Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2017-жылдын 30-июнундагы № 413 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Описание: Описание: Описание: C:\Users\user\AppData\Local\Temp\CdbDocEditor\8110a308-149c-4928-ba2b-b76cc9d9dade\document.files\image001.jpg

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2011-жылдын 16-майы № 224

Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобону бекитүү жөнүндө

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-ноябры № 624 токтомунун редакциясына ылайык)

«Бухгалтердик эсеп жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу секторундагы бухгалтердик эсепти жана финансылык отчет берүүнү андан-ары өркүндөтүү максатында, Коомдук сектордун финансылык отчет берүүнүн эл аралык стандарттарына өткөндүгүнө байланыштуу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

1. Тиркелген Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги өзүнүн чечимдерин бул токтомго ылайык келтирсин.

3. Бул токтом 2011-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Премьер-министр

 А. Атамбаев

 

 

Кыргыз Республикасынын
 Өкмөтүнүн
2011-жылдын 16-майындагы
№ 224 токтому менен
бекитилген

 

КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 2017-жылдын 30-июнундагы № 413 токтомуна ылайык

КҮЧҮН ЖОГОТТУ

Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча
жобо

 

I бөлүм. Бюджеттик мекемелерде бухгалтердик эсепти уюштуруу боюнча жобо

 

1-глава. Жалпы жоболор

 

1. Ушул Жобо мамлекеттик башкаруу секторунда бухгалтердик эсепти уюштуруунун жана бухгалтердик эсепти түзүүнүн бирдиктүү тартибин белгилейт.

2. Ушул Жобо бухгалтердик эсеп системасын уюштуруу, бухгалтердик кызматтын максаттары менен милдеттерин аныктоо, бухгалтердик мүнөздөгү маалыматтарды өз убагында толук жана туура түзүүгө жана берүүгө анын жоопкерчилиги маселелерин жөнгө салууга багытталган.

3. Бекитилген бюджеттердин аткарылышын эсепке алуу кабыл алынган кирешелер менен чыгашалардын классификациясына, ошондой эле каржылоо булактары боюнча (бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар) активдер жана милдеттенмелер менен аткарымдар (операциялар) классификациясына ылайык жүргүзүлөт.

4. Министрликтер жана ведомстволор Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги менен макулдашуу боюнча (мындан ары - Минфин) өз иштеринин өзгөчөлүктөрүн эсепке алуу менен ушул Жобону колдонуунун тартиби жөнүндө усулдук көрсөтмөлөрдү басып чыгарышы мүмкүн.

 

2-глава. Бухгалтердик эсепти уюштурууга коюлган негизги талаптар

 

§1. Бухгалтердик кызматтын аткарган иштери менен милдеттери

 

5. Бюджеттик мекемеде бухгалтердик кызматтын (бухгалтердин) негизги иштери төмөнкүлөр болуп саналат:

а) бюджеттерди жана сметаларды аткаруу боюнча отчеттун жана финансылык отчеттун формаларын даярдоо аркылуу мекемелердин финансылык-чарбалык ишмердиги, анын мүлктүк абалы жөнүндө толук жана туура маалыматты өз убагында түзүү;

б) чарбалык аткарымдарды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышын контролдоо үчүн зарыл маалыматтар менен камсыздоо;

в) чарбалык аткарымдарды жүргүзүүдө бекитилген ченемдердин сакталышынын үстүнөн контролдоо, алар үчүн мындай чектөөлөр каралган;

г) бекитилген бюджеттерге жана сметаларга ылайык мекемеде болгон активдердин сакталышынын жана максаттуу пайдаланышынын үстүнөн контролдоо (эсеп жүргүзүү жол-жоболору аркылуу).

6. Бюджеттик мекеменин бухгалтердик кызматынын (бухгалтердин) милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

а) колдонуудагы мыйзамдардын талаптарына ылайык эсеп жүргүзүү;

б) жетекчиликти бекитилген бюджеттердин жана сметалардын каржылоо булактары боюнча иш жүзүндө аткарылышынын көлөмү жана максаттуу мүнөзү тууралуу маалымат менен камсыздоо;

в) бухгалтердик эсептин туура уюштурулушунун жана жүргүзүлүшүнүн жана ведомстволук мекемелерде бекитилген бюджеттердин жана сметалардын аткарылышынын эсеби үстүнөн контролдоо;

г) колдонуудагы мыйзамдарга, жалдоо келишимдерине, ишке кабыл алуу боюнча ички документтерге, жумуш убактысын эсепке алуу боюнча документтерге ылайык кызматкерлерге эмгек акы эсептөө жана төлөө;

д) эмгек үчүн сый акылардан салык мыйзамдарына жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча мыйзамдарга ылайык салыктарды жана камсыздандыруу төгүмдөрүн өз убагында жана толук кармап калуу;

е) эсептешүүлөргө байланыштуу эсеп-чоттогу акча каражаттарынын кыймылын жана калдыктарын тастыктоо максатында чарба жүргүзүүчү субъекттер менен мезгилдүү салыштырууларды жүргүзүү үчүн жетекчиге бардык зарыл маалыматты даярдоо;

ж) каржылоо булактары: бюджеттик каражат жана атайын каражат боюнча бухгалтердик эсепти жүргүзүү (кирешелер, чыгашалар, активдер, милдеттенмелер, таза активдер, акча агымдары);

з) мекеменин активдерин инвентарлаштырууну жүргүзүү үчүн бардык зарыл маалыматты даярдоо, инвентарлаштыруу натыйжасын тариздөөгө жана жүргүзүүгө катышуу, эсеп-кысапта инвентарлаштыруунун натыйжасын көрсөтүү;

и) отчеттун бардык түрүн (бухгалтердик, бюджеттерди аткаруу боюнча отчет, салык, камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча отчет, статистикалык) жетекчинин бекитүүсүнө даярдоо;

к) архив ишин жөнгө салган ченемдик-укуктук актыларга, мекеменин ички жол-жобосуна ылайык документ жүгүртүүнү жүргүзүү;

л) эсеп-кысап жана салык салуу маселелерин жөнгө салган ченемдик документтердин реестрин жүргүзүү.

 

§2. Жетекчинин жана башкы бухгалтердин жоопкерчилиги

 

7. Мекеменин жетекчиси бухгалтердик эсептин уюштурулушуна, чарбалык аткарымдарды аткарууда, мыйзамда белгиленген учурларда милдеттүү аудитти жүргүзүүнү камсыз кылууда мыйзамдуулуктун сакталышы үчүн жоопкерчилик тартат. Жетекчи ички эсеп-кысап системасын, отчеттуулук жана контролдоону камсыз кылууга, чарбалык аткарымдарды контролдоо тартибин, тышкы пайдалануучулар үчүн финансы отчетун даярдоону, салыктык отчетторду жана башка финансы документтерин даярдоону, отчеттордун өз убагында берилишин камсыз кылууга милдеттүү.

8. Башкы бухгалтер же финансы-экономикалык кызматтын жетекчиси (мындан ары - башкы бухгалтер) түздөн-түз мекеменин жетекчисине баш иет, анын алдында бухгалтердик кызмат ишинин уюштурулушуна, бухгалтердик эсепте документ жүгүртүү, финансылык отчеттун сапаттуу даярдалышы жана өз убагында берилиши, бюджеттердин аткарылышы боюнча отчеттун, салык отчеттун, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча отчеттун, статистикалык отчеттун жана бугалтердик эсептин маалыматтарына негизделген отчеттун башка түрлөрүнүн уюштурулушу үчүн жоопкерчилик тартат.

9. Мекеменин жетекчиси бухгалтердик кызматтын кызматкерлери үчүн кызматтык нускаманы бекитет.

10. Бухгалтерияда кызматтык милдеттерди бөлүштүрүүнү функционалдык белгиси боюнча башкы бухгалтер жүргүзөт: иш көлөмүнө жараша ар бир кызматкерге белгилүү бир участок бекитилип берилет. Башкы бухгалтер бухгалтердик кызматтын кызматкерлеринин ортосунда жана бекитилген бюджеттерди аткаруунун эсебин алуу жагында да милдеттерди бөлүштүрүүгө укуктуу.

11. Башкы бухгалтер ички документтерге ылайык өзүнүн ведомстволук баш ийүүдөгү мекемелеринен контролдоо жана отчетторду түзүү максаты үчүн керектүү кошумча маалыматта талап кылууга укуктуу.

