Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

3-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн

2016-жылдын 29-декабрындагы

N 706 токтому менен

бекитилген

 

 

 

 

МАКУЛДАШЫЛДЫ:

 

БЕКИТЕМ:

(кызматтык нускаманы макулдашып жаткан мамлекеттик органдын/ЖӨБ органынын кызмат ордунун аталышы)

 

(кызматтык нускаманы бекитип жаткан мамлекеттик органдын/ЖӨБ органынын жетекчисинин кызмат ордунун аталышы)

________________________________

 

__________________________________

________________________________

________________________________

колу (чечмелөө)

20___-жылдын ___ __________

 

__________________________________

__________________________________ колу (чечмелөө)

20___-жылдын ___ _________

 

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык

кызматчысынын жана муниципалдык кызматчысынын

типтүү кызматтык нускамасы

 

1. Жалпы жоболор

 

1. Мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы _____________________________________________

2. Административдик кызмат оруну___________________________

_____________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

бөлүм (сектор, башкармалык) ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

(түзүмдүк бөлүмчөнүн аталышы)

Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарынын реестрине ылайык мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын ____________________________

(администрациялык кызмат орундарынын тобунун жана категориясынын аталышы)

тобуна жана категориясына кирген мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын кызмат оруну болуп саналат.

3. Түздөн-түз_______________________________________________

_______________________________________________________ баш ийет.

(түздөн-түз жетекчисинин кызмат орунунун аталышы)

4. Өзүнө түздөн-түз баш ийген мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын төмөнкү кызмат орундарына ээ:

________________________________________________________________

(бар болсо көрсөтүлөт)

5. ________________________________________________________ (мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

убактылуу жок болгон мезгилде анын кызматтык милдеттерин

 

________________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

аткарат.

 

6. _________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

өз ишинде_______________________________________________________

________________________________________________________________

(негизги укуктук актылардын тизмеги)

жетекчиликке алат.

 

2. Квалификациялык талаптар

 

7. ________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

 

административдик кызмат ордун ээлөө үчүн мамлекеттик жарандык кызматчыга/муниципалдык кызматчыга (мындан ары – кызматчы) төмөнкү квалификациялык талаптар коюлат:

8.__________________________________________________________

(билим деңгээли) адистиги боюнча билими ___________________________

_____________________________________________________________

(зарыл болгондо адистиги көрсөтүлөт)

даражасы менен _____________________________________________

(зарыл болгондо талап кылынган даражасы көрсөтүлөт)

9. Жалпысынан _____ жылдан кем эмес мамлекеттик кызмат же/жана муниципалдык кызмат стажы, же болбосо адистиги боюнча ______ кем эмес иш стажы (мамлекеттик кызматтын же/жана муниципалдык кызматтын жогорку, башкы жана улук кызмат орундарын ээлөө үчүн).

10. Кесиптик компетенттүүлүк:

Төмөнкүлөрдү билүү: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, __________________________

_______________________________________________________________

(конкреттүү ченемдик укуктук актылардын тизмегин көрсөтүү керек)

 

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү болгон өлчөмдө мамлекеттик жана/же расмий тилдерди билүү, башка билимдери;

______________________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү билимин көрсөтүү керек)

Билгичтиги:__________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү билгичтигин көрсөтүү керек)

Көндүмдөрү: ________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү көндүмдөрүн көрсөтүү керек)

 

3. Кызматчынын инсандык сапаттары

 

11. Мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылар төмөнкү инсандык сапаттарга ээ болушу керек:

- стресске чыдамкайлык жана эмоциялык ийкемдүүлүк;

- өзүнүн көз карашына ээ болуу жана аны коргоо жөндөмү;

- өзүн-өзү кармоо жана өзүнө ишенүү жөндөмү;

- ички маданиятынын жогорку деңгээли;

- өзүн-өзү туруктуу өркүндөтүүгө, айлана-чөйрөгө сын көзү менен кароого жана кайрадан түшүнүүгө умтулуу.

