Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-мартындагы № 106 токтомуна ылайык 2019-жылдын 1-июлунан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 2-майы № 201
 
               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ
 
            Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө Кыргыз
        Республикасынын жарандыгы бар экенин ырастоочу кошумча
           баракты тариздөөнүн жана берүүнүн тартиби жөнүндө
                        жобону бекитүү тууралуу
 
     Жарандардын өз  ара барып-келүүлөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын
Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда  2006-жылдын
3-октябрында  Ташкент  шаарында  кол  коюлган макулдашууну ишке ашыруу,
ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан  Республикасынын  орто-
сундагы мамлекеттик чегарадан өтүү жана Кыргыз Республикасынын жаранда-
рынын Өзбекстан Республикасында болушу үчүн  ыњгайлуу  шарттарды  түзүү
максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:
     1. Тиркелгендер бекитилсин:
     - Баланын  туулгандыгы  тууралуу күбөлүгүнө Кыргыз Республикасынын
жарандыгы  бар  экенин  ырастоочу  кошумча  баракты  тариздөөнүн   жана
берүүнүн тартиби жөнүндө жобо;
     - Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө  Кыргыз  Республикасынын
жарандыгы бар экенин ырастоочу кошумча барактын сүрөттөмөсү;
     - Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө  Кыргыз  Республикасынын
жарандыгы бар экенин ырастоочу кошумча барактын үлгүсү.
     2. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги баланын  туулган-
дыгы  тууралуу  күбөлүгүнө  Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экенин
ырастоочу кошумча барактын  бланктарын  даярдоону  аныкталган  тартипте
камсыздасын.
     3. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Ич-
ки  иштер министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер минист-
рлигине жүктөлсүн.
     4. Бул токтом жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялансын.
 
    
 
     Кыргыз Республикасынын Премьер-министри           И.Чудинов
 
 
                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                                            2008-жылдын 2-майындагы
                                              № 201 токтому менен
                                                  бекитилген
 
                Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө
              Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экенин
                      ырастоочу кошумча барактын
                              СҮРӨТТӨМӨСҮ
 
     Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө Кыргыз Республикасынын жа-
рандыгы бар экенин ырастоочу кошумча барак (мындан ары - кошумча барак)
Кыргыз Республикасынын 16 жашка чыга элек жаранына Кыргыз  Республикасы
менен   Өзбекстан  Республикасынын  ортосундагы  мамлекеттик  чегарадан
өтүүгө жана Өзбекстан Республикасында болууга укук берүүчү (туулгандыгы
тууралуу күбөлүк менен кошо) документ болот.
     Кошумча барак 115x80 мм өлчөмдөгү,  суу  белгилери  бар  агыш-сары
атайын кагаздан жасалган 12 барактан турган китепче түрүндө болот.  Жа-
зуулары жана графалары кара түстөгү боек  менен  түшүрүлгөн.  Барактары
чапталган,  бардык барактарына номер коюлган.  Кошумча барактын биринчи
бети толтурулгандан кийин пленка менен ламинацияланат.
     Кошумча барактын биринчи бетинде:
     жогору жагында төмөнкүдөй жазуулар бар:
     сол жагында  латын  тамгалары  менен  - "КGZ",  оњ жагында - "жети
орундуу номер";
     - борборунда - мамлекеттик жана расмий тилдердеги жазуулар;
     "Баланын туулгандыгы тууралуу  күбөлүгүнө  Кыргыз  Республикасынын
жарандыгы бар экенин ырастоочу кошумча барак
     Вкладыш в свидетельство о рождении,  подтверждающий наличие у  ре-
бенка гражданства Кыргызской Республики";
     ылдый жагында:
     - сол тарабында - фото үчүн орун, оњ тарабында - мөөрдүн орду;
     - андан  ары  сол  жагында  мамлекеттик  жана  расмий   тилдердеги
төмөнкүдөй жазуулар:
     "Фамилиясы/Фамилия
     Аты/Имя
     Атасынын аты/Отчество
     Туулгандыгы тууралуу  күбөлүктүн сериясы жана номери/Серия и номер
свидетельства о рождении
     Берген мекеме/Орган выдачи
     Берилген күнү/Дата выдачи             Кызмат адамынын колу/подпись
должностного лица
     кошумча барактын ылдыйкы бөлүгүндө беттин номери: "1".
     Кошумча барактын 2-бетинде:
     кошумча барактын жогору жагында мамлекеттик жана расмий тилдердеги
жазуулар:
     "Тактоочу маалыматтар/Установочные данные";
     ылдыйраакта - мамлекеттик жана расмий тилдердеги жазуулар:
     "Коштоочу адамдар:/Сопровождающие лица:";
     Андан ары мамлекеттик жана расмий тилдердеги жазуулар:
     "Фамилиясы/Фамилия
     Аты/Имя
     Атасынын аты/Отчество
     Туулган күнү/Дата рождения
     Паспортунун номери/Номер паспорта      Берген мекеме/Кем выдан
Мөөр үчүн орун/Место печати
 