12. Бухгалтердик кызматта иштин белгилүү бир участогу бекитилип берилген топтор бөлүнүп чыгышы мүмкүн: финансылык топ, эсепчилер тобу, материалдык топ жана ушул сыяктуу. Мындай бөлүнүп чыгуу жүргүзүлгөн функционалдык белгилер, ошондой эле мындай топтордун саны жана алардын ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү башкы бухгалтер тарабынан аныкталат.

13. Баштапкы эсеп-кысап документтеринин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттоолорун сактоонун уюштурулушу үчүн жоопкерчиликти мекеменин жетекчиси тартат.

14. Баштапкы эсеп-кысап документтери жоголгон же жок кылынган учурда мекеменин жетекчиси буйрук менен алардын жоголушунун же жок кылынышынын себептерин териштирүү боюнча комиссияны дайындайт.

15. Комиссиянын иш натыйжасы акты менен таризделет, ал мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Актынын көчүрмөсү жогору турган уюмга жөнөтүлөт.

16. Бюджеттик мекемелерде, ошондой эле чет мамлекеттер жана эл аралык уюмдар тарабынан каржылануучу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн жооп берген (мындан ары - ОРП) министрликтердин жана ведомстволордун түзүмдүк бөлүктөрүндө бухгалтердик эсептин регистри функционалдык валютада, ошондой эле берилген валютада жүргүзүлө берет. Функционалдык валюта - бул бюджеттик мекеме өз ишин жүзөгө ашыруучу негизги экономикалык чөйрөдө колдонулуучу валюта. Берилген валюта Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы - кыргыз сому болуп саналат.

17. Бухгалтердик эсептин регистринде эсепке алынган чет өлкөлүк валютада аткарымдар Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын (мындан ары - КРУБ) ошол аткарым жасалган күндөгү эсептик курсу боюнча улуттук валютага кайра эсептелет. Ар бир отчеттук датага чет өлкөлүк валютадагы акча статьясы ошол датага карата колдонулган КРУБдун эсептик курсу боюнча кайра эсептелет. Акча статьялары боюнча кайра эсептөөдө келип чыккан курстук айырма киреше же чыгаша деп табылат.

18. Акча статьясы - бул активдердин же милдеттенмелердин статьясы, аларга карата акча каражаттарын алуу же төгүү чет өлкөлүк валютада жүргүзүлөт.

19. Борборлошкон бухгалтериялар тарабынан тейленүүчү мекемелердин курамына кирген бардык түзүмдүк бөлүмдөр бухгалтерияга бухгалтердик эсеп жана контролдоо үчүн керектүү документтерди өз убагында тапшырууга милдеттүү.

20. Бухгалтерияга керектүү документтер менен маалыматтарды тариздөөнүн жана тапшыруунун тартиби бөлүгүндө башкы бухгалтердин койгон талаптары мекеменин бардык кызматкерлери үчүн, ал эми эсеп-кысапты борборлоштурууда - бардык тейленүүчү мекемелер үчүн милдеттүү болуп саналат.

21. Борборлошкон бухгалтерияларда эсеп жүргүзүүдө тейленүүчү мекемелердин жетекчилеринде анын карамагына кирген бардык чарбалык аткарымдардын өз убагында жана туура таризделишине милдеттүүлүгү сакталат.

22. Бухгалтердик эсепти автоматташтыруу эсеп-чоттун бекитилген планына ылайык балансты түзүү менен эсеп-кысаптын бардык бөлүмдөрү боюнча документтерди иштеп чыгуунун бирдиктүү өз ара байланышкан технологиялык процессине негизделет.

23. Бухгалтердик эсепти комплекстүү автоматташтыруу, мекеменин чыгашалар сметасын аткаруу шартында синтетикалык жана аналитикалык эсепке алуунун маалыматтары программалык комплексте пайдаланылган маалыматтар базаларында түзүлөт жана ай сайын документтердин чыгарылыш түрүндө (мемориалдык ордерлер, карточкалар, ведомосттор, башкы китеп, отчет ж.у.с.) кагаз жүзүндө чыгарылат. Мында документтердин чыгарылыш түрлөрүндө көрсөткүчтөрдүн мазмуну ушул бухгалтердик эсепти каттоолор үчүн жободо каралган талаптарга ылайык болууга тийиш.

 

3-глава. Бухгалтердик эсепте документтин жүгүртүлүшү

 

24. Бухгалтерияга баштапкы эсеп документтерин тапшыруу башкы бухгалтер түзгөн жана мекеменин жетекчиси бекиткен документ жүгүртүү графиги менен жөнгө салынат. Борборлошкон бухгалтерияда көрсөтүлгөн график ошол бухгалтерия түзүлгөн, мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Материалдык жооптуу адамга документ жүгүртүү графигинен көчүрмө тапшырылат.

25. Бухгалтердик эсептин каттоолоруна жазып калтыруу үчүн негиз болгон документтер бухгалтерияга документ жүгүртүү графигинде белгиленген мөөнөттө берилиши керек.

26. Мекеме жүргүзгөн бардык чарбалык аткарымдар актануу документтери менен таризделүүгө тийиш. Актануу документтери ошонун негизинде бухгалтердик эсеп жүргүзүлө турган баштапкы эсеп документи болуп кызмат кылат. Баштапкы документ аткарым жүргүзүлүп жаткан учурда, эгерде мындай мүмкүнчүлүк болбосо, түздөн-түз ал аяктагандан кийин түзүлүүгө тийиш.

27. Бухгалтерияга келип түшкөн баштапкы эсеп документтери милдеттүү түрдө формасы боюнча да (баштапкы эсеп документтеринин толуктугу жана туура таризделиши, реквизиттердин толтурулушу), ошондой эле мазмуну боюнча да текшерүүдөн өтөт. Бухгалтердик кызматтын кызматкерлеринин компетенциясынын алкагында документтелүүчү аткарымдын мыйзамдуулугу жана айрым көрсөткүчтөрдүн логикалык ырааттуулугу текшерилет.

28. Баштапкы эсеп документтерине юридикалык күч берүү үчүн аларда төмөнкүдөй реквизиттер болууга тийиш: документтин аталышы, түзүлгөн датасы, документ түзүлүп жаткан уюмдун аталышы, чарбалык аткарымдын мазмуну, натуралай жана акчалай туюнтуудагы чарбалык аткарымдын өлчөмдөрү, чарбалык аткарымды жасоого жооптуу кызмат адамдарынын аты-жөнү жана анын туура таризделиши, өзүнүн колу жана анын чечмелениши (автоматташтыруу каражатын колдонуу менен документтер түзүлгөн учурда жана аларды телекоммуникациялар системаларында берүүнү кошкондо).

29. Башкы бухгалтердин же анын орун басарынын колу коюлбаган документтер жараксыз деп эсептелет жана аткарууга кабыл алынбайт. Кассалык кириш ордери башкы бухгалтердин же анын орун басарынын жана кассирдин коюлган колу болгондо гана жарактуу.

30. Эсептөө маалыматын иштетүү технологиясына жараша баштапкы эсеп документтерине кошумча реквизиттер (коддор, контролдук белгилер ж.б.) киргизилиши мүмкүн, алар бухгалтердик эсеп боюнча ченемдик актылардын жана усулдук документтердин талаптарын бузууга тийиш эмес.

31. Документтерде камтылган маалыматтардын тактыгы үчүн, ошондой эле баштапкы эсеп документтеринин өз убагында жана талаптагыдай түзүлүшү үчүн жоопкерчилик ошол документтерди түзгөн жана колун койгон жооптуу адамдарга жүктөлөт.

32. Материалдык баалуулуктарды алууга документтерде ошол баалуулуктарды алууга материалдык жооптуу адамдын тил каты, ал эми иштин аткарылышынын фактысын тастыктаган документтерде - жооптуу адамдын иштин натыйжасын кабыл алуу жөнүндө колу болууга тийиш.

33. Айрым чарбалык аткарымдарды жүргүзүү боюнча мекеме жетекчиси менен башкы бухгалтердин ортосунда пикир келишпестиктер болгон учурда баштапкы эсеп документтери алар боюнча мекеменин жетекчисинин жазуу түрүндө буйругу менен аткарууга кабыл алынышы мүмкүн, анткени ал мындай аткарымдардын ишке ашырылышынын натыйжасы үчүн жана алар боюнча маалыматтын бухгалтердик эсепке жана бухгалтердик отчеттуулукка киргизилиши үчүн бүткүл жоопкерчиликти тартат.

34. Бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар боюнча кирешелер менен чыгашалар сметаларынын аткарылышына байланыштуу бардык бухгалтердик документтерге мекеменин жетекчиси жана башкы бухгалтери же алар тарабынан ыйгарым укук берилген адамдар кол коюшат.

35. Баштапкы эсеп документтериндеги жазуулар жазманын сакталышын камсыз кылган ыкмада жүргүзүлөт: сыя, шарик калемсабынын пастасы, жазма машиналардын жана автоматташтыруу каражаттарынын жардамы менен. Баштапкы эсеп документтериндеги бош саптар сызылып ташталат.

36. Баштапкы эсеп документтеринде (текст бөлүгүндө болсун, сандык маалыматтарында болсун) өчүрүп жазууларга жана эскертилбеген оңдоп-түзөөлөргө жол берилбейт. Баштапкы эсеп документинде каталарды оңдоо «Оңдолду» деген жазуу менен эскертилиши керек жана документке кол койгон адамдын колу менен оңдолгон датаны көрсөтүп, ырасталууга тийиш. Кассалык жана банктык документтерде оңдоолорго жол берилбейт.

37. Кириш жана чыгыш кассалык ордерлерге тиркелген бардык документтер, ошондой эле эмгек акы төлөө үчүн негиз болгон документтер штамп менен датасы көрсөтүлгөн (айы, жылы, күнү) «Алынды» же «Төлөндү» деген жазуу менен милдеттүү жокко чыгарылууга тийиш.

38. Карточкалар картотекаларда сакталат, алар ич ара материалдык жооптуу адамдар боюнча бөлүштүрүлүүчү элементтер боюнча жайгаштырылат, ал эми борборлошкон бухгалтерияларда - тейленген мекемелер боюнча да жайгаштырылат.

39. Материалдардын, баалуулугу анча болбогон буюмдардын жана башкалардын эсеп карточкасы карточкалардын каттамы, бухгалтердик эсептин каттамы жана башка бухгалтердик документтер менен бирге тиркелген түрүндө жыл сайын же эки жылда бир жолу архивге тапшырылып турат. Ушундай эле мөөнөттө архивге жыл ичинде чыгарылган негизги каражаттар эсебинин карточкалары да тапшырылат.

40. ОС-10 формасынын негизги каражаттар эсеби боюнча инвентардык карточкалардын жазмасы архивге тапшырылат, анда формалар ОС-6 бюджет, ОС-8, ОС-9 акыркы инвентардык карточка боюнча инвентарды жараксызга чыгаруу жөнүндө белги коюлат. Инвентардык карточкаларды эсепке алуу тизмесиз архивге тапшыруу 442 формасында документтерди тапшыруу реестри боюнча жүргүзүлөт, анда карточканын номуру жана эсептен чыгарылган инвентардын аталышы көрсөтүлөт, ал эми борборлошкон бухгалтерияларда мындан тышкары, тейленүүчү мекеменин аталышы да көрсөтүлөт.

41. Бухгалтердик эсеп китеби аларда жыл аяктаганда актай барактар артып калган болсо, кийинки жылдын аткарымдарын жазуу үчүн пайдаланылышы мүмкүн. Мындай болгон учурда китептер эки жылда бир жолу архивге тапшырылат.

42. «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык белгиленген мөөнөт ичинде мекеме баштапкы эсеп документтерин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттамдарын сактап турууга милдеттүү. Ишти сактоо мөөнөтү өткөндөн кийин белгиленген тартипте тийиштүү мамлекеттик архивге тапшырылат. Архивге ишти тапшырууну күбөлөндүргөн документтер дайыма бухгалтерияда сакталат.

43. Баштапкы эсеп документтери ай ичиндеги таңгак номурлары боюнча хронологиялык тартипте эсепке алуу участкалары боюнча бухгалтерияда китепче болуп тиркелет. Документтердин чыгаруу формалары өзүнчө сакталат.

44. Баштапкы эсеп документтери, бухгалтердик эсептин каттамдары бухгалтердик отчеттор жана баланстар аларды архивге тапшырганга чейин бухгалтерияда атайын бөлмөдө же жабык шкафтарда сакталууга тийиш. Баштапкы эсеп документтерин, бухгалтердик эсептин жана бухгалтердик отчеттун каттамдарын сактоо мөөнөтү мекемеде 6 жыл, «Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык 6 жыл өткөндөн кийин документтер архивге тапшырылат.

45. Баштапкы документтерди алып таштоо колдонулган мыйзамдарга ылайык териштирүү, алдын ала тергөө, прокуратура, сот органдары, салык кызматы жана финансылык полиция тарабынан алардын чечимдеринин (токтомдорунун) негизинде жүргүзүлүшү мүмкүн.

46. Алып таштоо протокол менен таризделет, анын көчүрмөсү мекеменин тийиштүү кызмат адамына тил кат алынып тапшырылат. Алып таштоону жүргүзгөн органдардын өкүлдөрүнүн уруксаты менен жана алардын катышуусунда мекеменин тийиштүү кызмат адамы алып коюлган документтерден аларды алып коюнун негиздерин жана датасын көрсөтүп көчүрмөсүн алышы мүмкүн.

47. Эгерде документтердин толук таризделбеген тому алынып жатса (көктөлбөгөн, номуру коюлбаган ж.б.), анда алып таштоону жүргүзгөн органдардын өкүлдөрүнүн уруксаты менен жана алардын катышуусунда мекеменин тийиштүү кызмат адамы ошол томду жеткире тариздеши (эсепке алуу тизме, барактарын номерлөө, көктөө, мөөр коюуп чаптоо, коюлган колду мөөр басып күбөлөндүрүү) мүмкүн.

48. Баштапкы эсеп документтери жоголгон же жок кылынган учурда мекеменин жетекчиси буйрук менен алардын жоголуу же жок кылынуу себептерин териштирүү боюнча комиссия түзөт.

49. Зарыл учурда комиссиянын ишине катышууга тергөө, күзөт органдарынын, мамлекеттик көзөмөл органынын өкүлдөрү чакырылат.

50. Комиссиянын ишинин натыйжасы акты менен таризделет, ал мекеменин жетекчиси тарабынан бекитилет. Мындай актынын көчүрмөсү жогору турган уюмга жиберилет.

 

4-глава. Бухгалтердик эсептин каттоолору

 

51. Мекемелерде бухгалтердик эсеп ушул Жобого ылайык бухгалтердик эсептин мемориалдык-ордердик же журналдык-ордердик форма боюнча ишке ашырылат.

52. Бюджеттик мекеме бухгалтердик эсептин каттоосун бюджеттик каражаттар үчүн өзүнчө жана атайын каражаттар үчүн өзүнчө жүргүзөт.

53. Бухгалтердик эсептин каттоолору синтетикалык жана аналитикалык эсеп-чот боюнча жыл башына өткөн жыл ичиндеги корутунду баланска жана бухгалтердик эсептин каттоолоруна ылайык калдыктар суммасынын жазуусу менен ачылат.

54. Текшерилген жана эсепке кабыл алынган баштапкы эсеп документтери аткарым жүргүзүлгөн даталар боюнча (хронологиялык) тартипте системалаштырылат жана өзүнчө мемориалдык ордерлер - бюджеттик каражаттар жана атайын каражаттар эсебинен операциялар боюнча топтоочу ведомосттор менен таризделет, аларга төмөнкүдөй туруктуу номурлар ыйгарылат: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 жана 15.

55. «Сторно» аткарымы боюнча 274-формада өзүнчө мемориалдык ордер түзүлөт, аларда ар бир ай үчүн 16-номурдан баштап номур коюлат.

56. Аналитикалык эсеп бухгалтердик эсептин каттоолорунда (карточкаларда, топтоочу ведомосттордо, китептерде, анын ичинде бухгалтердик эсепти жүргүзүүнүн прикладдык программалар пакеттерин колдонуу менен) жүргүзүлөт.

57. Бухгалтердик китепте жазуу башталганга чейин бардык бетине (барагына) номур коюлат. Барактардын акыркы бетинде башкы бухгалтердин колу коюлуп, жазуу жазылат: «Ушул китепте бардыгы болуп ____ бетке (баракка) номур коюлду». Ар бир китепте мекеменин аталышы жана китеп ачылган жыл жазылат. Китепте анда ачылган элементтердин мазмуну болууга тийиш. Китептин башка бетине жазууну алып чыкканда ошол элементтер боюнча мазмунда жаңы барактын номурун көрсөтүп жазуунун алынып чыгышы жөнүндө белги коюлат.

