Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 19-августу № 388

        КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

        Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым
       нормативдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү
         жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

            (КР Өкмөтүнүн
       2008-жылдын 26-августундагы № 471,

2012-жылдын 31-январындагы №68

токтомунун редакциясына ылайык) Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн мурда кабыл алынган чечимдерин Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексине ылайык келтирүү максатында Кыр- гыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: 1. "Мамлекеттик ишканаларда жалпы башкаруучулук иштерди аткаруучу ишкана жетекчисине жана кызматкерлерге эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 26-июлундагы N 407 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр кирги- зилсин: - токтомдун аталышындагы жана 1-пунктундагы "Мамлекеттик ишкана- ларда жалпы башкаруучулук иштерди аткаруучу ишкана жетекчисине жана кызматкерлерге" деген сөздөр "мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюм- дарда ишкана жетекчисине, анын орун басарларына жана башкы бухгалтери- не" деген сөздөргө алмаштырылсын; - преамбуладагы "226-статьянын 2-пунктуна" деген сөздөр "163-статьясына" деген сөздөргө алмаштырылсын; жогоруда аталган токтом менен бекитилген Мамлекеттик ишканаларда жалпы башкаруучулук иштерди аткаруучу ишкана жетекчисине жана кызмат- керлерге эмгек акы төлөөнүн шарттары жөнүндө жобого төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: - аталышындагы жана преамбуладагы "Мамлекеттик ишканаларда жалпы башкаруучулук иштерди аткаруучу ишкана жетекчисине жана кызматкерлерге" деген сөздөр "мамлекеттик бюджеттен каржылануучу уюмдарда ишкана жетек- чисине, анын орун басарларына жана башкы бухгалтерине" деген сөздөргө алмаштырылсын; - бүткүл текст боюнча "ишкана" деген сөз "уюм" деген сөз менен тиешелүү жөндөмөдө алмаштырылсын; - преамбуланын экинчи жана төртүнчү абзацы алып салынсын; - 2-пункттагы "контрактка" деген сөз "эмгек келишимине" деген сөздөргө алмаштырылсын; - 4-пунктагы "6" деген цифра "3" деген цифрага алмаштырылсын; - 5-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "5. Жетекчинин орун басарларынын жана башкы бухгалтердин кызматтык маяналары тиешелүү түрдө жетекчинин кызматтык маянасынан 10-15 жана 20 процентке төмөн белгиленет."; - 6-пункт алып салынсын. 2. "Токой өнөр жайынын жана токой чарбасынын эмгегин жана эс алуу- сун уюштурууда жењилдик берилүүчү кызматкерлеринин Тизмесин бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1999-жылдын 20-сентябрындагы N 504 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин: - токтомдун аталышындагы "эмгегин жана эс алуусун уюштурууда жењилдик" деген сөздөр "узартылган негизги отпуск" деген сөздөргө ал- маштырылсын; - преамбуладагы "464" деген сандар "118" деген сандарга алмашты- рылсын; - 1-пункттагы "эмгегин жана эс алуусун уюштурууда жењилдик (Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 178-статьясы)" деген сөздөр "узартыл- ган негизги отпуск" деген сөздөргө алмаштырылсын; - 2-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: "2. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик токой кызматы жана токой тармагында иш аткарган бардык чарбакер субъектилер узартылган негизги отпускаларды берүүдө ушул Тизмени жетекчиликке алышсын"; жогоруда аталган токтом менен бекитилген Эмгегин жана эс алуусун уюштурууда жењилдиктер берилүүчү токой өнөр жайынын жана токой чарбасынын кызматкерлеринин тизмесине төмөнкүдөй өзгөртүү жана толуктоо киргизилсин: - аталышындагы "эмгегин жана эс алуусун уюштурууда жењилдик" деген сөздөр "узартылган негизги отпуск" деген сөздөргө алмаштырылсын; - төмөнкү мазмундагы абзац менен толукталсын: "Жогоруда аталган токой өнөр жайынын жана токой чарбасынын кызмат- керлерине узартылган негизги отпуск менчигинин түрүнө жана каржылоо бу- лактарына карабастан берилет". 3. (КР Өкмөтүнүн 2008-жылдын 26-августундагы № 471 токтомуна ылай- ык күчүн жоготту) 4. Аталган нормалар командировкалык чыгымдарга каралган каражат- тардын чектеринде киргизилет.

5.(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 31-январындагы №68 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

6. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялансык. Премьер-министрдин милдетин аткруучу Ф.Кулов