Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2012-жылдын
20-февралындагы № 114 токтому
менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн
2013-жылдын 31-майындагы № 309, 2014-жылдын 4-июлундагы № 370
2015-жылдын 30-марты № 168, 2015-жылдын 9-июлундагы № 469, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653, 2017-жылдын 4-январы № 6 , 2019-жылдын 6-сентябрындагы № 459 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

 

1. Жалпы жоболор

2. Министрликтин максаты

3. Министрликтин милдеттери

4. Министрликтин функциялары

5. Министрликтин укуктары

6. Министрликтин ишин уюштуруу

7. Корутунду жоболор

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги (мындан ары - Министрлик) мамлекеттик финансыны башкаруу жаатындагы мамлекеттик саясатты, ошондой эле ички аудит жана мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу боюнча функцияларды камсыз кылуучу аткаруу бийлигинин борбордук мамлекеттик органы болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-майындагы № 309, 2014-жылдын 4-июлундагы № 370 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик-укуктук актыларын, ошондой эле эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптерин жана ченемдерин, Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган белгиленген мыйзам тартибинде күчүнө кирген эл аралык келишимдерди, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

3. Министрлик өз ишин мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана башка органдар менен өз ара аракетте ишке ашырат.

4. Министрлик юридикалык жак болуп саналат, мамлекеттик жана расмий тилдерде өзүнүн аталышы жазылган, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, ошондой эле белгиленген үлгүдөгү дагы башка мөөрлөрү, штамптары, бланктары, банктарда эсептик, валюталык жана башка эсеп-чоттору бар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жаңы эсеп-чотторду ачууга укуктуу.

5. Министрлик өзүнүн атынан жарандык-укуктук мамилелерге кирет, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында мамлекеттин атынан жарандык-укуктук мамилелердин тарабы катары чыгууга укуктуу.

 

2. Министрликтин максаты

 

6. Министрликтин максаты - мамлекеттик финансыны натыйжалуу башкаруу.

 

3. Министрликтин милдеттери

 

7. Министрликтин милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- мамлекеттик финансыны башкаруунун мамлекеттик саясатын түзүү;

- мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик сатып алуулар секторунун ички аудит, финансылык эсеп жана финансылык отчеттуулук чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук жөнгө салууну өркүндөтүү;

- Кыргыз Республикасынын тышкы жана ички мамлекеттик карыздарын башкаруу.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-майындагы № 309, 2014-жылдын 4-июлундагы № 370 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

4. Министрликтин функциялары

 

8. Министрлик төмөнкү функцияларды ишке ашырат:

1) тармактык саясат функциясы:

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик (консолидацияланган) бюджетинин кезектеги бюджеттик жылга жана кийинки болжолдонуучу эки жылга ирилештирилген болжолдуу көрсөткүчтөрүн эсептейт, ошондой эле мамлекеттик (консолидацияланган) бюджетти жана аны аткаруу жөнүндө жылдык отчетту түзөт;

- орточо мөөнөттүү келечекке бюджеттин болжолдуу көрсөткүчтөрүн иштеп чыгат жана бюджеттин Орточо мөөнөттүү болжолун түзөт;

- республикалык бюджеттин кезектеги жылга жана кийинки болжолдонуучу эки жылга долбоорун, ошондой эле республикалык бюджет жөнүндө бекитилген мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун түзөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берет;

- мамлекеттик (консолидацияланган) бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн болжолун түзөт, иш жүзүндө түшүүлөрдү мониторингдөөнү жана талдоону ишке ашырат;

- Министрликтин компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча мыйзам долбоорлорун жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

- мамлекеттик (консолидацияланган) бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүн өзгөртүүлөргө тийиштүү болгон ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун карайт жана корутунду берет;

- кирешелерди мобилизациялоо жана бюджеттик ассигнованиелерди пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизет;

- жалпы мамлекеттик салыктардан жана башка кирешелерден чегерүүлөр ченемдерин белгилөө боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизет жана бекитилген ченемдерди жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына билдирет;

- бюджеттер аралык мамилелер системасын өркүндөтүү боюнча бирдиктүү саясат жүргүзөт;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына бюджеттик ссудаларды берүү жөнүндө чечим кабыл алат;

- бюджеттик ссудалар боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карыздарын эсептен чыгаруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизет;

- республикалык бюджеттен капиталдык салымдардын планын белгилейт;

- Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши бекиткен бюджетке ылайык кирешелердин жана чыгашалардын жазууларын түзөт;

- казыналык системасы жана казыналыктын региондук бөлүмдөрүн тейлөө боюнча ыйгарым укуктуу банк-агенттер аркылуу мамлекеттик бюджетти кассалык аткарууну ишке ашырат;

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкындагы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн эсеп-чотторунда каражаттардын өтүмдүүлүгүн башкарат;

- макроэкономикалык көрсөткүчтөргө бюджеттин таасиринин болжолдорун талдоону, баа берүүнү, иштеп чыгууну, ошондой эле макроэкономикалык кырдаалдын бюджетке тийгизген таасирине баа берүүнү жүргүзөт;

- бюджеттик мыйзамдардын ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамдарды иштеп чыгат жана өркүндөтөт;

- (Он тогузунчу абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июлундагы № 370 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- (Жыйырманчы абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июлундагы № 370 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- (Жыйырма биринчи абзац КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-июлундагы № 370 токтомунун редакциясына ылайык күчүн жоготту)

- Салыктык эмес төлөмдөр жөнүндө мыйзамдардын ченемдерин колдонуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү жоопторду берүү боюнча ишти жүзөгө ашырат;

- тескеген чөйрөлөрдөгү эмгек ресурстарына керектөөлөрдүн болжолун иштеп чыгат;

- мамлекеттик (консолидацияланган) бюджеттин туруктуулугуна жана аткарууга болгон коркунучтардын жана тобокелчиликтердин, фискалдык тобокелчиликтердин таасирин ыкчам талдоону жана баа берүүнү жүргүзөт;

- мамлекеттик (консолидацияланган) бюджетти финансылык ресурстар менен камсыз кылууну кыска мөөнөттүү, орточо мөөнөттүү жана узак мөөнөттүү болжолдоону ишке ашырат;

- республикалык бюджетти аткаруу тууралуу отчет түзөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө берет;

- мамлекеттик башкаруу секторунун балансын түзөт;

- тышкы жана ички заемдук каражаттарды тартуу, ошондой эле мамлекеттик кепилдиктерди берүү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн бирден-бир агентинин функциясын ишке ашырат;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- тийиштүү чөйрөдөгү кызыкдар мамлекеттик органдар менен бирге мамлекеттик тышкы карыз алууларды жана өнүктүрүүнүн расмий жардамдарын тартуунун жана жайгаштыруунун мамлекеттик саясатын жана стратегиясын аныктайт жана ишке ашырат;

- мамлекеттик башкаруу органдары тарабынан даярдалган өнүктүрүүнүн расмий жардамдарынын жана эл аралык макулдашуулардын, меморандумдардын жана келишимдердин долбоорлорун талдоону жана баа берүүнү жүргүзөт;

- Кыргыз Республикасынын банк аралык төлөм системаларына, ошондой эле корпоративдик төлөм карталарынын эмитенти катары Борбордук казыналыктын катышуусун уюштурат;

- төрагасы Кыргыз Республикасынын Финансы министри болуп саналган чет өлкөлүк мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын өкмөттөр аралык комиссияларынын кезектеги отурумдарын уюштурат жана өткөрөт;

- өнүктүрүү бюджетин (мамлекеттик инвестициялар программасы, капиталдык салымдар жана дем берүүчү (үлүштүк) гранттар), тышкы финансылык, техникалык жардамдарды жана кепилдиктерди аткарууну, эсепке алууну жана талдоону ишке ашырат;

- бюджеттик ссудаларды жана кредиттерди, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү рекредиттеген чет элдик кредиттерди берет жана тескейт, ошондой эле аларды кайтарылышын камсыз кылат;

- бюджеттик системанын бардык деңгээлдериндеги бюджеттик процесстин бөлүштүрүлгөн автоматташтырылган системасынын маалыматтык-телекоммуникациялык тармактарынын иштешин жана өнүгүшүн камсыз кылат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- баалуу металлдарды жана асыл таштарды жана алардан жасалган буюмдарды өндүрүү, пайдалануу, жүгүртүү, эсепке алуу жана сактоо үчүн мамлекеттик жөнгө салууну, Кыргыз Республикасынын аймагында көрсөтүлгөн баалуулуктар менен операцияларды аткарууну камсыз кылат;

- баалуу металлдар жана таштар менен операцияларды ишке ашырууда юридикалык жана жеке жактардын мыйзамдарды сактоосун камсыз кылат;

