Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын
Өкмөтүнүн 2012-жылдын
20-февралындагы № 123 токтому менен бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчан турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы
боюнча мамлекеттик агенттик жөнүндө
ЖОБО

 

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-июнундагы № 463, 2012-жылдын 2-августундагы № 536, 2013-жылдын 24-январындагы № 32, 2013-жылдын 31-майындагы № 308, 2015-жылдын 12-марты № 115, 2015-жылдын 30-марты № 168, 2016-жылдын 24-мартындагы № 142, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 2-майындагы № 205, 2020-жылдын 13-марты № 154, 2020-жылдын 12-июнундагы № 334 токтомдорунун редакциясына ылайык)

1. Жалпы жоболор

2. Агенттиктин максаты

3. Агенттиктин милдеттери

4. Агенттиктин функциялары

5. Агенттиктин укуктары

6. Агенттиктин ишинин уюштурулушу

1. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттик (мындан ары - Агенттик) аткаруу бийлигинин курчап турган чөйрөнү коргоо, экологиялык коопсуздукту камсыздоодо жана жаратылышты пайдалануу, ошондой эле аңчылык, мергенчилик чарбасы жана токой чарбасы менен өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу жагында саясатты жүргүзүүчү жана ишке ашыруучу мамлекеттик орган болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 205 токтомунун редакциясына ылайык)

2. Агенттик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын башка нормативдик укуктук актыларына жана ушул Жобого таянат.

3. Агенттик юридикалык жак болуп саналат, өз алдынча балансы, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Герби тартылган жана өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилдерде жазылган мөөрү, штамптары, фирмалык бланктары, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келген алыш-бериш жана башка эсептери бар.

2. Агенттиктин максаты

4. Агенттиктин максаты - Кыргыз Республикасынын уникалдуу экосистемасын сактап калууну камсыздоо, азыркы жана келечектеги муундар үчүн айлана-чөйрөнү коргоо.

3. Агенттиктин милдеттери

5. Агенттиктин милдеттери болуп төмөнкүлөр эсептелет:

- айлана-чөйрөнү коргоо жана табигый ресурстарды, токой чарбасын башкаруу жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын пайдалануу, ошондой эле табигый компоненттерди жана ресурстарды, анын ичинде токой-аңчылык жайгаштырууну эсепке алуу, абалын баалоо чөйрөсүндө саясатты ишке ашыруу жана жөнгө салуу;

- пландалып жаткан башкаруучулук, чарбалык жана башка иштердин айлана-чөйрөгө мүмкүн болгон терс таасиринин кесепеттерин мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүү менен болтурбоо;

- айлана-чөйрөнү коргоо, экологиялык коопсуздук жана жаратылышты пайдалануу, токой жана мергенчилик чарбаларын, токой чарбасын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагын башкаруу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын эл аралык кызматташуусун түзүү жана өнүктүрүү.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 205 токтомунун редакциясына ылайык)

4. Агенттиктин функциялары

6. Агенттик төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

1) тармактык саясатты ишке ашыруу боюнча функциялары:

- айлана-чөйрөнү коргоо жана экологиялык (анын ичинде химиялык, биологиялык жана радиологиялык) коопсуздук жагындагы мамлекеттик саясатты жүргүзөт, айлана-чөйрөнү коргоону комплекстүү башкаруунун, биологиялык түрлөрдү сактоонун, жаратылышты сарамжалдуу пайдалануунун, өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактарды башкаруунун, токой жана аңчылык чарбасын өнүктүрүүнүн сунуштарын иштеп чыгат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун, ошондой эле өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин, анын ичинде токойду, балык жана аңчылык ресурстарды пайдалануунун эрежелерин, нормативдерин жана нормаларын иштеп чыгат;

- айлана-чөйрөнү коргоо, токой жана мергенчилик чарба, токой чарбаны жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу тармагына инвестицияларды тартуу боюнча сунуштарды киргизет;

- республиканын эл аралык глобалдык жаратылышты коргоочу конвенциялар жана келишимдер боюнча милдеттенмелерин аткарууга жетекчилик кылат (анын ичинде башка кызыкдар министрликтер жана администрациялык ведомстволор менен бирдикте), ошондой эле донорлордун жана эл аралык уюмдардын (финансылык, техникалык) жардамы менен долбоорлорду, программаларды ишке ашырат;

- Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик (МАГАТЭ) менен техникалык жактан кызматташат;

- өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардын иштерин уюштурат, жаратылыштык-коруктук делону жүргүзөт, өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардын жана табигый объекттердин тармагын өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө киргизет;

- тиешелүү министрликтер жана администрациялык ведомстволор менен бирдикте жаратылышты пайдалануунун, биологиялык түрлөрдү сактоонун, табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануунун, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн, анын ичинде токойду, балык жана аңчылык ресурстарын коруунун жана пайдалануунун экономикалык механизмдерин иштеп чыгат;

- токой чарбасынын жүргүзүү, токой ресурстарын пайдалануу жана көбөйтүү, токойлорду өрттөн, уруксатсыз кыюудан сактоо, токойлорду зыянкечтерден, илдеттерден жана токой чарбасына зыян келтире турган башка аракеттерден коргоо боюнча бирдиктүү саясатты жүргүзөт;

- аңчылык чарбасын өнүктүрүү, аңчылык ресурстарды коруу, пайдалануу жана көбөйтүү боюнча бирдиктүү саясатты жүргүзөт;

- айлана-чөйрөнүн, биологиялык түрлөрдүн, анын ичинде токойдун булганышын мониторингдейт, токой-аңчылык жайгаштырууну жана токойлорго инвентаризацияны жүргүзөт;

- айлана-чөйрөнүн булгануу абалын талдайт жана мамлекеттик органдарга, чарбакер субъекттерге (чара көрүү үчүн) маалымдайт;

- белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Кызыл китебин жүргүзөт;

- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;

- министрликтер, администрациялык ведомстволор жана чарбакер субъекттер менен бирге жаратылыш ресурстарын пайдалануунун, курчап-турган чөйрөгө таштандыларды, булгоочу заттарды, өндүрүштүн жана керектөөнү калдыктарын чыгаруунун жана башка зыяндуу таасирлердин жана алардын булактарынын, анын ичинде радиоактивдүү булактардын мамлекеттик эсебин жүргүзөт;

- тейлеген чөйрөлөрдөгү эмгек ресурстарына керектөөлөрдүн болжолун иштеп чыгат;

2) жөнгө салуу функциялары:

- курчап турган-чөйрөнү коргоо, токой жана мергенчилик чарбалары, токой чарбасын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарын башкаруу жаатында, жаратылышты пайдалануу жана экологиялык коопсуздук, анын ичинде химиялык, биологиялык жана радиациялык коопсуздук жагында мамлекеттик жөнгө салууну аткарат;

- иштин мыйзамда каралган лицензияланчу түрлөрүн жүргүзүүгө мыйзамга ылайык лицензияларды, уруксаттарды берет, аларды пайдаланууну убактылуу токтотот жана жокко чыгарат;

- мыйзамга ылайык мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзөт;

- айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарба жагындагы чарбалык жана башка ишти жөнгө салуучу нормативдик укуктук актылардын долбоорлорун макулдашат;

- табигый ресурстарды пайдалангандык жана айлана-чөйрөнү булгагандык үчүн акы алууну ишке ашырат, ошондой эле жаратылышты коргоо максаттарына каражаттарды сарптайт;

- мамлекеттик коргоого алынган жаратылыш объекттеринин жана жаратылыш комплекстеринин, ошондой эле өсүмдүктөрдүн жана жаныбарлардын жоголуу коркунучундагы сейрек түрлөрүнүн эсебин алат;

- мамлекеттик органдар, илимий мекемелер менен бирдикте табигый комплекстердин жана ресурстардын эсебин алат, абалын баалайт;

- мыйзамда белгиленген тартипте мергенчиликтин мөөнөттөрүн, жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин алууга лимиттерди жана квоталарды белгилейт, ошондой эле балык өнөр жайынын объекттерин кармоонун мөөнөттөрүн жана нормаларын жөнгө салат;

- өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактарга кирүүчү жерлерде экологиялык посттордун иштерин белгиленген тартипте жөнгө салат;

