Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

                            КҮЧҮН ЖОГОТТУ

             Кыргыз Республикасынын Президентинин

        2009-жылдын 15-январындагы №25 жарлыгы менен

 

 

                             Кыргыз Республикасынын Президентинин

                              2006-жылдын 13-февралындагы № 66

                              Жарлыгы менен бекитилген

                             

                              

         Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Эларалык

               стратегиялык изилдөөлөр институту жөнүндө

                                 ЖОБО

                                  

                           1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР

                                   

   Кыргыз  Республикасынын Президентине караштуу Эларалык стратегиялык

изилдөөлөр  институту  (мындан ары - Институт) Кыргыз  Республикасынын

Opeghdemrhme   караштуу   мекеме  болуп   саналат,   ал   стратегиялык

долбоорлорду  жана  программаларды даярдоо,  Президентине  жана  башка

мамлекеттик  органдардын тышкы жана ички саясий чечимдерин маалыматык-

талдоо жактан камсыз кылуу, өлкөнү өнүктүрүүнү камсыз кылуу максатында

бийликтин республикалык, региондук жана жергиликтүү түзүмдөрүн, саясий

партияларды  жана  өкмөттук эмес уюмдарды эксперттик,  консультациялык

жана долбоордук колдоо үчүн түзүлгөн.

   Институттун   ишинин   укуктук   негизин   Кыргыз   Республикасынын

Конституциясы, мыйзамдары жана ушул Жобо түзөт.

   Институт  юридикалык жак болуп саналат, өзүнүн  эмблемасы,  аталышы

кыргыз,  орус жана англис тилдеринде көрсөтүлгөн гербдүү мөөрү  болот.

Институт банктарда улуттук жана чет өлкөлүк валюта түрүндөгү эсептешүү

эсептерине ээ.

   Институттун турган жери - Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары.

  

                    2. ИНСТИТУТТУН МАКСАТТАРЫ ЖАНА

                           ИШИНИН БАГЫТТАРЫ

                                  

   Институттун  негизги  максаттары болуп өлкөдөгү  кырдаалды  талдоо,

Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  ишин  маалыматтык-талдоо  жана

долбоордук камсыз кылуу, стратегиялык долбоорлорду жана программаларды

даярдоо,   ошондой   эле  бийликтин  республикалык,   региондук   жана

жергиликтүү түзүмдөрүн, саясий партияларды жана өкмөттүк эмес уюмдарды

эксперттик, консультациялык жана долбоордук колдоо саналат.

  

   Институттун ишинин негизги багыттары

  

   Маалыматтык-талдоо иши:

   -  мамлекеттик заказдар боюнча Кыргыз Республикасынын  Президентин,

Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  Администрациясын  жана   башка

мамлекеттик  органдарды  маалыматтык, талдоо,  эксперттик  материалдар

менен камсыз кылуу;

   -   саясий   жана   экономикалык   кырдаалдын,   долбоорлор   менен

программаларды  турмушка ашыруунун жүрүшүнүн,  Кыргыз  Республикасынын

Президентинин   жана   Кыргыз  Республикасынын   Өкмөтүнүн   чечимдери

аткарылышынын мониторингин жүргүзүү;

   -  жогорку  башкаруучу звено үчүн маалыматтык электрондук (вебсайт)

жана басма (материалдардын тематикалык жыйнагы) басылмаларды чыгарууну

уюштуруу;

   - маалыматтардын маалыматтык-талдоо базаларын түзүү.

  

   Эксперттик жана консалтингдик иш:

   -  Кыргыз  Республикасынын Президенти үчүн концепциялык, долбоордук

жана эксперттик ресурстарды издөө жана чогуу уюштуруу;

   -  колдонулуп  жаткан  мыйзамдарга жана алардын  иштешине,  улуттук

программаларды жана эларалык макулдашууларды аткаруунун  жүрүшүнө  баа

берүү;

-    президенттик    жана   улуттук   программаларды,    республикалык

референдумдарды, шайлоо өнөктүктөрүн жана башка ири саясий аракеттерди

консультациялык коштоо.

     Долбоорлоо иши:

     -  өнүктүрүүнү  долбоорлоо  жана  программалоо  технологияларынын

негизинде стратегиялык долбоорлорду жана программаларды иштеп чыгуу;

     -   өкмөттүк  жана  өкмөттүк  эмес  уюмдардын  заказдары   боюнча

стратегиялык зоналарда максаттуу иштеп чыгууларды аткаруу;

     -  гранттарды тартуу жана эларалык уюмдар менен донор  өлкөлөрдун

долбоорлорун турмушка ашырууга катышуу;

     -  саясаттын  негизги  багыттары боюнча бийликтин  республикалык,

областтык   жана   жергиликтүү  органдары  үчүн  концепцияларды   жана

сунуштарды иштеп чыгуу.

