Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

                            КР Өкмөтүнүн
             2014-жылдын 4-июлундагы № 373 токтомуна ылайык
                          КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2008-жылдын 23-октябры № 593

 

               КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

 

      "Кыргыз Республикасында балдар эмгегинин маселелери боюнча

         Координациялык кењеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

         Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25-августундагы № 541 токтомуна

          өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу

 

     Министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин,  администрациялык ве-

домстволордун,  аткаруу бийлигинин башка органдарынын, жергиликтүү мам-

лекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча  башкаруу  ор-

гандарынын,  балдар  эмгегин жок кылуу боюнча иш-чараларга тартылган эл

аралык жана коомдук уюмдардын иштерин координациялоону өркүндөтүү  мак-

сатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

     1. "Кыргыз Республикасында балдар эмгегинин маселелери боюнча  Ко-

ординациялык  кењеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жыл-

дын 25-августундагы № 541 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүүлөр жана  толук-

тоолор киргизилсин:

     Жогоруда аталган токтом менен  бекитилген  Кыргыз  Республикасында

балдар эмгегинин маселелери боюнча Координациялык кењеш жөнүндө жободо:

     - Жобонун бүткүл тексти боюнча:

     ар түрдүү  жөндөмөлөрдөгү  "өкмөттүк  эмес  жана  эл аралык" деген

сөздөр тиешелүү жөндөмөлөрдө "коомдук жана эл  аралык"  деген  сөздөргө

алмаштырылсын;

     "балдар эмгегинин пайдалануунун эњ начар формаларын жоюуга"  деген

сөздөр "балдар эмгегинин эњ начар формаларын жоюуга" деген сөздөр менен

алмаштырылсын;

     - 1.2-пункт "Кыргыз Республикасынын Эмгек кодекси" деген сөздөрдөн

кийин ",  Кыргыз Республикасынын Балдар жөнүндө кодекси"  деген  сөздөр

менен толукталсын;

     - 2.2-пунктта:

     сегизинчи абзацтагы  "өкмөттүк эмес" деген сөздөр "коомдук жана эл

аралык" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     2.2-пункттун он  жетинчи  абзацындагы  "пайдалануу" деген сөз "жок

кылуу" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

     3.1-пункттун бешинчи абзацындагы "өкмөттүк эмес" деген сөздөр "ко-

омдук жана эл аралык" деген сөздөргө алмаштырылсын;

     - 4.1-пунктта:

     экинчи абзацтагы "Биринчи вице-премьер-министр" деген сөздөр  "Ви-

це-премьер-министр" деген сөздөргө алмаштырылсын;

     үчүнчү абзацтагы  "социалдык  коргоо"  деген   сөздөр   "социалдык

өнүктүрүү" деген сөздөргө алмаштырылсын;

     төртүнчү абзац "секретариат" деген сөздөн кийин  "-  жумушчу  топ"

деген сөздөр менен толукталсын;

     - 4.7-1-пункт менен толукталсын:

     "4.7-1. Координациялык   кењештин   заседаниелеринин   ортосундагы

мөөнөттө анын ишин Секретариат - жумушчу топ камсыз кылат.  Секретариат

-  жумушчу  топ  беш-жети  мүчөдөн турат,  алар Координациялык кењештин

мүчөлөрүнүн сунуштары боюнча шайланышат.";

     - 4.8-пунктта:

     биринчи абзац "секретариат" деген сөздөн кийин "- жумушчу топ" де-

ген сөздөр менен толукталсын;

     тогузунчу абзац менен толукталсын:

     "- балдар эмгегин жок кылууга багытталган программаларды жана дол-

боорлорду ишке ашыруу жөнүндө жыл сайын отчетторду даярдоо.";

     - төмөнкүдөй мазмундагы 4.9-пункт менен толукталсын:

     "4.9. Координациялык кењештин атынан секретариат -  министрликтер-

ден, мамлекеттик комитеттерден, администрациялык ведомстволордон, атка-

руу бийлигинин башка органдарынан,  жергиликтүү мамлекеттик администра-

циялардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, Координациялык

кењештин иштери менен байланышкан маселелер боюнча эл аралык жана коом-

дук уюмдардан маалымат сурап алууга укуктуу.";

     Координациялык кењештин курамы ушул токтомдун  тиркемесине  ылайык

редакцияда баяндалсын.

     2. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп табылсын:

     - "Кыргыз Республикасында Балдар эмгегинин маселелери боюнча коор-

динациялык кењеш жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2003-жылдын

25-августундагы № 541 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу жана "Кыргыз

Республикасында Балдар эмгегинин маселелери боюнча координациялык кењеш

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 25-августундагы №

541  токтомуна  өзгөртүү  киргизүү  тууралуу"  Кыргыз   Республикасынын

Өкмөтүнүн 2004-жылдын 21-июнундагы № 456 токтомун күчүн жоготту деп та-

буу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 10-апрелинде-

ги № 255 токтому;

     - "Кыргыз    Республикасынын    Өкмөтүнүн    айрым     чечимдерине

өзгөртүүлөрдү  жана  толуктоо  киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2006-жылдын 14-апрелиндеги № 273 токтомунун 3-пункту.

 

     Кыргыз Республикасынын Премьер-министри           И.Чудинов

 

 

                                       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

                                          2008-жылдын 23-октябрындагы

                                                № 593 токтомуна

                                                    тиркеме

 

          Кыргыз Республикасында балдар эмгегинин маселелери

                    боюнча Координациялык кењештин

                                КУРАМЫ

 

     Кыргыз Республикасынын Вице-премьер-министри, Кењештин төрагасы;

     Кыргыз Республикасынын  эмгек  жана  социалдык өнүктүрүү министри,

Кењештин төрагасынын орун басары;

     Координациялык кењештин  катчысы Кењештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк до-

бушу менен шайланат.

 

                          Кењештин мүчөлөрү:

 

     Кыргыз Республикасынын Омбудсменинин (Акыйкатчысынын) орун  басары

(макулдашуу боюнча);

     Кыргыз Республикасынын Башкы прокурорунун орун басары  (макулдашуу

боюнча);

     Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери  бо-

юнча улуттук агенттигинин директорунун орун басары (макулдашуу боюнча);

     Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана кайра иштетүү өнөр жай

министринин орун басары;

     Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министринин орун  ба-

сары;

     Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары;

     Кыргыз Республикасынын юстиция министринин орун басары;

     Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары;

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнүн  Аппаратынын социалдык өнүктүрүү

бөлүмүнүн башчысынын орун басары;

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын билим берүү, маданият

жана спорт бөлүмүнүн балалыкты коргоо боюнча секторунун башчысы;

     Кыргыз Республикасынын Миграция жана ишке орноштуруу боюнча мамле-

кеттик комитетинин төрагасынын орун басары;

     Кыргыз Республикасынын  Өкмөтүнө  караштуу Дене тарбия жана спорт,

жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттиктин Бал-

дарды коргоо боюнча департаментинин директору;

     Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги-

не караштуу Мамлекеттик эмгек инспекциясынын директору - Кыргыз Респуб-

ликасынын Башкы мамлекеттик эмгек инспектору;

     Бишкек шаарынын вице-мэри;

     Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги-

нин эмгек жана социалдык өнөктөштүк башкармалыгынын начальниги;

     Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын Кењешинин төрагасынын бирин-

чи орун басары,  Соода,  коомдук тамактануу, керек-жарак кооперациялары

жана ишкердиктин башка түрлөрүнүн кызматкерлеринин профсоюзунун борбор-

дук комитетинин төрагасы (макулдашуу боюнча);

     Кыргызстан Профсоюздар федерациясынын Кењешинин  төрагасынын  орун

басары,  Агроөнөржай  комплекси кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук

комитетинин төрагасы (макулдашуу боюнча);

     Кыргызстан Профсоюздар  федерациясынын эмгекчилерди социалдык-эко-

номикалык жактан коргоо бөлүмүнүн башчысы (макулдашуу боюнча);

     "Кыргызстандын иш  берүүчүлөр  конфедерациясы"  союзунун  төрагасы

(макулдашуу боюнча);

     "Кыргызстандын иш  берүүчүлөр конфедерациясы" союзунун Агроөнөржай

комплекси жана айыл чарбасы комитетинин төрагасы (макулдашуу боюнча);

     "Кыргызстандын иш берүүчүлөр конфедерациясы" союзунун кесиптик би-

лим берүү чөйрөсү боюнча кењешинин координатору (макулдашуу боюнча);

     ЮНИСЕФтин Кыргыз  Республикасындагы өкүлүнүн орун басары (макулда-

шуу боюнча);

     ИПЕК Эларалык  эмгек уюму долбоорунун улуттук координатору (макул-

дашуу боюнча);

     Кыргыз Республикасынын Социалдык кызматкерлер ассоциациясынын пре-

зиденти (макулдашуу боюнча);

     "Балдарды коргоо борбору" коомдук уюмунун аткаруучу директору (ма-

кулдашуу боюнча).

 

     Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

     Аппарат жетекчиси - министр                       М.Исмаилов