- товарлардын экспортуна жана импортуна эксперттик корутундуларды берет;

- химиялык заттарды, аралашмаларды каттоого алат, химиялык заттардын реестрин жүргүзөт, ошондой эле жаңы химиялык заттарды нотификациялайт;

3) координациялоо функциялары:

төмөнкүлөрдү координациялайт:

атмосфералык абанын корголушун, озонду бузуучу заттарды өндүрүүнү жана колдонууну, жерди, өсүмдүктөр дүйнөсүн, жаныбарлар дүйнөсүн, балык запастарын жана алар тараган жана жашаган чөйрөнү пайдаланууну жана коргоону, токойлорду коргоону жана сактоону, өзгөчө коргоого алынган жаратылыш аймактарынын ишин, өндүрүштүн жана керектөөнүн калдыктарына, анын ичинде радиоактивдүү калдыктарга карата мамилени, алардын чек аралар аркылуу ташылышын - климаттын өзгөрүшү жагында;

жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерин, анын ичинде баалуу, ошондой эле жоголуу коркунучунда турган жана Кыргыз Республикасынын Кызыл китебине киргизилген объекттерин коруу, көбөйтүү жана калыбына келтирүү боюнча;

жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн кадастрын жүргүзүүнү;

бардык чарбакер субъекттерде жаратылыш ресурстарын пайдалануунун баштапкы эсебин жүргүзүүнү;

токой чарбасын жүргүзүүнү, токой фондунун эсебин алууну, токой ресурстарын коргоонун, пайдалануунун жана көбөйтүүнүн эсебин алууну, токойлорду өрттөн, уруксатсыз кыюудан сактоону, токойлорду зыянкечтерден, илдеттерден жана токой чарбасына зыян келтире турган башка аракеттерден коргоону;

жаныбарлар дүйнөсүнүн объекттерин жана алар жашаган чөйрөнү, балык запастарын жана алар жашаган чөйрөнү коргоону, көбөйтүүнү жана пайдаланууну, жапайы өскөн дары өсүмдүктөрдүн эсебин алууну;

жаратылыш объекттерин өзгөртүүгө жана ландшафттарды түзүүгө байланышкан чарбалык ишти жүргүзүүдө токой ресурстарды сарамжалдуу пайдаланууну;

Кыргыз Республикасынын жөнгө салуучу органы катары радиациялык коопсуздукту;

табигый комплекстердин, флоранын жана фаунанын абалын;

Кыргыз Республикасынын CITES Администрациялык органы катары Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуу коркунучу алдындагы түрлөрүн эл аралык соодалоо боюнча конвенциянын (CITES) ишке ашырылышын;

ведомстволук аймактарда башкаруу жана айыптарды салуу маселелерин кошкондо, экология чөйрөсүндө ведомстволук көзөмөл жүргүзүү;

- кызыкдар мамлекеттик органдар жана илимий мекемелер менен бирдикте айлана-чөйрөнү коргоо жана экологиялык коопсуздукту камсыздоо, экологиялык билим берүү саясаты боюнча сунуштарды, айлана-чөйрөнү коргоонун жана жаратылышты сарамжалдуу пайдалануунун, биологиялык түрлөрдү сактоонун жана табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануунун мамлекеттик жана региондук программаларын, суу, жер, токой, аңчылык жана башка табигый ресурстарды комплекстүү пайдалануунун жана коруунун схемаларын иштеп чыгууну уюштурат;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары менен жаратылышты коргоо мыйзамдарынын бузулушун токтотуу жана болтурбоо боюнча өз ара байланышта иштешет;

- эгерде эксплуатациялоо жаратылышты коргоо мыйзамдарынын, жаратылышты пайдаланууга берилген лицензиялардын жана уруксаттардын талаптарын бузуу менен жүргүзүлсө менчигинин түрүнө карабастан ишканалардын же башка объекттердин ишине убактылуу токтотуп туруу жөнүндө тийиштүү сунуштарды киргизет, ошондой эле тиешелүү мамлекеттик органдарга андай иштерди каржылоону токтотуу тууралуу сунуштарды даярдайт;

4) кызмат көрсөтүү функциялары:

