Система Orphus
RTF Print OpenData
Документ Реквизиты Ссылающиеся документы
Редакция:      кыргызча  |  на русском

2-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2017-жылдын 3-апрелиндеги
№ 196 токтому менен
бекитилген

Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестри жөнүндө
ЖОБО

1. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторунун мамлекеттик реестрин (мындан ары - Мамлекеттик реестр) түзүү жана пайдалануу тартибин аныктайт.

2. Мамлекеттик реестр Кыргыз Республикасынын жарандарынын даярдалган/персонификацияланган улуттук паспорттору жөнүндө маалыматтардын негизинде түзүлөт жана Кыргыз Республикасынын калкынын Бирдиктүү мамлекеттик реестрин түзүү жана актуалдаштыруу үчүн пайдаланылат/

3. Мамлекеттик реестр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана расмий тилдеринде жүргүзүлөт.

4. Мамлекеттик реестрдин кармоочусу болуп калкты каттоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган эсептелет.

5. Мамлекеттик реестрди жүргүзүүгө жана анын иштеши үчүн жоопкерчилик кармоочуга жүктөлөт.

2. Ушул Жободо колдонулуучу түшүнүктөр

6. Ушул Жободо төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспорттору - Кыргыз Республикасынын жарандарынын ким экендигин күбөлөндүрүүчү жана Кыргыз Республикасынын жарандыгына тиешелүүлүгүн ырастоочу документтер;

Мамлекеттик реестр - Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарактуу жана жараксыз улуттук паспорттору жөнүндө маалыматтарды белгиленген тартипте топтоону, иштеп чыгууну, сактоону, издөөнү, пайдаланууну жана берүүнү камсыздоочу автоматташтырылган маалыматтык система;

Мамлекеттик реестрди иштеп чыгуучу - Мамлекеттик реестрди кармоочунун карамагындагы мамлекеттик ишкана.

3. Мамлекеттик реестрге киргизилүүчү маалымат

7. Мамлекеттик реестр каттоо субъекттеринин жеке маалыматтарын камтыйт, ал төмөнкү түзүмгө ээ болот:

а) Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарактуу улуттук паспорттору жөнүндө:

- улуттук паспорттун тиби;

- жеке идентификациялоочу номуру;

- фамилиясы, аты;

- атасынын аты (болсо);

- туулган күнү;

- туулган жери;

- документтин номуру;

- документти берген орган жана анын коду;

- берилген күнү;

- жарактуулук мөөнөтү;

- жынысы;

- этностук тиешелүүлүгү;

- бетинин санариптик сүрөттөлүшү;

- жашаган жери;

- үй-бүлөлүк абалы;

б) Кыргыз Республикасынын жарандарынын жараксыз улуттук паспорттору жөнүндө:

- улуттук паспорттун тиби;

- жеке идентификациялоочу номуру;

- фамилиясы, аты;

- атасынын аты (болсо);

- туулган күнү;

- туулган жери;

- документтин номуру;

- документти берген орган жана анын коду;

- берилген күнү;

- жарактуулук мөөнөтү;

- жынысы;

- этностук тиешелүүлүгү;

- жашаган жери;

- үй-бүлөлүк абалы.

8. Мамлекеттик реестрде Кыргыз Республикасынын жарандарынын улуттук паспортторун жараксыз деп таануунун негиздери жана күнү көрсөтүлөт.

4. Мамлекеттик реестрди пайдалануу тартиби

9. Кармоочу Мамлекеттик реестрдеги маалыматтарды, белгиленген тартипте түзүүнү, жыйноону жана пайдаланууну ишке ашырат, ошондой эле алардын сакталышын камсыз кылат.

10. Мамлекеттик реестрден Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарактуу жана жараксыз улуттук паспорттору жөнүндө маалыматты берүүнү Мамлекеттик реестрди кармоочу жекече мүнөздөгү маалыматтар чөйрөсүндөгү мыйзамдарга ылайык электрондук түрдө жана кагазга басылган түрдө ишке ашырат.

11. Иштеп чыгаруучу Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарактуу жана жараксыз улуттук паспорттору боюнча маалыматтарды актуалдаштырат, сактайт, жаап салат.

12. Мамлекеттик реестрде камтылган маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголууга тийиш болот.

13. Мамлекеттик реестрдеги маалыматты сактоо мөөнөтү 75 жылды түзөт.

14. Мамлекеттик реестрди кармоочунун жана иштеп чыгуучунун кызматкерлери Мамлекеттик реестрде камтылган маалыматты жайылткандыгы, ошондой эле мыйзамсыз жана туура эмес бергендиги үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жазыктык жана тартиптик жоопкерчилик тартышат.