Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 20-февралындагы

№ 134 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн  2012-жылдын 30-августундагы № 595, 2014-жылдын 22-июлу № 407, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 11-сентябрындагы № 468 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд (мындан ары - Фонд) мамлекеттик мүлктүн менчик ээси катары мамлекеттин кызыкчылыктарынын атынан чыгуучу, мамлекеттик мүлктү башкаруу жана менчиктештирүү боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу Кыргыз Республикасынын аткаруу бийлигинин мамлекеттик органы болуп саналат.

2. Фонд өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Фонд юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн, мамлекеттик жана расмий тилдердеги аталышы жазылган мөөрү, ошондой эле Казыналык системасында жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Борбордук казыналыгынын банк-агенттеринде эсеби бар.

 

2. Фонддун максаты

 

4. Фонддун максаты - мамлекеттик мүлктү пайдалануунун, башкаруунун жана менчиктештирүүнүн натыйжалуулугун камсыз кылуу.

 

3. Фонддун милдеттери

 

5. Фонддун милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

- мамлекеттик менчикти башкаруу жана тескөө саясатын жана мамлекеттик мүлктү менчиктештирүүнү ишке ашыруу;

- мамлекеттик мүлктүн эсебин алуу жана инвентаризациялоо;

- Кыргыз Республикасынын мүлктүк укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоону камсыз кылуу.

 

4. Фонддун функциялары

 

6. Фонд төмөнкүдөй функцияларды жүзөгө ашырат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялар:

- мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасын иштеп чыгууда, менчиктештирүү маселелерин жөнгө салуучу ченемдик укуктук актыларды өркүндөтүү, мамлекеттик мүлктү башкаруу, тескөө жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча сунуштарды киргизүү;

- мамлекеттик мүлктү чарба жүргүзүүгө, оперативдүү башкарууга, ижарага, пайдаланууга, күрөөгө жана ишенимдүү башкарууга белгиленген тартипте берүүнү жүзөгө ашыруу;

- мамлекеттин катышуусу менен ири, экономикалык же социалдык маанилүү чарбакер субъекттердин финансы-экономикалык абалын эсепке алуу (мониторинг) жана талдоо;

- менчиктештирилген объекттердин эсебин алуу жана реестрин жүргүзүү;

- менчиктештирүү процессинин, мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү программасын ишке ашыруунун жүрүшүнүн динамикасына мониторинг жүргүзүү жана талдоо;

- менчиктештирүүдөн, дивиденддерден, ижарага берүүдөн жана башка кирешелерден түшкөн каражаттарды белгиленген тартипте алуу жана которуу;

- өзүнүн компетенциясына ылайык мамлекеттик менчик обьекттерин менчиктештирүүнү жүзөгө ашыруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

2) жөнгө салуу функциялары:

- мамлекеттин атынан юридикалык жактарды уюштуруучу катары чыгууга, менчигинде мамлекеттин үлүшү бар чарба коомдорунда акционердин (катышуучунун) ыйгарым укуктарын аткарууга;

- мамлекеттик мекемелерге жана ишканаларга түзүлүп жаткан юридикалык жактардын уюштуруучулары катары чыгууга жана алардын уюштуруучулардын курамынан чыгууга макулдук берүү;

- мамлекеттик бийлик органдарына, мамлекеттик ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга кыймылсыз мүлктү жана автотранспорт каражаттарын сатып алууга макулдук берүү;

- мамлекеттештирилген же башка жол менен мамлекеттин менчигине айландырылган мүлктү мамлекеттин менчигине кабыл алуу, аны пайдалануу, башкаруу жана тескөө боюнча практикалык чараларды көрүү;

- мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү боюнча практикалык иш-чараларды жүзөгө ашыруу;

- мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо жана эсепке алуу;

- мамлекеттик ишканаларга негизги каражаттарды белгиленген тартипте эсептен чыгарууга макулдук берүү;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- мамлекеттик ишкананын түзүмүн жана штаттык расписаниесин макулдашуу;

- мамлекеттик ишкананын жылдык бюджетин, мамлекеттик ишкананын финансылык-чарбалык ишинин жыйынтыктары жөнүндө отчётун бекитүү;

- республикалык бюджетке чегерилүүгө тийиш болгон мамлекеттик ишкананын таза пайдасынын бөлүгүнүн өлчөмүн бекитүү;

- мамлекеттик ишкананын финансылык-чарбалык ишине талдоо жана мониторинг жүргүзүү;

- мамлекеттик ишкананын жетекчиси менен эмгек келишиминин типтүү формасын бекитүү;

- мамлекеттик ишкананын директорунун жана анын орун басарынын ишинин натыйжалуулугунун негизги көрсөткүчтөрүн бекитүү;

- ишкананын директорунун жана анын орун басарынын ишин баалоо;

- мамлекеттик ишкананын директоруна жана анын орун басарына акы төлөө тартибин бекитүү;

- мамлекеттик ишканалардын типтүү уставын бекитүү”.

