абалын пайдаланууга болбойт;
   - тамеки заттары жөнүндө жарнамалык кулактандырууга уруксат берил-
бейт;
   - алкоголдук ичимдиктер жөнүндө жарнамалык кулактандырууга уруксат
берилбейт,
   - оюн-зоок бизнеси жөнүндө жарнамалык кулактандырууга уруксат бе-
рилбейт;
   - мыйзам тартибинде уруксат берилбеген дары-дармек, медициналык
каражаттарды, продукцияларды жана медициналык багыттагы техникаларды
чыгарууга жана сатууга байланышкан жарнамага тыюу салынат;
   - тиешелүү аткаруу бийлик органынын уруксатысыз дарылоо, алдын
алуу, диагностика жана реабилитация ыкмаларын жарнамалоого уруксат бе-
рилбейт;
   - Корпорация саясий партиялардын жана шайлануучу кызмат орундарына
талапкерлердин же алардын атынан жарнамалык материалдарды, Кыргыз Рес-
публикасындагы шайлоо жөнүндө кодексте каралгандан башка учурларда,
трансляция кылбайт.
   Социалдык жарнаманы жүргүзүүгө жана трансляциялоого уруксат бери-
лет.
   Корпорациянын байкоочу  Кењеши  жарнаманы  жайылтууга  кошумча
чектөөгө, анын ичинде ушул Мыйзамда каралган жарнамалык убакытка кара-
ганда көп чектөөнү белгилөөгө укуктуу.

   10-статья. Демөөрчүлүк

   1. Корпорациянын теле- жана радиоберүүлөрүнө карата демөөрчүлүк
иштер төмөнкүдөй шарттарга жана талаптарга жооп берүүгө тийиш:
   - демөөрчүлүк программалардын мазмунуна жана расписаниесине эч
кандай таасир этпөөгө тийиш;
   - демөөрчүлүккө алынган телерадиоберүүдө демөөрчүлүктү маалымдаган
так жана ачык титрлер, жазуулар жана кулактандыруулар сөзсүз түрүндө
телерадиоберүүнүн башында жана/же аягында берилүүгө тийиш;
   -демөөрчүлүккө алынган телерадиоберүүлөр демөөрчүнүн же үчүнчү
жактын сатууларын, сатып алууларын же товарларды же кызматтарды ижарага
алууну, атап айтканда, ушул товарлар же кызматтар тууралу мындай теле-
радиоберүүлөрдө эскертүү жолу менен кубаттоого алынбоого тийиш.
   2. Телерадиоберүү тармагындагы кайрымдуулук иштер жана меценатчы-
лык  Кыргыз  Республикасынын кайрымдуулук иштер жана меценатчылык
жөнүндөгү мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат Өндүрүлгөн кайрымдуулук
товарлары, иштери жана кызматтары жөнүндө берүүчүнүн маалыматтарды жа-
йылтууга жол берилбейт.
   3. Маалыматтык, саясий жана диний телерадиоберүүлөргө карата кай-
рымдуулук, меценаттык жана демөөрчүлүк иштерге тыюу салынат.
   Өндүрүп чыгаруучулардын иш аракетинин негизги түрү болуп эсептел-
ген Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынган товарларды
өндүрүүгө, ишке жана кызматтарга демөөрчүлүк иштерди жүзөгө ашырууга
тыюу салынат.
   Шайлоо процессинин учурунда демөөрчүлүк Кыргыз Республикасындагы
шайлоо жөнүндө кодекси менен жөнгө салынат.

                III глава
           Корпорациянын ишин уюштуруу

   11-статья. Корпорациянын башкаруу органдары

   1. Корпорациянын башкаруу органдары болуп:
   - Байкоочулар кенеши;
   - башкы директор саналат.

