Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Јкмјт Ійі
2007-жылдын 28-февралы №77
                    
           КЫЗГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН
                   ЖАРЛЫГЫ

         Кадр саясатын жана мамлекеттик кызмат жјніндј
            Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын
           аткаруунун мониторинг системасын андан
           ары јркіндјтіі боюнча чаралар жјніндј

  Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматты уюштуруу жана јтјј системасын
андан ары јркіндјтіі, аны башкаруу боюнча институттук чараларды кічјтіі, ошондой
эле конкурстук тандоону јткјріінін бир тірдіі тартибин кабыл алуу, « Мамлекеттик
кызмат  жјніндј»  Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык администрациялык
мамлекеттик кызматтарды ээлеген мамлекеттик кызматчыларды дайындоо жана бошотуу
мониторингинин натыйжалуу жана ачык процессин тізіі максатында токтом кылам:
  
  1. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин
аппаратында бекитилген штаттык сандын чектеринде Тестирлјј борборун тізіі
максатка ылайык деп эсептелсин.
  
  2.  Администрациялык  мамлекеттик  кызматтарды  ээлјјгј  талапкерлерди
тестирлјј, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинде
жана анын аймактык јкілчіліктјріндј жіргізілј тургандыгы белгиленсин.
  
  3. Кыргыз Республикасынын Јкмјті Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш
башкармасынын,  облустук  мамлекеттик  администрациялардан  жана  Кыргыз
Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигинин катышуусу менен
тестирлјјні јткјріі ічін тиешеліі жайларды жана жабдууларды бјліі маселелерин,
ошондой эле ушул Жарлыктын 2-пунктунан келип чыккан башка маселелерди чечсин.
  
  4. Кыргыз Республикасынын бардык мамлекеттик органдарынын жетекчилери жана
статс-катчылары:
  -  бош  администрациялык  мамлекеттик кызматтарды  ээлјј,  мамлекеттик
кызматчыларды  аттестатциялоону јткјріі, мамлекеттик кызматтын  кадрларынын
резервин тізіі, мамлекеттик кызматчыларга класстык чиндерди беріі, мамлекеттик
органдагы кызматты токтотуу тартиби жана Мамлекеттик кызмат боюнча кеѕеш менен
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги кабыл алган
ченемдик укуктук актыларда каралган башка жол-жоболор так сакталышын камсыз
кылсын;
  -  мамлекеттик  органдардын  аймактык  бјлімінін  жетекчисинин  бош
администрациялык мамлекеттик кызматын ээлјјгј сунуш кылынган талапкерчиликти
макулдашуу ічін конкурсту јткјріі учурунда конкурстук комиссиянын курамына
жергиликтіі  мамлекеттик администрациянын башчысын, республикалык маанидеги
шаардын мэрин (же анын јкілін) киргизсин;
  - «Мамлекеттик кызмат жјніндј» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын турмушка
ашыруу боюнча чаралар жјніндј отчетту Агенттик белгиленген формалар бонча жана
мјјнјттј Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттигине јз
учурунда берсин.
  
  5. Мамлекеттик органдардын жетекчилери ушул Жарлыктын 4-пунктун ойдогудай
аткарбагандыгы  ічін,  анын ичинде «Мамлекеттик  кызмат  жјніндј»  Кыргыз
Республикасынын Мыйзамын турмушка ашыруу боюнча чаралар жјніндј отчетторду
Кыргыз  Республикасынын  Мамлекеттик  кызмат  иштери  боюнча  агенттигине
бербегендиги,  ошондой  эле ишенимсиз маалыматты бербегендиги  ічін  жеке
жоопкерчилик тарта тургандыгы белгиленсин.
  
  6.  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча агенттиги
туруктуу негизде:
  - мамлекеттик кызматты уюштуруу жана јтјј маселелеринде бардык
мамлекеттик органдарга консультациялык жана усулдук жардам кјрсјтсін;
  - мамлекеттик органдар мамлекеттик кызмат жјніндј мыйзамдарды, анын ичинде
бош администрациялык мамлекеттик кызматтарды ээлјјгј конкурстук тандоо жана
мамлекеттик кызматчыларды аттестациялоо жол-жоболорун сакташына мониторингди
жана контролдукту жіргізсін. Мониторингдин жана контролдоонун жыйынтыктары
боюнча маалыматты, ошондой эле мамлекеттик кызмат жјніндј мыйзамдарды бузууга
жол бербеген мамлекеттик органдардын жетекчилери жана статс-катчылары жагынан
тиешеліі  сунуштарды  Кыргыз  Республикасынын  Президентинин  жана  Кыргыз
Республикасынын Премьер - министринин кароосуна киргизсин;
  «Мамлекеттик кызмат жјніндј» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын  турмушка
ашыруу боюнча чаралар жјніндј жыйынды отчетту квартал сайын берсин;
  - мамлекеттик кызматтын маселелерин жалпыга маалымдоо каражаттарында дайыма
чагылдырып турсун;
  Кыргыз  Республикасынын Мамлекеттик кызмат иштери боюнча  агенттигинин
Жобосун жана тізімін ушул Жарлыкка ылайык келтиріі боюнча сунуштарды киргизсин.

  7.  Бул  Жарлыктын  аткарылышына  контролдук  кылуу  милдети  Кыргыз
Республикасынын Президентинин Администрациясынын Жетекчисине жіктјлсін.

  8. Бул Жарлык кол коюлган кіндјн тартып кічінј кирет.
  
  Кыргыз Республикасынын
  Президенти                          К. Бакиев