58. Бухгалтердик эсептин каттоолорунда жазуулар сыя менен шариктүү калем сап пастасы же жазуу машиналары жана автоматташтыруу каражаттарынын жардамы менен жүргүзүлөт, алар баштапкы эсеп документтеринде алар алынгандан кийинки күндөн кечиктирилбестен жазылат.

59. Ар бир ай бүткөндөн кийин бухгалтердик эсептин каттоолорунда жүгүртүүлөрдүн жыйынтыгы эсептелинет жана элементтер боюнча калдыктар чыгарылат.

60. Мемориалдык ордерде жазуулар аткарымдардын жасалышынын өлчөмүнө жараша жүргүзүлөт (бирок, баштапкы эсеп документи алынгандан кийинки күндөн кечиктирбестен), жазуу айрым документтердин негизинде да, ошондой эле топтолгон бир тектүү документтердин негизинде да жүргүзүлөт. Мемориалдык ордерде элементтер корреспонденциясы бир элемент дебети жана башка элементтин кредити боюнча же бир элементтин дебети жана бир нече элементтердин кредити боюнча аткарымдардын мүнөзүнө жараша жазылат.

61. Мемориалдык ордердин суммасы адегенде «Ордер боюнча сумма» графасына, андан кийин тийиштүү элементтердин дебет жана кредитине жазылат. Дебет боюнча болсун, ошондой эле кредит боюнча болсун бардык элементтер боюнча ай ичиндеги жүгүртүүлөр суммасы «Ордер боюнча сумма» графасынын жыйынтыгына барабар болууга тийиш. Ай ичинде жүгүртүүлөрдөн кийинки экинчи сап менен ар бир элемент боюнча кийинки айдын башталышында калган калдык чыгарылат.

62. Кыргыз Республикасынын бюджетинин чыгашаларынын экономикалык классификация коддору боюнча чыгашаларды көрсөтүү үчүн 803-формасындагы мемориалдык ордерге карата чечмелөөлөр колдонулат.

63. Мемориалдык ордерге башкы бухгалтер же анын орун басары кол коет, ал эми эсепти жүргүзүү борборлошкон болсо булардан тышкары эсеп тобунун жетекчиси да кол коет.

64. Ар бир отчеттук ай өткөндөн кийин мемориалдык ордерлер - топтоочу ведомосттор аларга таандык документтер менен бирге хронологиялык тартипте топтолууга жана китепче болуп көктөлүүгө тийиш. Документтердин саны азыраак болсо, китепче кылып көктөөнү эки-үч айда бир жүргүзүүтө жана бир папкага жасоого болот. Сыртына төмөнкүчө жазылат: мекеменин аталышы; папканын, делонун аты жана катар номуру; отчеттук мезгил - жылы жана айы; мемориалдык ордерлердин башталган жана акыркы номуру; делодогу барактардын саны.

65. «Башкы журнал» китеби (308-форма) өткөн жыл ичиндеги корутунду балансага ылайык жыл башындагы калдыктар суммасынын жазуусу менен ачылат. «Башкы журнал» китебинде бюджеттик эске алуу бюджеттик мекемелер үчүн эсеп-чоттун бекитилген планына ылайык каражаттар жагында өзүнчө эсеп-чоттор боюнча жүргүзүлөт.

66. 308-формасында жазуулар мемориалдык ордерлерди түзүүгө жараша жүргүзүлөт, ал эми мемориалдык ордерлерди - топтоочу ведомостторду жеткирүүдө айына бир жолу жүргүзүлөт.

67. Карточкалар (негизги каражаттар боюнча карточкалардан тышкары) 279-формасындагы карточкалар тизмегинде катталат, ал ар бир эсеп-чот үчүн өзүнчө жүргүзүлөт. Негизги каражаттын эсеби үчүн карточкалар ОС-10 формасында негизги каражаттар эсеби боюнча инвентардык карточкалар жазуусунда катталат.

68. Бухгалтердик эсептин каттоолорунун негизги түрлөрү ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык белгиленген.

 

5-глава. Ички контролдоо системасына коюлган талаптар

 

69. Колдонуудагы мыйзамдарда каралган акча каражаттардын жана товардык материалдык баалуулуктардын сакталышы үчүн жооптуу адамдар менен белгиленген тартипте толук жеке материалдык жоопкерчилик жөнүндө келишим түзүлөт (523-форма).

70. Материалдык баалуулуктарды алуу ишеним кат менен ыйгарым укугу тастыкталган адамдар тарабынан ишке ашырылат.

71. Материалдык жооптуу адам документтерди тапшырууну каттоодо товардык-материалдык баалуулуктардын кириши жана чыгышы боюнча баштапкы эсептик документтерди көрсөтөт (кириштөө жана чыгыштоо документтери боюнча). Материалдык жооптуу адамдын катышуусунда берилген баштапкы эсептик документтердин туура таризделишин текшерүү жүргүзүлгөндөн кийин бухгалтериянын кызматкеринин колу коюлуу менен реестр материалдык жооптуу адамга кайтарылып берилет.

72. Бухгалтердик эсептин жазууларында табылган жаңылыштыктарды оңдоо төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

а) мемориалдык ордердин маалыматтарын өзгөртүүнү талап кылбаган бухгалтердик балансты бергенге чейинки учурда ошол отчеттук мезгил ичинде табылган каталар туура эмес суммаларды жана тексти ичке сызык менен сызуу жолу менен оңдолот, мында ошол сызылып ташталган жана сызылган тексттин үстүндөгү жазуу жана оңдолгон текст менен сумма окулгандай болушу керек. Ошол эле мезгилде ошол жердин ачык талаасында башкы бухгалтердин колу коюлгандан кийинки тийиштүү сапка «Оңдолду» деген эскертме коюлат;

б) бухгалтердик балансты берген учурга чейин мемориалдык ордердеги жаңылыштыктан улам табылган ката жазуу анын мүнөзүнө жараша кошумча мемориалдык ордер менен же «Кызыл сторно» ыкмасы боюнча оңдолот; баланс берилген ошол отчеттук мезгилдин ичинде бухгалтердик эсептин жазууларында табылган каталар бардык учурларда дал ушундай түрдө оңдолот;

в) жаңылыштыкты оңдоолор боюнча, ошондой эле «Кызыл сторно» ыкмасы менен оңдоолор боюнча кошумча бухгалтердик жазуулар (433 форма) бухгалтердик маалымат кагазы менен таризделет, анда оңдолуучу мемориалдык ордердин номуруна жана датасына, оңдоону киргизүүнү негиздеген документке да шилтеме жасалат. Бухгалтердик маалымкаттын (433-форма) негизинде мемориалдык ордери (274-форма) түзүлөт.

73. Эгерде мекеме тарабынан эсепке алууда жаңылыштык табылса, анда жазуу жүзүндө тийиштүү буйруктун негизинде бухгалтердик эсептин каттоосуна ушундай эле бухгалтердик жазууга каттоо жолу менен оңдоолор киргизилет, бирок ага минус белгиси коюлат. Эгерде жаңылыштык өткөн отчеттук жылдарга таандык болсо, анда мындай жаңылыштыкты оңдоолор 41111 100 «Финансылык натыйжа» элементи аркылуу жүргүзүлөт.

74. Документтердин чыгыш формаларында каталар табылганда бухгалтерия ката маалыматтардын диагностикасын жүргүзөт, тийиштүү маалыматтар базасына оңдоолорду киргизет жана оңдоолорду эске алуу менен документтердин чыгыш формаларын алууну жүргүзөт. Оңдоолорду киргизүү сторндоочу салыштырууларда өзгөрүлгөн документтерди милдеттүү түрдө тариздөө жолу менен ката маалыматтар табылган датада жүргүзүлөт. Документтик тастыктоону тариздебестен ар кандай оңдоолорду маалыматтардын электрондук базаларына түздөн-түз киргизүүгө жол берилбейт.

75. Синтетикалык жана аналитикалык эсептин эсеп-чоту боюнча бухгалтердик жазуулардын тууралыгын контролдоо үчүн жүгүртүү ведомосттору түзүлөт: 285-формасы (эсеп-чоту боюнча жүгүртүү ведомосту), М-44-формасы (материалдык запастар боюнча жүгүртүү ведомосту) жана 326-формасы (негизги каражаттар боюнча жүгүртүү ведомосту) аналитикалык эсеп-чоттун ар бир тобу жана тийиштүү синтетикалык эсеп-чотто бириктирилген материалдык жооптуу адамдар боюнча түзүлөт.