   12-статья. Корпорациянын байкоочулар Кењеши

   1. Корпорациянын башкаруучулар кењеши Корпорацияны башкаруунун жо-
горку органы (мындан ары - Кењеш) болуп эсептелет.
   2. Кењеш курамы 15 мүчөдөн туруп, 5 жылга шайланган коллегиялуу
орган болуп эсептелет. Партиянын лидерлери, Жогорку Кењештин депутатта-
ры же мамлекеттик кызматкерлер Кењештин мүчөлөрү боло алышпайт.
   Кењештин курамы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши тарабынан
беш жылга бекитилет жана:
   а) Кыргыз Республикасынын Президентинен - 3 мүчө;
   б) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинен - 3 мүчө;
   в) жарандык коомдон - 3 мүчө болуп түзүлөт.
   3. Кењеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, ушул
Мыйзамды жана жалпыга маалымдоочу каражаттардын ишин жөнгө салуучу Кыр-
гыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.
   Кењештин мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда өздөрүнүн
саясий ишин жана саясий уюмдардагы мүчөлүгүн токтото турушат.
   4. Кењештин мүчөлөрү алар шайланган мөөнөт аяктаганда өз ыйгарым
укуктарын токтотушат.
   Кењештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары төмөнкүдөй учурларда мөөнө-
түнөн мурда токтотулат:
   - жеке өтүнүчү боюнча;
   - өлгөндө же Кењештин мүчөсүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүндүк
бербеген оорута чалдыкканда;
   - Кењештин жыйналыштарына жүйөлүү себептерсиз катары менен 3 жолу
катышпаган учурда;
   - жазык кылмышы жасалган учурда.
   Жогоруда каралган учурларда Кењештин мүчөлөрүн чакыртып алуу жана
жањы өкүлдөрүн дайындоо ошол талапкерди көрсөткөн тарап тарабынан
жүзөгө ашырылат.
   5. Кењештин мүчөлөрү Корпорация менен иштиктүү катнашта боло алыш-
пайт.
   Кењештин мүчөлөрү өз милдеттерин акысыз аткарышат.
   Кењештин мүчөлөрүнө алардын кызматтык милдеттерди аткарып жаткан-
дарына байланыштуу келтирилген чыгымдар транспорттук жана суткалык чы-
гымдар кошулуп кайтарылат.

   13-статья. Корпорация Кењешинин мүчөлөрүн шайлоонун тартиби

   Кењештин мүчөлүк кызмат ордуна талапкерлер окуу жана илимий меке-
мелерден,  коомдук жана башка коммерциялык эмес уюмдар тарабынан
көрсөтүлөт.
   Кењештин мүчөлүгүнө талапкер жогорку билими жана 5 жылдан кем эмес
иш тажрыйбасы бар адам болушу зарыл.
   Төмөндөгү адамдар Кењештин мүчөлөрү боло алышпайт:
   - мамлекеттик кызматта тургандар;
   - расмий посту ээлегендер же саясий партиянын штатында тургандар;
   - Корпорациянын же берүүчүлөрдүн башка кызматкерлери;
   - бардык дењгээлдеги мамлекеттик башкаруу органдарынын шайлануучу
кызмат ордун ээлегендер;
   - берүү же телекоммуникация чөйрөсүндө кызматта туруп, ушул тар-
мактан эмгек акы алып же аларга карата тике жана кыйыр финансылык кы-
зыкчылыктары барлар.
   Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењешине 10 талапкерди сунуш кылат, Кыргыз Республикасынын Жогорку
Кењеши рейтингдик добуш берүү жолу менен алардын ичинен 5өөнү бекитет.
   Жогорку Кењеш 10 талапкерди көрсөтөт, Кыргыз Республикасынын Жо-
горку Кењеши рейтингдик добуш берүү жолу менен алардын ичинен 5өөнү бе-
китет.
   Жарандык коом (окуу жана илимий мекемелер, коомдук бирикмелер,
жалпыга маалымдоо каражаттары жана башка уюмдар) өзүнүн сунушун жазуу
жүзүндө профилдик комитетке киргизет. Комитет сунушталган талапкерлер-
дин арасынан жогоруда аталган критерийлер боюнча тандоо жолу менен 10ун
тандап алып, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењеши рей-
тингдик добуш берүү жолу менен 5өөнү бекитет.
   Жогорку Кењеш Кењештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары аяктоого 3 ай
калганда талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө сунуштарын жалпыга маалымдоо
каражаттарында жарыялайт.
   Добуш берүүнү даярдоону компетенциясына жалпыга маалымдоо каражат-
тары кирген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешинин профилдик комитети
жүзөгө ашырат.
   Талапкерди көрсөтүү жана аларды бекитүү ачык өтөт. Комитет талап-
керлердин акыркы тизмесин жарыялайт жана аларга талкуу ачык жыйналышта
жүргүзүлөт.