3) координациялоо жана контролдоо функциялары:

- ведомстволук уюмдар ишин координациялоо;

- корпорациялык башкаруунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча чараларды ишке ашыруу;

- дивиденддик маалыматтар базасын түзүү жана жүргүзүү, дивиденддерди өз убагында төлөөнү камсыз кылуу боюнча контролдукту жана чараларды жүзөгө ашыруу;

- ижарага алынган мамлекеттик мүлк үчүн ижара акысынын өз убагында төлөнүшүн камсыздоо;

- мамлекеттик менчикти муниципалдыкка өткөрүп берүүдө менчиктештирүү боюнча комиссияны түзүү жана анын ишине катышуу;

- тийиштүү келишимдерде аныкталган, мамлекеттик мүлктү сатып алуучулардын, башкаруучулардын жана ижарачылардын милдеттеринин аткарылышына контролдук жүргүзүү жана камсыз кылуу;

- мамлекеттик үлүштүн катышуусу менен чарбалык субъекттердин бюджетти аткаруу отчеттун чогултуу жана алардын финансы-чарбалык ишмердигин талдоо;

4) колдоо көрсөтүү функциялары:

- менчиктештирүү, корпоративдик башкаруу жана мамлекеттик мүлктү инвентаризациялоо боюнча мыйзамдарды колдонууга карата практикалык курстарды жана семинарларды уюштуруу жана өткөрүү.

- менчиктештирүү процесстерин маалыматтык жана программалык камсыз кылуу, мамлекеттик менчикти башкаруу;

- мамлекеттик стратегиялык өнүктүрүү программаларын аткаруу;

- мамлекеттик мүлктүн иинвентаризациясын өткөрүү;

- кадрларды тандоо, жайгаштыруу, кызматын өйдөлөтүү жана квалификациясын жогорулатуу боюнча иштерди аткаруу;

- мамлекеттик мүлк маселелери боюнча жеке жана юридикалык жактардын даттанууларын жана арыздарын белгиленген тартипте кароо;

- мамлекеттик ишканаларда жана менчиктин мамлекетти үлүшү бар чарбалык коомдордо иштөө үчүн заманбап башкаруу кадрларды түзүү.

(КР Өкмөтүнүн  2012-жылдын 30-августундагы № 595, 2014-жылдын 22-июлу № 407, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 11-сентябрындагы № 468 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Фонддун укуктары

 

7. Фонд өзүнө жүктөлгөн милдеттерди ишке ашыруу үчүн төмөнкүлөргө укуктуу:

- мамлекеттик мүлктүн менчик ээси катары чыккан мамлекеттин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого;

- мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жана башкаруу иш-аракеттерин жөнгө салуучу ченемдик укук базаны иштеп чыгуу жана өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө; аларды колдонуу тууралуу түшүндүрмө берүүгө;

- мамлекеттик ишканаларды чарба жүргүзүүчү коомдорго белгиленген тартипте өзгөртүп түзүүгө;

- мамлекеттик мүлктү чарбанын карамагына, оперативдүү башкарууга, ижарага, пайдаланууга жана ишенимдүү башкарууга белгиленген тартипте өткөрүп берүүгө;

- мамлекеттик менчик объекттерин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына белгиленген тартипте өткөрүп берүүгө;

- мамлекеттик менчикке айланган мүлктү мыйзамда белгиленген тартипте кабыл алууга;

- Кыргыз Республикасында жана анын чегинен сыртта мамлекеттик мүлк объекттерине ээлик кылуу, пайдалануу жана тескөө укугун белгилөөгө башка мамлекеттер менен келишимдерди даярдоодо катышууга;

- мамлекеттик менчиктеги объекттерди менчиктештирүү жөнүндө чечимдерди белгиленген тартипте кабыл алууга;

- сатып алуучулардын мамлекеттик мүлктү башкаруудагы келишимдик милдеттенмелеринин аткарылышына контроль жүргүзүүгө;

- мамлекет акцияларынын пакетине ээ болгон акционердик коомдордун башкаруу органдарына талапкерлерди шайлоо боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- мамлекеттин атынан юридикалык жактарды уюштуруучу катары чыгууга, менчигинде мамлекеттин үлүшү бар чарба коомдорунда акционердин (катышуучунун) ыйгарым укуктарын аткарууга;

- мамлекеттик ишканаларды түзүү, кайра уюштуруу жана жоюу боюнча чараларды мыйзамдарда белгиленген тартипте кабыл алууга;

- мамлекеттик менчиктештирүү фондунун каражаттарын башкарууга жана тескөөгө;