3) координациялоо жана контролдоо функциялары:

- мамлекеттик (консолидацияланган) бюджетти аткаруунун жүрүшүндө контролдукту ишке ашырат жана талдоо жүргүзөт;

- бюджеттик ссудалар жана кредиттер, анын ичинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан рекредиттелген чет элдик кредиттер түрүндө берилген каражаттарды максаттуу жана натыйжалуу пайдалануу үчүн контролдукту ишке ашырат;

- тендердик негизде жүргүзүлгөн мамлекеттик сатып алуулардын натыйжасы боюнча бюджеттик мекемелердин милдеттенмелерин жана контракттарын эсепке алуу боюнча каттоону жүргүзөт;

- жалпы мамлекеттик салыктардын, салыктык эмес жана башка бюджеттер ортосундагы кирешелердин бөлүштүрүлүшүнө, ошондой эле мыйзамда каралган министрликтин компетенциясынын чегинде максаттуу трансферттердин пайдаланышына мониторинг жүргүзүүнү жана контролдукту ишке ашырат;

- мыйзамда каралган министрликтин компетенциясынын чегинде эл аралык финансы институттары жана донордук уюмдар менен өз ара аракеттерди координациялайт жана ишке ашырат;

- эл аралык финансы институттары жана донор уюмдары тарабынан каржылануучу долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу боюнча мамлекеттик органдардын милдеттенмелерин аткаруунун мониторингин ишке ашырат;

- товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызматтарды мамлекеттик каражаттардын эсебинен сатып алууну ишке ашыруу боюнча, анын ичинен эл аралык финансы институттар жана донордук уюмдар тарабынан каржылануучу долбоорлор боюнча иштерди координациялайт жана жөнгө салат;

- ведомстволор аралык өз ара аракеттерди, финансылык башкаруу органдарынын маалыматтык системалары ортосунда маалымат алмашууну, ошондой эле маалыматтарды жана Кыргыз Республикасынын финансылык башкаруу органдарынын профилдүү маалымат базасын камтыган борборлошкон маалыматтарды сактоону уюштуруу боюнча иш-чараларды аткаруунун жүрүшүн координациялайт жана интеграциялайт;

- коомдук сектордо финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандартына жана бюджеттик уюмдардагы ички аудит стандарттарына ылайык бухгалтердик эсепти жана финансылык отчеттуулукту колдонуу процессин координациялайт;

- Көз карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин интеграциялык бирикмелеринин жана Кыргыз Республикасы мүчө болгон жана мүчөлүк төгүмдөрдү бюджетке төлөгөн эл аралык уюмдардын бюджетинин каражаттарын пайдаланууну ревизиялоону (контролдоону) ишке ашыруу процессине тийиштүү эл аралык актыларда белгиленген тартипте катышат;

4) кызмат көрсөтүү функциялары:

- Министрликтин карамагына тийиштүү маселелер боюнча жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын белгиленген тартипте карайт;

- Министрликтин карамагына тийиштүү маселелер боюнча жеке жана юридикалык жактарга, чарбакер субъекттерге маалыматтык-консультациялык көмөк көрсөтүүнү камсыз кылат;

5) колдоо көрсөтүү функциялары:

- бюджеттик мекемелердин атайын каражаттары боюнча методологиялык базаны, мамлекеттик бюджетти кассалык аткарууну, программалык негизде бюджеттерди жана аткаруу тууралуу отчетторду түзүүнү иштеп чыгат жана өркүндөтөт;

- коомдук сектордо финансылык отчеттуулуктун Эл аралык стандарттарына жана мамлекеттик сектордун ички аудитине ылайык бухгалтердик эсептин жана финансылык отчеттуулуктун методологиялык базасын иштеп чыгат жана өркүндөтөт;

- ай, квартал жана жыл үчүн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө отчеттук маалыматтарды жыйноону жана талдоону, ошондой эле товарларды, жумуштарды, кызматтарды жана консультациялык кызматтарды сатып алууга багытталган мамлекеттик (консолидацияланган) бюджеттин финансылык каражаттарын пайдаланууну кварталдык жана жылдык талдоону даярдоону ишке ашырат;

- мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө маалыматтарды жайылтууну ишке ашырат;

