Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

Тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын 11-апрелиндеги
№ 202 токтому менен бекитилген

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо жергиликтүү өз алдынча башкаруу (мындан ары - ЖӨБ) органдарына мүлк салыгы, жер салыгы, ыктыярдуу жана милдеттүү патенттин негизиндеги салык боюнча салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген учурда алар тарабынан укуктардын жана милдеттердин ишке ашырылышынын, салыктык контроль жүргүзүлүшүнүн жана салык карызын өндүрүүнүн тартибин аныктайт.

2. Ушул Жободо төмөнкүдөй терминдер жана аныктамалар колдонулат:

банк - Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген лицензиянын негизинде өзүнүн ишин жүргүзүүчү финансы-кредиттик мекеме;

ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы - айыл өкмөтүнүн башчысынын же шаардын мэринин чечимине ылайык салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга ыйгарым укук берилген ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы;

мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү - мамлекеттик органдардын аларга тиешелүү мамлекеттик ыйгарым укуктарды жана аларды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон финансылык жана башка каражаттарды мыйзамдын же келишимдин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүсү;

мүлк - Кыргыз Республикасынын жарандык мыйзамдарына ылайык мүлккө кирүүчү объекттер, ошондой эле мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктар;

жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы - жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнү камсыздаган өкүлчүлүктүү, аткаруучу орган;

салык төлөөчү мойнуна алган салык карызы - төмөнкүлөрдүн негизинде эсептелген салык карызынын төлөнбөгөн суммасы:

- салык төлөөчүнүн салыктык отчетунун негизинде эсептелген;

- Кыргыз Республикасынын Салык кодексине (мындан ары - Салык кодекси) ылайык салык кызматы органынын салык төлөөчү таанышкан жана талашпаган чечиминин негизинде эсептелген;

- салык карызын төлөө жөнүндө мыйзамдуу күчүнө кирген соттун чечимине карата Салык кодексине ылайык салык кызматы органынын чечиминин негизинде эсептелген;

салык органдары - ыйгарым укуктуу салык органынын аймактык жана/же функционалдык бөлүнүштөрү;

салыктык укук мамилелери - Салык кодекси менен жөнгө салынуучу мамилелер;

салыктык каттоо - салык төлөөчү жөнүндө маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Салык төлөөчүлөрүнүн мамлекеттик реестрине киргизүү;

салык калдыгы - Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында белгиленген мөөнөттө төлөнбөгөн салыктын суммасы;

патент - иштин белгилүү бир түрүн жүргүзүүгө жана иштин ошол түрү боюнча салык төлөөгө салык төлөөчүнүн укугун күбөлөндүргөн, ошондой эле патент жарактуу убакыттын ичинде алынган кирешелерди ырастаган, салык кызматы органы тарабынан берилген же салык төлөөчү тарабынан төлөм терминалы аркылуу сатып алынган документ;

салык органынын чечими - Салык кодексине ылайык салык органы тарабынан кабыл алынуучу ченемдик эмес акт, ал ыйгарым укуктуу салык органында же сотто талашылышы мүмкүн;

субъект - уюштуруу-укуктук формасына, ишинин түрүнө, баш ийүүсүнө жана менчигинин түрүнө карабастан экономикалык иш жүргүзгөн жана/же салык салуу объекттери бар жеке жак, жеке ишкер, уюм, обочолонгон бөлүнүш, туруктуу мекеме;

эсеп - субъекттин акча каражаты эсепке киргизилүүчү жана андан сарпталышы мүмкүн болгон банктагы алыш-бериш жана башка эсеп;

ыйгарым укуктуу салык органы - Кыргыз Республикасынын салык кызматынын борбордук мамлекеттик органы;

эсептик каттоо - салыктык катталган жеринен сырткары иш жүргүзгөн учурда, ошондой эле объекттер башка жерде жайгашкан жана/же катталган учурда обочолонгон бөлүнүш пайда болгондо, жоюлганда же жайгашкан жери өзгөргөндө салык органдары тарабынан ишке ашырылуучу чаралардын системасы.

3. ЖӨБдүн аткаруучу органдары аларга тийиштүү мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген учурда салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө төмөнкү ыйгарым укуктарды ишке ашыра алышат:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленген тартипте жана ушул Жобонун 8 жана 11-пункттарында каралган учурларда салык төлөөчүлөрдүн жергиликтүү салыктарды, ыктыярдуу жана милдеттүү патенттин негизиндеги салыктарды төлөөсүн камсыздоону, анын ичинде № 04 форма боюнча салыкты төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны (мындан ары - № 04 формасындагы квитанция) берүү менен;

- салык төлөөчүлөрдүн эсебин жүргүзүүнү жана жергиликтүү салыктарды, патенттин негизиндеги салыктарды төлөгөн салык төлөөчүлөр боюнча отчет түзүүнү, анын ичинде № 04 формасындагы квитанцияны берүү менен;

- патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө ыктыярдуу жана/же милдеттүү патентке жазуу киргизүүнү;

- ыктыярдуу жана/же милдеттүү патенттин негизинде иш жүргүзгөн, патенттерине ЖӨБдүн аткаруучу органдары тарабынан патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө жазуулар киргизилген салык төлөөчүлөрдүн эсебин жүргүзүүнү жана алар боюнча отчет түзүүнү;

- № 04 формасындагы квитанцияны колдонуу менен жыйналган салыктын суммасын банк мекемеси, "Кыргызпочтасы" мамлекеттик ишканасынын (мындан ары - "Кыргызпочтасы" МИ) почта байланыш бөлүмү аркылуу мамлекеттик бюджетке толук көлөмдө төгүүнү;

- рейддик салык контролун жүргүзүүнү;

- салык кызматы органдары менен бирге салык постун орнотууну;

- салык төлөөчү мойнуна алган салык карызын төлөөнү камсыздоо жөнүндө салык органынын чечимин салык төлөөчүлөргө берүүнү, ошондой эле салык органдарынын алдында салык карызын өндүрүү жол-жоболорун демилгелөөнү;

- салык төлөөчүлөрдү эсепке алууда салык кызматынын органдарына көмөк көрсөтүүнү.

4. Ушул Жобонун 3-пунктунда каралган ыйгарым укуктарды ЖӨБ органынын конкреттүү кызмат адамдарына жүктөө айыл өкмөтүнүн башчысынын же шаардын мэринин чечиминин негизинде жүргүзүлөт.

2. ЖӨБдүн аткаруучу органынын жергиликтүү салыктарды чогултуу боюнча ыйгарым укуктарды ишке ашыруу тартиби

5. ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамдары салык төлөөчүлөр тарабынан жер салыгынын жана мүлк салыгынын төлөнүшүн, анын ичинде үй чарбаларын жана көп батирлүү үйлөрдү кыдыруу аркылуу камсыздайт.

6. Жергиликтүү салыктарды төлөө жөнүндө маалыматтар ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы тарабынан жергиликтүү салыктарды эсепке алуу журналына киргизилет, анын формасы ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан бекитилет. Журнал тигилип, номер коюлуп, айыл өкмөтүнүн башчысынын же шаардын мэринин колу жана ЖӨБдүн аткаруучу органынын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш.

7. Жергиликтүү салыктарды төлөө жөнүндө маалыматтар ушул Жобонун 1-тиркемесине ылайык формада жергиликтүү салыктар боюнча акча каражаттарынын келип түшүү реестрине киргизилет, ал 3 күндө 1 жолудан кем эмес тиешелүү салык органына жиберилет.

8. Салык төлөөчүлөрдүн жергиликтүү салыктарды төлөөсү банк мекемеси, "Кыргызпочтасы" МИнин почта байланыш бөлүмү жана салыктарды төлөөнүн инновациялык методдору (төлөө терминалдары, POS-терминалдары, интернет-банкингдер, ж.б.) аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.

9. Кыргыз Республикасынын банк мекемелери жок алыскы жана жетүүгө кыйын калктуу конуштарында № 04 формасындагы квитанциянын жардамы менен мүлк салыгын, жер салыгын төлөө эсебине салык төлөөчүлөрдөн накталай акча каражаттарын алууга жол берилет.

3. ЖӨБдүн аткаруучу органынын патенттин негизинде салыктарды чогултуу боюнча ыйгарым укуктарды ишке ашыруу тартиби

10. Патенттин негизинде иш жүргүзгөн салык төлөөчүлөр ишин жүргүзгөн жери боюнча салык органынан патент сатып алышат.

11. Патенттин негизиндеги салыктын суммасы салык төлөөчүлөр тарабынан банк мекемесине, "Кыргызпочтасы" МИнин почта байланыш бөлүмүнө же салыктарды төлөөнүн инновациялык методдору аркылуу төлөнүшү мүмкүн. Патенттин негизиндеги салыктын суммасынын төлөнгөнү жөнүндө квитанция банктын, "Кыргызпочтасы" МИнин почта байланыш бөлүмүнүн же салыктарды төлөөнүн инновациялык системаларынын белгиси менен салык органына берилет, анын негизинде салык төлөөчүгө патент берилет.

12. Кыргыз Республикасынын банк мекемелери жок алыскы жана жетүүгө кыйын калктуу конуштарында № 04 формасындагы квитанциянын жардамы менен милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты, ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыкты төлөө эсебине салык төлөөчүлөрдөн накталай акча каражаттарын алууга жол берилет.

13. ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы ЖӨБдүн аткаруучу органынын атайын штампын коюу аркылуу патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө ыктыярдуу жана/же милдеттүү патентке жазуу киргизет.

14. Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктын суммасы катары менен келген 11, 2, 15, 30, 90 же 180 календардык күндүк мөөнөткө төлөнүшү мүмкүн.

15. Милдеттүү патенттин негизиндеги салыктын суммасы катары менен келген 30, 90 же 180 календардык күндүк мөөнөткө төлөнүшү мүмкүн.

16. Патенттин негизиндеги салыкты 90 календардык күнгө төлөөдө салыктын суммасы 5 пайызга, ал эми 180 календардык күнгө төлөөдө - 10 пайызга төмөндөтүлөт.

17. ЖӨБдүн аткаруучу органдары тарабынан патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө ыктыярдуу жана/же милдеттүү патентке жазууларды киргизилиши тууралуу маалыматтар төмөнкүлөргө киргизилет:

- патенттин негизиндеги салыкты эсепке алуу журналына, анын формасы ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан бекитилет. Журнал тигилип, номер коюлуп, айыл өкмөтүнүн башчысынын же шаардын мэринин колу жана ЖӨБдүн аткаруучу органынын мөөрү менен күбөлөндүрүлүүгө тийиш;

- ушул Жобонун 2-тиркемесине ылайык форма боюнча патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө ЖӨБ органдары тарабынан жазуулар киргизилген патенттердин реестрине, ал 3 күндө 1ден кем эмес жолу тиешелүү аймактык салык органына жиберилет.

18. ЖӨБдүн аткаруучу органы төмөнкү учурларда патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө ыктыярдуу же милдеттүү патентке жазууларды киргизбейт жана патентти жокко чыгаруу тууралуу өтүнүч менен салык органдарына кайрылат, эгерде:

- салык төлөөчү патентте көрсөтүлбөгөн иштин түрүн жүргүзсө;

- салык төлөөчү башка салык төлөөчүгө берилген патент боюнча иш жүргүзсө;

- Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарында каралган башка мыйзам бузуулар болсо.

19. Патенттин негизиндеги салыктын суммасы белгиленген болуп саналат жана патент сатып алынгандан кийин же ЖӨБдүн аткаруучу органы тарабынан патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө патентке жазуулар киргизилгенден кийин кайра эсептелбейт.

4. № 04 формасындагы квитанцияны берүү менен жергиликтүү салыктарды жана патенттин негизиндеги салыкты алуу тартиби

20. № 04 формасындагы квитанция тийиштүү серияга, катар номерине жана коргоо даражасына ээ болгон так отчеттук бланк болуп саналат.

21. ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы № 04 формасындагы квитанцияны берүү менен салыктын суммасын алууда салык төлөөчүгө кызматтык күбөлүгүн көрсөтүүгө милдеттүү.

22. ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы салык төлөөчүдөн салыктын суммасын алып, № 04 формасындагы квитанцияны булгабастан жана оңдобостон 2 нускада жазып берет. Квитанциянын биринчи нускасы салык төлөөчүгө берилет, экинчи нускасы ЖӨБ органынын кызмат адамында калат.

23. ЖӨБдүн аткаруучу органдарынын кызмат адамдары тарабынан № 04 формасындагы квитанцияны берүү менен чогултулган салыктардын суммасы 3 иш күндөн кечиктирилбестен банк мекемесине, "Кыргызпочтасы" МИнин почта байланыш бөлүмүнө толук көлөмдө төгүлүүгө тийиш.

24. № 04 формасындагы квитанция квитанциянын 2 нускасында ЖӨБдүн аткаруучу органынын мөөрү, салык төлөөчүнүн жана ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамынын аты-жөнү жана колу болгондо гана жарактуу деп саналат.

25. № 04 формасындагы квитанциянын туура берилгендиги, салык төлөөчүлөр тарабынан төлөнгөн акча каражаттарынын бюджетке өз убагында жана толук төгүлүшү үчүн жоопкерчиликти айыл өкмөтүнүн башчысынын же шаардын мэринин чечимине ылайык № 04 формасындагы квитанцияны берүү менен салыктардын суммасын алууга ыйгарым укук берилген ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамдары тартышат.

26. ЖӨБдүн аткаруучу органы ай сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 5инен кечиктирбестен ушул Жобонун 3-тиркемесине ылайык форма боюнча алынган жана пайдаланылган № 04 формасындагы квитанциялар тууралуу маалыматтарды тийиштүү салык органына берет.

5. ЖӨБдүн аткаруучу органдарынын салыктык контроль жүргүзүү тартиби

27. ЖӨБдүн аткаруучу органдары салык контролун төмөнкүдөй формаларда жүргүзүшөт:

- рейддик салык контролу;

- салык постун орнотуу.

28. ЖӨБдүн органдары салык контролун жүргүзгөн учурда салык төлөөчүлөр мүлк салыгын, жер салыгын, милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты, ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыкты төлөө боюнча документтерди беришет.

