Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-мартындагы № 106 токтомуна ылайык 2019-жылдын 1-июлунан тартып
КҮЧҮН ЖОГОТОТ

 
                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
                                            2008-жылдын 1-майындагы
                                              № 201 токтому менен
                                                  бекитилген
 
                Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө
              Кыргыз Республикасынын жарандыгы бар экенин
              ырастоочу кошумча баракты тариздөөнүн жана
                       берүүнүн тартиби жөнүндө
                                 ЖОБО
 
                           I. Жалпы жоболор
 
     1. Бул Жобо Жарандардын өз ара барып-келүүлөрү жөнүндө Кыргыз Рес-
публикасынын Өкмөтү менен Өзбекстан Республикасынын Өкмөтүнүн ортосунда
2006-жылдын 3-октябрында Ташкент шаарында кол коюлган макулдашууга ыла-
йык иштелип чыккан.
     2. Жобо баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө Кыргыз Республика-
сынын жарандыгы бар экенин ырастоочу кошумча баракты (мындан ары -  ко-
шумча барак) тариздөөнүн жана берүүнүн тартибин аныктайт.
     3. Кошумча барак Кыргыз Республикасынын 16 жашка чыга элек  жаран-
дарынын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө берилет жана ал адамды ата-эне-
си же мыйзамдуу өкүлү милдеттүү түрдө коштоп  жүргөн  шартта  Өзбекстан
Республикасына  кирүүгө,  чыгууга,  транзит  өтүүгө  жана  болууга укук
берүүчү документ болот.
     4. Кошумча баракты алуу,  тариздөө жана Кыргыз Республикасынын жа-
рандарына берүү төмөнкүдөй ишке ашырылат:
     - Кыргыз  Республикасынын  аймагында - Кыргыз Республикасынын Ички
иштер министрлигинин  Паспорттук  жана  визалык  контроль  департаменти
(мындан ары - ИИМдин ПВКД) же анын аймактык бөлүнүштөрү тарабынан;
     - Кыргыз Республикасынан сыртта - Кыргыз Республикасынын Тышкы иш-
тер  министрлигинин  (мындан  ары - ТИМ) чет мамлекеттердеги мекемелери
тарабынан.
     5. Туулгандыгы тууралуу күбөлүксүз кошумча барак жараксыз.
 
                    II. Кошумча барактагы жазуулар
 
     6. Кошумча барак Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен форма  бо-
юнча,  коргоо  элементтери  бар атайын кагаздан жасалат жана 8 барактан
турат.
     7. Кошумча  барак мамлекеттик жана расмий тилдерде толтурулат жана
төмөнкүдөй маалыматтарды камтыйт:
     - аты-жөнү;
     - туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясы жана номери;
     - берген органдын аталышы;
     - берилген күнү.
     Ошондой эле  коштоп жүргөн адамдын (коштоп жүргөн адамдардын) так-
тоочу маалыматтары киргизилет:
     - аты-жөнү;
     - туулган күнү;
     - паспортунун номери;
     - паспорт ким тарабынан берилген.
     Кошумча баракка  ушул Жободо каралбаган маалыматтарды жазууга тыюу
салынат.
     8. Кошумча баракка ак-кара түстөгү,  өлчөмү 35x45 мм фотографиялык
карточка чапталат, мөөр жана документти берген кызмат адамынын колу ко-
юлат.
 
                 III. Кошумча баракты алуунун тартиби
 
     9. Кошумча барак алуу үчүн баланын ата-энеси же Кыргыз Республика-
сынын аймагында жашаган мыйзамдуу өкүлдөрү ИИМдин ПВКДге же жашаган же-
ри боюнча анын аймактык бөлүнүштөрүнө төмөнкүдөй документтерди тапшыруу
менен кайрылышат:
     - эркин формада жазылып,  ата-энелеринин бири же  мыйзамдуу  өкүлү
кол койгон арыз;
     - туулганы тууралуу күбөлүк (ээсине кайра берилет);
     - ата-энелеринин же мыйзамдуу өкүлдөрүнүн паспортунун копиясы;
     - 35x45 мм өлчөмдөгү фото;
     - ата-энелеринин  же  мыйзамдуу  өкүлдөрүнүн баланы коштоп жүрүүгө
укугуна макулдугунун нотариуста күбөлөндүрүлгөн копиясы.
     Баланын республикадан   сыртта   жашаган  ата-энеси  же  мыйзамдуу
өкүлдөрү кошумча баракты алуу үчүн ТИМдин чет мамлекеттеги мекемелерине
кайрылышат.
     10. Кошумча  баракты  алууга   арыз   ушул   Жобонун   9-пунктунда
көрсөтүлгөн керектүү документтердин баары тапшырылгандан кийин гана ка-
роого алынат.
     11. Кошумча  барак 6 ай мөөнөткө таризделет жана документтер кабыл
алынгандан кийин 3 иш күндүн ичинде берилет.
 
            IV. Кошумча барактын бланктарын эсепке алуунун,
                  сактоонун жана жок кылуунун тартиби
 
     12. Кошумча  барактын бланктары арыздарды каттоо журналында эсепке
алынат.  Кошумча барактын бланктарынын сарпталыш эсеби да ушул эле жур-
нал боюнча жүргүзүлөт.  Эсепке алуу журналдары көктөлүп,  номер коюлуп,
мөөр жана сактоо үчүн жооптуу адамдардын колу менен ырасталууга  тийиш.
Журналдар даана, оњдобостон толтурулат.
     13. Кошумча барактын бланктары ашык экени, кем чыкканы же бузулга-
ны  аныкталган учурда ушул Жобонун 4-пунктунда көрсөтүлгөн орган 2 нус-
када акты түзөт (актынын 1-нускасы ИИМдин ПВКДге  жиберилет,  2-нускасы
жиберүүчүдө калат).
     14. Кошумча барактын бланктары катуу отчеттуулуктагы  бланк  болуп
эсептелет.
     Кошумча барактын  бланктары  атайын  жабдылган  жайларда  күйбөөчү
өзүнчө  сейфтерде же күйбөөчү шкафтарда сакталат,  алар мөөр коюп беки-
тилүүгө тийиш.
     15. Кошумча  барак  алууга  материалдар  номенклатуралык делолорго
тиркелет.  Номенклатуралык делолор алардын сакталышы камсыздалуучу жай-
ларда 1 жыл бою сакталат.
     16. Кошумча барактын жана арыздын бланктары,  ушул Жободо каралган
журналдар ИИМдин ПВКД жана ТИМ тарабынан камсыздалат.
     17. Жараксыз,  пайдаланылбаган,  ошондой эле алмаштырылууга  тийиш
болгон кошумча барактын бланктары ИИМдин ПВКД жана ТИМ тарабынан өрттөө
же кесүү жолу менен жок кылынат.