Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн 2014-жылдын

11 августундагы

№ 462 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана

муниципалдык кызматчыларын окутуунун тартиби жөнүндө

убактылуу жобо

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Бул Убактылуу жобо административдик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды (мындан ары – кызматчылар) окутуунун тартибин жөнгө салат жана мамлекеттик, муниципалдык кызматтын натыйжалуулугун жана иштиктүүлүгүн жакшыртууга багытталган.

2. Кызматчыларды окутуу – мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын керектөөлөрүнө ылайык ишке ашырылуучу, кызматчынын кесиптик өнүгүшү үчүн билимге, ыктарга жана көндүмдөргө ээ болуу максатына багытталган, тутумдуу жана план ченемдүү уюштурулган процесс.

3. Кызматчыларды окутуу эки түр боюнча ишке ашырылат – кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу.

Кызматчыларды кайра даярдоо - кесиптик иштин жаңы түрүн аткаруу үчүн зарыл болгон кошумча билимдерге, ыктарга жана көндүмдөргө ээ болуу, айрым окуу сабактарын үйрөнүү, кызматчылардын өзгөрүлүп жаткан экономикалык жана социалдык шарттарга адаптацияланышын камсыз кылуу үчүн алардын квалификациясын кеңейтүү максатында ишке ашырылуучу окутуу.

Кызматчылардын квалификацияларын жогорулатуу – кызматчылар өздөрүнүн кызматтык милдеттерин натыйжалуу аткаруусу, кошумча кесиптик билим берүү программаларын өздөштүрүүсү, анын ичинде эл аралык талаптарды жана стандарттарды эске алуу менен өздөштүрүүсү үчүн алардын иш чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык билимдерин, ыктарын жана көндүмдөрүн жаңыртуу максатында ишке ашырылуучу окутуу.

4. Кызматчыларды кайра даярдоо төмөнкүлөр үчүн ишке ашырылат:

- мамлекеттик жана муниципалдык кызматка биринчи жолу кирген адамдар үчүн;

     - кызматчылар кызмат орундарынын кийинки тобуна өткөндө – адистер категориясынан жетекчилер категориясына;

- кызматчынын кызматтык жана функционалдык милдеттери өзгөргөндө.

5. Квалификацияны жогорулатуу кызмат орундарынын тобунун биринин алкагында кызматчыны кесиптик өнүктүрүү максатында ишке ашырылат.

6. Окутуу эки багытты камтыйт – жалпы жана ведомстволук.

Жалпы багыт – ишинин чөйрөсүнө карабастан  мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын тийиштүү кызмат ордунун же кызмат орундарынын тобунун жалпы типтүү квалификациялык талаптарынын кызматчылар тарабынан аткарылуусу үчүн туруктуу системалык негизде окутуу.

Ведомстволук (тармактык) багыт – мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын керектөөлөрүнүн негизинде атайын ведомстволук квалификациялык талаптардын кызматчылар тарабынан аткарылуусу үчүн окутуу.

7. Аскер, укук коргоо жана дипломатиялык кызматтардын кызматкерлери үчүн окутуунун атайын программаларын ишке ашыруу Кыргыз Республикасынын тиешелүү ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.

8. Окутуу процессине мамлекеттик жана муниципалдык кызматтын кадрлардын улуттук резервинде турган адамдар, саясий кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар алардын окутууга болгон жеке керектөөлөрүн эске алуу менен тартылышы мүмкүн.

9. Мамлекеттик кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары – ыйгарым укуктуу орган) кызматчыларды окутуу чөйрөсүндөгү саясатты иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, мамлекеттик тапшырыкты түзүү жана жайгаштыруу, окутууну жүргүзүү процессине  мониторинг, ошондой эле кызматчылардын окутуунун натыйжалуулугуна  баалоо жүргүзүү боюнча бирдиктүү координациялоочу орган болуп саналат.

10. Окутууну каржылоо төмөнкүлөрдүн алкагында жүргүзүлөт:

- жалпы багыт боюнча – мамлекеттик тапшырыкты аткаруунун алкагында;

- ведомстволук багыт боюнча – мамлекеттик органдардын ишин каржылоо үчүн каралган каражаттардын бир пайызынан кем болбогон эсеп менен мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бюджетине өзүнчө сап менен киргизүү аркылуу ведомстволук тапшырыкты аткаруунун алкагында жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен.

11. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган каражаттар окутууну каржылоонун кошумча булактары боло алат.

2. Кызматчыларды окутууну уюштуруу тартиби

 

12. Кызматкерлерди жалпы багыт боюнча окутуу өндүрүштөн ажыратуу, өндүрүштөн жарым жартылай ажыратуу жана өндүрүштөн ажыратпастан ишке  ашырылышы мүмкүн.

13. Кызматкерлерди ведомстволук багыт боюнча окутуу тийиштүү мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан аныкталган тартипке ылайык жүргүзүлөт.

14. Окутуунун узактыгы:

- кызматчыларды кайра даярдоо курстары - 100 сааттан 300 саатка чейинки көлөмдө;

- окутуунун жалпы багытынын алкагында кызматчылардын квалификацияларын жогорулатуу курстары – 72 сааттан 100 саатка чейинки көлөмдө;

- окутуунун ведомстволук багытынын алкагында кызматчылардын квалификацияларын жогорулатуу курстары жана кыска мөөнөттүү семинарлар – окутуу программасына ылайык.

15. Кайра даярдоо курстарына төмөнкү кызматчылар жиберилет:

- өткөрүлгөн ачык конкурстун же болбосо которуунун жыйынтыктары боюнча жетекчи кызмат ордуна биринчи жолу дайындалгандар;

- башка кызматка дайындалгандыгына байланыштуу кызматтык милдеттери өзгөргөн учурда.

Ушул пункттун экинчи жана үчүнчү абзацтарында каралган учурларда кызматчылар кызмат ордуна дайындалган күндөн тартып бир жылдан кечиктирбестен кайра даярдоо курстарына жиберилет.

16. Кадрлардын ички резервинде турган жана кызматынан жогорулатууга сунушталган кызматчылар карьералык пландаштыруунун алкагында кайра даярдоо курстарына жиберилет. 

17. Квалификацияларды жогорулатуу курстарына кызматчылар жалпы жана ведомстволук багыттар боюнча жиберилет.

Кызматчыларды жалпы багыт боюнча окутуу кызмат орундарынын тобунун биринде болгон мөөнөттүн ичинде төрт жылда кеминде бир жолу өткөрүлөт.

Ведомстволук багыт боюнча кызматчынын квалификациясын жогорулатуу мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын керектөөлөрүнө ылайык, зарылдыкка жараша жүргүзүлөт.

18. Кызматчы окутууга мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин буйругунун негизинде жиберилет. Өндүрүштөн ажыратуу менен окутууга жиберилген кызматчыларга окутуу мезгилинде ээлеген кызмат орду жана иштеген жери боюнча орточо айлык эмгек акысы сакталат.

19. Кызматчы окутуу курстарына жүйөсүз себептер менен келбеген учурда тиешелүү чара көрүү үчүн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине жазуу жүзүндө маалымат билдирилет.

20. Мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчыларын окутууну уюштуруу процесси үчүн статс-катчы (аппарат жетекчи), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын муниципалдык кызматчыларын окутууну уюштуруу процесси үчүн - аппараттардын жетекчилери же  жооптуу катчылар жоопкерчилик тартышат.

21. Окутуунун жыйынтыктары боюнча кызматчыларга окууну ийгиликтүү аяктаганын ырастаган документ берилет.

Кызматчыда окууну ийгиликтүү аяктагандыгы жөнүндө документтин болушу же анын жоктугу төмөнкү учурларда эске алынат:

- кызматчыларды кызматтан көтөрүүдө;

- кызматчылар аттестациядан өткөн учурда;

- кызматчылардын ишин баалоодо.

22. Кызматчы мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен бир жылдан ашык мөөнөткө магистрдик жана башка программалар боюнча окууга жиберилген учурда, кызматчы менен мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ортосунда тараптардын укуктарын жана милдеттерин аныктоочу контракт түзүлөт.

23. Контракттын пункттарына кызматчы бир жылдан ашык окуган учурда мамлекеттик же муниципалдык кызматта кеминде үч жыл, анын ичинде аны окууга жиберген мамлекеттик органда же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кеминде бир жыл иштеп берүү милдеттемелери камтылуусу керек.

24. Кызматчыларды окутууга кошумча кесиптик билим берүү боюнча билим берүү ишине  уруксаттамасы  бар билим берүүчү уюмдар укуктуу.