- ата мекендик, ошондой эле чет өлкөлүк жабдуучулардын (подрядчы) маалымат базасын жана ишенимсиз жабдуучулардын (подрядчы) маалымат базасын түзөт;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана мекемелеринин ички аудити системасын өнүктүрүү боюнча иштерди уюштурат;

- Министрликтин компетенциясына кирген маселелер боюнча практикалык курстарды жана семинарларды уюштурат жана өткөрөт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-майындагы № 309, 2014-жылдын 4-июлундагы № 370, 2015-жылдын 9-июлундагы № 469 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

 

5. Министрликтин укуктары

 

9. Белгиленген иш чөйрөсүндө функцияларды ишке ашыруу максатында Министрлик төмөнкүлөргө укуктарга ээ:

- Министрликтин иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча сунуштарды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизүүгө;

- Министрликтин иш чөйрөсүндө башка мамлекеттер жана эл аралык уюмдар менен Кыргыз Республикасы түзгөн эл аралык келишимдер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуш киргизүүгө;

- Министрликтин иш чөйрөсүндө чет мамлекеттер менен Кыргыз Республикасынын кызматташтыгы боюнча өкмөт аралык комиссия түзүү боюнча белгиленген тартипте сунуш киргизүүгө;

- эки тараптуу жана көп тараптуу макулдашууларга жана келишимдерге, ошондой эле региондук жана эл аралык уюмдар менен макулдашууларга жана келишимдерге белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын атынан кол коюуга;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, уюмдардан жана ишканалардан, кызмат адамдарынан жана жарандардан Министрликтин иш чөйрөсүнө тийиштүү маалыматтарды белгиленген тартипте суроого жана алууга;

- Министрликтин иш чөйрөсүндө координациялык жана кеңешүүчү органдарды (кеңештер, комиссиялар, топтор), анын ичинен ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;

- Министрликтин компетенциясына кирген, анын ичинде ведомстволор аралык жана өкмөттөр аралык деңгээлдеги маселелер боюнча эл аралык институттардын, комиссиялардын, эксперттик топтордун, атайын жумушчу топтордун ишине катышууга;

- Министрликтин компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча мамлекеттер аралык (региондук) уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын көрсөтүүгө;

- Министрликтин компетенциясына таандык иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясатты ишке ашыруу үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор-өлкөлөрдүн гранттарын белгиленген тартипте тартууга;

- мамлекеттик программаларды, концепцияларды жана башка долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, мамлекеттик комитеттеринин, административдик ведомстволорунун, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, илим-изилдөө жана башка мекемелердин өкүлдөрүн, багыттар боюнча сунуштарды иштеп чыгуу үчүн эксперттерди тартууга;

- Министрликтин грамоталарын, төш белгилерин жана башка сыйлыктарын белгиленген тартипте түзүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында маалыматтык-сурап билүү жана башка кызматтарды көрсөтүүгө;

- басылмаларды белгиленген тартипте түзүүгө жана басып чыгарууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка укуктарды ишке ашырууга.

 

6. Министрликтин ишин уюштуруу

 

6. Министрликтин ишин уюштуруу

 

10. Министрликти Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте кызматка дайындалуучу жана кызматтан бошотулуучу Кыргыз Республикасынын финансы министри (мындан ары - министр) жетектейт.

11. Министрликте статс-катчынын жана министрдин орун басарларынын кызматтары каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо, кызматтан бошотуу тартиби, функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамда аныкталган.

12. Министрдин орун басарлары министрдин сунуштоосу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат, түздөн-түз министрге баш ийет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чегинде Министрликтин ишин уюштурат.

13. Министр:

- Министрликтин ишине жалпы жетекчилик жүргүзөт жана Министрликке жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары, ишканалар мекемелери жана уюмдары менен мамилелерде Министрликтин атынан чыгат, өзүнүн ыйгарым укугунун чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана белгиленген тартипте Министрликтин компетенциясына тийиштүү маселелер боюнча өз ара тыгыз аракет жана кызматташтык жөнүндө келишимдерге кол коет;

- өз компетенциясынын же ыйгарым укуктарынын чегинде чет мамлекеттерде жана эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын атынан чыгат;

- эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерге Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн атынан жана анын тапшырмасы боюнча кол коет;

- министрдин орун басарларын дайындоого талапкерлерди Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштайт;

- министрдин орун басарлары ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндө ыйгарым укук берилген мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Министрликтин компетенциясына тийиштүү айрым функционалдык милдеттерди аткарууну статс-катчыга жүктөйт;