29. ЖӨБдүн аткаруучу органдары тарабынан рейддик салык контролу Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын төмөнкү талаптарын сактоо үчүн жүргүзүлөт:

1) салык төлөөчүнүн салык органында салыктык жана эсептик катталган фактысы;

2) салык төлөө фактысын жана патенттин негизиндеги салыкты төлөөчүнүн физикалык көрсөткүчтөрүн текшерүү.

30. Рейддик салык контролу айрым салык төлөөчүгө карата жылына 12ден көп эмес жолу жүргүзүлөт.

31. Ушул Жобонун 4-тиркемесине ылайык форма боюнча рейддик салык контролун жүргүзүүгө жазма эскертүүгө айыл өкмөтүнүн башчысы же шаардын мэри кол коёт, гербдүү мөөр менен күбөлөндүрүлөт жана жазма эскертүүлөрдү эсепке алуунун атайын журналына катталат, анын формасы ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан бекитилет.

32. Рейддик салык контролун жүргүзүүгө жазма эскертүү айрым салык төлөөчүгө жазылган сыяктуу эле, салык төлөөчүлөрдүн тобуна да жазып берилиши мүмкүн. Жазма эскертүүдө аймактын участогу (салык төлөөчүнүн жайгашкан жери) же мүлк, контролдоонун жүрүшүндө аныкталууга тийиш болгон маселелер көрсөтүлүүгө тийиш.

33. Рейддик салык контролун жүргүзүүдө ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы салык төлөөчүнү рейддик салык контролун жүргүзүү укугуна жазма эскертүү менен тааныштырат жана аны менен тааныштырганы жөнүндө белги коёт (салык төлөөчүнүн таанышканы жөнүндө белги жазма эскертүүнүн арткы бетине коюлат). ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы рейддик салык контролун жүргүзүүгө жазма эскертүүнү жана кызматтык күбөлүгүн көрсөткөндөн кийин салык төлөөчүдөн жазма эскертүүдө көрсөтүлгөн маселелер боюнча текшерилүүгө тийиш документтерди талап кылат.

34. Салык төлөөчү патенттин болушун жана анын жарактуулук мөөнөтүн текшерүү учурунда ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамына салыкты төлөгөндүгү жөнүндө квитанцияны берет.

35. Рейддик салык контролун жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча ушул Жобонун 5-тиркемесине ылайык форма боюнча Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарын сактоо боюнча рейддик салык контролунун актысы 2 нускада толтурулат, ага салык төлөөчү жана ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы кол коёт. Актынын бир нускасы салык төлөөчүгө берилет, экинчиси нускасы ЖӨБдүн аткаруучу органында калат.

36. Салык төлөөчүлөр рейддик салык контролунун жүрүшүндө ЖӨБ органдарынын кызмат адамдарынын мыйзамдуу талаптарын аткарбаган жана/же салыктык каттоосу жок экономикалык ишти жүргүзүү фактысы аныкталган учурда административдик мыйзам бузуулар жөнүндө протокол түзүлөт. Протокол Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарында каралган талаптарга ылайык ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы тарабынан таризделет.

37. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органы тарабынан административдик мыйзам бузууларды кароо боюнча комиссия (мындан ары - комиссия) түзүлөт. Комиссия административдик мыйзам бузуулар жөнүндө протоколдорду жана башка материалдарды карайт, Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарына ылайык айыптарды жана башка административдик жазаларды салат.

38. ЖӨБдүн аткаруучу органы рейддик салык контролунун актысы түзүлгөн күндөн тартып 10 иш күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын администрациялык жоопкерчилик жөнүндө мыйзамдарына ылайык мыйзам бузгандарга карата чараларды көрөт.

39. ЖӨБдүн аткаруучу органдары ай сайын салык органдарына рейддик салык контролунун жыйынтыгы жөнүндө отчет беришет.

40. ЖӨБдүн аткаруучу органдары 1-декабрга чейинки мөөнөттө кийинки жылга рейддик салык контролун жүргүзүү планын тийиштүү салык органдарына макулдашуу үчүн жиберишет.

41. Салык постун орнотуу методу менен салык контролу салык төлөөчүнүн товарларынын жана акча каражаттарынын жүгүртүлүшүн толук эсепке алуу максатында жүргүзүлөт.

42. Салык посту салык кызмат органы тарабынан ЖӨБдүн аткаруучу органы менен бирге төмөнкү субъекттерге орнотулат:

- акциздик товарларды чыгаруучуларга;

- салык карызы барларга;

- нөлдүк көрсөткүчтөрү менен салык отчетторун дайыма берүүчүлөргө;

- коомдук тамактануу, соода чөйрөсүндө иш жүргүзгөндөргө;

- пайдалуу кендерди казууну ишке ашыруучуларга.