3. Кызматчыларды окутуунун жалпы багытын уюштуруу

 

25. Окутуунун жалпы багытынын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) мамлекеттик башкаруу тутумунун натыйжалуулугун жогорулатуу максатында мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык потенциалын күчөтүү;

2) кызматчылардын өздөрүнүн кызматтык милдеттерин натыйжалуу аткаруусу үчүн мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кадрдык потенциалын жогорулатуу;

3) кызматчылардын кесиптик өнүгүшү жана карьералык өсүшү.

26. Окутуунун жалпы багыты кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстары түрүндө ишке ашырылат.

27. Жалпы багыт боюнча окутуу процессин уюштурууну бирдиктүү тапшырыкчы  катары ыйгарым укуктуу орган мамлекеттик тапшырыкты түзүү жана ишке ашырылышын контролдоо (мындан ары - Мамтапшырык)  аркылуу жүзөгө ашырат.

28. Мамтапшырык республикалык бюджетте бул максаттар үчүн каралган каражаттардын чегинде бир календардык жылга   кызматчыларды жалпы багыт боюнча окутуу планын билдирет.

29. Кызматчыларды окутуунун жалпы багытын уюштуруунун этаптары:

кызматчыларды окутууга болгон муктаждыктарды баалоо;

окутууга Мамтапшырыкты түзүү жана бекитүү;

окутууга Мамтапшырыкты жайгаштыруу;

кызматчыларды окутуу;

окутууну контролдоо, мониторинг жүргүзүү жана баалоо;

окутуунун жыйынтыктары боюнча отчет түзүү.

30. Кызматчыларды окутуу мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын керектөөлөрүнүн негизинде ишке ашырылат. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жыл сайын, окутууга болгон керектөөлөрдү аныктоонун жыйынтыктары боюнча, пландаштырылган жылдан мурунку жылдын 15-мартынан кечиктирбестен ушул Убактылуу жобонун 1-тиркемесине ылайык форма боюнча окутууга болгон суроо-талаптарын аныктоонун жыйынтыктары боюнча окутууга табыштамаларын ыйгарым укуктуу органга жиберишет.

31. Кызматчыларды окутууга Мамтапшырык түшкөн табыштамалардын негизинде ыйгарым укуктуу орган тарабынан түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилет.

32. Мамтапшырыкты жайгаштыруу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутууга мамлекеттик тапшырык жөнүндө жобого ылайык ишке ашырылат.

33. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ыйгарым укуктуу органдын суроо-талабы боюнча кызматчылардын алган билимдеринин жана көндүмдөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарууга жана окутулган кызматчылардын кызматтан көтөрүлүшүнө тийгизген таасирине баалоо  жүргүзөт.

34. Ыйгарым укуктуу орган жыл сайын расмий ведомстволук сайтына жалпы багыт боюнча окутуу жүргүзүлгөндүгү жөнүндө отчетту жайгаштырат.

4. Кызматчыларды окутуунун ведомстволук багытын  уюштуруу

 

35. Окутуунун ведомстволук багытынын милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

1) ведомстволук милдеттерди, программаларды жана долбоорлорду натыйжалуу аткаруу максатында мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кадрдык потенциалын көтөрүү;

2) кызматтык милдеттердин натыйжалуу аткарылуусу үчүн кызматчыларды кесиптик өнүктүрүү.

36. Окутуунун ведомстволук багыты квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо курстары түрүндө ишке ашырылат.

37. Кызматчыларды окутуунун ведомстволук багытын уюштуруунун этаптары:

1) кызматчыларды  окутууга болгон муктаждыктарды баалоо;

2) окутууга ведомстволук тапшырыкты түзүү жана бекитүү;

3) окутууга ведомстволук тапшырыкты жайгаштыруу;

4) кызматчыларды окутуу;

5) окутууну контролдоо, мониторинг жүргүзүү жана баалоо;

6) окутуунун жыйынтыктары боюнча отчет түзүү.

38. Ведомстволук тапшырык тийиштүү мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бюджетинде ушул максаттар үчүн каралган каражаттардын чегинде бир календардык жылга кызматчыларды ведомстволук багыт боюнча окутуу планын билдирет.

39. Кызматчыларды окутуу ведомстволук функцияларды, программаларды жана долбоорлорду аткарууга, алардын өзгөрүшүнө байланышкан  мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын керектөөлөрүнүн  негизинде ишке ашырылат.

40. Мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппаратынын жетекчиси, жооптуу катчысы окутууга ведомстволук тапшырыктын долбоорун түзөт жана мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине бекитүүгө жиберет.

41. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ведомстволук багыт боюнча окутууну жүргүзүү планын өз алдынча түзүшөт.

42. Ведомстволук багыт боюнча окутуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерге ылайык мамлекеттик органдын окуу борборунун базасында (болгон учурда) же башка билим берүүчү уюмдардын базасында ишке ашырылышы мүмкүн.

43. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары окутууну жүргүзүү процессине мониторинг жана контроль, ошондой эле кызматчыларды ведомстволук багыт боюнча окутуунун натыйжалуулугуна баалоо жүргүзүшөт.

44. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жыл сайын ушул Убактылуу жобонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча ведомстволук багыт менен окутуу жүргүзүлгөндүгү жөнүндө отчетту ыйгарым укуктуу органга берип турушат.

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана

муниципалдык кызматчыларын окутуунун тартиби жөнүндө убактылуу жобого

1-тиркеме

 

Форма

 

______ жылга мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын эсебинен мамлекеттик

жана муниципалдык кызматчыларды жалпы багыт боюнча окутууга

тапшырык

Мамлекеттик органдын аталышы _________________________________________________________

 

Кайра даярдоо курстары:

 

Угуучулардын категориясы

Жалпы саны

Окугандардын  саны/окутуу өткөрүлүүчү жер

 

 

 

Бишкек

шаары

Чүй облусу

Ош

шаары

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Баткен  облусу

Талас облусу

Нарын облусу

Ысык-Көл облусу

 

Биринчи жолу киргендер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функционалдык милдеттери өзгөргөндө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетекчилер үчүн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квалификацияны жогорулатуу курстары:

 

Угуучулар-дын 

категория-сы

Окутуу курстарынын жана тематикалары-нын аталышы

Окугандардын саны/окутуу жүргүзүлүүчү жер

 

 

 

Бишкек

шаары

Чүй облусу

Ош

шаары

Ош облусу

Жалал-Абад облусу

Баткен  облусу

Талас облусу

Нарын облусу

Ысык-Көл

облусу

 

КРдин мамлекеттик органынын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын,

КР Өкмөтүнүн ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн аталышы _________________________________________________

 

Квалификацияны жогорулатуу курстары

 

Түзүмдүк бөлүнүштөрдүн аталышы

Окутуу курстарынын (багыттарынын, тематикаларынын) аталышы

Кызмат орундары боюнча кызматчылардын саны (Мамлекеттик кызмат орундарынын реестри боюнча: башкармалыктын начальниги, бөлүм башчы, сектор башчысы, эксперт, башкы адис ж.б.  )

Борбордук аппарат

 

 

 

Ведомстволук түзүмдүк бөлүнүш

 

 

 

Райондор боюнча ЖӨБО

 

 

 

 

1.    Кайра даярдоо курстары

 

Түзүмдүк бөлүнүштөрдүн аталышы

Окутуу курстарынын (багыттарынын, тематикаларынын) аталышы

Кызмат орундары боюнча кызматчылардын саны

(Мамлекеттик кызмат орундарынын реестри боюнча: башкармалыктын начальниги, бөлүм башчы, сектор башчысы, эксперт, башкы адис ж.б.)

Борбордук аппарат

 

 

Башкы топко өтүү үчүн (жетекчилер категориясына):

 

 

Функционалдык милдеттери өзгөргөндө :

 

 

Биринчи жолу киргендер:

Ведомстволук түзүмдүк бөлүнүш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Райондор боюнча ЖӨБО

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана

муниципалдык кызматчыларын окутуунун

тартиби жөнүндө убактылуу жобого

2-тиркеме

 

Форма

 

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматчыларды окутуунун жүргүзүлгөндүгү  жөнүндө

отчет

 

 

 

Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы

 

Окутулгандардын саны

бюджеттин каражаттарынын эсебинен

донордук жардамдардын каражаттарынын эсебинен

Кыргыз Республикасынын

аймагында

чет өлкөдө

Кыргыз Республикасынын

аймагында

чет өлкөдө

Жалпы багыт боюнча

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Ведомстволук багыт боюнча