______________________________________________________________

(кызматтык нускаманын алкагында ишти жүзөгө ашыруу үчүн керектүү инсандык сапаттарын көрсөтүү керек)  1. Кызматчынын кызматтык милдеттери

 

12. ________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

кызматтык милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоо;

- жарандардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сактоону камсыз кылуу;

- кызматтык этика ченемдерин сактоо;

- мамлекеттик органда/ жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында ички эмгек тартибинин, кызматтык нускамалардын эрежелерин, кызматтык маалымат менен иштөө жана кызматтык өз ара аракеттенүү тартибин сактоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү квалификациянын деңгээлин сактоо;

- ченемдик укуктук жана башка актыларды иштеп чыгуу жана/же макулдашуу;

- өз ыйгарым укуктарынын чегинде жарандардын жана уюмдардын кайрылууларын кароо жана кеңеш берүү;

- отчетторду түзүү;

- өз компетенциясынын чегинде актуалдуу маселелер боюнча маалыматтык-методикалык материалдарды түзүү;

- баш ийген мамлекеттик жарандык кызматчыларда жана муниципалдык кызматчыларда жеке кызыкчылыгынын пайда болушунун алдын алуу же ведомстволук түзүмдүк бөлүмчөдө мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматта таламдардын кагылышуусун жөнгө салуу боюнча чараларды көрүү (түзүмдүк бөлүмчөнүн жетекчилери үчүн киргизилди);

- жогору турган адамдардын кызматтык ыйгарым укуктарынын чегинде берилген буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткаруу.

* Жетекчилер үчүн (кошумча):

- стратегиялык: максаттарды коюу; стратегияларды иштеп чыгуу; пландарды түзүү;

- административдик: аткаруучулукту уюштуруу; учурдагы координациялоо; контролдоо; кадрларды башкаруу; дем берүү;

- эксперттик-инновациялык: идеяларды, долбоорлорду, буюмдардын жаңы түрлөрүн иштеп чыгуу, уюмду кайрадан куруу (кайра түзүү);

- консультация берүү;

- коммуникациялык: жарандарды кабыл алуу; каттарга жана телефон чалууларга жооп берүү; сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

- социалдык: жагымдуу моралдык-психологиялык климатты түзүү; салттарды колдоо; баш ийген адамдарга жардам берүү;

- лидердик: жамаатка өзгөртүүлөрдү жүзөгө ашырууга дем берүү.

Кызматтык нускама тарабынан ошондой эле иштин өзгөчөлүгүнүн талаптарына ылайык, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка милдеттер белгилениши керек.

 

5. Кызматчынын укуктары

 

13. ________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

төмөнкү укуктарга ээ:

- мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын ээлеген кызмат орду жана кызматтык милдеттерди аткаруунун сапатын баалоо критерийлери боюнча өз укуктарын жана милдеттерин белгилөөчү документтер менен таанышуу;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн керектүү уюштуруучулук-техникалык шарттар менен камсыздоо;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн менчигинин түрүнө карабастан, белгиленген тартипте ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга баруу;

- кызматтык милдеттерди аткаруу үчүн, ошондой эле мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин өркүндөтүү жөнүндө сунуштарды киргизүү үчүн зарыл болгон маалыматты жана материалдарды белгиленген тартипте алуу;

- өздүк ишинин бардык материалдары, өздүк ишке киргизилгенге чейин кесиптик иши жөнүндөгү ой-пикирлер жана башка документтер, ошондой эле өзүнүн жазуу жүзүндөгү түшүнүк каттарын өздүк ишке киргизүү менен таанышуу;

- буйруктун мыйзамдуулугу жагынан шектенүү келип чыккан учурда, жетекчиге оозеки буйрукту жазуу жүзүндө тастыктоого талап коюу.