76. Жүгүртүү ведомосттору негизги каражаттар жана баалуулугу аз заттардан тышкары ай сайын түзүлөт, ал эми булар боюнча жүгүртүү ведомосту квартал сайын түзүлөт.

77. Жүгүртүүлөрдүн жыйынтыгы жана жүгүртүү ведомостторунун ар бир элементи боюнча калдыктар жүгүртүүлөрдүн жана «Башкы журнал» китебиндеги ошол элементтердин калдыктары 308-формасы менен салыштырылып текшерилет. Жүгүртүү ведомостторундогу жазуулар зарыл болсо, бир нече жыл бою жүргүзүлүшү мүмкүн.

78. Бюджеттик каражаттын жана бюджеттен тышкаркы булактардын эсебинен алынган каражаттардын сакталышын контролдоо жана бухгалтердик эсептин маалыматтарынын тактыгын камсыз кылуу үчүн мекеме мүлктү жана финансы милдеттенмелерин инвентарлаштырууну жүргүзөт.

79. Инвентарлаштырууну жүргүзүүнүн тартиби (отчеттук жылда инвентарлаштыруунун саны, аларды өткөрүүнүн күндөрү, алардын ар бириндеги текшерилген мүлк менен милдеттенмелердин тизмеги ж.б.) инвентарлаштырууну жүргүзүү милдеттүү болгон учурларды кошпогондо, мекеменин жетекчиси тарабынан аныкталат.

80. Инвентарлаштырууну жүргүзүү төмөнкү учуларда милдеттүү:

- мүлктү ижарага бергенде, ошондой эле сатып алууда, сатууда;

- жылдык бухгалтердик отчетту түзүү алдында (инвентарлаштыруу отчеттук жылдын 1-октябрынан кийин жүргүзүлгөн мүлктөн тышкары);

- материалдык-жооптуу адамдар алмашканда;

- уурдап жок кылуулар, кыянаттык менен керектөө фактылары табылганда же мүлккө зыян келтирилгенде;

- табигый кырсыктар, өрт болгондо же экстремалдуу шарттардан улам келип чыккан өзгөчө кырдаалдарда;

- мекеме кайра уюшулганда же жоюлганда;

- колдонулуудагы мыйзамдарда каралган башка учурларда.

Негизги каражаттарды инвентарлаштыруу үч жылда бир жолу, ал эми китепкана фондуларыныкы - беш жылда бир жолу өткөрүлүшү мүмкүн.

81. Мүлктү жана финансы милдеттенмелерин инвентарлаштырууну жүргүзүү үчүн мекеменин жетекчисинин буйругу менен инвентарлаштыруу комиссиясы дайындалат.

82. Инвентарлаштыруунун натыйжасын тариздөө үчүн төмөнкү документтер керек:

- негизги каражаттар объекттери, баалуулугу аз шайман буюмдары, материалдык запастар жана даяр продукциялар боюнча 401-формасындагы инвентарлаштыруу алуу тизмеси (салыштырма ведомосту);

- накталай акча каражатын инвентарлоо актысы (форма - накталай акча каражаты боюнча);

- баалуу кагаздар менен бекем отчеттуулуктагы документтер бланктарынын инвентарлоо тизмеси (форма - баалуу кагаздар жана бекем отчеттуулуктагы документтердин бланктары боюнча);

- сатып алуучулар, жеткирип берүүчүлөр жана башка дебиторлор жана кредиторлор менен эсептешүүлөр инвентардык актысы (форма - эсептешүүлөр боюнча);

- инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча айырмачылыктар ведомосту (836-форма) тиркелген инвентарлаштыруу натыйжасы жөнүндө акты (835-форма).

83. Инвентарлаштырууда табылган мүлктүн иш жүзүндө болушу менен бухгалтердик эсептин маалыматынын ортосунда айырмачылык ушул Жободо каралган тийиштүү элементтерде чагылдырылат:

а) материалдык баалуулуктардын ашыгы комиссиянын корутундусуна ылайык инвентарлаштыруу жүргүзүлгөн датага базар наркы боюнча кириштелет жана тийиштүү сумма дебет боюнча негизги фонддор менен запастардын тийиштүү элементтеринде, кредит боюнча 14511 500 «Запастардын бекер келип түшүүсү» жана 14511 400 «Негизги фонддордун бекер келип түшүүсү» элементтеринде чагылдырылат;

б) табигый кемүү ченеминин чегинде материалдык запастардын кем чыгуусу балансалык наркына карата дебет боюнча 28213 100 «Башка статьяларга таандык болбогон башка чыгымдар» элементине жана кредит боюнча запастар элементине (312-бөлүм) кирет;

в) материалдык баалуулуктардын кем чыгуусу жана алардын бузулушу балансалык наркына карата дебет боюнча 32171 120 элементинде жана кредит боюнча финансылык эмес активдердин (31-категория) жана финансылык активдердин (32-категория) эсебин алуу боюнча элементтерде күнөөлүү адамдарга таандык болот.

84. Учурдагы базар наркы мүлктү кириштөө датасында ошол мүлккө же ошого окшош мүлк түрүнө колдонулган баанын негизинде түзүлөт. Мүлктүн колдонулуудагы баасы жөнүндө маалымат документалдуу же эксперттик жол менен тастыкталууга тийиш.

85. Күнөөлүү адам аныкталбай калган учурда же күнөөлүү адамдардан зыянды өндүрүп алуу боюнча сот тарабынан баш тартылганда дебет боюнча 28213 100 «Башка статьяларга таандык болбогон башка чыгымдар» элементинде жана кредит боюнча 32171 120 «Кем чыгуулар, уурдоолор жана негизсиз сарптоолор» элементи боюнча жазуу жүргүзүлөт.

 

II бөлүм. Эсеп-чот планы жана аны пайдалануу боюнча колдонмо

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-ноябрындагы № 624 токтомуна ылайык кγчγн жоготту)

 

III БӨЛҮМ. БУХГАЛТЕРДИК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ФОРМАЛАРЫ ЖАНА АЛАРДЫ ТҮЗҮҮ БОЮНЧА КОЛДОНМО

 

1-глава. Бухгалтердик отчеттун формалары

 

§1-форма. «Баланс»

1-форма . Баланс

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

Аталышы

Код

Тиркеме

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

 

Аягына

Башт.

 

Аягына

Башт.

Аягына

 

Башт.

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 

АКТИВДЕР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансылык эмес активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негизги фонддор

010

 1

 

 

 

 

 

 

 

Запастар

020

 2

 

 

 

 

 

 

 

Баалуулуктар

030

 3

 

 

 

 

 

 

 

Өндүрүштүк эмес активдер

040

 4 

 

 

 

 

 

 

 

Финансылык эмес активдердин жыйынтыгы

050

 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

Финансылык активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ички финансылык активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта жана депозиттер

060

 5

 

 

 

 

 

 

 

Акциялардан тышкары,

баалуу кагаздар

070

 6

 

 

 

 

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар

080

 7

 

 

 

 

 

 

 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка

формалары

090

 8

 

 

 

 

 

 

 

Башка ички дебитордук карыз

100

 9

 

 

 

 

 

 

 

Үмүт үздүргөн карыздарга резерв

110

 

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы финансылык активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валюта жана депозиттер

120

 5

 

 

 

 

 

 

 

Акциялардан тышкары, баалуу кагаздар

130

 6

 

 

 

 

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар

140

 7

 

 

 

 

 

 

 

Акциялар жана капиталга катышуунун башка

формалары

150

 8

 

 

 

 

 

 

 

Башка тышкы дебитордук карыз

160

 9 

 

 

 

 

 

 

 

Финансылык активдердин жыйынтыгы

170

 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

Активдердин жыйынтыгы

180

 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

Милдеттенме жана таза активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Милдеттенме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ички милдеттенме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акциялардан тышкары

190

 10

 

 

 

 

 

 

 

Ички карыз алуулар

200

 11

 

 

 

 

 

 

 

Башка ички милдеттенме

210

 12

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы милдеттенме

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тышкы карыз алуулар

220

 11

 

 

 

 

 

 

 

Башка тышкы милдеттенме

230

 12

 

 

 

 

 

 

 

Милдеттенмелердин жыйынтыгы

240

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

Таза активдер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активдердин таза наркы