- Министрлик тутумунун борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Министрликтин милдеттерин жана функцияларын өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында министрдин дайындалышы Министрликтин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз боло албайт;

- Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык органдарынын жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын белгиленген штаттык сандын чегинде бекитет;

- Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүмдөрү жана аймактык органдары жөнүндө жоболорду бекитет;

- Министрликтин коллегиясы жөнүндө жобону бекитет;

- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилерин дайындоого сунуш киргизет;

- ведомстволук бөлүмдөрдүн жоболорунун долбоорлорун Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бекитүүгө берет;

- Министрликтин ишинин жыл сайынкы планын жана регламентин бекитет;

- статс-катчынын сунуштоосу боюнча Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин, Министрликтин аймактык органдарынын жетекчилерин, ведомстволук бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот, аларды сыйлоо жана тартиптик жаза чараларын көрөт;

- Министрликтин системасындагы кызматкерлер милдеттүү аткарууга тийиштүү буйруктарды чыгарат;

- Министрликтин кызматкерлеринин өкүлчүлүктүү органдары менен жамааттык келишимге кол коет;

- мыйзамдарда аныкталган чекте Министрликтин каражаттарын тескейт жана мүлкүн башкарат, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бүтүмдөрдү түзөт;

- Министрликтин кызматкерлеринин кызматтык маяналарына үстөк акыларды белгилейт;

- Министрликтин системасындагы өзгөчө айырмаланган кызматкерлерди Кыргыз Республикасынын алдында өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого, ардак наамдарын ыйгарууга жана пенсияларды белгилөөгө сунуштайт;

- кызматы боюнча Министрликтин жарандык коргоосунун начальниги болуп саналат жана Министрликте жарандык коргоого жетекчиликти ишке ашырат;

- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнө тапшырма берет жана алардын аткарылышын контролдойт;

- эгер чечимдерди жокко чыгаруунун башка тартиби мыйзамдарда белгиленбесе Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-майындагы № 309 токтомунун редакциясына ылайык)

14. Статс-катчы жана министрдин орун басарлары алар жүргүзүүгө тийиштүү маселелер боюнча чечимдерди өз алдынча кабыл алышат, иштин тейлөөчү багыттары боюнча ишти уюштурат.

Статс-катчы административдик мамлекеттик кызматтарды ээлеген Министрликтин мамлекеттик кызматкерлерин кызматка дайындоого, кызматынан которууга, ротациялоого жана кызматтан бошотууга сунуштарды даярдайт.

15. Министрликте 9 адамдан турган коллегия түзүлөт. Коллегиянын мүчөлөрү болуп кызмат орду боюнча министр, статс-катчы, министрдин орун басарлары жана министрликтин укуктук маселелерди тейлеген түзүмдүк бөлүмүнүн жетекчиси эсептелет. Коллегиянын курамына милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын жана Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигинин өкүлдөрү кирет.

Министр кызмат орду боюнча коллегиянын төрагасы болуп саналат, өзгөчө учурда - ал ыйгарым укук берген орун басары. Коллегиянын мүчөлөрү министрдин сунуштамасы боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 6-сентябрындагы № 459 токтомунун редакциясына ылайык)

16. Ведомстволук бөлүмдөр өздөрүнүн ишин Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген жоболорго ылайык өз алдынча ишке ашырат жана түздөн-түз Министрликке баш ийет.

Аймактык органдар өздөрүнүн ишин министр тарабынан бекитилген жоболорго ылайык ишке ашырат.

17. Борбордук аппараттын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн, аймактык органдардын жана ведомстволук бөлүмдөрдүн ишин контролдоо белгиленген тартипте Министрлик тарабынан ишке ашырылат.

18. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

19. Министрликте мамлекеттик кызматкерлердин этикасы боюнча комиссия иштейт.

20. Министрликтин борбордук аппаратын, ведомстволук жана аймактык органдарын күтүүгө чыгашаларды каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынын, атайын каражаттардын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка каржылоо булактарынын эсебинен ишке ашырылат.

 

7. Корутунду жоболор

 

21. Министрликтин ишин кайра уюштуруу жана токтотуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылат.

22. Министрликтин ишин токтотууда, анын иш аракетинин жүрүшүндө түзүлгөн документтер "Кыргыз Республикасынын Улуттук архивдик фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.