- мыйзамга ылайык акы алынчу кызматтарды көрсөтөт;

- Агенттиктин карамагына тийиштүү маселелер боюнча белгиленген тартипте жарандардын жана юридикалык жактардын кайрылууларын, арыздарын, даттанууларын карайт;

- жеке жана юридикалык жактарга, чарба субъекттерине Агенттиктин карамагына тийиштүү маселелер боюнча информациялык жана консультациялык жардам көрсөтүүнү камсыздайт;

5) колдоо функциялары:

- айлана-чөйрөнү коргоого, биологиялык түрлөрдү, анын ичинде аңчылык ресурстарды сактоого, токой экосистемаларын, өзгөчө корголуучу жаратылыштык аймактардын тармагын өнүктүрүүгө жана жаратылышты сарамжалдуу пайдаланууга багытталган жаратылышты коргоо иш-чараларын белгиленген тартипте республикалык бюджеттен каржылоону ишке ашырат;

- республикалык, региондук жана мамлекеттер аралык экологиялык маалыматтык системалардын алкагында экологиялык маалыматтарды жыйнайт жана алмашат;

- ведомстволук "Жер эне" гезитин чыгарууну уюштурат жана Агенттиктин расмий веб-сайтын иштетет, экологиялык билим берүү боюнча окуу-методикалык адабияттарды чыгарууга көмөктөшөт;

- жаратылыш, туруктуу өнүгүү принциптери, жашылдандыруу жана экологиялык коопсуздук жөнүндө билимдердин пропагандаланышын жана таркатылышын уюштурат, табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу боюнча конкурстарды, көргөзмөлөрдү, конференцияларды, семинарларды, айлана-чөйрөнү коргоо, биологиялык түрлөрдү сактоо, жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу, экологиялык билим берүү, токой жана мергенчилик чарбаны өнүктүрүү жагында иш-чараларды жүргүзөт;

- бардык кызыкдар тараптардын экологиялык жактан маанилүү чечимдерди кабыл алууга жана турмушка ашырууга катышуусун жана экологиялык информациянын жеткиликтүүлүгүн камсыздайт;

- белгиленген тартипте чет өлкөлүк жана эл аралык уюмдар менен айлана-чөйрөнү коргоо, биологиялык түрлөрдү сактоо, жаратылышты сарамжалдуу пайдалануу, ошондой эле токой жана мергенчилик чарбалар, токой чарбасын жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын тармагында кызматташат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 31-майындагы № 308, 2016-жылдын 24-мартындагы № 142, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 , 2019-жылдын 2-майындагы № 205, 2020-жылдын 13-марты № 154, 2020-жылдын 12-июнундагы № 334 токтомдорунун редакциясына ылайык)

5. Агенттиктин укуктары

7. Агенттик өз ишинин чөйрөсүндөгү функцияларды аткаруу үчүн төмөнкүдөй укуктарга ээ:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө төмөнкүдөй сунуштарды киргизүүгө:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жыйындарында министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, чарбакер субъекттердин айлана-чөйрөнү коргоо, биологиялык түрлөрдү сактоо жана табигый, токой жана аңчылык ресурстарын пайдалануу маселеси боюнча отчетторун угуу жөнүндө;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, министрликтердин, администрациялык ведомстволордун, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жаратылышты коргоо мыйзамдарына каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу жөнүндө;

айлана-чөйрөнүн табигый компоненттерине, анын ичинде токой чарбасына келтирилген зыян үчүн доонун өлчөмүн эсептөө үчүн нормативдерди жана таксаларды белгиленген тартипте бекитүү жөнүндө;

- айлана-чөйрөнү, жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүн коргоо жана жаратылыш ресурстарын пайдалануу тармагындагы администрациялык укук бузуулар жөнүндө протоколдорду жана актыларды мыйзамда белгиленген тартипте түзүүгө;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарын, жаратылыш ресурстарын коргоо жана пайдалануу жагындагы стандарттарды, нормаларды жана эрежелерди бузуу менен жүргүзүлүп жаткан объекттердин курулушуна, реконструкциясына, кеңейтилишине же техникалык кайра жабдылышына жана башка жумуштарга тыюу салууга;