- Фонддун компетенциясына берилген маселелер боюнча эксперттик, кеңешүүчү жана башка органдарды түзүүгө;

- мамлекеттик мүлктү натыйжалуу башкарууну жана менчиктештирүүнү ишке ашыруу, мамлекеттик менчик обьекттерин инвентаризациялоо, ошондой эле ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу үчүн зарыл болгон белгилүү бир иштерди жана кызмат көрсөтүүнү аткарууга укугу бар консалтингдик, баалоочу, аудитордук, юридикалык, коргоочу жана башка түзүмдөрдү, эксперттерди жана адистерди, анын ичинде чет өлкөлүктөрдү дагы тартууга;

- мыйзамдарда белгиленген тартипте чарбалык субъекттерге убактылуу башкаруучуларды дайындоого;

- республиканын мамлекеттик органдарынан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ишканаларынан, уюмдарынан жана мекемелеринен Фонддун маселелерин чечүү үчүн зарыл болгон статистикалык маалыматтарды, маалыматтык жана талдоо материалдарын суроого жана алууга;

- мамлекеттин үлүшү бар чарбалык субъекттердин (мамлекеттик ишканалар, акционердик жана башка коомдор) финансылык-чарбалык ишмердигине аудит жана талдоо жүргүзүүгө;

- маалыматтык жана басма ишин жүргүзүүгө;

- мамлекеттик мүлктү менчиктештирүү бүтүмдөрүн белгиленген тартипте бузуу жөнүндө доо арыз берүүгө;

- мамлекеттик мүлктү башкаруу жана менчиктештирүү, инвентаризациясын жүргүзүү мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн белгиленген тартипте эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор өлкөлөрдүн гранттарын тартууга;

- мамлекеттик мүлктү башкарууга жана менчиктештирүүгө, мамлекеттин мүлкүнүн инвентаризациясын жүргүзүүгө зарыл болгон изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, илимий-негизделген сунуштарды иштеп чыгууга илимий мекемелер, окуу жайлар, окумуштуулар менен келишимдерди түзүүгө;

- мамлекеттик мүлктү башкаруу жана менчиктештирүү органдарынын системасындагы кызматкерлерди сыйлоо үчүн белгиленген тартипте Фонддун ведомстволук сыйлыктарын уюштурууга, бул сыйлыктар жөнүндө жобону белгиленген тартипте бекитүүгө;

- чет өлкөлүк мекемелер, эл аралык уюмдар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын уюмдары менен өз ара пайдалуу негизде иштешүүгө жана кызматташууга, башка өлкөлөрдүн менчиктештирүү жана мамлекеттик менчикти башкаруу, тармагындагы жетишкендиктерин жана тажрыйбасын изилдөөгө жана иште пайдаланууга;

- кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү ыкчам башкарууга жана чарбалык карамагына берүү боюнча чечим кабыл алууга;

- мамлекеттик имараттарга жана жайларга министрликтердин, ведомстволордун жана облустук мамлекеттик администрациялардын сунушу боюнча мамлекеттик органдарды, мекемелерди, уюмдарды жана ишканаларды жайгаштыруу жөнүндө чечим кабыл алууга.

- мамлекеттик ишканага тиешелүү мүлктүн сакталышын жана өз багыты боюнча колдонулушун контролдоо максатында ишкананын аймагына келүүгө жана текшерүү жүргүзүүгө жооптуу кызматкерлерге ыйгарым укук берүү;

- мамлекеттик ишканаларда ички аудит кызматын түзүү жөнүндө чечимди кабыл алуу.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 11-сентябрындагы № 468 токтомунун редакциясына ылайык)

 

 

6. Фонддун ишин уюштуруу

 

8. Фондду Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындачу жана кызматтан бошотуучу төрага башкарат.

9. Фонддо статс-катчынын жогорку администрациялык кызмат орду уюштурулган. Статс-катчыны кызматка дайындоонун, кызматтан бошотуунун тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамдар менен аныкталат.

10. Төраганын орун басарлары болот, аларды төраганын сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот.

