Ченемдик укуктук актылар Нормативные правовые акты    
Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын, кызмат адамынын компетенциясынын чегинде кабыл алынган, укук ченемдерин белгилөөгө, өзгөртүүгө же жокко чыгарууга багытталган расмий документтер Официальные документы, принятые в пределах компетенции уполномоченными государственными органами, органами местного самоуправления, должностными лицами, направленные на установление, изменение или отмену норм права
    Эл аралык укук Международное право    
Белгиленген тартипте күчүнө кирген Кыргыз Республикасы катышуучусу болуп саналган эл аралык документтер Вступившие в установленном порядке силу, международные документы, участницей которых является Кыргызская Республика
    Соттук актылар Судебные акты    
Мыйзам суроолору боюнча сот бийлигинин актылары (Жогорку Соттун Конституциялык палатасынын корутундулары, Жогорку Соттун токтомдору ж.б.) Акты органов судебной власти по вопросам законодательства (Заключения Конституционной палаты Верховного суда, Постановления Верховного суда и т.д.)