Зарыл болгон учурда иштин өзгөчүлүк талаптарына ылайык укуктардын жана ыйгарым укуктардын тизмегин толуктоо.

 

6. Кызматчынын жоопкерчилиги

 

14. _____________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

ушул Типтүү кызматтык нускамада жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларында каралган ага жүктөлгөн кызматтык милдеттерди анын күнөөсү боюнча аткарбагандыгы же тиешелүү эмес түрдө аткаргандыгы:

- мамлекеттик органдын/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын иш регламентин, ички эмгек тартибинин эрежелерин, өрткө каршы коопсуздук жана эмгекти коргоо эрежелерин сактабагандыгы;

- мамлекеттик же мыйзам тарабынан корголуучу сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу ага белгилүү болгон маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы;

- жарандардын, юридикалык жактардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузууга алып келген аракети же аракетсиздиги;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка байланыштуу чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактабагандыгы;

- мыйзамга сыйбаган тапшырмалардан башка, жогору турган адамдардын буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз учурунда жана сапаттуу аткарбагандыгы;

- жарандардын, коомдук бирикмелердин, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кайрылууларын өзүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде өз учурунда карабагандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жоопкерчиликке тартылат.

15. ________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

кызматтык ишинин мүнөзүнө байланыштуу келтирилген зыян үчүн мыйзамдарга ылайык материалдык жоопкерчиликке тартылат.

 

16. _______________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

укукка сыйбаган тапшырманы аткарган (же берген) учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тартиптик, жарандык-укуктук же кызмыш-жаза жоопкерчилигине тартылат.

 

7. Кызматчынын кызматтык өз ара аракеттенүү тартиби

 

17. _______________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

өз алдынча жана (же) _____________________________________________

_____________________________________________________________

(түздөн-түз жетекчисинин, башка кызмат адамынын кызмат орунунун аталышы)

тапшырмасы боюнча өзүнүн кызматтык ишин аткаруу процессинде төмөнкү мамлекеттик органдар/жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жарандык коомдун институттары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат:

 

Функция

Ким менен өз ара аракеттенет (өз ара аракеттенген тарап)

Өз ара аракеттенүү кантип чагылдырылат (өз ара аракеттенүүнүн түрү)

Жер участогун бөлуп берүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоорун даярдоо

Бөлүм башчысы

1. Макулдашуу визасын алуу.

2. Актынын долбоорун толуктап иштөө.

Аппарат жетекчиси

Долбоорду кагаз түрүндө жана электрондук сактагычта өткөрүп берүү

 

8. Кызматчынын кесиптик кызматтык ишинин натыйжалуулугунун көрсөткүчтөрү

 

18. ________________________________________________________

(мамлекеттик жарандык кызматтын/муниципалдык кызматтын

кызмат орунунун аталышы)

кызматтык ишинин натыйжалары төмөнкү көрсөткүчтөр менен мүнөздөлөт:

- аткарып жаткан иштердин көлөмү жана татаалдыгы;

- аткарып жаткан иштердин сапаты;

- иштердин аткаруу мөөнөтүн сактоо;

- иштердин актуалдуулугу жана жаңычылдыгы;

- кызматтык тапшырмаларын аткаруунун өз алдынчалыгы;

- иштин өзгөчөлүктөрүнө байланышкан кошумча көрсөткүчтөр.

Кызмат орунунун

нускамасы түзүлдү:

(мамлекеттик органдагы/ЖӨБ органындагы адамдын кызмат ордунун аталышы)

 

Кызмат орунунун

нускамасы түзүлдү:

(мамлекеттик органдын/ЖӨБ органынын юридикалык бөлүмүнүн же кызматынын кызмат ордунун аталышы)

___________________________

___________________________

___________________________

 

Колу (чечмелөө)

 

______________________________________________________________________________

 

Колу (чечмелөө)

20___-ж. ___ __________

 

20___-ж. ___ __________