43. Салык посту орнотулуучу субъекттердин тизмеги ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан аныкталат.

44. ЖӨБдүн аткаруучу органы ай сайын, учурдагы айдын 25ине чейин, кийинки айда салык постун орнотуу пландалган субъекттердин тизмегин ыйгарым укуктуу салык органы тарабынан бекитилиши үчүн тийиштүү салык органына жиберет.

45. Салык посту салык төлөөчүнүн салыктык катталган (эсепке алынган) жери боюнча салык органынын жетекчисинин (жетекчинин орун басарынын) буйругу менен орнотулуп, анын жеке курамы аныкталат. Салык посту салык төлөөчүнүн иш режиминде иштейт. Салык посту салык төлөөчүнүн иш режиминде иштейт.

46. Салык посту иштеген мезгилде ушул Жобонун 6-тиркемесине ылайык форма боюнча товарлардын жана акча каражаттарынын жүгүртүлүшүн ар күндүк эсепке алуу актысы толтурулат.

47. Салык постунун ишинин жыйынтыгы боюнча ушул Жобонун 7-тиркемесине ылайык форма боюнча Салык постунун ишинин жыйынтыгы жөнүндө акты таризделет, ага салык кызматы органынын, ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамдары жана салык төлөөчү кол коёт. Акты салык постунун иши аяктаган учурга карата түзүлөт.

48. ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызмат адамы салык контролунун формасын инспектордук текшерүү китебине каттайт.

6. Салык салынуучу объекттер жана салыктык милдеттенмелерди эсептөө боюнча ЖӨБ органдары менен салык кызматы органдарынын өз ара мамилелерин ишке ашыруу тартиби

49. Салык органдары ЖӨБдүн аткаруучу органдарына милдеттүү түрдө төмөнкүдөй маалыматтарды беришет:

- квартал сайын, отчеттук мезгилден кийинки айдын 15инен кечиктирбестен салык органдарында катталган, мүлк салыгын, жер салыгын жана патенттин негизиндеги салыкты төлөөчүлөрдүн тизмегин жана аталган салыктар боюнча салык карызынын суммалары жөнүндө маалыматтарды;

- жыл сайын, 10-январдан кечиктирбестен ишкердиктин түрлөрүнүн тизмегин жана алар боюнча ыктыярдуу патенттин негизиндеги салыктын ставкаларын. Ыктыярдуу жана милдеттүү патенттин негизинде жүргүзүлүүчү ишкердиктин түрлөрүнүн тизмеги жана патенттин негизиндеги салыктын ставкасы жыл ичинде кайра каралган учурда маалымат тиешелүү чечим кабыл алынган күндөн тартып 5 иш күндөн кечиктирбестен берилет;

- жыл сайын, учурдагы жылдын 1-июнунан кечиктирбестен ушул Жобонун 1-пунктунда аталган салыктар боюнча салык төлөөчүлөрдүн салыктык милдеттенмелери жөнүндө жалпыланган маалыматты.

50. ЖӨБдүн аткаруучу органынын суроо-талабы боюнча салык органы салык карызынын болушу жана ушул Жобонун 1-пунктунда көрсөтүлбөгөн, жергиликтүү бюджетке түшүүчү салыктардын башка түрлөрүнө карата аны өндүрүү боюнча көрүлгөн чаралар жөнүндө маалыматты берет.

7. ЖӨБдүн аткаруучу органдарынын салык карыздарын өндүрүү жана салык төлөөчүгө карата мажбурлап өндүрүү чараларын колдонуу тартиби

51. Жергиликтүү салыктар боюнча салык карызы бар салык төлөөчүлөрдүн тизмеги салык органдарынын маалыматтарынын, ЖӨБдүн аткаруучу органдары тарабынан жүргүзүлгөн салык контролунун жыйынтыгынын негизинде, ошондой эле салык кызматы органдары менен бирге түзүлөт.

52. Салык органдары салык карыздары пайда болгондо салык төлөөчү мойнуна алган салык карызынын төлөнүшүн камсыздоо тууралуу белгиленген формадагы чечимди салык төлөөчүгө берүү үчүн ЖӨБдүн аткаруучу органдарына бере алышат.

53. ЖӨБдүн аткаруучу органдары салык органдарынын алдында салык карызын өндүрүү жол-жоболорун демилгелөөгө укуктуу.

54. Салык органы салык карызын өндүрүү зарылдыгы тууралуу факты боюнча ЖӨБдүн аткаруучу органынан арыз алган күндөн тартып 10 иш күндөн кечиктирбестен салык карызын өндүрүү жөнүндө чечим кабыл алууга же негизделген баш тартууну берүүгө милдеттүү.

