Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

                                          2008-жылдын 19-августундагы

                                              № 467 токтому менен

                                                  бекитилген

 

              Мамлекеттик маанидеги объекттерге ат берүү

                  жана атын өзгөртүү тартиби тууралуу

                                 ЖОБО

 

   (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 27-августундагы № 488 токтомуна ылайык)

 

     1. Бул  Жобо темир жол станцияларына, жүргүнчүлөр токтоочу жерлер-

ге, портторго,  пристандарга, аэропортторго, байланыштын почта-телеграф

ишканаларына, өнөр жай ишканаларына, мекемелерге, менчиктин мамлекеттик

түрүндөгү билим  берүү  мекемелерине,  дагы башка мамлекеттик маанидеги

объекттерге ат  берүүнүн  жана алардын атын өзгөртүүнүн тартибин чектеп

көрсөтөт.

     2. Мамлекеттик маанидеги объекттерге наам мындай объекттерди түзүү

маселеси чечилип  жаткан учурда Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мам-

лекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органда-

ры тарабынан берилет.

     3. Мамлекеттик  маанидеги объекттерге наам чет өлкө коомдору менен

орток ишканаларга  наам  берүүдөн башка учурларда кыргыз же орус тилде-

ринде берилет. Берилген наамдар жөнөкөй, көп сөздүү болбой, топономика-

нын талаптарына шайкеш келиш керек.

     4. Мамлекеттик  маанидеги  объекттерге тарыхый окуяларды белгилөө,

мамлекеттик жана  коомдук  уюмдардын  урматына,  ошондой эле өтө чыгаан

мамлекеттик ишмерлердин, илим, маданият ишмерлеринин, дагы башка эмгеги

сињген кишилердин  ысмы берилсе болот. Өзгөчө чыгаан мамлекеттик ишмер-

лердин, илимдин  жана  маданияттын  ишмерлеринин,  башка эмгек сињирген

адамдардын аттары өзгөчө учурларда алардын ысымдарын түбөлүккө калтыруу

максатында дүйнөдөн  кайткандан  кийин ыйгарылат. Көрсөтүлгөн наамдарды

ыйгаруу Кыргыз  Республикасынын Премьер-министри менен 3-пунктка ылайык

макулдашуу боюнча  Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик адми-

нистрациялар жана  жергиликтүү  өз алдынча башкаруу органдары тарабынан

жүргүзүлөт.

     5. Мамлекеттик  маанидеги объекттерге ат берүү, атын өзгөртүү туу-

ралуу өтүнүчтөр жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергилик-

түү өз  алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар жана жеке кишилер

тарабынан демилге кылууга болот.

     Наам берүү,  наамды өзгөртүү тууралуу өтүнүчтөр буларга жиберилет:

темир жол  станцияларына,  жүргүнчүлөр  токтоочу  жерлерге,  портторго,

пристандарга, аэропортторго байланыштуулары - Транспорт жана коммуника-

циялар министрлигине;

     - мамлекеттик ишкана, мекеме, уюм, мамлекеттик маанидеги дагы баш-

ка объекттерге байланыштуулары ушул объекттер карамагында турган Кыргыз

Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергилик-

түү өз алдынча башкаруу органдарына;

     - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери боюнча курулуп жаткан

монумент, обелиск, монумент өнөрүнүн дагы башка чыгармаларына байланыш-

туулары - Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлигине.

     6. Өнөр жай ишканаларынын, долбоорлоо, илим-изилдөө мекемелеринин,

менчиктин мамлекеттик  түрүндөгү  билим берүү мекемелеринин, дагы башка

уюмдардын наамдары  алардын  турган жерин, ишинин түрүн, кайсы мекемеге

карай тургандыгын чагылдырып туруш керек. Ишканаларга, мекемелерге жана

уюмдарга шарттуу наам да ыйгарылса болот. Мамлекеттик маанидеги ишкана-

лардын, уюмдардын, мекемелердин наамдары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен,  а  эгерде  объект
бир нече областтык аймагында жайгашса,

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри менен макулдашылууга тийиш.

     Бир министрликке же ведомствого таандык башка ишканаларга, мекеме-

лерге уюмдарга берилген наамдарды дагы ыйгарууга жол берилбейт.