     "Фамилиясы/Фамилия
     Аты/Имя
     Атасынын аты/Отчество
     Туулган күнү/Дата рождения
     Паспортунун номери/Номер паспорта      Берген мекеме/Кем выдан
Мөөр үчүн орун/Место печати";
     кошумча барактын ылдый жагында беттин номери: "2".
     Кошумча барактын 3-12-беттеринде:
     жогору жагында - мамлекеттик жана расмий тилдердеги жазуулар:
     "Өзгөчө белгилер/Особые отметки";
     Кошумча барактын ылдый жагында 3төн 12ге чейинки тиешелүү  беттер-
дин номерлери.
 
 
                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                                            2008-жылдын 2-майындагы
                                              № 201 токтому менен
                                                  бекитилген
 
       ---------------------------------------------------------
       |            KGZ                  № 0000000             |
       |                                                       |
       |        Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө        |
       |                Кыргыз Республикасынын                 |
       |     жарандыгы бар экенин ырастоочу кошумча барак      |
       |                                                       |
       |  Вкладыш в свидетельство о рождении, подтверждающий   |
       |             наличие у ребенка гражданства             |
       |                 Кыргызской Республики                 |
       |                                                       |
       |  -------------                                        |
       |  |           |                                        |
       |  |           |                                        |
       |  |           |                                        |
       |  |           |                                        |
       |  |           |                                        |
       |  -------------                      М.П.              |
       |                                                       |
       |                                                       |
       |  ____________________________________________________ |
       |  Фамилиясы/Фамилия                                    |
       |                                                       |
       |  ____________________________________________________ |
       |  Аты/Имя                                              |
       |                                                       |
       |  ____________________________________________________ |
       |  Атасынын аты/Отчество                                |
       |                                                       |
       |  ____________________________________________________ |
       |  Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясы жана номери/ |
       |  Серия и номер свидетельства о рождении               |
       |                                                       |
       |  ____________________________________________________ |
       |  Берген мекеме/Орган выдачи                           |
       |                                                       |
       |  ____________________________________________________ |
       |  Берилген күнү/Дата выдачи  Кызмат адамынын колу/     |
       |                             подпись должностного лица |
       |                                                       |
       |                           1                           |
       ---------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
| Тактоочу маалыматтар/Установочные  | Өзгөчө белгилер/Особые отметки |
|             данные                 |                                |
|                                    |                                |
|Коштоочу адамдар:/Сопровождающие    |                |               |
|лица:                               |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|----------------|---------------|
|Фамилиясы/Фамилия                   |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|                |               |
|Аты/Имя                             |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|----------------|---------------|
|Атасынын аты/Отчество               |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|                |               |
|Туулган күнү/Дата рождения          |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|----------------|---------------|
|Паспортунун   Берген      Мөөр үчүн |                |               |
|номери/Номер  мекеме/Кем  орун/Место|                |               |
|паспорта      выдан       печати    |                |               |
|                                    |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|----------------|---------------|
|Фамилиясы/Фамилия                   |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|                |               |
|Аты/Имя                             |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|----------------|---------------|
|Атасынын аты/Отчество               |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|                |               |
|Туулган күнү/Дата рождения          |                |               |
|                                    |                |               |
|____________________________________|----------------|---------------|
|Паспортунун   Берген      Мөөр үчүн |                |               |
|номери/Номер  мекеме/Кем  орун/Место|                |               |
|паспорта      выдан       печати    |                |               |
|                                    |                                |
|                 2                  |                 3              |
-----------------------------------------------------------------------