Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2012-жылдын 25-декабрындагы

№ 855 токтому менен

бекитилген

 

Мамлекеттик кызматчынын, ошондой эле анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана милдеттенмелери жөнүндө декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгына жана толуктугуна талдоо жүргүзүү тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Бул Жобо саясий, атайын жана администрациялык кызматтарды ээлеген адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын (мындан ары декларанттар) декларацияларда көрсөтүлгөн кирешелери, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери жөнүндө маалыматтардын тууралыгына жана толуктугуна талдоо жүргүзүү тартибин аныктайт.

2. Декларацияларда көрсөтүлгөн маалыматтардын тууралыгына жана толуктугуна талдоо (мындан ары - декларацияларды талдоо) "Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясынын 1-пунктунун д) пунктчасында жана "Мамлекеттик кызмат жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 35-статьясында белгиленген мөөнөттөр аяктаганда жүргүзүлөт.

3. Декларацияларды талдоо төмөнкүлөрдү камтыйт:

1) алгачкы талдоону;

2) толук талдоону.

4. Декларацияны алгачкы талдоо мамлекеттик органдар жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт жана декларациянын формасын толтуруунун тууралыгын, (милдеттүү реквизиттерди көрсөтүү, зарыл жерлерди толтуруу, колунун, мөөрдүн болушу) арифметикалык же логикалык туура келбестиктин болушун текшерүүдөн турат.

Администрациялык мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдардын декларацияларын алгачкы талдоо декларация ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилгенге чейин мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт.

"Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1 жана 5-статьяларына ылайык берилүүчү декларацияларды алгачкы талдоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт.

5. Декларацияларды толук талдоо ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт жана декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтардын толуктугун жана тууралыгын текшерүүдөн турат.

Декларацияларды толук талдоо төмөнкү учурларда жүргүзүлөт:

1) декларацияны алгачкы талдоонун натыйжалары боюнча аларда көрсөтүлгөн туура эмес же толук эмес маалыматтар, же болбосо декларанттын же анын жакын туугандарынын декларацияда көрсөтүлгөн кирешелери, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери жөнүндө маалыматтар менен ырасталбаган мүлктүк абалынын олуттуу өзгөртүлгөн (кирешенин жана мүлктүн көбөйүшүнүн жана (же) мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелердин азайышынын) фактысы белгиленгенде.

Декларанттын жана анын жакын туугандарынын мүлктүк абалынын олуттуу өзгөртүлүшү деп Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүнөн 100 эсе ашкан өлчөмдө (наркы) декларацияда көрсөтүлгөн кирешелер, мүлк жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелер жөнүндө маалыматтар менен ырасталбаган, алардын кирешелеринин жана (же) мүлкүнүн көбөйүшү жана (же) мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелеринин азайышы таанылат;

2) мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коммерциялык, коммерциялык эмес уюмдардан жана жеке жактардан билдирүүлөр, ЖМКга декларанттын жана (же) анын жакын туугандарынын кирешелери, мүлкү жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелери жөнүндө маалыматтарга тиешелүү маалымат келип түшкөндө.

Арыз ээсинин фамилиясы (аты-жөнү) жана почта дареги көрсөтүлбөгөн маалымат (жазуу жүзүндөгү кайрылуу) жашыруун деп табылат жана декларацияга толук талдоо жүргүзүү үчүн негиз болуп саналбайт.

6. "Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 1-статьясында көрсөтүлгөн адамдардын декларацияларын толук талдоо алардын декларацияларына жүргүзүлгөн алгачкы талдоонун натыйжаларына карабастан жүргүзүлөт.

7. Декларацияларга толук талдоо жүргүзүү үчүн ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган декларациялоо жөнүндө мыйзамдарга ылайык зарыл болгондо декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтардын толуктугун жана тууралыгын тактоо үчүн салык кызматына суроо-талап жиберет; мамлекеттик органдардан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, коммерциялык, коммерциялык эмес уюмдардан жана жеке жактардан келип түшкөн декларанттын кирешелерине, мүлкүнө жана мүлктүк мүнөздөгү милдеттенмелерине тиешелүү маалыматтарды иликтейт; зарыл болгон учурда декларант менен бирдикте декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтарды тактайт.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган алынган маалыматтарды иликтейт, талдайт жана декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтар менен салыштырат жана декларацияга жүргүзүлгөн толук талдоонун жыйынтыктары боюнча корутунду түзөт.

8. Декларацияларга жүргүзүлгөн толук талдоонун жыйынтыктары жөнүндө корутунду ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын алдында түзүлгөн ведомстволор аралык комиссиянын (мындан ары - комиссия) кароосуна киргизилет.

Комиссияга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси башчылык кылат. Комиссиянын курамына юстиция жана прокуратура, ички иштер органдарынын, салык жана бажы органдарынын, каттоо кызматынын, финансылык чалгындоонун жана финансылык рынокту жөнгө салуу жана ага көзөмөл кылуу кызматынын өкүлдөрү кириши мүмкүн.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүмүнүн декларацияларды чогултууга, эсепке алууга, талдоого жана сактоого жооптуу мамлекеттик кызматчыларынын ичинен добуш берүү укугуна ээ эмес комиссиянын катчысы дайындалат. Комиссиянын жеке курамы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчисинин буйругу менен бекитилет.

Комиссиянын жыйыны зарылчылыкка жараша өткөрүлөт. Комиссиянын жыйынын өткөрүү убактысын жана күнүн анын төрагасы аныктайт.

Комиссиянын чечими протокол түрүндө кабыл алынат. Протоколго жыйынга төрагалык кылган адам жана катчы кол коет. Протоколдордун көчүрмөлөрү комиссия мүчөлөрүнө жиберилет.

9. Комиссия декларацияларга жүргүзүлгөн толук талдоонун жыйынтыгы боюнча корутундуну иликтейт. Декларацияда көрсөтүлгөн кирешелер, мүлк жана милдеттенмелер жөнүндө маалыматтардын тууралыгы жана толуктугу белгиленген учурда, комиссия текшерүүнүн материалдарын архивге сактоого өткөрүп берүү жөнүндө чечим кабыл алат.

Декларацияда көрсөтүлгөн кирешелер, мүлк жана милдеттенмелер жөнүндө маалыматтарда туура эмес жана толук эмес маалыматтар бар болгон учурда комиссия көрсөтүлгөн фактыларды өзүнүн корутундусунда чагылдырат.

10. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган комиссиянын корутундусунун негизинде:

- "Саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеп турган адамдардын, ошондой эле алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери менен мүлкү жөнүндө маалыматтарды декларациялоо жана жарыялоо тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-статьясынын 2-пунктуна ылайык саясий жана атайын мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдарга карата Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна тиешелүү маалыматты жиберет;

- администрациялык мамлекеттик кызматты ээлеген адамдарга карата мамлекеттик органдын жетекчисине декларантты белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартуу үчүн тиешелүү маалыматты жиберет.

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Аппарат жетекчиси - министр

 

Н.Момуналиев