   14-статья. Корпорация Кењешинин ишин уюштуруу

   1. Кењеш жылына кеминде 4 жолу чакырылат, ошол эле учурда ар бир
жылдын 30-мартынан  кечиктирилбестен  Кењештин  жылдык жыйналыштары
өткөрүлүп, Кењештин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылат.
   2. Кењештин кезексиз жыйналыштары Кењештин төрагасынын, Корпораци-
янын башкы директорунун, болбосо анын мүчөлөрүнүн курамынын кеминде
үчтөн биринин өтүнүчү боюнча чакырылат.
   3. Кењештин жыйналышы, эгерде ага Кењештин мүчөлөрүнүн кеминде
үчтөн экиси катышса, ыйгарым укуктуу болот. Кворум жок болгондо жыйна-
лыш башка күнгө которулат.
   Кењештин чечимдери, түздөн-түз ушул Мыйзамда каралган учурлардан
тышкарыда, Кењештин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл
алынат.
   4. Кењешти  төрага  жетектейт.  Кењештин  төрагасы  Кењештин
мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен шайланат.
   Кењештин төрагасынын компетенциясына төмөнкүдөй иш милдеттери ки-
рет;
   - Кењештин чогулушунун убактысын, өткөрүлүүчү ордун жана күн тар-
тибин аныктоо;
   - жыйналышты анын күн тартибине ылайык даярдоону камсыз кылуу;
   - Кењештин жыйналыштарына жетекчилик кылуу;
   - өзү жок болгон учурда Кењештин мүчөлөрүнүн бирин Кењештин жыйна-
лышына төрагалык кылууга дайындоо;
   - Кењештин чечимдеринин аткарылышын контролдоо.
   Эгерде Кењештин  бүткүл курамынын үчтөн экиси менен Кењештин
мүчөлөрү ага ишеним көрсөтүшпөсө Кењештин төрагасы чакыртылып алынат.
   Кењештин жыйналышы Кењештин мүчөлөрү шайлаган катчы тарабынан про-
токолдонот. Кењештин катчысынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:
   - жылдык кезектеги жана кезексиз жыйналыштарды чакыруу боюнча
бүткүл уюштуруу ишин жүргүзүү, жыйналыштар үчүн зарыл материалдарды жа-
на Кењештин мүчөлөрү үчүн документтерди даярдоо, берилген материалдарды
иштеп чыгуу жана жалпылаштыруу;
   - Кењештин мүчөлөрүнө жыйналыштар, күн тартиби, өткөрүлүүчү убак-
тысы жана орду жөнүндө жылдык жана кезектеги жыйналышты өткөрүүгө чейин
кеминде 30 күн мурда жана кезексиз жыйналышты чакыруу жөнүндө ал өткө-
рүлгөнгө чейин кеминде 10 күн мурда маалымдоо түрүндө кабар берүү;
   - Кењештин иш кагаздарын жүргүзүү.
   5. Корпорациянын Башкы директору Кењештин жыйналыштарына кењеш
берүү добуш укугу менен катышууга акылуу.

   15-статья. Корпорация Кењешинин ыйгарым укуктары жана укуктары

   Кењеш белгиленген милдеттердин чегинде төмөнкүлөргө укуктуу:
   - Корпорациянын уставын, Кењештин Регламентин, Редакциялык прин-
циптерди бекитүүгө, Корпорациянын ишин жөнгө салуучу бөлөк документтер-
ге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүгө;
   - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Корпо-
рациянын максаттарына жана милдеттерине ылайык кредиттерди, гранттарды
жана башка каражаттарды тартууга;
   - Корпорациянын чыгашаларынын (бюджетинин) сметасын, пландык доку-
менттерин жана каржылык отчетторун кароого жана макулдашууга;
   - Корпорациянын каржылык каражаттарынын, мүлкүнүн жана башка ак-
тивдеринин пайдаланылышы жөнүндө Корпорациянын кызмат адамдарынын от-
четторун угууга;
   - Корпорация тийиштүү кызмат адамдарынан каржылык-чарбалык ишти
жүзөгө ашырууга байланышкан документтерди белгиленген тартипте суратып
алууга;
   - уставда белгиленген милдеттерди чечүү үчүн зарылдыгына жараша
Кењештин мүчөлөрүнүн ичинен комиссияларды, жумушчу топторун түзүүгө;
   - Корпорациянын ишинин маселелери боюнча коомдук угууларды өткө-
рүүгө;
   - Корпорациянын иши боюнча документтерди көз карандысыз текшерүү-
нү, аудитти жүргүзүү, консультациялар алуу үчүн консультанттарды тар-
тууга жана жумушчу топторун түзүүгө;
   - Корпорациянын ишине тийиштүү зарыл маалыматты мамлекеттик орган-
дардан жана уюмдардан белгиленген тартипте талап кылууга жана алууга;
   - Корпорациянын ишинин маселелери боюнча жарандар менен уюмдардын
Кењештин дарегине келип түшкөн жана жөнөтүлгөн арыздарын жана кайрылуу-
ларын кароого;
   - Корпорациянын Башкы директорун жөнөкөй көпчүлүк добуш менен кон-
курстук негизде шайлоого;
   - жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен Корпорациянын башкы
директорун кайра чакыртып алууга;
   - жалпы курамынын үчтөн экисинин добушу менен Башкы директорду,
анын 3 орунбасарын дайындоого жана бошотууга.