55. Карызды өндүрүү боюнча жол-жоболорду жүргүзүүдөн баш тартуу үчүн негиз болуп салык төлөөчү мойнуна алган салык карызы боюнча фактынын жоктугу саналат. Салык карызын мажбурлап төлөтүү салыктык текшерүүнүн жыйынтыгында келип чыгуучу жана даттануунун натыйжасында талашылуучу салыктык милдеттенмеге карата даттануу боюнча чечим кабыл алынганга чейин колдонулбайт.

56. Салык төлөөчү салык карызын өндүрүү жөнүндө салык органынын чечимин аткарбаган учурда ЖӨБдүн аткаруучу органы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык салык төлөөчүгө карата мажбурлап өндүрүү чараларын колдонуу үчүн салык органына кайрылат.

8. ЖӨБдүн аткаруучу органдарынын кызмат адамдарынын жоопкерчилиги

57. ЖӨБ органдарынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 52-1-беренесинде белгиленген, өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарбагандыгы же талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн жоопкерчилик тартышат.

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
1-тиркемеси

Форма

Жергиликтүү салыктар боюнча акча каражаттарынын келип түшүүсүнүн
РЕЕСТРИ

__________________________________________________________________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын аталышы)

Салыктын аталышы

Салык төлөөчүнүн аталышы же аты-жөнү

Салык төлөөчүнүн ИСНи

Салыктын суммасы

(сом)

Төлөм документи

№ 04 формасындагы квитанция

Номери

Датасы

Номери

Датасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы же шаардын мэри

____________________

_________________________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

М.О.

 

 

 

 

 

ЖӨБдүн аткаруучу органынын жооптуу кызматкеринин кызмат орду

____________________

_________________________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
2-тиркемеси

Форма

ЖӨБдүн аткаруучу органдары тарабынан патенттин жарактуулугунун кийинки мөөнөтүнө салыктын төлөнгөндүгү жөнүндө жазуу киргизилген патенттердин
РЕЕСТРИ

__________________________________________________________________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын аталышы)

20__-жылдын "__" __________ тартып 20__-жылдын "__" __________ чейинки мезгилге

Патенттин түрү (ыктыярдуу/ милдеттүү)

Салык төлөөчүнүн аталышы же аты-жону

Салык төлөөчүнүн ИСНи

Патенттин сериясы

Патенттин номери

Патенттин мурдагы жарактуу мөөнөтү

Патенттин жарактуу мөөнөтү

Салыктын төлөнгөн суммасы

(сом)

Төлөм документи

№ 04 формасындагы квитанция

____ тартып

____ чейин

____ тартып

____ чейин

номер

дата

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бардыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы же шаардын мэри

_________________

____________________________________

(колу)

(аты-жөнү)

М.О.

 

 

 

ЖӨБдүн аткаруучу органынын жооптуу кызматкеринин кызмат орду

_________________

____________________________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
3-тиркемеси

Форма

Алынган жана пайдаланылган № 04 формасындагы квитанция жөнүндө
МААЛЫМАТТАР

______________________________________________________________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын аталышы)

20__-жылдын "__" _________ тартып 20__-жылдын "__" _________ чейинки мезгилге

Мезгилдин башталышына карата квитанциянын калдыгы

Алынган квитанциялар

Пайдаланылган квитанциялар

Бузулган квитанциялар

Саны

№ ____ тартып

№ ____ чейин

Саны

№ ____ тартып

№ ____ чейин

Саны

№ ____ тартып

№ ____ чейин

Саны

№ ____ тартып

№ ____ чейин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салыктын түрлөрү боюнча жыйналган сумма (сом)

Бюджетке которулду (сом)

Бюджетке которулбаган салыктардын суммасы (сом)

Мезгилдин аягына карата квитанциянын калдыгы

Жер салыгы

Кыймылсыз мүлк салыгы

Кыймылдуу мүлк салыгы

Ыктыярдуу патенттин негизиндеги салык

Милдеттүү патенттин негизиндеги салык

Жалпы суммасы

Айыл чарба жерлерин пайдалангандыгы үчүн

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытындагы эмес жерлерди пайдалангандыгы үчүн

Үй жанындагы, короо жай жана бакча-чарбак жер участокторун пайдалангандыгы үчүн

Саны

№ ___ тартып

№ ___ чейин

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы же шаардын мэри

_________________

___________________________________

(колу)

(аты-жөнү)

М.О.