- экологиялык нормаларды жана эрежелерди бузуу менен ишке ашырылып жаткан экологиялык жактан опурталдуу жүктөрдү (буюмдарды), калдыктарды жана чийки зат ресурстарды ташууга, ошондой эле транзиттөөгө (андан ары ташып өткөрүүгө) уруксаттарды, колдонулушу жаратылыш чөйрөсүнүн булганышына же бузулушуна алып келчү, адамдардын жана жаныбарлардын ден соолугуна зыян келтирчү продукцияны, заттарды жана материалдарды өндүрүүгө жана пайдаланууга уруксаттарды мыйзамда белгиленген тартипте кайра алып коюуга;

- республиканын аймагында жашаган (көбөйүп жаткан) жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн объекттерине же адамдардын ден соолугуна зыян келтириши мүмкүн болгон жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү ташып келүүгө, чыгарып кетүүгө, кое берүүгө, таратууга жана климатташтырууга уруксаттарды илимий уюмдар менен макулдашуу боюнча мыйзамда белгиленген тартипте кайра алып коюуга;

- жаңы (реконструкцияланган, кеңейтилип жаткан, технологиялык жактан кайрадан жабдылган, жоюлуп жаткан) объекттерди кабыл алуу жана эксплуатацияга киргизүү, чарбалык иш жүргүзүү үчүн объекттерди жайгаштыруу жана жер чектөө боюнча мамлекеттик жана жумушчу комиссиялардын ишине мамлекеттик органдар менен кошо катышууга;

- жаратылышты пайдаланышкан министрликтерден, администрациялык ведомстволордон, юридикалык жактардан жана жеке адамдардан айлана-чөйрөнүн абалы, айлана-чөйрөнү коргоо боюнча иш-чаралардын аткарылышы жөнүндө зарыл маалыматтарды (анын ичинде, статистикалык отчет) алууга, ошондой эле чарбакер жана башка субъекттерден булгоочу заттардын ири чыгарылганы, авариялык жана өзгөчө кырдаалдар жөнүндө керектүү маалыматтарды алууга;

- жаратылышты коргоо боюнча татаал маселелерди чечүү жана жаратылыш ресурстарын коргоо жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча чараларды иштеп чыгуу, кыйла татаал объекттерде мамлекеттик экологиялык экспертиза жүргүзүү, мамлекеттик экологиялык экспертизанын натыйжалары боюнча кайчы пикирлерди кароо үчүн илимий-техникалык, эксперттик жана башка кеңештерди, топторду жана комиссияларды түзүүгө;

- тейлеген тармакта илимий-изилдөө иштерин жүргүзүү үчүн Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын илимий-изилдөөчү институттарын, ведомстволук институттарды жана башка жогорку окуу жайларды ишке тартууга;

- (абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-мартындагы № 154 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

- өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсүнүн табигый ресурстарынан пайдалангандык, чет өлкөлүк мергенчилер үчүн жапайы жаныбарларды олжологондук, айлана-чөйрөгө булгоочу заттарды чыгаргандык жана айлана-чөйрөгө калдыктарды жайгаштыргандык үчүн акы алууга;

- жаратылышты коргоо мыйзамдарын бузууга пайдаланылган документтерди, куралдарды (предметтерди), транспорт каражаттарын, жаратылыштын, анын ичинде жаныбарлар жана өсүмдүктөр дүйнөсүнүн мыйзамсыз алынган объекттерин мыйзамда белгиленген тартипте текшерүүгө, кароого, кармоого;

- бекитилген үлгүдөгү, айырмалоочу белгилери бар форма кийим кийүүгө жана кызматтык дүрмөттүү куралды жана атайын каражаттарды (транспорт, байланыш каражаттары ж.б.) мыйзамда белгиленген тартипте сактоого, алып жүрүүгө жана пайдаланууга.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 24-январындагы № 32 токтомунун редакциясына ылайык)

6. Агенттиктин ишинин уюштурулушу

8. Агенттикти Кыргыз Республикасынын Премьер-министри кызматка дайындоочу жана кызматтан бошотуучу директор башкарат.

(абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-мартындагы № 154 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(абзац КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-мартындагы № 154 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

(КР Өкмөтүнүн 2020-жылдын 13-мартындагы № 154 токтомунун редакциясына ылайык)

9. Агенттиктин штатында статс-катчынын жана директордун орун басарынын кызмат орундары каралган.

Статс-катчыны кызматка дайындоо жана бошотуу тартиби, анын функциялары жана ыйгарым укуктары мамлекеттик кызмат жөнүндө мыйзамда белгиленген.

10. Директордун орун басарлары кызматка Агенттиктин директорунун сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан дайындалышат жана кызматтан бошотулушат, Агенттиктин директоруна түз баш ийишет жана аларга жүктөлгөн милдеттердин чектеринде Агенттиктин ишин уюштурушат.

11. Агенттиктин директору:

- Агенттиктин ишин жалпы жетектейт жана Агенттикке жүктөлгөн милдеттердин аткарылышы үчүн жеке жооп берет;

- Кыргыз Республикасынын жана чет мамлекеттердин мамлекеттик органдары, ишканалары, мекемелери жана уюмдары менен болгон мамиледе Агенттиктин атынан чыгат;

- директордун орун басарларынын арасында милдеттерди бөлүштүрөт;

- номенклатурасына ылайык бош кызмат орундарга жайгаштыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине сунуштарды киргизет;

- Агенттиктин мамлекеттик кызматчыларын жана кызматкерлерин номенклатурасына ылайык кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык органдарынын түзүмүн бекитет, анын өзгөрүүсү Агенттиктин милдеттерин жана функцияларын өзгөртүү менен гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында директорду кызматка дайындоо Агенттиктин түзүмүн өзгөртүү үчүн негиз болуп саналбайт;

- Агенттиктин кызматкерлеринин эмгек акы фондунун белгиленген ченемдеринин жана чектик санынын чегинде Агенттиктин борбордук аппаратынын, ведомстволук жана аймактык органдарынын штаттык ырааттамасын бекитет;

- Агенттиктин борбордук аппаратынын структуралык бөлүктөрү жана аймактык органдары жөнүндө жоболорду бекитет;

- Агенттик системасынын кызматкерлерине тартиптик жазанын мыйзамда белгиленген түрлөрүн колдонот;

- приказдарды жана буйруктарды чыгарат;

- Агенттиктин, ошондой эле аймактык жана ведомствого караштуу органдардын мыйзамга каршы келген чечимдерин жокко чыгарат;

- Агенттик системасынын кызматкерлерин ведомствонун сыйлыктары менен сыйлайт;

- Агенттик системасынын өзгөчө айырмаланган кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого белгиленген тартипте көрсөтөт;

- мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен макулдашуу боюнча Агенттиктин компетенциясына кирген айрым функциялык милдеттерди аткарууну статс-катчыга тапшырат;

- мыйзамга ылайык башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат.

(КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 29-июнундагы № 463, 2012-жылдын 2-августундагы № 536, 2013-жылдын 31-майындагы № 308 редакцияларына ылайык)

11-1. Агенттиктин чечимдери буйрук жана тескеме түрүндө чыгарылат. Чечимдерге Агенттиктин директору кол коёт, ал жок учурда статс-катчы же директордун милдеттерин аткаруу жүктөлгөн орун басары кол коёт.

(КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-майындагы № 205 токтомунун редакциясына ылайык)

12. Агенттиктин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.

(КР Ѳкмѳтγнγн 2015-жылдын 30-марты № 168 токтомдун редакциясына ылайык)

13. Агенттикте коллегия түзүлөт, анын курамына 7 адам кирет: директор (коллегиянын төрагасы), статс-катчы жана директордун орун басарлары, алар коллегияга кызмат орду боюнча киришет, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ведомствого караштуу жана аймактык структуралык органдардын жетекчилери.

Коллегия мүчөлөрүнүн персоналдык курамын Кыргыз Республикасынын Премьер-министри Агенттиктин директорунун сунушу боюнча бекитет.

Коллегия жөнүндө жобону Агенттиктин директору бекитет.

14. Агенттикти жоюу жана өзгөртүп уюштуруу мыйзамда белгиленген тартипте ишке ашырылат.

15. Иши токтотулган учурда агенттиктин документтери "Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.