   16-статья. Корпорация Кењешинин ишин камсыз кылуу

   1. Кењеш коомдук негизде иштейт.
   2. Кењештин ишин уюштуруучулук, методикалык, каржылык жана башка
жагынан камсыз кылууну белгиленген тартипте Корпорация жүзөгө ашырат.

   17-статья. Корпорациянын жылдык аудити

   Корпорация жыл сайын милдеттүү түрдө финансылык жана чарбалык иш-
теринин сырткы аудитинен өтөт. Аудитордук фирманы тендердин негизинде
Кењеш тандайт.
   Аудитордук фирманын отчету Кењештин кароосуна берилет, ошондой эле
отчеттук мезгилден кийинки жылдын 1-апрелинен кечиктирилбей жарыяланат.

   18-статья. Корпорациянын иши боюнча отчет

   Кењеш жыл сайын, отчеттон кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирил-
бестен Корпорациянын иши боюнча жылдык отчетту Кыргыз Республикасынын
Президентине жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кењешине тапшырат.
   Кењеш сырткы аудитордук текшерүүнүн жыйынтыктары менен бирге Кор-
порациянын жылдык отчетун жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт жа-
на кењири жайылтат. Ар бир жылдык отчет төмөнкүдөй маалыматтарды камту-
уга тийиш:
   - жетекчилик жана каржылоо жөнүндө маалыматтарды;
   - өткөн жылда Корпорация жүзөгө ашырган иштерди баяндоо түрүндө
жазууну;
   - Корпорациянын өткөн жылдагы максаттары, аларга жетишүүнүн дењгэ-
эли жана кийинки жылга милдеттери;
   - Корпорацияга толук же жарым-жартылай, тике же кыйыр тиешелүү
бардык компаниялар же ишканалар жөнүндө маалыматтар;
   - өткөн жылдагы кирешелер жана чыгашалар боюнча жалпы маалыматтар
менен сырткы аудиттин жыйынтыктары;
   - келерки жылга бюджет;
   - Корпорациянын редакциялык саясаты;
   - программалардын сеткасы жана ага пландаштырылган өзгөртүүлөр;
   - көз карандысыз өндүрүүчүлөр даярдаган, мындай өндүрүүчүлөрдүн же
компаниялардын аттары/аталыштары менен бирге трансляциялаган программа-
лардын тизмеси;
   - керектөөчүлөрдүн  арыздары жөнүндө маалыматтар жана коомдук
берүүгө аздыр-көптүр сунуштар.

   19-статья. Корпорациянын Башкы директору

   1. Башкы директор Корпорациянын аткаруучу органы болуп саналат.
   2. Башкы директор Корпорацияны башкарат жана анын бардык операция-
лары жана ишинин түрлөрү үчүн жоопкерчиликтүү болот.
   3. Кењеш бир айдын ичинде өзүнүн мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен
Корпорациянын Башкы директорун шайлайт.
   4. Башкы директор 5 жылга шайланат. Башкы директорду шайлоо Байко-
очу Кењеш тарабынан конкурс боюнча альтернативалык негизде жүргүзүлөт.
   5. Башкы директордун жана анын орун басарларынын иш милдеттери
Корпорациянын уставында так регламенттештирилүүгө тийиш.

   20-статья. Корпорациянын мүлкү жана анын ишин каржылоо

   1. Корпорацияны каржылоо Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюдже-
тинин корголгон статьясынын эсебинен жүзөгө ашырылат.
   2. Каржылоо ошондой эле:
   - жарнамалардын, гранттык жана демөөрчүлүк каражаттардын;
   - продукцияны, иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү, чарбалык иштин башка
түрлөрүн ишке ашыруудан алынган өзүнүн каражаттарынын;
   - автордук укуктарды пайдаланууга байланышкан кирешелердин;
   - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка кире-
шелердин эсебинен жүзөгө ашырылат.
   3. Корпорациянын имараттары, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү мамле-
кеттик менчик болуп саналат жана Корпорацияга чарба күтүү укугунда бе-
китилип берилет.

                IV глава
     Корпорациянын программалык жана редакциялык саясаты

   21-статья. Корпорациянын программалык саясаты

   Корпорация Кыргыз Республикасынын бардык калкынын кызыкчылыктары
үчүн анын этникалык, маданий жактан ар түрдүүлүгүн эсепке алуу менен
өлкөнүн бардык аймактарында маалыматтык, агартуучулук жана оюн-зоок
берүү программаларынын кењири спектрин сунуш кылат.
   Корпорация коомдо орун алган пикирлердин жана көз караштардын
бүтүндөй диапазонун чагылдырган, учур талап кылган жана жогорку сапат-
туу берүүлөрдү жүзөгө ашырат, калктын кењири катмарынын маалыматтык кы-
зыкчылыктарын жана керектөөлөрүн канагаттандырат.
   Корпорация төмөнкүдөй берүү кызматын сунуш кылат, алар:
   - Өкмөт, саясий, болбосо экономикалык күчтөр тарабынан контролдук-
ка алынбайт, ак ниет редакциялык саясатты чагылдырат жана Корпорациянын
көз караштарын, болбосо пикирин билдирбейт;
   - өлкөнүн ичиндеги жана анын сыртындагы жалпы кызыкчылыктарды бил-
дирген учурдагы окуялар жөнүндө жањылыктардын ар тараптуу, объективдүү
жана оор басырыктуу берүүлөрүн, анын ичинде прайм-таймдарды, трансляци-
ялоону көздөйт;
   - негизги мамлекеттик органдардын иштерин жеткиликтүү дењгээлде
чагылдырат;
   - өлкөнүн ар түрдүү аймактары үчүн кызыгууну жараткан программа-
ларды сунуш кылат;
   - өлкөнүн маданий ар түрдүүлүгүн таануу жана ошол эле учурда ча-
гылдыруу менен улуттук ањ-сезимди өнүктүрүүгө түрткү берет;
   - бардык этникалык топторго жана азчылыктарга, анын ичинде этника-
лык жана башка азчылыктар үчүн атайын берүү кызматтарын түзүү менен
алардын тилдеринде сөз беришет;
   - түрдүү аудиторияларга эсептелген кењири керектөө программаларын
жана атайын программаларды билгичтик менен айкалыштырышат;
   - балдарга багытталган программалардын жана билим берүү программа-
ларынын зарыл болгон санын трансляциялашат;
   - теле- жана радио өндүрүшүнүн өнүгүшүнө мүмкүндүк түзүшөт жана
коомдун ичинде талаш-тартыштардын маалымдуулугуна жана өтүп жаткан оку-
яларга сын көз менен кароого көмөктөшүшөт. Өлкөнүн теле- жана радио-
берүүлөрүнүн көлөмүнүн 60 пайыздан кем эмесин камсыз кылышат, жана
аларда чет элдик теле- жана радиоберүүлөрдүн көлөмү 40 пайыздан ашпоого
тийиш.
   - теле- жана радиоберүүлөрдүн көлөмүнүн 50 пайыздан кем эмесин
мамлекеттик тилде болушун жүзөгө ашырышат.
   Программалык саясаттын кошумча эрежелерин Корпорация Кењеши белги-
леши мүмкүн.

   22-статья. Корпорациянын редакциялык саясаты

   Өзүнүн чыгармачылык ишинде Корпорациянын кызматкерлери Кыргыз Рес-
публикасынын мыйзамдарын, ошондой эле ушул Мыйзамга ылайык кабыл алын-
ган Редакциялык саясат жана башка ички актыларды жетекчиликке алышат.
   Чыгармачылык кызматкерлер Редакциялык саясатта камтылган этикалык
стандарттарды жетекчиликке алышат. Тактык, аныктык, тењ салмактуулук,
толуктуулук жана жеткиликтүүлүк, ошондой эле фактыларды жана автордук
комментарийлерди так чектөө маалыматты жеткирүүнүн башкы стандарттары
болууга тийиш.
   Жашы жете элек өспүрүмдөр, жаратылыш кырсыктарынан жана катастро-
фалардан, кылмыштардан жапа чеккендер жөнүндө материалдарда өзгөчө сак-
тык талап кылынат;
   - жеке турмуш, шектүүлөргө, күнөөлөнгөндөргө жана соттолуучуларга
кек сактабоо принциби сыйлоого алынат, маалымат булактарынын жана псев-
донимдердин купуялыгы корголот.