250

 13

 

 

 

 

 

 

 

Таза активдердин жыйынтыгы

260

 

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

Милдеттенмелердин жана

таза активдердин

жыйынтыгы

270

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 0,00

 

 

Жетекчи __________________________________________________

 

Башкы бухгалтер __________________________________________________

 

Күнү __________________________________________________

 

§2. Баланска тиркемелер

 

1-формага 1-тиркеме: Негизги фонддор

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик каражат

Атайын каражат

1

2

3

4

5

3111. Имарат жана курулма

 

 

 

 

Мезгилдин башындагы баштапкы нарк

010

 

 

 

Мезгилдин башында топтолгон амортизация

020

 

 

 

Мезгилдин башындагы баланс наркы (010-020

030

 

 

 

Алуулар

040

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

050

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

060

 

 

 

Сатуулар

070

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

080

 

 

 

Башка акысыз өткөрүү

090

 

 

 

Капиталдык оңдоо

100

 

 

 

Кошуп эсептелген амортизация

111

 

 

 

Эсептен чыгарылган амортизация

112

 

 

 

Баанын түшүүсү

120

 

 

 

Эсептен чыгаруу

130

 

 

 

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча түшүү

141

 

 

 

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча чыгаруу

142

 

 

 

Мезгилдин аягындагы баштапкы нарк (010┼040┼050┼060-070-080-090┼100- 120-130-141-142

150

 

 

 

Мезгилдин аягында топтолгон амортизация (020┼111-112)

160

 

 

 

Мезгилдин аягындагы баланс наркы (150-160)

170

 

 

 

3112. Машиналар жана жабдуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башындагы баштапкы нарк

180

 

 

 

Мезгилдин башында топтолгон амортизация

190

 

 

 

Мезгилдин башындагы баланс наркы (180-190)

200

 

 

 

Алуулар

210

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

220

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

230

 

 

 

Сатуулар

240

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

250

 

 

 

Башка акысыз өткөрүү

260

 

 

 

Капиталдык оңдоо

270

 

 

 

Кошуп эсептелген амортизация

281

 

 

 

Эсептен чыгарылган амортизация

282

 

 

 

Баанын түшүүсү

290

 

 

 

Эсептен чыгаруу

300

 

 

 

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча түшүү

311

 

 

 

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча чыгаруу

312

 

 

 

Мезгилдин аягындагы баштапкы нарк (180┼210┼220┼230-240-250-260┼270- 290-300┼311-312)

320

 

 

 

Мезгилдин аягында топтолгон амортизация (190┼281-282)

330

 

 

 

Мезгилдин аягындагы баланс наркы (320-330)

340

 

 

 

3113. Башка негизги фонддор

 

 

 

 

Мезгилдин башындагы баштапкы нарк

350

 

 

 

Мезгилдин башында топтолгон амортизация

360

 

 

 

Мезгилдин башындагы баланс наркы (350-360)

370

 

 

 

Алуулар

380

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигинен алуулар

390

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

400

 

 

 

Сатуулар

410

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

420

 

 

 

Башка акысыз өткөрүү

430

 

 

 

Капиталдык оңдоо

440

 

 

 

Кошуп эсептелген амортизация

451

 

 

 

Жараксыздыкка чыгарылган амортизация

452

 

 

 

Баанын түшүүсү

460

 

 

 

Жараксыздыкка чыгаруу

470

 

 

 

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча түшүү

481

 

 

 

 

Инвентарлаштыруу натыйжасы боюнча чыгаруу

482

 

 

 

Мезгилдин аягындагы баштапкы нарк (350┼380┼390┼400-410-420-430┼440- 460-470┼481-482)

490

 

 

 

Мезгилдин аягында топтолгон амортизация (360┼451-452)

500

 

 

 

Мезгилдин аягындагы баланс наркы (490-500)

510

 

 

 

3114. Бүтпөй калган курулуш

 

 

 

 

Мезгилдин башындагы бүтпөй калган курулуш

520

 

 

 

Бүтпөй калган курулуштун наркына таандык кылынган чыгымдар

530

 

 

 

Бүтпөй калган курулушту негизги фонд деп таануу

540

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бүтпөй калган курулуш (520┼530-540)

550

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык баштапкы нарк (010┼180┼350┼520)

560

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык топтолгон амортизация (020┼190┼360)

570

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык негизги фонддор (030┼200┼370┼520)/(560-570)

580

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бардык баштапкы нарк (150┼320┼490┼550)

590

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бардык топтолгон амортизация (160┼330┼500)

600

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бардык негизги фонддор (170┼340┼510┼550)7(590-600)

610

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

 

Башкы бухгалтер __________________________________________________

 

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 2-тиркеме: Запастар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3121. Стратегиялык запастар 31211. Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун запастары

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Алуу

020

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

030

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

040

 

 

 

Сатуулар

050

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

060

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

070

 

 

 

Баанын түшүүсү

080

 

 

 

Эсептен чыгаруу

090

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

101

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

102

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020┼ 030┼040-050-060-070-080-090┼101-102)

110

 

 

 

3122. Башка запастар

 

 

 

 

31221. Чийки заттар ж-а материалдар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

120

 

 

 

Алуу

130

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

140

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

150

 

 

 

Сатуулар

160

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

170

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

180

 

 

 

Баанын түшүүсү

190

 

 

 

Жараксыздыкка чыгаруу

200

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

211

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

212

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (120┼130┼ 140┼150-160-170-180-190-200┼211-212)

220

 

 

 

31222. Бүтпөй калган өндүрүш

 

 

 

 

Мезгилдин башындагы бүтпөй калган өндүрүш

230

 

 

 

Бүтпөй калган өндүрүшкө таандык чыгымдар

240

 

 

 

Бүтпөй калган өндүрүштү даяр продукция деп таануу

250

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бүтпөй калган өндүрүш (230┼240-250)

260

 

 

 

31223. Даяр продукция

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы даяр продукция

270

 

 

 

Даярдалган даяр продукция

280

 

 

 

Сатып өткөрүлгөн (жараксыздыкка чыгарылган) даяр продукция

290

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

300

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

310

 

 

 

Мезгилдин аягындагы даяр продукция (270┼280-290┼300-310)

320

 

 

 

31224. Кайра сатып өткөрүлүүчү товарлар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышында кайра сатып өткөрүлүүчү товарлар

330

 

 

 

Сатылып алынган (келип түшкөн) товарлар

340

 

 

 

Сатып өткөрүлгөн (жараксыздыкка чыгарылган) товарлар

350

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

360

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

370

 

 

 

Мезгилдин аягында кайра сатып өткөрүлүүчү товарлар (330┼340-350┼360-370)

380

 

 

 

31225. МБП

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык Алуу

390

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

410

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

420

 

 

 

Сатуулар

430

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

440

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

450

 

 

 

Баанын түшүүсү

460

 

 

 

Жараксыздыкка чыгаруу

470

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

480

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

490

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (390┼400┼410┼420-430-440-450-460- 470┼480-490)

500

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык запастар (010┼120┼230┼270┼330┼390)

510

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бардык запастар (110┼220┼260┼320┼380┼500)

520

 

 

 

 

Жетекчи ________________________________________________

Башкы бухгалтер ________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 3-тиркеме: Баалуулуктар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3131. Баалуу металлдар жана асыл таштар

 

 

 

 

31311. Баалуу металлдар жана асыл таштар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Алуу

020

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

030

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

040

 

 

 

Сатуулар

050

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

060

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

070

 

 

 

Баанын түшүүсү

080

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

091

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

092

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020┼030┼040-050-060-070-080┼ 091-092)

100

 

 

 

3132. Маданий мурас активдери

 

 

 

 

31321. Маданий мурас активдери

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

110

 

 

 

Алуу

120

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

130

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

140

 

 

 

Сатуулар

150

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

160

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

170

 

 

 

Баанын түшүүсү

180

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

191

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

192

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (110┼120┼130┼140-150-160-170-180┼ 191-192)

200

 

 

 

3133. Зер буюмдар

 

 

 

 

31331. Зер буюмдар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

210

 

 

 

Алуу

220

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

230

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

240

 

 

 

Сатуулар

250

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

260

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

270

 

 

 

Баанын түшүүсү

280

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

291

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

292

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (210┼220┼230┼240-250-260-270-280┼ 291-292)

300

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык баалуулуктар (010┼110┼210)

310

 

 

 