     Коммуникациялык иш:

     -   чет   өлкөлүк   институттар  менен   эларалык   корпорациялык

байланыштарды жүзөгө ашыруу;

     - республиканын жана Борбордук Азиянын талдоо борборлору, уюмдары

менен өзара аракеттенүү жана кооперация;

   -  кызматташтык  жана  өнүктүрүү проблемалары боюнча  билим  берүү-

уюштуруу    иштерии    (экеперттердин    мектептерин,    семинарларды,

конференцияларды, эларалык форумдарды) жүргүзүү.

   Институт өзүнүн максаттарына ылайык  Кыргыз   Республикасынын

мыйзамдарында тыюу салынбаган башка ишти да аткарат.

  

                        3. ИНСТИТУТТУН УКУКТАРЫ

                                   

     Институт иштин багыттарына ылайык төмөнкүлөргө укуктуу:

     -  өзүнүн  иши үчүн зарыл болгон маалыматты белгиленген  тартипте

Кыргыз   Республикасынын  Президентинин  Администрациясынын   түзүмдүк

бөлүмдөрүнөн,   мамлекеттик  бийлик  органдарынан   жана   жергиликтүү

өзалдынча башкаруу органдарынан суратууга жана алууга;

     -  өз сунуштарын Кыргыз Республикасынын Президентине, мамлекеттик

бийлик,  башкаруу  жана  жергиликтүү  өзалдынча  башкаруу  органдарына

киргизүүгө;

     - жумушчу топторду, чыгармачыл жамааттарды түзүү аркылуу, ошондой

эле  Институттун  региондук филиалдарын жана  өкүлчүлүктөрүн  уюштуруу

жолу менен башка уюмдардын жана мекемелердин адистерин, кызматкерлерин

белгиленген   тартипте  Институттун  пландарына,  долбоорлоруна   жана

программаларына катышууга тартууга;

     -  өз  ишинин маселелери боюнча эларалык жана чет өлкөлүк  уюмдар

менен   өзара   аракеттенүүгө,  алар  менен  биргелешкен   ишчараларды

жүргүзүүгө, адистерди алмашууга;

     - заказдар, гранттар жана долбоорлор боюнча иштерди жүргүзүү үчүн

коммерциялык  жана  коммерциялык эмес уюмдарды - юридикалык  жактарды,

билим берүү түзүмдөрүн мыйзамдарга ылайык уюштурууга;

     -  белгиленген  тартипте редакциялык-басма ишин жүзөгө  ашырууга,

мезгилдүү     басылмаларды,    мектептердин,    семинарлардын     жана

конференцпялардын,   анын   ичинде   эларалык   ушундай   ишчаралардын

материалдарын жарыялоого;

     -  мүлктүк  жана мүлктүк эмес укуктарды сатып алууга,  юридикалык

жактардан   жана  жарандардан  имараттарды,  курулуштарды,   жайларды,

жабдууну,  жер  участкаларын жана башка мүлктү сатып  алууга,  алууга,

арендалоого;

     -   белгиленген   тартипте  Институтун  кызматкерлерин   ардактуу

наамдарды  берүүгө  жана мамлекеттик сыйлыктар  менен  сыйлоого  сунуш

кылууга;

     -  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Жобого  карама-

каршы келбеген башка ишти жүзөгө ашырууга.

    

             4. ИНСТИТУТТУН ТүЗүМү ЖАНА АНЫН ИШИН БАШКАРУУ

                                  

   Институт,  анын  ичинде  анын  бөлүмдөрү,  бирдиктүү  мекеме  болуп

саналат.

   Институтка амын директору жетекчилик кылат.

   Институтун  директорунун  бир  орунбасары  болот,  аны  Институттун

директорунун   сунушу   боюнча   Кыргыз   Республикасынын   Президенти

дайындайт.

   Институттун түзүмүн, штаттык санын жана кызматкерлерине  акы  төлөө

шарттарын   Институттун   директорунун  сунушунун   негизинде   Кыргыз

Республикасынын Президенти бекитет.

   Институттун  түзүмдүк  бөлүмдөрү жөнүндө жоболорду  анын  директору

бекитет.

   Институттун ишин координациялоо жана плапдаштыруу үчүн, ошондой эле

анын  долбоорлоо  саясатып  аныктоо үчүн Ипституттун  кењеши  түзүлөт.

Кецеиггии  иши жөнүндө жобону жана аным курамын Институттун  директору

бекитет.  Кењештин курамына Институттун бөлүмдөрүнүн жана анын  туунду

тузүмдөрүнүн жетекчилери, тышкы эксперттер кириши мүмкүн.

   Кењештин  чечимдери аларды Институттун директору бекиткенден  кийин

күчүнө кирет.

   Институтка жоонтуу кызматкерлерди кабыл алуу, эреже катары, конкурс

боюнча контракттык негизде жүргүзүлөт.