   23-статья. Корпорациянын маалыматтык берүүлөрү

   Корпорация Кыргыз Республикасында жана дүйнөдө болуп жаткан бардык
коомдук маанилүү окуялар тууралу толук жана оперативдүү маалымат берет.
Жањылыктар кек сактабагандай, тењ салмактуу жана көз карандысыз болууга
тийиш. Комментарийлер фактылардан так ажыратылууга тийиш.
   Корпорация ушул Мыйзамга жана ички актыларына ылайык кандай тема-
лар коомдук маанилүү экендигин өз алдынча аныктайт.
   Корпорация Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республика-
сынын Жогорку Кењешинин Төрагасына, Кыргыз Республикасынын Премьер-ми-
нистрине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Сотунун Төрагасына, Кыргыз
Республикасынын Конституциялык сотунун Төрагасына өзгөчө билдирүүлөрдү
жасоо үчүн акысыз эфирдик убакыт берет.

   24-статья. Маалыматка жетүү. Журналисттик булактардын купуялуулугу

   Корпорация парламенттик угууларды, Өкмөттүн, Кыргыз Республикасын-
да шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын жыйна-
лыштарын түз эфирде жана жазып алып берүүгө укуктуу.
   Корпорация мамлекеттик бийлик органдарынын кол алдында турган ар-
хивди, документтерди жана маалыматтарды алууга укуктуу.
   Корпорация жалпы маалыматтык кызыкчылыктарды туудурган жана кењири
журтчулукка жеткиликтүү маданий, спорттук жана башка иш-чараларга эркин
кирип катышууга укуктуу.
   Маалымат булактарынын купуялуулугу (журналисттер "таап чыккан" ма-
териалдарды кошкондо) мыйзам менен кепилденет. Коомдук кызыкчылыкка
олуттуу зыян келтирүү мүмкүнчүлүгү менен байланышкан булактар соттун
чечими негизинде гана ачыкка чыгарылышы мүмкүн.

   25-статья. Үчүнчү тараптын программалары

   Кыргыз Республикасында теле- жана радио өндүрүшүн алга жылдыруу
жана берилген программаларда пикирлердин жана көз караштардын кењири
диапазонун чагылдыруу максатында Корпорациянын эфиринин 30%зы көз ка-
рандысыз өндүрүүчүлөр чыгарган берүүлөрдөн турушу керек. Корпорация
башка уюмдарга программаларды өндүрүүнү Кењеш бекиткен жол-жобо боюнча
заказ берет Заказ кылынган программаларды берүүнүн убактысы Корпорация-
нын күндүк эфирдик убактысынан 20% дан кем эмес жана 30%дан ашпашы ке-
рек

   26-статья. Жооп берүү укугу

   Корпорация жайылткан программа тарабынан кызыкчылыктарына доо кел-
тирилген ар бир адам ага жооп берүүгө укуктуу Жооп талаш фактыларды
жокко чыгаруу менен чектелип, жазуу жүзүндө жана кызыкдар адамдын колу
менен күбөлөндүрүлүп берилиши зарыл. Жооп ошондой эле түз эфирде бери-
лиши мүмкүн Корпорация жоопту акысыз жана тез аранын ичинде жеткирүүгө
милдеттүү.
   Корпорация:
   - эгерде жооп талаш фактыларды жокко чыгаруу менен чектелбесе;
   - эгерде жооп негизсиз өтө эле узак болсо;
   - эгерде адам өзүнүн мыйзамдуу укуктарынын жана кызыкчылыктарынын
бузулушун далилдей албаса;
   - эгерде төгүнгө чыгаруу тууралу талап талаш маалымат жарыяланган-
дан эки айдан кийин түшсө, жоопту жайылтуудан баш тартууга укуктуу.

                V глава
              Корутунду жоболор

   27-статья. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

   Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

   28-статья. Ушул Мыйзам менен ченемдик укуктук актыларды ылайык
        келтирүү

   Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын
ушул Мыйзамдын жоболоруна ылайык келтирсин. 

   Кыргыз Республикасынын Президенти         К.Бакиев

   2006-жылдын 8-июнунда        Кыргыз Республикасынын Жогорку
                     Кењеши тарабынан кабыл алынган