Мезгилдин аягындагы бардык баалуулуктар(100┼200┼300)

 

320

 

 

 

 

Жетекчи _________________________________________________

Башкы бухгалтер _________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 4-тиркеме: Өндүрүлбөгөн активдер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3141. Жер

 

 

 

 

31411. Айыл чарба жерлери

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Алуу

020

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

030

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

040

 

 

 

Сатуулар

050

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

060

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

070

 

 

 

Баанын түшүүсү

080

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

091

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

092

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020┼030┼040-050-060-070-080┼ 091-092)

100

 

 

 

31412. Айыл чарбасына жараксыз жерлер

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

110

 

 

 

Алуу

120

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктеринен алуу

130

 

 

 

Башка акысыз түшүүлөр

140

 

 

 

Сатуулар

150

 

 

 

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдигине өткөрүү

160

 

 

 

Башка акысыз өткөрүүлөр

170

 

 

 

Баанын түшүүсү

180

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча түшүүлөр

191

 

 

 

Инвентаризация натыйжасы боюнча чыгуулар

192

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (110┼120┼130┼140-150-160-170-180┼ 191-192)

200

 

 

 

Башталышына бардык өндүрүлбөгөн активдер (010┼110)

210

 

 

 

Аякталышына бардык өндүрүлбөгөн активдер (100┼200)

 

220

 

 

 

 

Отчеттук мезгилдин аягындагы маалымат кабар:

Мекеменин карамагындагы а/ч жарактуу

участкалардын жалпы аянты ________________________________________

Мекеменин карамагындагы а/ч жараксыз

участкалардын жалпы аянты ________________________________________

 

Жетекчи __________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 5-тиркеме: Валюта жана депозиттер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3212. Валюта жана депозиттер (ички)

 

 

 

 

32121. Кыргыз Республикасынын Казыналык системасындагы эсеп-чот

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Акча каражатынын агылып келиши

020

 

 

 

Акча каражатынын агылып кетиши

030

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020-030)

040

 

 

 

32122. Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарындагы эсеп-чоту

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

050

 

 

 

Акча каражатынын агылып келиши

060

 

 

 

Акча каражатынын агылып кетиши

070

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

080

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (050┼060-070┼080)

090

 

 

 

32123 Мекеменин кассасындагы накталай акча каражаты

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

100

 

 

 

Акча каражатынын агылып келиши

110

 

 

 

Акча каражатынын агылып кетиши

120

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

130

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (100┼110-140-120┼130)

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык валюта жана депозиттер (ички) (010┼050┼100)

150

 

 

 

Мезгилдин аякталышына бардык валюта жана депозиттер (040┼090┼140)

160

 

 

 

3222. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөдөгү депозиттери

 

 

 

 

32221. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чет өлкөдөгү депозиттери

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

170

 

 

 

Акча каражатынын агылып келиши

180

 

 

 

Акча каражатынын агылып кетиши

190

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

200

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (170┼180-190┼200)

210

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык валюта жана депозиттер (150┼170)

220

 

 

 

 

Мезгилдин аякталышына бардык валюта жана депозиттер (160┼210)

 

230

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 6-тиркеме: Акциялардан (активдерден) тышкары баалуу

кагаздар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

 

Код

 

Жыйын-

тыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3213. Акциялардан тышкары (ички) баалуу кагаздар

 

 

 

 

 

 

 

 

32131. Акциялардан тышкары (ички) кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Алуу

020

 

 

 

Сатуу

030

 

 

 

Тындыруу

040

 

 

 

Сыйлыктар амортизациясы

050

 

 

 

Дисконттор амортизациясы

060

 

 

 

Баанын түшүүсү

070

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020-030-040-050┼060-070)

080

 

 

 

 

 

 

 

32132. Акциялардан тышкары (ички) узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

 

 

 

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

090

 

 

 

Алуу

100

 

 

 

Сатуу

110

 

 

 

Тындыруу

120

 

 

 

Сыйлыктар амортизациясы

130

 

 

 

Дисконттор амортизациясы

140

 

 

 

Баанын түшүүсү

150

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (090┼100-110-120-130┼140-150)

160

 

 

 

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары (ички) бардык баалуу кагаздар (010┼090)

170

 

 

 

Мезгилдин аякталышына акциялардан тышкары (ички) бардык баалуу кагаздар (080┼160)

180 

 

 

 

 

3223. Акциялардан тышкары (тышкы) баалуу кагаздар

 

 

 

 

32231. Акциялардан тышкары (тышкы) кыска мөөнөттүү баалуу кагаздар

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

190

 

 

 

Алуу

200

 

 

 

Сатуу

210

 

 

 

Тындыруу

220

 

 

 

Сыйлыктар амортизациясы

230

 

 

 

Дисконттор амортизациясы

240

 

 

 

Баанын түшүүсү

250

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (190┼200-210-220-230┼240-250)

 

 

 

 

32232. Акциялардан тышкары (тышкы) узак мөөнөттүү баалуу кагаздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

270

 

 

 

Алуу

280

 

 

 

Сатуу

290

 

 

 

Тындыруу

300

 

 

 

Сыйлыктар амортизациясы

310

 

 

 

Дисконттор амортизациясы

320

 

 

 

Баанын түшүүсү

330

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (270┼280-290-300-310┼320-330)

340

 

 

 

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары (тышкы) бардык баалуу кагаздар (190┼270)

350

 

 

 

Мезгилдин аякталышына акциялардан тышкары (тышкы) бардык баалуу кагаздар (260┼340)

360

 

 

 

Мезгилдин башталышына акциялардан тышкары бардык баалуу кагаздар (170┼350)

370

 

 

 

Мезгилдин аякталышына акциялардан  тышкары бардык баалуу кагаздар  (180┼360)

380

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 7-тиркеме: Кредиттер, ссудалар жана зайымдар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

 

Код

 

Жыйын-

тыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3214. Ички кредиттер, ссудалар жана зайымдар

 

 

 

 

32141. Мамлекеттик башкаруунун башка деңгээлдерине ссудалар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

010

 

 

 

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

020

 

 

 

 

Тындырылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

030

 

 

 

 

Жараксыздыкка чыгарылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

040

 

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

041

 

 

 

 

 

 

Мезгилдин аякталышына калдык (010┼020-030-040┼041)

050

 

 

 

 

32142. Ишканаларга, финансылык мекемелерге жана калкка ссудалар

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

060

 

 

 

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

070

 

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

071

 

 

 

 

 

 

Тындырылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

080

 

 

 

 

Жараксыздыкка чыгарылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

090

 

 

 

 

Мезгилдин аякталышына калдык (060┼070┼071-080-090)

100

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына (ички) бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (010┼060)

110

 

 

 

 

 

Мезгилдин аякталышына (ички) бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (050┼100)

120

 

 

 

 

 

3224. Кредиттер жана зайымдар (тышкы)

 

 

 

 

 

32241. Башка мамлекеттин өкмөттөрүнө кредиттер

 

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

130

 

 

 

Берилген кредиттер, ссудалар, зайымдар

140

 

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттары (┼/-)

141

 

 

 

 

 

Тындырылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

150

 

 

 

 

Жараксыздыкка чыгарылган кредиттер, ссудалар, зайымдар

160

 

 

 

 

Мезгилдин аякталышына калдык (130┼140┼141-150-160)

170

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (110┼130)

180

 

 

 

 

 

Мезгилдин аякталышына бардык кредиттер, ссудалар, зайымдар (120┼170)

210

 

 

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

 

Башкы бухгалтер __________________________________________________

 

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 8-тиркеме: Акциялар жана капиталга катышуунун башка

формалары

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

 

Жыйын-

тыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3215. Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (ички)

 

 

 

 

Жылдын башталышындагы калдык

010

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын алуу

020

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

030

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020-030)

040

 

 

 

3225. Акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (тышкы)

 

 

 

 

Жылдын башталышындагы калдык

050

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын алуу

060

 

 

 

Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу

070

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (050┼060-070)

080

 

 

 

Башталышындагы бардык акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (010┼050)

090

 

 

 

Аягындагы бардык акциялар жана капиталга катышуунун башка формалары (040┼080)

100

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

Башкы бухгалтер __________________________________________________

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 9-тиркеме: Башка дебитордук карыз

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3217. Башка ички дебитордук карыз

 

 

 

 

32171. Башка ички дебитордук карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Кызматкерлердин таанылган дебитордук карызы

020

 

 

 

Таанылган кем чыгуу, уурдап жок кылуу, орунсуз жоготуу

030

 

 

 

Ички ведомстволук эсептешүүлөрдү таануу

040

 

 

 

Таанылган башка ички дебитордук карыз

050

 

 

 

Кызматкерлердин тындырылган дебитордук карызы

060

 

 

 

Тындырылган кем чыгуу, уурдатуу, орунсуз жоготуулар

070

 

 

 

Ички ведомстволук эсептешүүлөр боюнча зачет

080

 

 

 

Тындырылган башка ички дебитордук карыз

090

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020┼030┼040┼050-060-070-080- 090)

100

 

 

 

32173. Алууга карата пайыздар жана дивиденддер

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

110

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча алууга карата чегерилген пайыздар

120

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга карата чегерилген пайыздар

130

 

 

 

Алууга карата чегерилген дивиденддер КРУБ пайдасынын үлүшүн алууга карата чегерилген

140

150

 

 

 

Баалуу кагаздар боюнча алууга карата тындырылган пайыздар

160

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга карата тындырылган пайыздар

170

 

 

 

Алууга карата тындырылган дивиденддер

180

 

 

 

КРУБ пайдасынын тындырылган үлүшү

190

 

 

 

Кредиттер жана зайымдар боюнча алууга карата жараксыздыкка чыгарылган пайыздар

200

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (110┼120┼130┼140┼150-160-170-180- 190-200)

210

 

 

 

32174. Төлөнгөн ички аванстар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

220

 

 

 

Запастарга карата төлөнгөн аванстар

230

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөргө жана жумуштарга карата төлөнгөн аванстар

240

 

 

 

Негизги фонддорго карата төлөнгөн аванстар

250

 

 

 

Башка төлөнгөн аванстар

260

 

 

 

Запастар деп таанылган төлөнгөн аванстар

270

 

 

 

Жумуштарга жана кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу төлөнгөн чыгашалар деп таанылган аванстар

280

 

 

 

Негизги фонддор деп таанылган төлөнгөн аванстар

290

 

 

 

Таанылган башка аванстар

300

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (220┼230┼240┼250┼260-270-280-290- 300)

310

 

 

 

Мезгилдин башталышына башка ички дебитордук карыз (010┼110┼220)

320

 

 

 

Мезгилдин аягына башка ички дебитордук карыз (100┼210┼310)

330

 

 

 

3227. Тышкы дебитордук карыз

 

 

 

 

32271. Башка тышкы дебитордук карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

340

 

 

 

Таанылган дебитордук карыз

350

 

 

 

Тындырылган дебитордук карыз

360

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

361

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (340┼350-360┼361)

370

 

 

 

32272. Тышкы төлөнгөн аванстар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

380

 

 

 

Запастарга карата төлөнгөн аванстар

390

 

 

 

Кызмат көрсөтүүлөргө жана жумуштарга карата төлөнгөн аванстар

400

 

 

 

Негизги фонддорго карата төлөнгөн аванстар

410

 

 

 

Башка төлөнгөн аванстар

420

 

 

 

Запастар деп таанылган төлөнгөн аванстар

430

 

 

 

Чыгашалар деп таанылган төлөнгөн аванстар

440

 

 

 

Негизги фонддор деп таанылган төлөнгөн аванстар

450

 

 

 

Таанылган башка аванстар

460

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

461

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (380┼390┼400┼410┼420-430-440-450- 460┼461)

470

 

 

 

Мезгилдин башталышына башка тышкы дебитордук карыз (340┼380)

480

 

 

 

Мезгилдин аягына башка тышкы дебитордук карыз (370┼470)

490

 

 

 

Мезгилдин башталышына башка бардык дебитордук карыз (320┼480)

500

 

 

 

Мезгилдин аягына башка бардык дебитордук карыз (330┼490)

510

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

 

Башкы бухгалтер __________________________________________________

 

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 10-тиркеме: Акциялардан тышкары (милдеттенме) баалуу

кагаздар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

Код

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

330. Акциялардан тышкары баалуу кагаздар

 

 

 

 

33131. Акциялардан тышкары мамлекеттик кыска мөөнөттүү ички баалуу кагаздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Чыгарылган баалуу кагаздар

020

 

 

 

Тындырылган баалуу кагаздар

030

 

 

 

Баалуу кагаздарга сыйлыктар амортизациясы

040

 

 

 

Баалуу кагаздарга дисконттор амортизациясы

050

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020-030┼040-050)

060

 

 

 

33132. Акциялардан тышкары мамлекеттик узак мөөнөттүү ички баалуу кагаздар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

070

 

 

 

Чыгарылган баалуу кагаздар

080

 

 

 

Тындырылган баалуу кагаздар

090

 

 

 

Баалуу кагаздарга сыйлыктар амортизациясы

100

 

 

 

Баалуу кагаздарга дисконттор амортизациясы

110

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (070┼080-090┼100-110)

120

 

 

 

Мезгилдин башталышына акциялардан  тышкары бардык мамлекеттик ички  баалуу кагаздар (010┼070)

130

 

 

 

Мезгилдин аягына акциялардан тышкары бардык мамлекеттик ички баалуу  кагаздар (060┼120)

140

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

 

Башкы бухгалтер __________________________________________________

 

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 11-тиркеме: Карыз алуулар

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4

5

3314. Ички карыз алуулар

 

 

 

 

33141. Мамлекеттик башкаруунун башка бирдиктеринен карыз алуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

010

 

 

 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар алынды

020

 

 

 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар тындырылды

030

 

 

 

Мамлекеттик башкаруунун башка бирдигинен карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

040

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

041

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (010┼020┼030-040┼050)

050

 

 

 

33142. Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышындагы калдык

060

 

 

 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар алынды

070

 

 

 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар тындырылды

080

 

 

 

Ишканалардан, уюмдардан, финансылык мекемелерден карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

090

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

091

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (060┼070-080-090┼091)

100

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык ички карыз алуулар (010┼060)

110

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык ички карыз алуулар (050┼100)

120

 

 

 

3324. Тышкы карыз алуулар

 

 

 

 

33241. Эки тараптуу карыздык макулдашуу

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

130

 

 

 

Эки тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар алынды

140

 

 

 

Эки тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар тындырылды

150

 

 

 

Эки тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

160

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

170

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (130┼140-150-160┼170)

180

 

 

 

33242. Көп тараптуу карыздык макулдашуулар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

190

 

 

 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар алынды

200

 

 

 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар тындырылды

210

 

 

 

Көп тараптуу карыздык макулдашуулар боюнча карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

220

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

230

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (190┼200-210-220┼230)

240

 

 

 

33243. Чет өлкөлүк финансылык институттар

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

250

 

 

 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан карыз алуулар алынды

260

 

 

 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан карыз алуулар тындырылды

270

 

 

 

Чет өлкөлүк финансылык институттардан карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

280

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

290

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (250┼260-270-280┼290)

300

 

 

 

33249. Башка тышкы карыз

 

 

 

 

Мезгилдин башталышына калдык

310

 

 

 

Башка тышкы карыз алуулар алынды

320

 

 

 

Башка тышкы карыз алуулар тындырылды

330

 

 

 

Башка тышкы карыз алуулар жараксыздыкка чыгарылды

340

 

 

 

Отчеттуулук валютасында (улуттук валюта) чет өлкөлүк валютада туюнтулган акча каражаттарын кайра эсептөөнүн натыйжасы (┼/-)

350

 

 

 

Мезгилдин аягындагы калдык (310┼320-330-340┼350)

360

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык тышкы карыз алуулар (130┼190┼250┼310)

370

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык тышкы карыз алуулар (180┼240┼300┼360)

380

 

 

 

Мезгилдин башталышына бардык карыз алуулар (110┼370)

 

390

 

 

 

Мезгилдин аягына бардык карыз алуулар (120┼380)

400

 

 

 

 

Жетекчи __________________________________________________

 

Башкы бухгалтер __________________________________________________

 

Күнү __________________________________________________

 

1-формага 12-тиркеме: Башка милдеттенмелер

 

Мекеме: __________________________________________________________

Отчеттук күн: ____________________________________________________

Отчеттук мезгил: _________________________________________________

Ченөө бирдиги: ___________________________________________________

Ведомстволук классификация: ______________________________________

Функционалдык классификация: _____________________________________

 

 

 

Код

 

Жыйынтыгы

Бюджеттик

каражат

Атайын

каражат

1

2

3

4