     7. Темир жол станцияларына, жүргүнчү токтоочу жерлерге, портторго,

пристандар менен  аэропортторго  демейде ошол транспорт объекттери жай-

гашкан калктуу конуштардын наамы ыйгарылат, мындай учурда бир эле жерде

жайгашкан темир жол, дењиз, аба транспорт объектилерине бирдей эле наам

ыйгарылат.

     Жогоруда аталган  объекттерге наам Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты менен, эгерде көрсөтүлүп

жаткан объекттерге ыйгарылып жаткан наам

калктуу конуштардын  наамдарына  шайкеш  келбесе, бул объекттер калктуу

конуштардан тышкары жактарда жайгашса, алар Администрациялык - аймактык

түзүлүш жана географиялык аттар боюнча ведомстволор аралык комиссия ме-

нен да макулдашылат. Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникаци-

ялар министрлиги тарабынан жүргүнчү поезддерине наам ыйгарылса болот.

     8. Кыргыз  Республикасынын  Өкмөтүнүн чечими боюнча курулуп жаткан

монументтерге, обелисктерге, монумент өнөрүнүн дагы башка чыгармаларына

наам ыйгаруу,  ошондой  эле алардын беттериндеги жазмалардын тексттерин

бекитүү Кыргыз  Республикасынын  Билим  жана илим министрлиги тарабынан

жүргүзүлөт.

     9. Байланыштын почта-телеграф ишканаларына аталган ишканалар кайсы

жерде жайгашса, ошол калктуу конуштардын наамдары ыйгарылат.

     10. Мамлекеттик  маанидеги  объекттердин  наамын өзгөртүү тиешелүү

объекттердин наамы  үчүн иштелип чыккан ушул Жобо чектеген эрежелер бо-

юнча жүргүзүлөт.  Мамлекеттик  маанидеги объекттердин наамын өзгөртүүгө

алар кайра  уюштурулса,  башка  жерге  которулуп  жайгаштырылса, ишинин

предмети, баш  ийе турган мекемеси өзгөрсө, дагы Кыргыз Республикасынын

Президентинин же  Өкмөтүнүн  чечими боюнча жол берилет. Ишкана, мекеме,

уюмдардын баш ийген мекемеси өзгөрүшүнө байланыштуу наамын өзгөртүү за-

рылчылыгы туулса,  же объекттер жайгашкан калктуу конуштардын аты өзгө-

рүлсө, ушул  Жобонун  4-6-пункттарында каралган макулдашуу талап кылын-

байт.

     11. Темир  жол станцияларына, жүргүнчү токтоочу жерлерге, порттор-

го, пристандар  менен аэропортторго берилген наамдарды өзгөртүүгө наам-

дары көрсөтүлгөн  объекттерге ыйгарылган калктуу конуштардын аттары өз-

гөртүлгөн учурда  же дагы Кыргыз Республикасынын Президентинин же Өкмө-

түнүн чечими  боюнча  жол берилет. Калктуу конуштардын аттарынын өзгөр-

түлгөнүнө байланыштуу көрсөтүлгөн транспорт объекттеринин наамын өзгөр-

түү учурунда  ушул Жобонун 7-пунктунда каралган макулдашуу талап кылын-

байт.

     12. Мамлекеттик маанидеги объекттердин наамдарынын транскрипциясын

тактоо Кыргыз Республикасынын карамагында ошол объектилер турган Кыргыз

Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергилик-

түү өз  алдынча  башкаруу  органдары  тарабынан жүргүзүлөт. Мамлекеттик

маанидеги объекттерге наам берүү же алардын наамын өзгөртүү калктуу ко-

нуштардын кабыл алынып жаткан наамдарынын бекитилген транскрипциясы ме-

нен жүргүзүлөт.

     13. Мамлекеттик маанидеги объекттердин наамдарын эсепке алуу кара-

магында ошол объекттер турган Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамле-

кеттик администрациялар  жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

тарабынан жүргүзүлөт.

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  чечимдери  менен курулуп жаткан

монументтердин, обелисктердин,  монумент өнөрүнүн дагы башка чыгармала-

рынын тизмеси  Кыргыз Республикасынын Билим жана илим министрлиги тара-

бынан бекитилет.

     14. Темир  жол станцияларына, жүргүнчү токтоочу жерлерге, порттор-

го, пристандар  менен  аэропортторго берилген наамдар, ал наамдарды өз-

гөртүү, транскрипцияларын  тактоо  тууралу  расмий  жарыяламалар Кыргыз

Республикасынын Транспорт  жана  коммуникациялар  министрлиги тарабынан

ишке ашырылат.