11. Фонддун төрагасы:

- Фонддун, анын борбордук аппаратынын жана ведомстволук уюмдарынын ишине жалпы жетекчиликти жүргүзөт жана Фондго жүктөлгөн тапшырмаларды жана функцияларды аткарууга жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын аймагында эл аралык уюмдар, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бийлик органдары, Кыргыз Республикасынын ишканалары, мекемелери жана уюмдары, чет мамлекеттер менен мамилелерде Фонддун атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Фонддун компетенциясына кирген маселелер боюнча өз ара иштешүү жана кызматташуу жөнүндө эл аралык келишимдерге, макулдашууларга жана протоколдорго кол коет;

- төраганын орун басарларынын ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт, Фонддун башка кызмат адамдарынын Фонддун компетенциясына кирген оперативдүү, уюштуруучулук, кадрлык, финансылык, өндүрүштүк-чарбалык жана башка маселелерин чечүү боюнча ыйгарым укуктарын белгилейт;

- мамлекеттик кызмат иштери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдашуусу боюнча статс-катчыга Фонддун компетенциясына кирген тармактык саясат маселелери боюнча функционалдык милдеттер жүктөлөт;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Фонддун ведомстволук уюмдарынын жетекчилерин дайындоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуш киргизет;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте ведомстволук уюмдардын жетекчилеринин орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматынан бошотот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте Фонддун борбордук аппаратынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматынан бошотот;

- белгиленген чектик сандын чегинде Фонддун борбордук аппаратынын түзүмүн жана штаттык расписаниесин бекитет;

- ведомстволук уюмдардын түзүмүн жана штаттык расписаниесин макулдашат;

- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык Фонддун ишинин ички тартибин аныктайт;

- белгиленген тартипте өзгөчө айырмаланган мамлекеттик ишканалардын, мамлекеттик үлүштүн катышуусу бар чарбалык субъекттердин кызматкерлерин мамлекеттик сыйлыктарга жана ардак наамдарды ыйгарууга көрсөтөт;

- Фонддун кызматкерлерине карата Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартип жазаларынын түрлөрүн колдонот;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле жамааттык келишимге ылайык Фонддун кызматкерлеринин эмгегине дем берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде буйруктарга жана тескемелерге кол коет жана чыгарат;

- Фонддун атынан ишеним каттарды берет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Фонддун мүлкүн жана каражаттарын башкарат жана тескейт;

- мыйзамдарга ылайык Фонддун алдына коюлган маселелерди чечүү үчүн башка ыйгарым укуктарды жүргүзөт.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 595 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Фонддо 7 адамдан турган Фонддун коллегиясы түзүлөт, анын курамына кызматы боюнча Фонддун төрагасы (коллегиянын төрагасы), статс-катчысы, орун басарлары, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын, Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өкүлдөрү кирет. Коллегия мүчөлөрүнүн жеке курамын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри бекитет.

Коллегия өзүнүн жыйындарында милдеттерди жана функцияларды аткарууга байланыштуу бардык маселелерди карайт, Фонддун ведомстволук уюмдарынын мамлекеттин үлүшү бар чарбакер субъекттерди тейлөөчү жетекчилеринин ж.б. докладдарын жана отчетторун угат. Коллегиянын чечими (токтому) жыйын өткөрбөстөн сурамжылоо жолу менен кабыл алынышы да мүмкүн.

Коллегия жөнүндө жобону белгиленген тартипте төрага бекитет.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 595 , 2019-жылдын 11-сентябрындагы № 468 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

13. Фонддун чечимдери токтом, приказ жана буйруктар түрүндө чыгарылат.

14. Фонддун ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

 

7. Фонддун аймактык органдары

 

(Бөлүм КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 595 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

 

8. Фондун финансысы жана чарбалык иши

 

16. Фонддун ишин каржылоо, материалдык колдоо жана социалдык төлөмдөр, материалдык-техникалык базаны күтүү жана өнүктүрүү төмөнкүлөрдүн эсебинен ишке ашырылат, алар:

- республикалык бюджеттин каражаты;

- атайын каражаттар, алардын негизин мамлекеттик менчик объекттерин менчиктештирүүдө сатык баасынан сырткары алынчу комиссиялык жыйымдар түзөт;

- мөөнөтү кечиктирилген комиссиялык жыйымдарга жана гарантиялык взносторго байланыштуу финансылык санкциялар;

- мамлекеттик менчиктештирүү фонду, анын каражаттарын пайдалануу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитчү жобо менен жөнгө салынат;

- депозиттик салымдардан түшкөн кирешелер;

- эл аралык уюмдардын, донор өлкөлөрдүн кредиттери жана гранттары;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка каражаттар.

Фонддун атайын каражаттары иш берүүчү менен Фонддун кызматкерлеринин өкүлдүк органынын ортосунда түзүлчү жамааттык келишим боюнча милдеттенмелерди аткаруу жанамамлекеттик мүлктү эсепке алуунун автоматташтырылган системасын техникалык жабдуу, түзүү, ишке киргизүү жана күтүү, мамлекеттик менчик объекттерди кайтаруу кызматына, кадрларды даярдоо жана дем берүү үчүн Фонддун иши менен байланышкан чыгымдарды ишке ашыруу үчүн пайдаланылат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 30-августундагы № 595 токтомунун редакциясына ылайык)

 

9. Корутунду жоболор

 

17. Фондду өзгөртүп уюштуруу жана ишин токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.