 

 

 

ЖӨБдүн аткаруучу органынын жооптуу кызматкеринин кызмат орду

_________________

___________________________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

 

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
4-тиркемеси

Форма

Фирмалык бланкта

20__-жылдын "__" _____________

Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарын сактоо боюнча рейддик салык контролун жүргүзүү укугуна
№ _______ ЖАЗМА ЭСКЕРТҮҮ

____________________________________________________________________________________________

(жазма эскертүүнү берген ЖӨБдүн аткаруучу органынын аталышы)

____________________________________________________________________________________________

(текшерүүчүнүн кызмат орду, аты-жөнү жана кызматтык күбөлүгүнүн номери)

төмөнкү маселелер боюнча ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(текшерилүүчү субъекттин аталышы, ИСНи, жайгашкан жеринин дареги. Субъекттер тобун рейддик контролдоо жүргүзүү учурунда аймактын участогу көрсөтүлөт)

рейддик салык контролун жүргүзүүнү тапшырат:

- салык төлөөчүнүн салык органында салыктык жана эсептик катталган фактысы;

- салык төлөө фактысын жана ыктыярдуу жана/же милдеттүү патенттин негизиндеги салыкты төлөөчүнүн физикалык көрсөткүчтөрүн текшерүү.

Негиз: Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин 108-беренесинин 6-бөлүгү.

Текшерүү жүргүзүү мөөнөтү:

______ күн, 20__-жылдын _______ тартып _______ чейин,

 

салык төлөөчүнүн иш режиминде.

 

Айыл өкмөтүнүн башчысы же шаардын мэри

_______________

_______________________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

М.О.

Эскертүү: жазма эскертүү алып коюлбайт жана ЖӨБ органына тапшырылуучу текшерүү актысына тиркелет.

(Жазма эскертүүнүн арткы бети)

Жазма эскертүү менен тааныштым

Текшерүү жана жазма эскертүү менен таанышуу датасы

Текшерилүүчү субъекттин аталышы же аты-жөнү

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу адамынын же жетекчисинин аты-жөнү

Текшерилүүчү субъекттин жооптуу адамынын же жетекчисинин колу

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
5-тиркемеси

Форма

Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарынын талаптарын сактоо боюнча рейддик салык контролунун
______ АКТЫСЫ

20__-жылдын "__" _____________

Рейддик салык контролу саат __________ башталды, саат __________ аяктады.

Актыны ___________________________________________________________________________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызматкерлеринин кызмат орду, аты-жөнү)

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ тарабынан берилген

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын аталышы)

__________________________________________________________________________________________

20__-жылдын "__" ______________ № ______ жазма эскертүүнүн негизинде

___________________________________________________________________ дареги боюнча жайгашкан

(шаардын, райондун, айылдын, көчөнүн аталышы жана объекттин номери)

____________________________________________________________________________ таандык болгон

(салык төлөөчүнүн аталышы же аты-жөнү)

_________________________________________________________________________________________,

(текшерилүүчү объекттин аталышы)

_____________________________________________________________________ катышуусунда түзүлдү.

(чарбакер субъектинин жооптуу адамдарынын аты-жөнү)

Салыктык катталган жери __________________________________________________________________

Эсептик катталган жери ____________________________________________________________________

ИСНи ___________________________________________________________________________________

Ишти жүргүзүү укугуна уруксат документтердин болушу

_________________________________________________________________________________________

(мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн же патенттин сериясы жана

_________________________________________________________________________________________

номери, ким тарабынан жана качан берилген, патенттин жарактуулук мөөнөтү)

Инспектордук текшерүү китебинин болушу ____________________________________________________

Рейддик салык контролунун жыйынтыгында аныкталды:

1. Иштин түрү ____________________________________________________________________________

2. Салыктык милдеттенмелерди аныктоо үчүн негиз болуп саналган жана жергиликтүү салыктардын төлөнгөндүгүн ырастаган баштапкы жана башка документтердин болушу ______________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3.Текшерүүчүлөрдүн сунуштары: ___________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын аталышы, дареги)

20__-жылдын "__" _________, саат _____ № ____ каб. келүү, өзү менен төмөнкү документтердин болушу: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Эскертүү ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 

_________________________________________

_____________

______________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын
кызматкеринин кызмат орду)

(колу)

(аты-жөнү)

 

 

 

_________________________________________

_____________

______________________

(ЖӨБдүн аткаруучу органынын
кызматкеринин кызмат орду)

(колу)

(аты-жөнү)

 

 

 

Чарбакер субъекттин жооптуу адамы

_____________

_______________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

 

 

 

Ишкананын жетекчиси,
жеке ишкер

_____________

_______________________

 

(колу)

(аты-жөнү)

 

Актынын бир нускасын алдым:

__________________________________________________

 

(датасы, аты-жөнү, ээлеген кызматы, колу)

Акты 2 нускада түзүлдү.

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
6-тиркемеси

Форма

Товарлардын жана акча каражаттарынын жүгүртүлүшүн ар күндүк эсепке алуу
АКТЫСЫ

_____________________________________________________________________________

(объекттин аталышы, текшерилүүчү субъекттин аты-жөнү же аталышы, дареги)

20-жылдын "__" ____________

Күндүн башталышына карата калдык

Бир күндө өндүрүлгөн (сатып алынган, келип түшкөн акча каражаттары) товарлар

Бир күндө сатылган товарлар (эсептен чыгарылган акча каражаттары)

Күндүн аягына карата калдык

Товардын аталышы (акча каражаттарынын суммасы)

Саны

Баасы

Суммасы

Саны

Баасы

Суммасы

Саны

Баасы

Суммасы

Саны

Баасы

Суммасы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жыйынтыгы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контролдук-кассалык машинанын көрсөткүчү (Z-отчет), төлөм тапшырмалары боюнча түшкөн каражат _____________

Четтөө (Жыйынтыгы гр. 10 - Z-отчеттун көрсөткүчү, төлөм тапшырмалары боюнча түшкөн каражаттар) _____________

Эскертүү _____________________________________________________________________________

 

__________________________________________
(салык органынын
кызматкеринин кызмат орду)

_____________
(колу)

___________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

 

 

 

__________________________________________
(ЖӨБдүн аткаруучу органынын
кызматкеринин кызмат орду)

_____________
(колу)

_____________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Чарбакер субъекттин жетекчиси (салык өкүлү)

_____________
(колу)

___________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Актынын экинчи нускасын алды

_____________
(колу)

___________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Салыктык укук мамилелери чөйрөсүндө өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишке ашырылышынын тартиби жөнүндө жобонун
7-тиркемеси

Форма

Салык постунун иштөөсүнүн жыйынтыктары жөнүндө
АКТЫ

20__-жылдын "__" __________

 

_____________________

 

Акт ______________________________________________________________________________________

(салык органынын жана ЖӨБдүн аткаруучу органынын кызматкерлери

_________________________________________________________________________ тарабынан түзүлдү

кызмат орду жана аты-жөнү)

___________________________________________ берген, 20__-жылдын "__" __________ № ____ жазма эскертүүнүн негизинде, ________________________________ дареги боюнча жайгашкан, _____________________________________ таандык, төмөнкүлөрдүн негизинде иш жүргүзгөн _______________________________ объектке салык посту орнотулду:

1. _________________________________ 20__-жылдын "__" ____________ берилген патенттин мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү, сериясы ____________ № ________

2. ___________________________________________________ району боюнча салык органында катталган.

3. КНСти төлөөчү катары катталган ____________________________________________________________

(катталса, качантан бери)

4. ИСН ____________________________________________, ОКПО коду ____________________________

5. Пост орнотулган мөөнөт: 20__-жылдын "__" __________ тартып 20__-жылдын "__" ________ чейин.

6. Салык төлөөчүнүн иш режими: саат _______ тартып _______ чейин.

7. Тыныгуу саат _____ тартып ______ чейин.

8. Дем алыш күндөрү: _______________________________________________________________________

9. Текшерүү убактысы: саат ______ тартып ______ чейин.

10. Акты төмөнкүлөрдүн катышуусунда түзүлдү _________________________________________________

(жеке ишкердин же

__________________________________________________________________________________________

юридикалык жактын жетекчисинин, салык өкүлүнүн аты-жөнү)

Салык постунун ишинин жыйынтыгы боюнча төмөнкүлөр аныкталды:

1. Иштин түрү: _____________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________ моделиндеги ККМ

______________________________________________________________ району боюнча салык органында

20__-жылдын "__" ___________ катталган, каттоо номери _____________________________

3. Сериясы __________ № _________ 20__-жылдын "__" ___________ лицензия ___________________________ 20__-жылдын "_______" 20__-жылдын ___________ тартып 20__-жылдын "__" ___________ чейинки мөөнөткө берилген.

4. Пост орнотулган мезгилде түшкөн акчанын жалпы суммасы (даяр продукция түшүрүлдү жана/же акча каражаттары түштү): _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

5. Z-отчеттордун, төлөм тапшырмаларынын көрсөткүчтөрү боюнча түшкөн акчанын бардыгы жана/же даяр продукциялар түшүрүлдү

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

6. Акыркы айда соода түйүнүнөн жалпы түшкөн акча _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________

7. Акыркы айда орточо бир күндүк түшкөн акча __________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

8. Жалданган жумушчулардын саны ________, анын ичинен _______ адам буйруктун/эмгек келишиминин, патенттин негизинде иштешет (керектүүсүн сызуу керек).

9. Эскертүү _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 

______________________________________
салык органынын
кызматкеринин кызмат орду)

____________
(колу)

__________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

______________________________________
(ЖӨБдүн аткаруучу органынын
кызматкеринин кызмат орду)

____________
(колу)

__________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Ишкананын жетекчиси,
жеке ишкер

____________
(колу)

__________________________
(аты-жөнү)

 

 

 

Чарбакер субъекттин жооптуу адамы

____________
(колу)

__________________________
(аты-жөнү)

 

Актынын бир нускасын алдым

________________________________________________
(датасы, аты-жөнү, кызмат орду, колу)