   Институттун  алдында  штаттан  тышкаркы  эксперттик  кењештер  жана

топтор,     долбоорлорду    турмушка    ашыруу    боюнча     бөлүмдөр,

консультанттарды   жана  үйрөнчүктөрдүн топтору,  Институттун  негизги

ишин камсыз кылган башка штатан тышкаркы топтор төзүлүшү мүмкүн.

   Институттун  алдында  ар  кандай долбоорлорду  жана  программаларды

турмушка  ашыруу, Институттун максаттарынан келип чыккан жана  алардын

аткарылышын  камсыз  кылган башка ишти жүргүзүү үчүн  туунду  түзүмдөр

түзүлүшу мүмкүн. Аларды түзүү тартиби жана иши Кыргыз  Республикасынын

мыйзамдары менен аныкталат.

  

               5. ИНСТИТУТТУН ДИРЕКТОРУНУН УКУКТАРЫ ЖАНА

                              МИЛДЕТТЕРИ

                                  

   Институтнун  директору Кыргыз Республикасынын Президенти  тарабынан

дайындалат,  иштердин  программасын аны  менен  макулдашат  жана  анын

аткарылышы жөнүндө отчет берет.

   Директор  Институттун ишин уюштурат жана ага жүктөлгөн милдеттердин

аткарылышы үчүн жоон берет.

   Директор  мамлекеттик  жана мамлекеттик эмес  органдарда,  эларалык

жана  башка  уюмдарда  Институнун атынан иш  алып  барат,  белгиленген

тартипте  Институттун мүлкүн жана финансылык каражаттарын тескейт.  Ал

өз  компетенциясынын  чектеринде  келишимдерди,  контракттарды  түзөт,

ишеним каттарды берет, банкатарды эсептерди ачат.

   Директор    эмгек    акынын   бекитилген   шарттарынын    негизинде

республикалык  бюджеттен,  мамлекеттик  заказ  боюнча,   ошондой   эле

финансылоонун  башка  булактарынан алынууча  каражаттардан  Институтка

бөлүнүүчү  каражаттардын чектеринде Институттун кызматкерлерине  эмгек

акынын өлчөмдөрүн аныктайт, кызматкерлерди кабыл алууну жана бошотууну

жүзөгө ашырат.

   Институттун  директору  буйруктарды чыгарат, Институттун  кењешинин

сунушу  боюнча Институттун бөлүмдөрүн, филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн

бекитет,   өзүнө   баш  ийген  кызматкерлерди  Кыргыз  Республикасынын

мыйзамдарына ылайык сыйлоо жана аларга тартип жазасын колдонуу  боюнча

чараларды көрөт.

   Директор жокто анын милдеттерин - анын орунбасары, ал эми ал  жокто

директордун чечими боюнча бөлүмдөрдүн жетекчилеринин бири аткарат.

  

                       6. ИНСТИТУТТУН МүЛКҮ ЖАНА

                         ФИНАНСЫЛОО БУЛАКТАРЫ

                                   

   Кыргыз  Реснубликасынын мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча  ыйгарым

укуктуу  органы  Институтка берген анын имараты, жабдуусу,  техникалык

каражаттары  жана  башка  мүлкү  мамлекеттик  менчиктин  обочолотулган

бөлүгү  болуп  саналат,  анын  наркы Институттун    өзүнчө  балансында

чагылдырылат.

   Институт мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен сатып  алган

мүлк  анын  оперативдүү  башкаруусунда, ал эми чарбалык  иштен  түшкөн

пайданын  эсебинен сатып алынган мүлк анын толук чарбалык  карамагында

болот.

   Институт өзүнүн финансы-чарбалык ишин өзалдынча жүзөгө ашырат.

   Институтту финансылоо булактары болуп төмөнкүлөр саналат:

   - Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджеттин каражаттары;

   -  маалыматтык-талдоо,  эксперттик  жана  башка  иштерди  аткарууга

мамлекеттик түзүмдөрдүн заказдар;

   -  маалыматтык,  долбоордук, басма жана  чарбалык  иштерден  түшкөн

кирешелер;

   - демөөрчүлүк каражаттар жана гранттар;

   -  Кыргыз  Республикасынын мыйзамдарына карма-каршы келбеген  башка

кирешелер.

   Институттун  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында  тыюу  салынбаган

иштеп   алынган  бардык  бюджеттен  тышкаркы  каражаттары  Институттун

максаттарына ылайык пайдаланылат.

  

                7. ИНСТИТУТТУ ӨЗГӨРТҮҮ ЖЕ ИШИН ТОКТОТУУ

                                   

   Институттун  жоюу,  өзгөртүп түзүү жана ушул  Жобого  өзгөртүүлөрдү

киргизүү  Кыргыз  Республикасынын Президентинин  чечими  менен  Кыргыз

Peспубликасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырылат.